Get a site

 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی زمین شناسی

 

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته زمین شناسی

(گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی)

 

عنوان:

بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه

 

استاد راهنما:

دکتر عباس صادقی

 

اساتید مشاور:

دکتر محمد حسین آدابی

دکتر هرمز قلاوند

 

نگارنده:

 

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳ –۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

بمنظور مطالعات دقیق بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندکژدمی در ناحیه زون ایذه، پنج برش سطح الارضی (بترتیب از شمال غرب به جنوب شرق) شامل یال جنوبی تاقدیس پیون، یال شمالی تاقدیس منگشت، یال شمالی تاقدیس بنگستان، یال شمالی تاقدیس میش و یال جنوبی تاقدیس آنه، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.

در طی این بررسی ها ۱۱۰۰ مقطع نازک مربوط به نمونه های سنگی سازند کژدمی، قسمت های رأسی سازند داریان و قسمت های قاعده ای سازند سروک، آماده سازی و مورد مطالعه قرار گرفت. سازند کژدمی در برش های  پیون، منگشت، بنگستان، میش و آنه بترتیب ۵/۱۵۲ ، ۴/۱۰۷ ، ۳/۲۶۳ ، ۱/۱۷۲ و ۱/۲۱۰  متر ضخامت دارد و مجموعه فسیلی موجود در این سازند، سن آپسین پیشین/ میانی تا آلبین پسین – آلبین انتهایی (Vraconnian) را نشان می دهد. مرز سازندهای داریان و کژدمی در برش های پیون، بنگستان و آنه به صورت همشیب، قاطع و پیوسته و در برش های منگشت و میش این مرز منطبق با مرز آپسین و آلبین و به صورت همشیب، قاطع و ناپیوسته می باشد.

در مطالعات ماکروپالئونتولوژی تعداد ۲۱ گونه متعلق به ۱۵ جنس از بی مهرگان (مربوط به ۴ رده) مورد شناسایی و در مطالعات میکرواستراتیگرافی تعداد ۱۰۳ گونه ی روزن دار متعلق به ۵۱ جنس و ۱۱ گونه غیرروزن دار متعلق با ۹ جنس مورد شناسایی قرار گرفت که با کمک از آنها در مطالعات بایواستراتیگرافی، ۴ زون زیستی (Interval Zone)، یک زیر زون زیستی (interval subzone)، یک زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) و یک زیرزون زیستی محدوده حضور (range subzone) در برش پیون، دو زون زیستی (Interval Zone)، سه زون زیستی تجمعی (assemblage zone) و یک زیرزون تجمعی (assemblage subzone) در برش منگشت، ۷ زون زیستی (Interval Zone)، ۳ زون زیستی محدوده حضور (Total and Partial range Zone)، دو زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، ۲ زیر زون زیستی (range subzone)، یک زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) در برش بنگستان، ۷ زون زیستی (Interval Zone)، یک زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، یک زیر زون زیستی تجمعی (assemblage subzone) و یک زیر زون زیستی فراوانی (acme Subzone) در برش میش و ۳ زون زیستی (Interval Zone)، یک زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، دو زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) و یک زیر زون زیستی تجمعی (assemblage subzone) در برش کوه آنه تعریف و تعیین گردیدند که سنی را از آپسین پیشین/ میانی تا سنومانین پسین تعیین کردند.

در مطالعات ایزوتوپی از ۳۵ نمونه از زمینه میکرایتی سنگ های آهکی آلبین و سنومانین پیشین متعلق به کوه پیون، آنالیزهای ایزوتوپی اکسیژن و کربن بعمل آمد که مقادیر ایزوتوپ اکسیژن و کربن، نمایانگر قرار گیری  آنها در نزدیکی محدوده آراگونیتی سازند ایلام و محدوده آراگونیتی سازند مزدوران می باشد، همچنین تغییرات ایزوتوپ اکسیژن نمونه های مورد مطالعه، بمراتب کمتر از مقادیر ایزوتوپ کربن بوده و این بیانگر تاثیر دیاژنز جوی یا متائوریکی در نمونه‎های مورد مطالعه بود.

در نمودار ایزوتوپ کربن ۱۳ در برش پیون نیز، سیر منفی این نمودار در سازند کژدمی برش پیون و مقارن با نهشته شدن شیل های آهکی خاکستری تیره دارای رادیولر و روزن داران پلانکتونی و بخصوص بروز شیفت Heterohelix، نمایانگر وقوع حادثه بی هوازی اقیانوسی مربوط به قاعده آلبین پسین در این برش می باشد. شواهد مربوط به بروز این حوادث بی هوازی اقیانوسی در طی آپسین پسین تا آلبین پسین در سایر برش های مورد مطالعه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این مطالعه، مرزهای کرونواستراتیگرافی واقع در محدوده برش های مورد مطالعه، و تأثیر فازهای اواخر آپسین و فاز اتریشین مربوط به اواخر آلبین مورد مطالعه قرار گرفت که نشاندهنده شدت عملکرد بیشتر فاز اواخر آپسین در این برش ها بود، بطوریکه عملکرد این فاز باعث نبود چینه شناسی آلبین پیشین در برش های مورد مطالعه فوق گردیده بود

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات

١- ۱- حدود و موقعیت جغرافیایی مقاطع سطح الارضی مورد مطالعه ………………………………    ۱

١-١- الف:حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس پیون ……………………………………………………….    ۱

۱-۱-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه ایذه …………………………………………….    ۵

١-۲- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس منگشت …………………………………………………………..    ۵

١-۲-الف: حدود و موقعیت جغرافیایی برش سطح الارضی چماء (تاقدیس منگشت)  ………    ۷

۱-۲-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه باغملک و صیدون ……………………….    ۷

١-۳- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس بنگستان …………………………………………………………..    ۸

١-۳-الف: حدود و موقعیت جغرافیایی برش تنگ ماغر (یال شمالی تاقدیس بنگستان) …….    ۹

۱-۳-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای مناطق بهمئی و بهبهان …………………………..    ۱۰

١-۴- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس میش ……………………………………………………………….    ۱۰

١-۴-الف: حدود و موقعیت جغرافیایی برش نارک (یال شمالی تاقدیس میش) ………………..    ۱۲

۱-۴-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه گچساران (دوگنبدان) …………………    ۱۲

١-۵- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس آنه ………………………………………………………………….     ۱۳

١-۵-الف: حدود و موقعیت جغرافیایی برش نوگک (یال جنوبی تاقدیس آنه) ………………..     ۱۳

۱-۵-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه کوپن …………………………………………..     ۱۴

۱-۶- تاریخچه مطالعات قبلی ………………………………………………………………………………………………    ۱۴

۱-۷- روش های مطالعه و بررسی  …………………………………………………………………………………………..     ۱۷

۱-۷-الف: جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….     ۱۷

۱-۷-ب- مطالعات صحرایی ………………………………………………………………………………………………..     ۱۷

۱-۷-ج- مطالعات آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………     ۱۷

۱-۷-د- هدف از مطالعه ………………………………………………………………………………………………………    ۱۸

 

فصل دوم: ویژگیهای زمین شناسی و ساختمانی منطقه مورد مطالعه

۲-۱- زمین شناسی ناحیه ای زاگرس و زون ایذه ………………………………………………………………    ۲۰

٢-۲- تقسیمات ساختمانی و زمین شناسی ساختمانی زاگرس ……………………………………………..    ۲۱

٢-۲-۱: تقسیم بندی بر اساس نظریات Falcon (1961) …………………………………………………….    ۲۱

٢-۲-٢: تقسیم بندی بر اساس نظریات اشتوکلین Stocklin (1968) …………………………………    ۲۱

٢-٢-۲-الف: دشت خوزستان …………………………………………………………………………………………….    ۲۱

٢-٢-۲-ب: زاگرس چین خورده یا زاگرس خارجی ………………………………………………………..    ۲۱

٢-٢-۲-ج: زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی ………………………………………    ۲۲

۲-۲-۳: تقسیم بندی بر اساس نظریات بربریان  Berberian, 1995 ………………………………….    ۲۲

۲-۲-۴ : تقسیم بندی بر اساس نظریات مطیعی (۱۳۷۴) ………………………………………………………    ۲۳

۲-۳- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه …………………………………………………………………………..     ۲۶

۲-۴- چگونگی پیدایش حوضه زاگرس ازدیدگاه زمین شناسی وتکتونیک صفحه ای ……….    ۲۸

۲-۵- فازهای کوهزایی کرتاسه ………………………………………………………………………………………….     ۲۸

۲-۶- بلنداهای قدیمه (Palaeohigh) مهم در زون دزفول (اشرف زاده، ۱۳۷۸) ……………..     ۲۹

۲-۶-الف: تاریخچه مطالعات قبلی بلنداهای قدیمه ……………………………………………………………    ۳۰

۲-۶-ب: مطالعات اشرف زاده (۱۳۷۸) ………………………………………………………………………………..     ۳۲

٢-۷-چینه شناسی کرتاسه حوضه زاگرس …………………………………………………………………………..     ۳۶

۲-۷-الف:کرتاسه پیشین در ناحیه فارس و جنوب شرقی فرو افتادگی دزفول(مطیعی۱۳۸۳ با کمی تغییر) …     ۳۷

۲-۷-ب: کرتاسه پسین (سنومانین – ماستریشتین) در فروافتادگی دزفول(مطیعی ۱۳۸۳ با کمی تغییر) ……….      ۳۷

۲-۷- ج: مشخصات سنگ چینه ای (لیتواستراتیگرافی) کرتاسه زاگرس (اقتباس از مطیعی ۱۳۸۳) ..     ۳۸

۲-۷-ج-١- سازند آهکی فهلیان (Fahlian Limestone Fm. ) ………………………………………    ۳۹

۲-۷-ج-٢- سازند شیلی – آهکی گدوان (Gadvan shale-Limestone Fm. ) ……………    ۳۹

۲-۷-ج-٣- سازند آهکی داریان ( Dariyan Limestone Fm.) …………………………………….    ۳۹

۲-۷-ج-۴- سازند شیلی گرو ( Garau Shale Fm. ) ………………………………………………………    ۴۰

۲-۷-ج-۵-گروه بنگستان ( Bangestan Group ) ………………………………………………………….    ۴۰

۲-۷-ج-۵-١- سازند شیلی کژدمی ( Kazhdomi Shale Fm. )……………………………………..    ۴۰

۲-۷-ج-۵-٢- سازند آهکی سروک ( Sarvak Limestone Fm. ) ………………………………..    ۴۰

۲-۷-ج-۵-٣- سازند شیلی سورگاه (Surgah Shale Fm. ) ……………………………………………    ۴۱

۲-۷-ج- ۵-۴- سازند آهکی ایلام  …………………………………………………………………………………….    ۴۱

۲-۷-ج -۶- سازند شیلی گورپی ( Gurpi shale Fm. ) …………………………………………………    ۴۲

۲-۷- د: مشخصات زیست چینه ای (بایواستراتیگرافی) کرتاسه زاگرس (مطیعی، ۱۳۸۳) ……    ۴۲

۲-۷- ه: مشخصات سکانس چینه ای (سکانس استراتیگرافی) کرتاسه زاگرس ……………………..    ۵۲

۲-۷- ه-۱: تاریخچه مطالعات چینه نگاری سکانسی …………………………………………………………….    ۵۲

۲-۷-ه-۲: سکانس های رسوبی کرتاسه زاگرس (مطالعات مشترک مدیریت اکتشاف نفت با موسسه نفت

فرانسه  IFP) ………………………………………………………………………………………………………………………….    ۵۴

۲-۷-ه-۳: سکانس‌های رسوبی و جغرافیای دیرین کرتاسه زاگرس (مرسل نژاد و همکاران، ۲۰۰۷) ..    ۶۱

 

فصل سوم: لیتواستراتیگرافی (توصیف سنگ چینه ای مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه)

۳-۱- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی قلعه کژدمک (یال جنوبی تاقدیس پیون) ..    ۶۸

۳-۲- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی تنگ ماغر (یال شمالی تاقدیس بنگستان) ….   ۱۰۲

۳-۳- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی نارک (یال شمالی تاقدیس میش) ……………   ۱۴۴

۳-۴- مشخصات و توصیف برش سطح الارضی نوگک (یال جنوبی تاقدیس آنه) ………………  ۱۹۲

۳-۵- مشخصات و توصیف برش سطح الارضی ناحیه چماء (یال شمالی تاقدیس منگشت) ..   ۲۱۹

 

فصل چهارم: پالئونتولوژی و سیستماتیک

۴-۱: بی مهرگان ………………………………………………………………………………………………………………..   ۲۳۸

۴-۱-الف: سیستماتیک دوکفه ای ها (Bivalvia) ………………………………………………………………   ۲۳۸

۴-۱-ب: شکم پایان (Gastropoda) …………………………………………………………………………………   ۲۶۴

۴-۱-ج: سرپایان (Cephalopoda) …………………………………………………………………………………..   ۲۶۵

۴-۱-د: خارداران (Echinoidea) …………………………………………………………………………………….   ۲۷۴

۴-۲: توصیف فرامینیفرها …………………………………………………………………………………………………….   ۲۸۷

۴-۲- الف: توصیف فرامینیفرهای بنتیک …………………………………………………………………………….   ۲۸۷

۴-۲- ب: توصیف فرامینیفرهای پلانکتونی ………………………………………………………………………….   ۳۱۹

۴-۳ : غیر فرامینیفرها ………………………………………………………………………………………………………….   ۳۵۱

۴-۳-الف: کالسیسفرولیدها (Calcispherulids) ……………………………………………………………….  ۳۵۱

۴-۳-ب : جلبک ها (Algae) ……………………………………………………………………………………………..   ۳۵۲

۴-۳-ج : رادیولاریا ها (Radiolaria) ……………………………………………………………………………….   ۳۵۵

۴-۳-د : استراکود ها (Ostracoda) ………………………………………………………………………………….   ۳۵۶

۴-۳-و : قطعات اسکلتی بی مهرگان (Invertebrates shell fragments) ……………………..   ۳۵۶

 

فصل پنجم: مطالعات ایزوتوپی و ژئوشیمیایی

۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..   ۳۶۳

۵-۲: مطالعات ایزوتوپی اکسیژن ۱۸ و کربن ۱۳ ……………………………………………………………….   ۳۶۴

۵-۳- محاسبه دمای آب دریا در زمان ته نشست سنگ آهک‌های آلبین در برش کوه پیون …….   ۳۶۷

 

فصل ششم: حوادث بی هوازی اقیانوسی (نبود اکسیژن  اقیانوسی )

۶-۱- حوادث بی هوازی OAEs (Oceanic Anoxic Events) در کرتاسه میانی ………….    ۳۷۰

۶-۲- OAEs (Oceanic Anoxic Events) در ژوراسیک و کرتاسه میانی ………………………    ۳۷۴

۶-۲-الف: حادثه OAE توآرسین پیشین ……………………………………………………………………………    ۳۷۴

۶-۲-ب: حادثه نبود اکسیژن آپسین پیشین (or OAE1a Selli) ……………………………………….   ۳۷۴

۶-۲-ج: حوادث بی هوازی اقیانوسی در  انتهای آپسین – آلبین پیشین (OAE1b) ………..    ۳۷۷

۶-۲-د: حادثه نبود اکسیژن  بخش قاعده ای آلبین پسین (or OAE1c Toolebuc) ………    ۳۷۸

۶-۲-ه: حادثه نبود اکسیژن  بخش بالایی آلبین پسین (or OAE1d Breistroffer) ………  ۳۷۹

۶-۲-و: حادثه نبود اکسیژن سنومانین پسین یا مرز سنومانین/تورونین (or OAE2 Bonarelli) ….  ۳۸۰

۶-۲-ز: حادثه نبود اکسیژن  مرز کنیاسین- سانتونین (OAE3) …………………………………………   ۳۸۲

۶-۳: شواهد حادثه نبود اکسیژن  OAEs در برش های مورد مطالعه ………………………………..  ۳۸۳

۶-۳-الف: مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۸۳

۶-۳-ب: شواهد حادثه بی هوازی اقیانوسی (OAEs) در برش کوه پیون ………………………..  ۳۸۴

۶-۳-ب-۱: سیر منفی ایزوتوپ کربن ۱۳ در زمان تأثیر حادثه OAE1c …………………………..  ۳۸۵

۶-۳-ب-۲: حادثه OAE1c و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتون در برش کوه پیون …….  ۳۸۵

۶-۳-ج: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه منگشت ………………….   ۳۹۲

۶-۳-ج-۱: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش کوه منگشت ..   ۳۹۲

۶-۳-د: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه بنگستان …………………..  ۳۹۳

۶-۳-د-۱: حادثه OAE1b (Jacob) در برش کوه بنگستان ………………………………………………   ۳۹۴

۶-۳-د-۱-۱: حادثه Jacob و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان .  ۳۹۴

۶-۳-د-۱-۲: تغییر در اندازه و آرایش حجرات بعد از حادثه  Jacob ………………………………  ۴۰۲

۶-۳-د-۱-۳: حادثه Jacob  و تغییرات مورفولوژیک در آمونیت‌های برش کوه بنگستان ..  ۴۰۳

۶-۳-ه: حادثه OAE1b (Leenhardt or Urbino) در برش کوه بنگستان ……………………..  ۴۰۶

۶-۳-ه-۱: حادثه OAE1b (Leenhardt) و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۰۷

۶-۳-و: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی OAE1b (Leenhardt) در برش میش ……..  ۴۰۹

۶-۳-و-۱: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش میش ….   ۴۱۰

۶-۳-و-۲: تأثیرات حادثه OAE1b (Leenhardt) بر روند تغییرات تکاملی فرامینیفرهای پلانکتونی  برش کوه میش …………………………………………………………………………………………………..  ۴۱۰

 

فصل هفتم: بایو استراتیگرافی (چینه شناسی زیستی)

۷- ۱: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه پیون (قلعه کژدمک) ………………………..  ۴۱۴

۷- ۲: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه میش (نارک) ……………………………………  ۴۲۲

۷- ۳: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه آنه (برش نوگک) …………………………….  ۴۳۱

۷- ۴: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه بنگستان (تنگ ماغر) …………………………  ۴۳۹

۷- ۵: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه منگشت (برش ناحیه چَما) ………………..  ۴۵۴

۷- ۶: تطابق بایو استراتیگرافی برش‌های مورد مطالعه ……………………………………………………….  ۴۶۱

 

فصل هشتم: مرزهای کرونواسترتیگرافی در برش های مورد مطالعه

۸- ۱: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۶۴

۸-۱- الف: اشکوب آپسین ………………………………………………………………………………………………….   ۴۶۴

۸-۱-ب: اشکوب آلبین ……………………………………………………………………………………………………….   ۴۷۰

۸- ۲- الف: مرز آپسین/آلبین در برش کوه منگشت …………………………………………………………..   ۴۷۶

۸- ۲-ب: مرز آپسین/آلبین در برش کوه بنگستان ……………………………………………………………..   ۴۷۷

۸- ۲-ج: مرز آپسین/آلبین در برش کوه میش …………………………………………………………………..   ۴۸۰

۸- ۲- د: نبود چینه شناسی آلبین زیرین در برش های مورد مطالعه و زون ایذه ………………   ۴۸۱

۸- ۳: مرز آلبین/سنومانین در برش های مورد مطالعه ………………………………………………………..   ۴۸۲

۸- ۳-الف: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه منگشت ……………………………………………………….   ۴۸۳

۸- ۳-ب: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه پیون ……………………………………………………………..   ۴۸۴

۸- ۳-ج: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه بنگستان ………………………………………………………….   ۴۸۵

۸- ۳-د: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه میش …………………………………………………………………   ۴۸۹

۸- ۳-ه: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه آنه ……………………………………………………………………   ۴۸۹

 

فصل نهم: نتیجه گیری

۹- الف : لیتواستراتیگرافی ………………………………………………………………………………………………….   ۴۹۱

۹-الف-۱: برش تاقدیس پیون ……………………………………………………………………………………………   ۴۹۱

۹-الف-۲: برش تاقدیس منگشت ………………………………………………………………………………………..  ۴۹۱

۹-الف-۳: برش تاقدیس بنگستان ………………………………………………………………………………………..   ۴۹۲

۹-الف-۴: برش تاقدیس میش …………………………………………………………………………………………….   ۴۹۳

۹-الف-۵: برش تاقدیس آنه ……………………………………………………………………………………………….   ۴۹۴

۹- ب: بایواستراتیگرافی ………………………………………………………………………………………………………   ۴۹۵

۹-ب-۱: برش تاقدیس پیون ………………………………………………………………………………………………   ۴۹۵

۹-ب-۲: برش تاقدیس منگشت …………………………………………………………………………………………..   ۴۹۵

۹-ب-۳: برش تاقدیس بنگستان ………………………………………………………………………………………….    ۴۹۶

۹-ب-۴: برش تاقدیس میش ………………………………………………………………………………………………    ۴۹۶

۹-ب-۵: برش تاقدیس آنه …………………………………………………………………………………………………    ۴۹۷

۹- ج: مطالعات ایزوتوپی ……………………………………………………………………………………………………   ۴۹۷

۹- د: مطالعات حوادث بی هوازی اقیانوسی ………………………………………………………………………   ۴۹۸

۹- ه: مرزهای کرونواستراتیگرافی ………………………………………………………………………………………   ۴۹۸

۹- ه- ۱: مرز آپسین/آلبین در برش های مورد مطالعه و نبود چینه شناسی آلبین زیرین ……………..   ۴۹۸

۹- ه- ۲: مرز آلبین/سنومانین در برش‌های مورد مطالعه  …………………………………………………..   ۴۹۸

۹- و: مطالعات پالئونتولوژی ………………………………………………………………………………………………..   ۴۹۹

۹- ز: پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۹۹

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………   ۵۰۱

اطلس میکروفسیل ها ……………………………………………………………………………………………………..    ۵۶۵

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :  ۷۲۲ با ضمائم

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154619]

—-

پشتیبانی سایت :       

*