استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه

آيا نظارت ذيحساب بر عملکرد عامل ذيحساب مؤثر مي باشد؟
1-8-2- سؤالات فرعي
آيا نظارت ذيحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) از سوی عامل ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
1-9- فرضیه ها
1-9-1- فرضیه اصلی
نظارت ذيحساب بر عملكرد عاملين ذيحساب مؤثر می باشد.
1-9-2- فرضیه فرعی
1- نظارت ذيحساب باعث دقت (رعایت قوانین و مقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
2- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
3- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
1-10- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره
الف) اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا.
ب) اداره مالی و ذیحسابی فرماندهی استانها و مدیران مالی شهرستانها.
ج) فرماندهان و مدیران ناجا.
د) سایر واحدهای اجرایی که دارای عامل ذیحساب می باشند.
1-11- تعاریف واژه ها

Previous Entries مالي Next Entries تایلند: