تایلند:

آژانس ضد فساد مالزی: این آژانس تنها سازمانی است که در مالزی مسئولیت بررسی و پیگیری کلیه موارد مربوط به فساد را طبق قانون بعهده دارد. ریاست آژانس مستقیما” زیر نظر دفتر نخست وزیری می باشد.
دفتر بازرسی امور فساد سنگاپور: مدیر این دفتر با پیشنهاد نخست وزیر وبا حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
دفتر مبارزه با فساد تایلند: دفتر کمیسیون مبارزه با فساد، سازمانی است که تحت نظارت دفتر نخست وزیر کار می کند کمیسیون مبارزه با فساد پس از تصویب مجلس نمایندگان ومجلس سنا مورد تأیید پادشاه قرار میگیرد.
تونس: سازمان نظارت و بازرسی تونس زیر نظر نخست وزیر فعالیت می کند و رئیس آن با نظر رئیس جمهور انتخاب می گردد.

Previous Entries ذیحساب Next Entries اخذ گواهی‌نامه