Get a site

 دانلود متن کامل پایان نامه

داننشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی فنی و مهندسی

گروه آموزشی عمران

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته :مهندسی عمران گرایش سازه

عنوان:

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

استاد راهنما:

دکترهوشیار ایمانی

استاد مشاور:

دکترملک محمدرنجبر

پژوهشگر:

سعیده حسین زاده کجیدی

زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
امروزه بسیاری از سازه های بتن آرمه که در حال بهره برداری هستند، عمری بیش از ۷۵ سال دارند و به دلیل حوادث طبیعی از قبیل زلزله و باد و یا بر اثر خستگی مصالح و یا عوامل خورنده آسیب دیده اند. نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد. با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص می شود عوامل متعددی مانند: اشتباهات طراحی و محاسبه، عدم اجرای مناسب، تغییر کاربری سازه ها از دوام آنها می کاهد ضمنا تغییر آیین نامه های ساختمانی ) باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می شود) نیز سبب ارزیابی و بازنگری مجدد طرح و سازه می گردد تا در صورت لزوم بهسازی و تقویت شود.
روش های متنوعی برای تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه استفاده می شود. از آن جمله می توان تقویت با پوشش فلزی و بتنی را نام برد، که در مقایسه، پوشش فولاد نسبت به بتن از نظر وزن مزیت دارد اما فولاد نیز دارای نقصان های متعددی از جمله هزینه سنگین و سختی در اجرا و همچنین آسیب پذیری در محیط های خورنده می باشد. ماده جدید FRP سال هاست که به سبب ویژگی های منحصر به فرد از جمله تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در موارد خمشی و برشی و دور گیری و مقاومت بالا در برابر خوردگی و . . . در مقاوم سازی و بهسازی سازه ها به کار می روند.
ستون های بتن مسلح، اعضای اصلی مقاوم در برابر بارهای افقی و قائم در سازه های بتنی به شمار می آید لذا مقاوم کردن ستون ها در برابر نیروهای زلزله می تواند نقش مهمی را در مقاوم سازی کل سازه ایفا کند. در نتیجه استفاده از کامپوزیت های  FRPجهت مقاوم سازی ستون های بتنی مسلح در دنیا گسترش یافته است و مطالعه در این زمینه از طرف محققین زیادی صورت می گیرد.
در این تحقیق یک پل با ابعاد واقعی انتخاب و قاب های آن با نرم افزار اجزای محدود ABAQUS تحت بارهای ثقلی، باد، آب و زلزله قرار گرفته و با سه شتاب نگاشت زلزله، منجیل، Northridge و Chi Chi تایوان، تحت تحلیل استاتیکی ودینامیکی غیر خطی قرار گرفته و با چسباندن لایه های CFRP بر حسب نیاز هر پایه، تغییر در میزان حداکثرجابجایی، میزان برش و اتلاف انرژی پایه آنها  بررسی شده  و اختلاف در نتایج دو روش استاتیکی و دینامیکی محاسبه شده است.
کلید واژه­ها: پل بتن آرمه، باد، آب، شتاب نگاشت، بهسازی، ورق FRP

فهرست مطالب

شماره و عنوان   صفحه

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۴- ضرورت، اهمّیت و هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۵- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
فصل دوم: آشنایی با مصالح کامپوزیتی FRP
۲-۱- معرفی ورق های FRP …………………………………………………………………………………………………………………………………11
۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۱-۲- انواع ورق های کامپوزیت FRP ……………………………………………………………………………………………………..12
۲-۱-۳- رزین های تشکیل دهندهFRP ………………………………………………………………………………………………………12
۲-۱-۴- انواع فیبرهای تشکیل دهنده FRP ……………………………………………………………………………………………….12
۲-۱-۵- خصوصیات الیاف………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۱-۶- ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های FRP …………………………………………………………………………………..14
۲-۱-۷- مقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی سازه ها ………………………………………….. ۱۵
۲-۱-۸- ضریب ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱-۹- روش های مقاوم سازی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۱-۱۰- ملاحظات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱-۱۱- اصلاح شکل مقطع ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱-۱۲- ضوابط طراحی و بهسازی ستون ها با FRP ………………………………………………………………………………..21
فصل سوم: روش های مدل سازی و تحلیل لرزه ای پل ها
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۲- روش بدست آوردن تغییر مکان هدف در FEMA-356 …………………………………………………………………………….29
۳-۳- روش بدست آوردن جابجایی تقاضا در ATC-40 ……………………………………………………………………………………….33
۳-۳-۱- روش طیف ظرفیت برای بدست آوردن نقطه عملکرد سازه بر اساس آیین نامه ی  ATC-40…….36
۳-۴- رفتار اعضای سازه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۵- مقاومت مصالح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۵-۱- روش بدست آوردن کرانه ی پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی……….۵۲
۳-۶- ضریب آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۷- کاربرد ضریب آگاهی در بهسازی و طراحی بر اساس عملکرد ……………………………………………………………………..۵۶
۳-۸- معیارهای پذیرش برای روش های غیر خطی ………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۹- معیارهای پذیرش برای سازه های بتن آرمه بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 …………………..58
۳-۹-۱- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس FEMA-356 ………………………………………………58
۳-۹-۲- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس دستورالعمل بهسازی ……………………………………۵۸
فصل چهارم: معرفی سازه مورد مطالعه و تحلیل آن
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۲- معرفی سازه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲-۱- مشخصات مصالح و پل مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۳- بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۳-۱- بار زنده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۳-۲- اثر جریان آب …………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴-۳-۳- فشار جانبی خاک …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۳-۴- اثر باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۳-۵- اهداف عملکردی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۳-۶- بارهای جانبی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۳-۷- اثر P-∆  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۴-۴- روش تحلیل دینامیکی پل ها ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۴-۴-۱- روش تحلیل دینامیکی طیفی (با بهره گرفتن از تحلیل مدها) …………………………………………………………….۸۲
۴-۴-۲- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی …………………………………………………………………………………………..۸۴
فصل پنجم: آنالیز مدل و بررسی نتایج
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۵-۲- مدل سازی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS ………………………………………………………………………………….93
۵-۲-۱- مدل سازی بتن در نرم افزار ABAQUS ………………………………………………………………………………………93
۵-۲-۲- مدل سازی FRP در ABAQUS …………………………………………………………………………………………………97
۵-۲-۳- مدل سازی آرماتور در ABAQUS …………………………………………………………………………………………….100
۵-۳- ارزیابی صحت مدل تحلیلی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۵-۴- تحلیل دینامیکی غیر خطی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۵-۴-۱- اثر CFRP بر جابجایی و برش پایه …………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۴-۲- نمودارهای تاریخچه زمانی جابجایی پایه ها …………………………………………………………………………………۱۰۸
۵-۴-۳- اثر CFRP بر انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۵-۵-  نتایج حاصل از اثر باد بر روی پل ها ………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری
۶-۱- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۶-۲- خلاصه تحقیق و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۶-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸
مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

 
فهرست جدول­ها

شماره و عنوان جدول                                                                صفحه

جدول۲-۱: ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های GFRP،  CFRP و  AFRP………………………………………………….14
جدول۲-۲: مقایسه بین ویژگی های انواع  FRPها ……………………………………………………………………………………………..۱۵
جدول ۲-۳: ضرایب ایمنی جزئی برای فولاد و FPR ……………………………………………………………………………………………16
جدول۲-۴: مقایسه ای بین روش های مختلف مقاوم سازی ستون ها …………………………………………………………………۱۹
جدول ۳-۱: مقادیر تقریبی Co براساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ………………………………………………….30
جدول ۳-۲: تعیین …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
جدول ۳-۳: ضریب اصلاح Cm بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ………………………………………………..32
جدول ۳-۴: مقادیر ضریب  C2……………………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول ۳-۵: شتاب مبنای طرح (A) در مناطق مختلف کشور  …………………………………………………………………………….۳۳
جدول ۳-۶: مقادیر حداقل مجاز SRA و SRV……………………………………………………………………………………………………….43
جدول ۳-۷: تعیین نوع سازه بر اساس آیین نامه ی ATC-40 ……………………………………………………………………………45
جدول ۳-۸: تعیین ضریب اصلاح میرایی بر اساس آیین نامه یATC-40 ………………………………………………………….46
جدول۳-۹: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار……………………………………………………………۵۳
جدول ۳-۱۰: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار………………………………………………………..۵۴
جدول ۳-۱۱: تعیین ضریب k بر اساس FEMA-356 ………………………………………………………………………………………..55
جدول ۳-۱۲: تعیین ضریب k بر اساس دستورالعمل بهسازی ……………………………………………………………………………..۵۵
جدول ۳-۱۳: کاربرد ضریب آگاهی k در محاسبه ی ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل در تحلیل های غیر خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
جدول ۳-۱۴: پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش برای روش های غیرخطی – تیرهای بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۳-۱۵: پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش برای روش های غیرخطی–  ستون های بتن مسلح  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
جدول۳-۱۶: پارامترهای مدل سازی و معیار پذیرش روش های غیرخطی – اتصالات تیر – ستون بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
جدول ۴-۱: مشخصات بتن و فولاد ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
جدول ۴-۲: مقادیرتنش فروپاشی CFRP………………………………………………………………………………………………………………68
جدول ۴-۳ :ویژگی های مکانیکی ورق های CFRP …………………………………………………………………………………………….68
جدول ۴-۴: ترکیبات بار محتمل مورد استفاده در تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………………………..۸۱
جدول ۴-۵: مشخصات شتاب نگاشت های بکار برده شده جهت ارزیابی لرزه ای پل ها ……………………………………..۸۵
جدول ۵-۱: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر۱ ………………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۵-۲: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر۲ …………………………………………………………………۱۰۴
جدول ۵-۳: حداکثر تغییر مکان پایه های p1  و p2  برای زلزله منجیل، سطح خطر ۲ بعد از چسباندن ۳ لایه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
جدول ۵-۲: حداکثر تغییر مکان پایه  p1برای زلزله منجیل، سطح خطر ۲ بعد از چسباندن ۵ لایه ………………..۱۰۵
جدول ۵-۲: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶
جدول ۵-۲: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۷
جدول ۵-۷: تغییرات اتلاف انرژی به درصد …………………………………………………………………………………………………………۱۵۳
جدول ۵-۸: نتایج تحلیل برای نیروی باد …………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

 
فهرست شکل­ها

شماره و عنوان شکل     صفحه

شکل ۲-۱:FRP  ساخته شده از فیبرهای نا همسانگرد یک طرفه، عمده تنش بوسیله الیاف تحمل می شود……..۱۱
شکل ۲-۱: منحنی تنش-  کرنش الیاف پلیمری در مقایسه با فولاد. ……………………………………………………………………۱۳
شکل ۲-۳: جکت FRP با الیاف افقی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
شکل ۲-۴: پوشش طولی FRP ………………………………………………………………………………………………………………………………18
شکل ۲-۵: اصلاح شکل مقطع، بدون شکستن گوشه ها. ………………………………………………………………………………………۲۰
شکل ۲-۶: اصلاح شکل مقطع، پس از شکستن گوشه ها. …………………………………………………………………………………….۲۰
شکل ۳-۱: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)…………………………………………………………………………………………………………………..34
شکل ۳-۲: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)…………………………………………………………………………………………………………………..35
شکل ۳-۳: منحنی طیف پاسخ الاستیک با میرایی ٪۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۶
شکل ۳-۴: منحنی ظرفیت (پوش آور) …………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
شکل ۳-۵: روند تبدیل طیف پاسخ استاندارد به فرمت ADRS……………………………………………………………………………38
شکل ۳-۶: روند تبدیل منحنی ظرفیت به فرمت ADRS……………………………………………………………………………………..40
شکل ۳-۷: منحنی طیف ظرفیت و طیف پاسخ همراه با یکدیگر در فرمت ADRS. …………………………………………..41
شکل ۳-۸: روش یافتن جابجایی معادل بصورت تقریبی از روی منحنی طیف ظرفیت و طیف تقاضا………………….۴۱
شکل ۳-۹: تقریب دو خطی منحنی طیف ظرفیت………………………………………………………………………………………………….۴۲
شکل ۳-۱۰: روش بدست آوردن نقطه ی عملکرد از روی منحنی طیف ظرفیت دندانه دار………………………………….۴۲
شکل ۳-۱۱: مفاهیم تصویری پارامترهای مؤثر در محاسبه ی   ……………………………………………………………………۴۵
شکل ۳-۱۲: منحنی های طیف تقاضای کاهش یافته پس از اعمال ضرایب کاهش یافته در هر مرحله………………۴۷
شکل ۳-۱۳: مختصات نقطه ی طیفی فرض شده ( ) و بدست آمده  در منحنی طیف ظرفیت…………………۴۷
شکل۳-۱۴: منحنی طیف پاسخ الاستیک قاب ۱ …………………………………………………………………………………………………..۴۸
شکل۳-۱۵: منحنی ظرفیت قاب ۱ تحت زلزله منجیل (سطح خطر ۲)………………………………………………………………..۴۹
شکل ۳-۱۶: نمودار عملکرد قاب ۱٫ ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
شکل ۳-۱۷: منحنی رفتار عضو شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………………..۵۰
شکل ۳-۱۸: منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………..۵۱
شکل ۳-۱۹: منحنی رفتار عضو شکننده. ……………………………………………………………………………………………………………….۵۱
شکل ۳-۲۰: مقاومت مورد انتظار، اسمی و طراحی درنمودار لنگر- دوران ……………………………………………………………۵۲
شکل ۳-۲۱: معیارهای پذیرش برای اعضای اصلی(P=Primary) ‌و اعضای غیراصلی(S=Secondary)…………….57
شکل ۳-۲۲: نمودار بار- جابجایی در المان های بتنی بر اساس FEMA-356 …………………………………………………..58
شکل ۴-۱: ‌نمای عمومی پل مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………….۶۵
شکل ۴-۲: مقطع عرضی پل. ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
شکل ۴-۳: مقطع ستون و سر ستون پایه های p1 و p6. ……………………………………………………………………………………….66
شکل ۴-۴: مقطع ستون و سر ستون پایه های p2 تا p5. ………………………………………………………………………………………67
شکل ۴-۵: قاب۱ و قاب ۲، مدل شده در ABAQUS. ………………………………………………………………………………………..69
شکل ۴-۶: نحوه استقرار بار نوع اول بر روی عرشه پل. …………………………………………………………………………………………۷۱
شکل ۴-۷: فشار جانبی خاک. ………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
شکل ۴-۸: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاری طولی و عرضی قرار دارد ……………………………………………………………….۷۸
شکل ۴-۹: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاری طولی و عرضی معادل زلزله قرار دارد …………………………………………..۷۹
شکل ۴-۱۰: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر ۱). ………………………………………………………………………….۸۶
شکل ۴-۱۱: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge  (سطح خطر ۱ …………………………………………………………………….۸۷
شکل ۴-۱۲: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil  (سطح خطر ۱). …………………………………………………………………………..۸۸
شکل ۴-۱۳: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر ۲). ………………………………………………………………………….۸۹
شکل ۴-۱۴: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge  (سطح خطر ۲). ………………………………………………………………….۹۰
شکل ۴-۱۵: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil  (سطح خطر ۲). …………………………………………………………………………..۹۱
شکل ۵-۱: نقاط انتگرال گیری در دو حالت کاهش یافته و کاهش نیافته. …………………………………………………………..۹۴
شکل ۵-۲: المان C3D8 و شماره وجه های محلی آن. ………………………………………………………………………………………..۹۴
شکل ۵-۳: نقاط انتگرال گیری برای المان پوسته در دو حالت کاهش یافته و غیر کاهش یافته. ……………………….۹۷
شکل ۵-۴: ورقه تک جهته. …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
شکل ۵-۵: بردار نرمال برای المان های خرپایی سه بعدی. ………………………………………………………………………………..۱۰۰
شکل ۵-۶: مشخصات هندسی ستون مورد بررسی. …………………………………………………………………………………………….۱۰۱
شکل ۵-۷: مقایسه نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی. …………………………………………………………………….۱۰۲
شکل ۵-۸: نمودارتاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهchi-chi  سطح خطر۱ در جهت عرضی……………۱۰۸
شکل ۵-۹: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۱ در جهت طولی…………۱۰۸
شکل ۵-۱۰: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Chi-chiسطح خطر ۱ در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
شکل ۵-۱۱: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۱ در جهت طولی……..۱۰۹
شکل ۵-۱۲: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر ۱ در جهت عرضی…….۱۱۰
شکل ۵-۱۳: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر ۱ در جهت طولی………۱۱۰
شکل ۵-۱۴: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر ۱ در جهت عرضی.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
شکل ۵-۱۵: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر ۱ در جهت طولی.      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
شکل ۵-۱۶: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله   chi-chi سطح خطر ۱ در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
شکل ۵-۱۷: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر ۱ در جهت طولی.      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
شکل ۵-۱۸: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت عرضی.                                                                                                                                           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
شکل ۵-۱۹: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت طولی.                                                                                                                                            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
شکل ۵-۲۰: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت عرضی.                                                                                                                                            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
شکل ۵-۲۱: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت طولی.                                                                                                                                            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
شکل ۵-۲۲: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت عرضی.                                                                                                                              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
شکل ۵-۲۳: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت طولی.                                                                                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
شکل ۵-۲۴: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
شکل ۵-۲۵: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
شکل ۵-۲۶: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت عرضی.                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
شکل ۵-۲۷: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۱ در جهت طولی.                                                                                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
شکل ۵-۲۸: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت عرضی.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
شکل ۵-۲۹: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت طولی.         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
شکل ۵-۳۰: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت عرضی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
شکل ۵-۳۱: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
شکل ۵-۳۲: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت عرضی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
شکل ۵-۳۳: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
شکل ۵-۳۴: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت عرضی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
شکل ۵-۳۵: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
شکل ۵-۳۶: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت عرضی.       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
شکل ۵-۳۷: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۱ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
شکل ۵-۳۸: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲ در جهت عرضی.                              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
شکل ۵-۳۹: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲ در جهت طولی.      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
شکل ۵-۴۰: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲ در جهت عرضی.     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
شکل ۵-۴۱: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲ در جهت طولی.      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
شکل ۵-۴۲: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲ در جهت عرضی.     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
شکل ۵-۴۳: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایهp3  تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲ در جهت طولی.      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
شکل ۵-۴۴: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Chi-chiسطح خطر ۲ در جهت عرضی.     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
شکل ۵-۴۵: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲ در جهت طولی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
شکل ۵-۴۶: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Chi-chiسطح خطر ۲ در جهت عرضی.      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
شکل ۵-۴۷: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر ۲در جهت طولی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
شکل ۵-۴۸: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت عرضی.                                                                                                                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
شکل ۵-۴۹: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت طولی.                                                                                                                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
شکل ۵-۵۰: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت عرضی.                                                                                                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
شکل ۵-۵۱: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت طولی.                                                                                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
شکل ۵-۵۲: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت عرضی.                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
شکل ۵-۵۳: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت طولی.                                                                                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
شکل ۵-۵۴: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت عرضی.                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
شکل ۵-۵۵: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت طولی.                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
شکل ۵-۵۶: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت عرضی.                                                                                                                                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
شکل ۵-۵۷: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر ۲ در جهت طولی.                                                                                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
شکل ۵-۵۸: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت عرضی       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
شکل ۵-۵۹: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
شکل ۵-۶۰: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت عرضی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
شکل ۵-۶۱: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
شکل ۵-۶۲: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت عرضی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
شکل ۵-۶۳: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
شکل ۵-۶۴: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت عرضی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
شکل ۵-۶۵: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت طولی.        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
شکل ۵-۶۶: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت عرضی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
شکل ۵-۶۷: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر ۲ در جهت طولی.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
شکل ۵-۶۸: نمودار  انرژی- زمان قاب۱ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۱٫ ………………………………………………….۱۳۸
شکل ۵-۶۹: نمودار انرژی- زمان قاب ۲ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۱٫ ………………………………………………….۱۳۸
شکل ۵-۷۰: نمودار انرژی- زمان قاب ۳ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۱٫ ………………………………………………….۱۳۹
شکل ۵-۷۱: نمودار انرژی- زمان قاب ۵ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۱٫ ………………………………………………….۱۳۹
شکل ۵-۷۲: نمودار انرژی- زمان قاب ۶ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۱٫ ………………………………………………….۱۴۰
شکل ۵-۷۳: نمودار انرژی- زمان قاب ۱ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۱٫ …………………………………………..۱۴۰
شکل ۵-۷۴: نمودار انرژی- زمان قاب ۲ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۱٫ …………………………………………..۱۴۱
شکل ۵-۷۵: نمودار انرژی- زمان قاب ۳ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۱٫ …………………………………………..۱۴۱
شکل ۵-۷۶: نمودار انرژی- زمان قاب ۵ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۱٫ …………………………………………..۱۴۲
شکل ۵-۷۷: نمودار انرژی- زمان قاب ۶ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۱٫ …………………………………………..۱۴۲
شکل ۵-۷۸: نمودار انرژی- زمان قاب ۱ تحت زلزله Manjil، سطح خطر ۱٫ …………………………………………………..۱۴۳
شکل ۵-۷۹ نمودار انرژی- زمان قاب ۲ تحت زلزلهManjil ، سطح خطر ۱٫ …………………………………………………….۱۴۳
شکل ۵-۸۰:  نمودار انرژی- زمان قاب ۳ تحت زلزله Manjil، سطح خطر ۱٫ ………………………………………………….۱۴۴
شکل ۵-۸۱: نمودار انرژی- زمان قاب ۵ تحت زلزله Manjil، سطح خطر ۱٫ ……………………………………………………۱۴۴
شکل ۵-۸۲: نمودار انرژی- زمان قاب ۶ تحت زلزلهManjil ، سطح خطر ۱٫ ……………………………………………………۱۴۵
شکل ۵-۸۳: نمودار انرژی- زمان قاب ۱ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۲٫ ………………………………………………….۱۴۵
شکل ۵-۸۴: نمودار انرژی- زمان قاب ۲ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۲٫ ………………………………………………….۱۴۶
شکل ۵-۸۵: نمودار انرژی- زمان قاب ۳ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۲٫ ………………………………………………….۱۴۶
شکل ۵-۸۶: نمودار انرژی- زمان قاب ۵ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۲٫ ………………………………………………….۱۴۷
شکل ۵-۸۷: نمودار انرژی- زمان قاب ۶ تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر ۲٫ ………………………………………………….۱۴۷
شکل ۵-۸۸: نمودار انرژی- زمان قاب ۱ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۲٫ …………………………………………..۱۴۸
شکل ۵-۸۹: نمودار انرژی- زمان قاب ۲ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۲٫ …………………………………………..۱۴۸
شکل ۵-۹۰: نمودار انرژی- زمان قاب ۳ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۴۹
شکل ۵-۹۱: نمودار انرژی- زمان قاب ۵ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۲ ……………………………………………۱۴۹
شکل ۵-۹۲: نمودار انرژی- زمان قاب ۶ تحت زلزله Northridge، سطح خطر ۲٫ …………………………………………..۱۵۰
شکل ۵-۹۳: نمودار انرژی- زمان قاب ۱ تحت زلزله Manjil، سطح خطر ۲٫ …………………………………………………..۱۵۰
شکل ۵-۹۴: نمودار انرژی- زمان قاب ۲ تحت زلزلهManjil ، سطح خطر ۲٫ …………………………………………………..۱۵۱
شکل ۵-۹۵: نمودار انرژی- زمان قاب ۳ تحت زلزله Manjil، سطح خطر ۲٫ …………………………………………………..۱۵۱
شکل ۵-۹۶: نمودار انرژی- زمان قاب ۵ تحت زلزله Manjil، سطح خطر ۲٫ …………………………………………………..۱۵۲
شکل ۵-۹۷: نمودار انرژی- زمان قاب ۶ تحت زلزلهManjil ، سطح خطر ۲٫ …………………………………………………..۱۵۲
فصل اول
کلیات
 
 
 


 
 


 

 • مقدمه

زمین لرزه پدیده ای طبیعی و غیر قابل اجتناب است که به خودی خود سبب تلفات جانی و مالی نمی باشد، بلکه در کنش حرکات زمین با محیط های ساخته ی دست بشر است که عدم توانایی در مقاومت ساخته ها باعث خسارت جدی می شود. در پی زمین لرزه ها علاوه بر تلفات جانی، ثروت ملی نیز به هدر رفته و بار مالی زیادی بر اقتصاد کشورها بوجود می آید که این امر در مورد کشور هایی با اقتصاد زودشکن اثرات جدی و دراز مدت به جا می گذارد (ناطق الهی،۱۳۹۰).
کشور ایران از نظر لرزه خیزی در یکی از فعال ترین مناطق جهان قرار گرفته است. در سالهای اخیر به طور متوسط در هر پنج سال یک زمین لرزه شدید در نقطه ای ازکشور اتفاق افتاده که باعث خسارات جانی و مالی بسیاری شده است (حمره، ۱۳۸۷)، پل ها به عنوان سازه های استراتژیک ومهم و به واسطه آن که یکی از عناصر مهم در شریان های حیاتی هستند، باید به گونه ای طراحی شوند که در مدت زلزله و بعد از آن هم بتواند عملکرد خود را داشته باشد، عدم تخریب پل و خارج نشدن از بهره برداری پس ازیک زمین لرزه شدید ازبسیاری تلفات جانی و اقتصادی پس از حادثه خواهد کاست (زارع برزشی، ۱۳۹۱).
در چند دهه گذشته بموازات توسعه راه های کشور حجم قابل توجهی از بودجه های مربوطه جهت پل ها اختصاص یافته است. متاسفانه علی رغم پیشرفت های فن آوری در مهندسی مواد هنوز این سازه ها با گذشت زمان به دلایل  مختلف از جمله شرایط محیطی نامناسب و ترافیک سنگین و حوادث طبیعی دچار خرابی های متعددی می شوند. این خرابی ها در صورت عدم توجه به موقع علاوه بر کاهش سطح بهره برداری و عمر مفید سازه هزینه های تعمیر و نگهداری را شدیدا افزایش خواهد داد. که اهمیت بکارگیری روش های منطقی  و سینماتیک در مدیریت نگهداری پل ها به منظور حفظ ایمنی استفاده کنندگان از پل و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کشور را نمایان می سازد (رهگذر،۱۳۸۷). بنابراین دست یابی به روش یا روش هایی جهت بهسازی لرزه ای پل هایی که در برابر زلزله به اندازه کافی مقاوم نیستند می تواند بسیار مهم باشد (مرادی، ۱۳۹۰).
برای بهسازی، روش های مختلفی مانند مرمت موضعی، استفاده از پوشش بتنی، استفاده از پوشش فولادی و غیره تحت عنوان “ روش های کلاسیک ” وجود دارد. یکی از روش های نوینی که در سال های اخیر مورد توجه صنعتگران قرار گرفته است، مقاوم سازی یا بهسازی ساختمان های موجود با بهره گرفتن از کامپوزیت ها می باشد. در این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته و آیین نامه هایی مقدماتی نیز برای استفاده از آنها تهیه شده است (ناطق الهی، ۱۳۸۵). این مواد به دلیل داشتن مقاومت کششی بالا، ابزار مناسبی جهت افزایش ظرفیت اعضای بتنی و بنایی به شمار می آیند. امروزه درکشورهای پیشرفته حجم بالایی از بهسازی و تقویت سازه های بتنی و بنایی با بهره گرفتن از این مواد انجام می پذیرد (حمره، ۱۳۸۷).
۱-۲- بیان مسئله
در این پایان نامه به مقاوم سازی پایه پل های بتنی با ورقFRP  تحت بار دینامیکی زلزله پرداخته خواهد شد،  پایه های پل با ابعاد واقعی ومحصور شده با FRR درنرم افزار ABAQUS مدل سازی می شود، برای تحلیل پایه تحت بار زلزله از تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده شده است تا اثرFRP بر روی پایه های پلی که تحت شتاب نگاشت هستند مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۳- پیشینه تحقیق
تکنولوژی استفاده از ورق هایFRP در مهندسی عمران اولین بار در سال ۱۹۸۴در سوئیس توسط پروفسورMeier  مطرح و مورد آزمایش قرار گرفت که در آن ورق های Carbon FRP (CFRP) جهت مقاوم سازی تیرهای بتنی آزمایش شدند. بزرگ ترین مزیت  FRPنسبت به فولاد داشتن نسبت مقاومت به وزن بالای آن می باشد. کاتسوماتا و همکارانش در سال۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ روش استفاده ازFRP  را جهت مقاوم سازی ستون های بتنی مسلح ارائه دادند.
یکی از روش های معمول جهت مقاوم سازی و افزایش ظرفیت باربری ستون های بتن آرمه، ایجاد روپوش پیرامونی، جهت محدود نمودن انبساط عرضی ستون بارگذاری شده است. این شیوه علاوه بر جلوگیری ازکمانش آرماتورهای طولی ستون، با به تعویق انداختن جداشدگی پوسته بتنی، انهدام ستون را نیز به تاخیر می اندازد.
مطالعات پیرامون روش مقاوم سازی ستون های بتن آرمه در ابتدای قرن بیستم و در مورد ستون های مقاوم شده با روپوش فولادی صورت پذیرفت. این مطالعات نشان داد که وجود دورپیچ پیرامون ستون، سبب افزایش مشخصه های باربری آن می گردد اثر نامطلوب شرایط محیطی بر روپوش های فولادی و مراحل دشوار و زمان بر ایجاد این روپوش ها، سبب گردید که صفحات کامپوزیتی از جنس پلیمرهای مسلح شده با الیاف موسوم به ورقه هایFRP از بدو پیدایش به تدریج به عنوان جایگزین روکش های فولادی مورد استفاده قرار گیرند.
تحقیقات آزمایشگاهی  و نرم افزاری زیادی در زمینه بهسازی ستون های بتنی با  FRPدر ایران نیزانجام شده است :

 1. برقی، مصطفی و حداد، میثم، ۱۳۸۷، ارزیابی تقویت خمشی پایه پل بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی.

در این تحقیق مدل ابعاد واقعی پایه یک پل به مقطع دایره ایجاد شده و رفتار آن تحت بارگذاری دوره ای تک محوره (بارگذاری همزمان ثقلی وجانبی قرار گرفته که بارگذاری جانبی آن به صورت دوره ای می باشد) بررسی شده که در این تحقیق ستون معرفی شده توسط ورقه GFRP به ضخامت ۱ میلی متر) در طول کل ستون) دورپیچ شده است، پوش منحنی هیسترزیس برش پایه در دو حالت بدون محصور شدگی و با محصورشدگی توسطFRP  رسم شد نتایج بدین صورت می باشد:
آ. پوشش تقویتی GFRP(با ضخامت ۱ میلی متر)باعث بالا بردن ظرفیت خمشی پایه پل های بتن آرمه به میزان ۸% شده است.
ب. اصلی ترین خاصیت پوشش تقویتی GFRP، افزایش کرنش گسیختگی به میزان ۵۰ % که منجر به شکل پذیری و اتلاف انرژی بیشتر می شود و نیز عملکرد لرزه ای ستون را بهبود می بخشد.

 1. صالحیان، حمید رضا و اصفهانی، محمد رضا “بررسی آزمایشگاهی مقاومت ستون بتنی محصورشده با GFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدل های تئوری” ،۱۳۸۸٫

در این تحقیق نمونه های آزمایشگاهی ستون با مقطعی مربعی شکل بررسی شده اند این تحقیق نشان می دهد که اعمال لنگر خمشی بر نمونه ستون های محصورشده با  FRP علاوه بر اندرکنش بار فشاری و لنگر خمشی، اثر کاهنده ای بر مقاومت فشاری بتن محصورشده می گذارد. اعمال لنگر خمشی بر مقطع ستون، سبب توزیع غیر یکنواخت تنش فشاری وارد بر مقطع و انبساط عرضی آن می گردد به همین دلیل استفاده از روابط تخمین مقاومت فشاری بتن محصور شده، با افزایش لنگر خمشی، به پاسخ های غیر واقعی و فاقد اطمینان می انجامد.

 1. جلال، مصطفی” ارزیابی ظرفیت باربری پل های بهسازی شده با کامپوزیت FRP”1388.

در این مقاله، گزیده راهکارهای ارزیابی عملکرد یک پل بهسازی شده با بهره گرفتن از مصالح کمپوزیتی جدیدارائه گردیده است. به این منظور، ابتدا یک سیستم سنجش عملکرد ایجاد شده و اندازه گیری های سنجش عملکرد به منظور ارزیابی پارامترهای مختلف مشخص گردید، سپس یک الگوریتم نقص یابی و شناسایی سیستم به منظور کمی سازی مقادیر هدف، انتخاب شده و در نهایت نتایج فعالیت های بهسازی به منظورسنجش تغییرات عملکرد پل، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت پس از اتمام کار بهسازی، نتایج به منظور تعیین وقوع یا عدم وقوع هرگونه تغییر در عملکرد پل، مورد ارزیابی قرار گرفت، این روش افزایش در سختی سازه را در دوره زمانی سوم دسامبر ۱۹۹۹ تا می ۲۰۰۰ نشان می دهد.

 1. عباسزاده ، مهدی “مقایسه دقت پیش بینی مدل های ارائه شده برای محصورشدگی ستون های بتنی دایروی محصور شده با الیاف FRP”1388.

این مطالعه بر پیش بینی حداکثر تنش و کرنش بتن محصور شده که مهمترین پارامترها از دید طراحی بوده و تاثیر زیادی در تقریب منحنی های تنش – کرنش دارند متمرکز شده است. به این منظور، مدل های محصور شدگی به دو گروه مدل های محصورشدگی پایه فولادی و مدل های محصورشدگی تجربی و تحلیلی طبقه بندی شده و روابط و ویژگی های منحصر به فرد هر مدل مرور شد سپس، مقایسه بین مدل های مختلف در پیش بینی حداکثر تنش و کرنش نهائی محصور شدگی صورت گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی های صورت گرفته نشان داد که مدل های موجود در پیش بینی رفتار واقعی محصورشدگی بتن به جواب های یکسان و قابل قبولی خصوصاٌ در پیش بینی کرنش نرسیده و تنها برای محدوده ای که برای آن کالیبره شده اند جواب های مطلوبی ارائه می دهند .

 1. عباس نیا، رضاو رستمیان، مهدی” بررسی رفتار تنش – کرنش ستون ها یا نمونه های بتنی مسلح و محصورشده با FRP”1389.

در این مقاله به بررسی تحقیقات انجام شده در مورد رفتار تنش – کرنش ستون های بتنی مسلح مقاوم سازی شده با FRP پرداخته شد و نتایجی مطابق زیر بدست آمد:

 • اثر نسبت لاغری برروی ظرفیت باربری ستونهای بتنی محصور شده با ژاکت FRP چشم گیر تر از ستون های مسلح معمولی می باشد.
 • اثر مقاوم سازی با افزایش نسبت لاغری کاهش می یابد.
 • در زمانی که نسبت لاغری کمتر از ۵/۸۷ باشد، ظرفیت باربری ستون مسلح شده با FRP هنوز ۲۱ درصد بزرگتر از ستون بتن مسلح بدون ژاکت FRP (عادی) می باشد.
 1. محمد کاظم، شربتدار و بهاری زاده، علی، سیوندی پور، عباس ” بررسی نرم شدگی و سخت شدگی کرنش بتن محصور شده با ورق های FRP بر مقاومت و شکل پذیری اعضاء فشاری “۱۳۸۸٫

در این مقاله به بررسی مقاومت بتن محصور شده با انواع ورق های FRP در دو مرحله سخت شدگی کرنش و نرم شدگی کرنش و همچنین اثر محصور شدگی بر شکل پذیری اعضاء بتن مسلح پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده که محصورشدگی اعضاء بتنی موجب افزایش مقاومت در هر دو مرحله سخت شدگی کرنش و نرم شدگی کرنشی و افزایش شکل پذیری و همچنین بهبود رفتار لرزه ای آن می شود.

 1. دانش، فخر الدین بهشتی اول و سید بهرام، شاهرودی، مهناز” تخمین پارامترهای اثرگذار بر رفتار غیرخطی ستون های دورپیچ شده با CFRP به روش اجزاء محدود”۱۳۸۸٫

در این تحقیق برای صحت سنجی نحوه مدل سازی، نمونه هایی از کارهای معتبر آزمایشگاهی با بار محوری ثابت و بار جانبی رفت و برگشتی cyclic)) با نرم افزار اجزاء محدود  ABAQUS مدل سازی شده اند. در این مرحله، بتن با المان حجمی هشت گرهی (C3D8)  و دورپیچ آن با المان های غشایی چهار گرهی  (M3D4)مدل شده اند و از معادل سازی و یکپارچه کردن مقطع استفاده نشده است. نتایج بدست آمده، تطابق قابل قبولی با کارهای آزمایشگاهی دارد همچنین در بررسی انجام شده بر روی پارامتر طول لایه های دورپیچ و تأثیر آن بر روی رفتار ستون ها مشاهده گردید با افزایش پارامتر طول لایه های دورپیچ، میزان ظرفیت ستون در تحمل تغییر مکان و برش پایه افزایش می یابد همچنین در این راستا مشخص گردید افزایش طول دورپیچ ها تأثیر چندانی بر بارتسلیم نداشته و فقط بار ماکزیمم سازه را افزایش داده است و به این ترتیب باعث افزایش انعطاف پذیری رفتار سازه می گردد. با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده مشاهده شد در یک نگاه کلی گرچه تأثیر لایه ها بر روی برش پایه قابل تحمل توسط ستون چندان قابل توجه نبوده است لیکن تأثیر تعداد لایه ها بر روی نیروی قابل تحمل توسط ستون بیشتر از تأثیر طول لایه ها بوده است به عنوان مثال با افزودن یک لایه ۲۰ سانتی متری دورپیچ FRP حدود ۳ درصد و با افزودن یک لایه ۳۰ سانتی متری دورپیچ FRP حدود ۴ درصد افزایش می یابد. در حالی که در حالت استفاده از دولایه دورپیچ این درصد افزایش نیروی قابل تحمل توسط ستون بترتیب حدود ۴ و ۶ در صد خواهد بود. همچنین نشان داده شد شکل پذیری ستون نیز با افزایش قابل توجهی همراه است لیکن استفاده از دو لایه دورپیچ بجای یک لایه دور پیچ افزایش نسبی زیادی در شکل پذیری ستون ایجاد نمی کند این نتیجه در مورد تغییر شکل بیشینه قبل از شکست نیز صادق است.

 1. بهشتی، سید بهرام و پارسائی، محمد “بررسی تقویت خمشی پایه پل بتنی مسلح با FRP به روش اجزای محدود “۱۳۸۸٫

در این تحقیق اثر عرض مقطع به ضخامت پوسته، ارتفاع دورپیچ از پای ستون و جنس دورپیچ بر شکل پذیری، مقاومت و پارامترهای خمشی در ستون بتن مسلح دایره ای تحت اثر همزمان بار محوری و جانبی بررسی شده و برنامه اجزای محدود  ABAQUSجهت این کار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد این ورق ها موجب افزایش شکل پذیری و همچنین بهبود پارامترهای مقاومت خمشی می گردد.

 1. رهگذر، رضا و قنبری، حمیدو علمدارزاده، پیمان” ارزیابی آسیب پذیری وارائه طرح بهسازی لرزه ای پل بتن آرمه در محور سیرجان – قطروئیه در استان کرمان”۱۳۹۰٫

از آنجایی که داشتن شکل پذیری کافی یکی از الزامات اساسی در زمینه مقاوم سازی سازه ها به شمار می آید، در این مقاله آسیب های وارده به پل قطروئیه شناسائی شده و نهایتا روش هایی برای تقویت پایه های بتنی آن که تحت تاثیر خوردگی ناشی از کربناسیون قرار گرفته است ارائه شده است.
چون پل مورد نظر از نوع مهم می باشد، ارزیابی کارایی و ایمنی در برابر زلزله از روش تحلیل دینامیکی خطی استفاده شده است.

 1. واثقی، اکبر و زرجو، محسن” ارزیابی اثر الیاف کامپوزیتیFRP در تقویت پایه های بتنی دایره ای شکل پل ها به روش اجزا محدود”۱۳۹۰٫

در این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار ABAQUS ظرفیت خمشی و شکل پذیری پایه پل ها با طول های مختلف دور پیچ از الیاف FRP مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قیمت این نوع از الیاف ارتفاع مورد نیاز پیشنهاد شد.

 • استفاده از الیاف CFRP در ستون با مقطع دایره ای در افزایش برش پایه نقش موثری داشته اما بعلت محدود بودن کرنش تسلیم این گونه الیاف در افزایش شکل پذیری تاثیرکمتری نسبت به الیاف GFRP دیده شد.
 • اثر تغییر نسبت لاغری، بطور کلی ورق های CFRP در تقویت ستون هایی که دارای تغییر مکان جانبی کمی هستند. L/D<4)) خوب عمل کرده و باعث افزایش مناسب برش پایه و شکل پذیری می شود. بنابراین اگر هدف از استفاده دورپیچ، افزایش میزان برش پایه باشد، در ستون هایی با ارتفاع متفاوت، کاربرد CFRP منطقی تر است.
 • اثر تغییر عرض مقطع به ضخامت پوسته (D/t) ، مقاومت جانبی ستون با کاهش نسبت t) /(D افزایش می یابد. برای هر دو نوع دورپیچ با D/t))، بعلت کاهش محصوریت بتن توسط دورپیچ و لذا رفتار تردتر آن، کاهش مقاومت بیشتری پس از ماکزیمم مقاومت جانبی اتفاق می افتد.

اثر تغییر میزان بار محوریN / No ، افزایش نیروی محوری، کشش و فشار بیشتری در پوسته رخ می دهد و لذا کاهش مقاومت ستون بتنی به همراه پوسته سبب کاهش ناگهانی مقاومت مقطع می گردد.

 1. ابراهیمی مقدم، امین و المولی، امیر عبدالله” تحلیل عددی و مقاوم سازی پایه پل های بتنی مسلح با مقطع دایره ای به روش تقویت با ورقه های کامپوزیتی CFRP “1390.

در این تحقیق اثر عرض مقطع به ضخامت پوسته، ارتفاع دورپیچ از پای ستون به ارتفاع کل ستون و جنس دورپیچ بر شکل پذیری، مقاومت و پارامترهای خمشی در ستون بتن مسلح دایره ای تحت اثر همزمان بار محوری و جانبی بررسی می شود. برنامه اجزاء محدود ABAQUS جهت این کار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از این ورق ها موجب افزایش شکل پذیری و همچنین بهبود پارامترهای مقاومت خمشی می گردد.
در این نوشتار پس از تشریح نحوه مدل سازی تمامی نمونه ها با نرم افزار ABAQUS با روش استاتیکی غیر خطی با کنترل تغییر مکان تحلیل شده تا عملکرد نمونه ها بررسی شود بطور کلی هدف این پژوهش بررسی رفتار ستون های ناکارآمد و تاثیرتقویت ناحیه مفصل خمیری با الیاف شیشه و کربن بر عملکرد این ستون هاست. مقایسه نتایج نمونه هایی که در آزمایشگاه تحت بارگذاری قرار گرفته اند، با نمونه تحلیل شده با نرم افزار نشان می دهد که نتایج بدست آمده از مدل اجزاء محدود در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی دارای نتایج قابل قبولی است.

 1. کریمی کنزق، عباس” ارزیابی لرزه ای پل ها با بهره گرفتن از تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) “۱۳۸۸٫

در این پژوهش عملکرد پل ها به وسیله تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت بررسی قرار گرفته است و نقاط عملکرد آنها بر اساس طیف نیاز آیین نامه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله بدست آمده است.

۱-۴ضرورت، اهمّیت و هدف تحقیق
ایران با داشتن زلزله های بزرگ هر سه سال یک بار و زلزله های متوسط سالیانه و همچنین حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و طوفان و جنگ، شاید یکی از پر بحران ترین کشور های جهان باشد. واقعیت آن است که توجه به بهسازی لرزه‌ای در کشورهای لرزه‌خیز مانند ایران امری ضروری است که عملا راه‌گریزی از آن وجود ندارد‌.
امروزه نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد. با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص می شود عوامل متعددی مانند: اشتباهات طراحی و محاسبه، عدم اجرای مناسب، تغییرکاربری سازه ها از دوام آنها می کاهد، ضمناً تغییر آیین نامه های ساختمانی) باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می شود) نیز سبب ارزیابی و بازنگری مجدد طرح و سازه می گردد تا در صورت لزوم بهسازی و تقویت شود، خرابی های مشاهده شده در ساختمان ها و پل ها طی زلزله های اخیر نیاز مبرم به مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود را نشان می دهد.
پل ها سازه های حساسی هستند زیرا هر گونه صدمه به آنها باعث خسارات مالی و جانی در هنگام زلزله و بعد آن می شود. قبل از انجام مراحل مقاوم سازی، مطالعه بر روی سازه اهمیت بالایی دارد که در این بین پل ها به عنوان سازه های استراتژیک و مهم اهمیتی دو چندان دارند. عدم تخریب پل و خارج نشدن از بهره برداری پس از یک زمین لرزه شدید از بسیاری از تلفات جانی و اقتصادی پس از حادثه خواهد کاست.
در این میان ستون های بتن مسلح، اعضای اصلی مقاوم در برابر بارهای افقی و قائم در سازه های بتنی به شمار می آیند لذا مقاوم کردن ستون ها در برابر نیروهای زلزله می تواند نقش مهمی را در مقاوم سازی کل سازه ایفا کند در نتیجه استفاده از کامپوزیت هایFRP  جهت مقاوم سازی ستون های بتنی مسلح در دنیا گسترش یافته است و مطالعه در این زمینه از طرف محققین زیادی صورت می گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار لرزه ای یک پل با ابعاد واقعی به کمک تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی وبهسازی آن با FRP می باشد برای صحت نتایج تحلیلی، نتایج دو تحلیل با یکدیگر مقایسه شده است.

۱-۵- ساختار تحقیق
مطالب موجود در این تحقیق به صورت زیر سازماندهی شده اند:
در فصل اول کلیات تحقیق، پیشینه تحقیق، هدف از انجام آن و سازماندهی مطالب مندرج در آن توضیح داده می شود. در فصل دوم به معرفی FRP پرداخته شده است. در فصل سوم روش های ارزیابی لرزه ای سازه ها بر اساس دستورالعمل های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم روش های مدل سازی و تحلیل لرزه ای پل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فصل پنجم مدل مورد نظر صحت سنجی شده و خروجی های نرم افزاری حاصل از تحلیل دینامیکی و استاتیکی یاداشت شده است. در فصل ششم نتایج حاصل از تحلیل و در آخر پیشنهاداتی برای ادامه کار بیان شده است.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۸۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154647]

—-

پشتیبانی سایت :       

*