Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :زیست سلولی تکوینی

عنوان : بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش: زیست سلولی تکوینی

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،

FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

 

استاد راهنما:

دکتر احمد ابراهیمی

 

اساتید مشاور:

دکتر محبوبه نصیری

دکتر مهران کریمی

زمستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- نئوپلاسم………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- سارکوم رحمی………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-۱- لیومیوسارکوم………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴- میوم ها…………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴-۱- طبقه بندی میوم ها……………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-۲- شیوع میوم در ایران………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۳- عوامل  خطرزا…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴-۴- نظریه های شکل گیری میوم ها………………………………………………………………. ۱۱

۱-۴-۵- ژنتیک میوم ها……………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۵- هموستاز…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۶- تشکیل فیبرین و سیستم فیبرینولایتیک……………………………………………………………. ۱۵

۱-۷- هموستاز و سرطان…………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۸- ترومبوز و سرطان……………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۹- ترومبین………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۹-۱- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……….. ۲۲

۱-۱۰- فیبرینوژن……………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۱۰-۱- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز…….. ۲۴

۱-۱۱- بازدارنده ی فعال کننده پلاسمینوژن۱ (PAI-1)…………………………………………….. 25

۱-۱۱-۱- ارتباط پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……. ۲۷

۱-۱۲- اهدف …………………………………………………………………………………………………. ۲۸

فصل دوم: مواد و روش ها

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲- مواد و وسایل لازم جهت انجام آزمایشهای مولکولی ………………………………………… ۳۱

۲-۳- استخراج DNA از خون…………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴- بررسی کیفیت و کمیت ژنوم استخراج شده …………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۱- تعیین کیفیت و کمیت ژنوم با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفتومتر نانودراپ …………. ۳۴

۲-۴-۲- تعیین میزان کیفیت ژنوم با بهره گرفتن از الکتروفورز ……………………………………….. ۳۶

۲-۵- واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) ……………………………………………………………….. 37

۲-۵-۱- مراحل PCR …………………………………………………………………………………… 37

۲-۶- روش تکثیر متزلزل جهش ها(ARMS-PCR)  …………………………………………….. ۳۹

۲-۷- کنترل داخلی……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۸- تهیه مخلوط PCR ………………………………………………………………………………….. 42

۲-۹- الکتروفورز……………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۹-۱- الکتروفورز بر روی ژل آگارز………………………………………………………………… ۴۶

۲-۹-۲- مواد مورد نیاز برای الکتروفورز با ژل آگارز………………………………………………. ۴۷

۲-۱۰- الکتروفورز ژل آگارز بر روی محصولات PCR مورد مطالعه …………………………… ۴۸

۲-۱۱- عکس برداری از ژل………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱۲- آنالیز آماری داده ها…………………………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: نتایج

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۲- اطلاعات مربوط به بیماران میوم رحمی و افراد سالم…………………………………………. ۵۲

۳-۳- بررسی یک عامل خطر در جمعیت مورد مطالعه ……………………………………………… ۵۲

۳-۳-۱- رابطه بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی………………………………………………. ۵۲

۳-۴-  بررسی پلی مورفیسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به میوم رحمی …………………… ۵۴

۳-۴-۱-  بررسی پلی مورفیسم  G20210Aدر پروموتر ژن پروترومبین ………………….. ۵۴

۳-۴-۱-۱- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PT G20210A ………………………… 55

۳-۴-۲-  بررسی پلی مورفیسم -۴۵۵G/A  FGB………………………………………………. 58

۳-۴-۲-۱- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم -۴۵۵G/A FGB ………………………. 59

۳-۴-۳-  بررسی پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G) ……………………………………………… 62

۳-۴-۳-۱- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G) ……………………… 63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۲- بحث …………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-۱- بررسی ارتباط بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی……………………………………. ۶۸

۴-۲-۲- ارتباط پلی مورفیسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به سرطان………………………. ۶۸

۴-۲-۲-۱- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان …………….. ۶۸

۴-۲-۲-۲- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان …………….. ۶۹

۴-۲-۲-۳- ارتباط پلی مورفیسم  PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان ………….. ۷۰

۴-۲-۳- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم های مورد مطالعه ………………………………… ۷۱

۴-۲-۳-۱- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PT G20210A ………………………… 71

۴-۲-۳-۲- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم FGB-455G/A ……………………….. 73

۴-۲-۳-۳- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G) ……………… 74

۴-۳- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۴- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… ۷۷

فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………….. ۷۸

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۸

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………. ۷۸

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… ۹۲

فهرست جداول

جدول۲-۱: مواد لازم جهت آزمایشهای مولکولی………………………………………………………… ۳۱

جدول۲-۲: دستگاه و وسایل لازم جهت آزمایشهای مولکولی………………………………………… ۳۲

جدول۲-۳: توالی آغازگرهای به کار رفته در روش ARMS-PCR………………………………. 40

جدول۲-۴: توالی آغازگرها، به منظور کنترل داخلی……………………………………………………… ۴۱

جدول۲-۵: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن  PT G20210A………… 43

جدول۲-۶: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن FGB-455G/A…………. 43

جدول۲-۷: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن (۴G/5G)  PAI-1-675 44

جدول۲-۸: برنامه PCR جهت تکثیر ژن فاکتور II…………………………………………………….. 44

جدول۲-۹: برنامه PCR جهت تکثیر ژن β- فیبرینوژن……………………………………………….. ۴۵

جدول۲-۱۰: برنامه PCR جهت تکثیر ژن PAI-1……………………………………………………. 45

جدول۳-۱: اطلاعات مربوط به بیماران میوم رحمی و افراد سالم…………………………………….. ۵۲

جدول۳-۲: درصد فراوانی بیماری در گروه های مختلف سنی……………………………………….. ۵۳

جدول۳-۳: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه G20210A PT و خطر ابتلاء به میوم رحمی….. ۵۵

جدول۳-۴: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم G20210A PT ……………………. 56

جدول۳-۵: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه G20210A PT در دو گروه بیمار و شاهد…….. ۵۷

جدول۳-۶: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه -۴۵۵G/A FGB و خطر ابتلاء به میوم رحمی… ۵۹

جدول۳-۷: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم FGB-455G/A …………………… 60

جدول۳-۸: توزیع ژنوتیپی وآللی در ناحیه -۴۵۵G/A FGB در دو گروه بیمار و شاهد…….. ۶۱

جدول۳-۹: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه ۴G/5G ژن PAI-1 و خطر ابتلاء به میوم رحمی ۶۳

جدول۳-۱۰: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G)  ……… ۶۴

جدول۳-۱۱: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه ۴G/5G ژن PAI-1 در دو گروه بیمار و شاهد ۶۵

جدول۴-۱: توزیع آللی پلی مورفیسم PT G20210A در جمعیت های مختلف …………….. ۷۲

جدول۴-۲: توزیع آللی پلی مورفیسم FGB-455G/A در جمعیت های مختلف …………….. ۷۴

جدول۴-۳: توزیع آللی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G) در جمعیت های مختلف ….. ۷۵

فهرست نمودارها

نمودار۳-۱: با افزایش سن احتمال ابتلاء به میوم رحمی افزایش یافته است…………………………………. ۵۳

فهرست شکل ها

شکل۱-۱: محل قرار گیری میوم ها در رحم……………………………………………………………….. ۷

شکل۱-۲: نمودار طرح واره هموستاز ……………………………………………………………………… ۱۴

شکل۱-۳: تشکیل لخته فیبرین……………………………………………………………………………….. ۱۶

شکل۱-۴: فیبرینولایز…………………………………………………………………………………………… ۱۷

شکل۱-۵ : موقعیت ژن پروترومبین (۱۱p11)……………………………………………………………………………… 21

شکل۱-۶: موقعیت ژن FGB (4q28)…………………………………………………………………… 23

شکل۱-۷ : موقعیت ژن PAI-1(7q22.1)……………………………………………………………… 25

شکل۲-۱: الکتروفورز ژل آگارز DNA ………………………………………………………………….. 36

شکل۲-۲: روش  ARMS-PCRدارای سه پرایمر نرمال، موتانت و مشترک……………………. ۳۹

شکل۳-۱: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ PT G20210A………. 54

شکل۳-۲: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ FGB-455G/A………. 58

شکل۳-۳: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ PAI-1-675 (4G/5G) 62

چکیده

مقدمه: میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم می باشند. میوم ها در ۴۰% -۲۰% از زنان در سال های باروری رخ می دهند. ترومبوآمبولی وریدی (VTE) از عوارض شایع سرطان است. درحال حاضر چندین عامل خطر ژنتیکی برای ترومبوز مرتبط با سرطان شناخته شده است، با این حال، سهم عوامل ترومبوتیک در بیماران مبتلا به سرطان نتایج متناقضی دارد. اگرچه، ارتباط ترومبوز وریدی با میوم بزرگ رحمی گزارش شده است اما پیش از این، تأثیر پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوز بر روی خطر بروز میوم رحمی نامشخص بوده است.

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، سه پلی مورفیسم ژن فاکتور انعقادی انتخاب شدند و با بهره گرفتن از روش ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه شیوع پلی مورفیسم های ژن پروترومبین(PT) (rs1799963)، بتا فیبرینوژن (rs1800790) (FGB) و بازدارنده ی فعال کننده پلاسمینوژن۱ (rs1799889) (PAI-1) در ۷۰ زن با تشخیص کلینیکی میوم رحمی و ۷۰ زن سالم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار (version 19)  SPSSو با کمک آنالیز آماری کای دو (۲χ) تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم هایPT ، FGB وPAI-1 با افزایش خطر ابتلاء به میوم رحمی در جامعه مورد مطالعه ارتباطی ندارند (۰۵/۰p>). در این مطالعه نشان داده شد که شیوع میوم رحمی با افزایش سن افزایش می یابد؛ میوم رحمی تا بیش از ۴۰% در بین زنان ۵۰-۴۱ سال رخ می دهد.      

کلید واژه: فاکتور انعقادی، میوم رحمی، ترومبوز، پلی مورفیسم ژنتیکی

فصل اول

کلیات

۱-۱- مقدمه :

مطالعات متعددی نشان داده است که ترومبوز وریدی یک عارضه شایع در بیماران مبتلا به سرطان است (۱۱۸،۸۴،۴۶،۱۸). Turosseau برای اولین بار در سال ۱۸۶۵، دریافت که تومورها باعث ایجاد تغییراتی در سیستم هموستاز می شوند (۱۰۲،۷۲،۶۷،۳۸،۲۰). نقش قطعی اجزای انعقادی در رشد اولیه تومور مشخص نشده است؛ به عنوان مثال رشد تومور در حیوانات دارای کمبود فیبرینوژن و نوع وحشی مشابه می باشد (۷۴،۷۳). به هر حال در طی متاستاز، فاکتورهای انعقادی نقش مهمی را در پایدار نگه داشتن و بقای سلولهای توموری ایفا می کنند (۷۷،۷۶،۷۳،۷۵،۵۲،۲۵).

از آنجایی که میوم ها نئوپلاسم[۱] های خوش خیم عضلات صاف میومتریوم  می باشند (۵۹)، در این مطالعه برای اولین بار ارتباط پلی مورفیسم چندین ژن از پانل ترومبوز با خطر بروز میوم رحمی (لیومیوم یا فیبروئید)، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از جمله این ژن ها می توان به فاکتور II (پروترومبین) ، β- فیبرینوژن و بازدارنده ی فعال کننده پلاسمینوژن۱(PAI-1)[2] اشاره نمود.

تعداد صفحه : ۱۰۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151663]

—-

پشتیبانی سایت :       

*