Get a site

[add_to_cart id=615774]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تیلریوز ناشی از تیلریا لستوکاردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تیلریوز ناشی از تیلریا لستوکاردی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

مقدمه وهدف:

تیلریوز ناشی از تیلریا لستوکاردی از دیرباز به عنوان یکی ازمشکلات مهم پرورش گوسفند و بز در ایران و به عنوان یکی از بیماری زاترین تک یاخته ها در این حیوانات مطرح بوده است و سالانه تلفات و خسارت زیادی را به صنعت دامپروری کشور بویژه دراستان فارس وارد می سازد. عامل این بیماری می تواند بیماری حاد و کشنده ای را در گوسفند ایجاد کند و  به وسیله کنه های خانواده ایکسودیده،  به صورت مرحله به مرحله ، بین گوسفند ها منتقل شود.همه ساله با شروع گرما،تعداد قابل توجهی ازگوسفندان به این بیماری مبتلا می شوند.بیماری حاصله در گوسفند،در بیشتر موارد حاد بوده و در صورت عدم درمان موجب تلفات می گردد.در این بیماری کم خونی ناشی از همولیز خارج عروقی رخ می دهد. اشکال داخل لکوسیتی تیلریا که شیزونت نامیده می شوند معمولاً در داخل سیتوپلاسم لکوسیتها جای دارند و در بیشتر موارد  تمام سیتوپلاسم را اشغال نموده و لکوسیتها را متلاشی می نمایند.شیزونت تیلریا ابتدا سبب افزایش سلولهای  سیستم لنفاوی شده و بعد از آن سبب تخریب سلولهای فوق میشود.آدنوزین دآمیناز[۱]آنزیمی است که باعث دآمینه شدن آدنوزین و تبدیل آن به اینوزین و داکسی اینوزین می‌شود. آنزیم فوق در بیماران مبتلا به نقص ایمنی شدید(SCID)، وجود ندارد. آدنوزین اضافی از مسیرهای دیگری به محصولات مختلفی تبدیل می‌شود که تجمع این محصولات در سلول‌های مختلف باعث بروز مشکلاتی می‌شود. آدنوزین در این سلول‌ها بهdATP، داکسی آدنوزین وS-آدنوزیل هموسیستین تبدیل می‌شود و در نتیجه مقدار این متابولیت‌ها در پلاسما افزایش می‌یابد. dATP بصورت آلوستریک عمل آنزیم ریبو نوکلئوتید ردوکتاز را متوقف می‌کند. در اثر توقف عمل این آنزیم میزان مولکول‌های پیش ساز لازم برای سنتز DNA در سلول کاهش میابد و سنتز DNA متوقف می‌شود . آنزیم آدنوزین دآمیناز تبدیل شدن آدنوزین به اینوزین را کاتالیز می‌کند. افزایش  آنزیم آدنوزین دآمیناز در تعدادی از بیماریهای وابسته به ایمنی  از جمله آرتریت روماتوئید گزارش شده است.

این آنزیم در تکثیر و تمایز لنفوسیت‌هایT  نقش دارد.

تا کنون در زمینه تیلریوز گاوی و گوسفندی و تغییرات پروتئین های فاز حاد در آنها تحقیقاتی انجام شده است که در این رابطه می توان به تحقیقات نظیفی و همکاران در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و رضوی و همکاران در سال  ۲۰۱۱  اشاره کرد.

در زمینه تغییرات برخی میانجی های التهابی در تیلریوز گوسفندی می توان به تحقیق رضوی و همکاران در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد.

در زمینه تغییرات برخی میانجی های التهابی و ارتباط  آنها با لنفوسیت های خون محیطی در تیلریوز گاوی می توان به تحقیق رضوی و همکاران در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد.

تا کنون در زمینه ارتباط آنزیم آدنوزین دآمیناز با برخی از میانجی های التهابی (اینترلوکین های  ۱و ۶ و (TNF , IFNدر تیلریوز گوسفند ی تحقیقی انجام نشده است. با توجه  به نقش آنزیم آدنوزین دآمیناز در تکثیر و تمایز لنفوسیت‌هایT   و نیز تغییرات این لنفوسیت ها در بیماری تیلریوز تصمیم گرفته شد تا در پژوهش حاضر ارتباط آنزیم آدنوزین دآمیناز با برخی از میانجی های التهابی (اینترلوکین های  ۱و ۶ و (TNF , IFN  که در تغییرات لنفوسیت های خون و ایمنی حیوان مبتلا نقش دارند مورد بررسی قرار گیرند.

 

بنابراین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

 ۱- آیاآنزیم آدنوزین دآمینازدر سرم خون گوسفند های مبتلابه تیلریوزتغییرمی کند؟

۲- آیا اینترلوکین های ۶ و ۱ و TNF , IFN در سرم خون گوسفند های مبتلا به تیلریوزتغییرمی کند؟

۳- آیا میان فعالیت آنزیم آدنوزین دآمینازوغلظت اینترلوکین های ۶ و ۱ و TNF , IFN  سرم خون گوسفند های مبتلا به تیلریوز ارتباط وجود دارد؟

۴- آیا نتایج این تحقیق می تواند کمکی به روشن شدن بیشتر مکانیسمهای ایمنی درگیر در بیماری تیلریوز گوسفند ی  کند؟

 

فصل دوم:کلیات

۱-۲- تاریخچه:

کخ[۲] در آفریقای شرقی برای اولین بار پیروپلاسم[۳]های کوچک را در خون گاو مشاهده نمود. در سال ۱۹۰۴ تیلر[۴] در آفریقای جنوبی انگلی را به نام پیروپلاسما پارووم[۵] شناسایی کرد و نشان داد که این انگل با تزریق به حیوان سالم انتقال نمی یابد. در همان سال دو نفر روسی به نام های شونکوفسکی[۶] و لوس[۷] پیروپلاسم های کوچکی را در خون گاوهای قفقاز پیدا کردند و انگل را پیروپلاسما آنولاتم[۸] نامیدند.

در سال ۱۹۰۷ بتنکورت[۹] و همکاران هنگام تقسیم بندی پیروپلاسما، جنس تیلریا را برای انگل ها کوچکی که در آفریقای جنوبی کشف شده بود، اختصاص دادند و پیروپلاسما پارووم به تیلریا پارووم تغییر نام یافت. در سال ۱۹۱۰ محققان مختلف در عقده های لنفاوی و کبد گاوهای مبتلا به تب سواحل شرقی[۱۰] اجسام مخصوصی یافتند که گوندر[۱۱] در آن سال هویت آن ها را کشف نمود و اثبات کرد آن ها همان مراحل شیزونت[۱۲] انگل می باشند. تیلریا لستوکاردی (تیلریا هیرسی)[۱۳] عامل اصلی نوع بدخیم تیلریوز گوسفند و بز می باشد که به عنوان یک فرم جدید از پیروپلاسموز، ابتدا در گوسفندان سودانی دیده شده و توسط محمد افندی اسکار[۱۴] توصیف شده و جزئیات آن توسط او ثبت شد و سپس در آزمایشگاه های دامپزشکی وزارت کشاورزی مصر در سال ۱۹۱۴ توسط لیتلوود[۱۵] به تأیید نهایی رسید.

در پاتولوژی دو مورد گوسفند تلف شده در قرنطینه از سودان، پیروپلاسمای کوچک داخل اریتروسیتی در اشکال مختلف و نیز ماکروشیزونت[۱۶] خارج اریتروسیتی (اجسام آبی کخ[۱۷]) در طحال و عقده های لنفاوی یافت شد. ماسون[۱۸] فرم تازه کشف شده را از مدل گوسفندی بابزیا خصوصاً پیروپلاسما اوویس[۱۹] که در مصر و سوریه شایع بود تفکیک کرد. مراحل آسیب شناختی و اندازه ی کوچک پیروپلاسما به همراه شیزونت های خارج اریتروسیت، آنها را به این واقعیت رهنمود کرد که این اجسام یافت شده نوعی از تیلریا بنام تیلریا هیرسی هستند که امروزه بنام تیلریا لستوکاردی شناخته می شود. (مورل و یولینبرگ، ۱۹۸۱).

شخصی به نام نیتز[۲۰] در بررسی های دقیق تر توانست این تک یاخته پاتوژن و بیماریهای وابسته به آن را تشخیص دهد و بعدها بیماری در صربستان، الجزایر، ایران و عراق شناسایی شد (نیتز، ۱۹۵۷;هوشمندراد و همکاران، ۱۹۷۶). علاوه بر این، بیماری در مناطق مدیترانه ای، خاورمیانه، چین و هند نیز گزارش شده است. (لواین، ۱۹۸۳).

به منظور تشخیص تیلریا لستوکاردی در کشورهای ترکیه، عراق و ایران دو نکته مهم مورد توجه بوده است اول آنکه انگل توسط کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم[۲۱] به صورت مرحله به مرحله منتقل می شود (هوشمندراد و حاوا، ۱۹۷۳). دوم اینکه مرحله ماکروشیزونتی انگل به صورت داخل آزمایشگاهی در سلولهای تک هسته ای گوسفند کشت داده شده است (هوشمند راد و حاوا، ۱۹۷۳).این دو نکته کمک می کند که مقادیر زیادی از انگل را به صورت مراحل اسپوروزوآیت[۲۲] و ماکروشیزونت تهیه کرده تا بتوان تحقیقات وسیعی را در ارتباط با پاتوژن و بیمای ایجاد کننده انجام داد .

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تیلریا لستوکاردی در بسیاری از موارد با تیلریای بیماری زای گاویعنی تیلریا پاروا[۲۳] و تیلریا آنولاتامشابه بوده است. در حقیقت وجود تشابهات با تیلریا آنولاتا که آلوده کننده نشخوار کنندگان بوده و ناقل آن کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم که همان ناقل تیلریا لستوکاردی می باشد، موجب یک سری ابهامات شده است و این مسئله نشان می دهد که دسترسی به راه های تشخیصی جدید و تکنیک های خاص و انجام تحقیقات بیشتر بر روی انگل امری ضروری است.در راستای پژوهش های کیروار[۲۴]، عفونت، حدت، بیماری زایی، بیولوژی مولکولی، بیوشیمیایی، ایمنی زایی و آنتی ژنیسیته تیلریا لستوکاردی شرح داده شده و با تیلریا آنولاتا مقایسه گردید (کیروار و همکاران، ۱۹۹۸).

 

۲-۲- تیلریا و طبقه بندی آن:

گونه‌های مختلف تیلریا، طیف وسیعی از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران و عمدتاً نشخوارکنندگان را مبتلا می‌سازند. این انگل‌ها، اهمیت ویژه ای را به عنوان پاتوژن در گاو، گوسفند و بز در مناطق استوایی و تحت استوایی دارند و به عنوان یکی از موانع مهم در بهبود صنایع دامی در جهان مطرح شده‌اند (اشنیتگر و همکاران، ۲۰۰۰). قبلاً طبقه بندی گونه‌های تیلریا به علت اختلاف نظر در مورد مسائلی چون داشتن یا نداشتن مراحل جنسی انگل در ناقلین کنه ای، بحث انگیز بوده است. هر چند اخیراً بسیاری از این اختلاف نظرها در نتیجه مطالعات دانشمندانی چون شین[۲۵] و همکارانش مبنی بر تایید وجود مرحله جنسی انگل در کنه ناقل رفع شده است. این یافته منجر به بحث های بیشتری در ارتباط با الگوی طبقه بندی تیلریا شد و نتیجه این بحث ها آن بود که پیروپلاسم‌ها[۲۶]  باید به صورت یک زیر راسته در مجاورت انگل های مالاریا یا همان هموسپورینا[۲۷] قرار بگیرند (هونیگبرگ و همکاران، ۱۹۶۴ ; بارنت و همکاران، ۱۹۶۸ ; ایروین و همکاران، ۱۹۸۱).

تک یاخته تیلریا به صورت زیر طبقه بندی شده است:

زیر سلسله[۲۸] پروتوزوآ[۲۹]، شاخه[۳۰] اپی کمپلکسا[۳۱]، رده[۳۲] اسپوروزوآ[۳۳]، زیر رده[۳۴] پیروپلاسما[۳۵]، راسته[۳۶] پیروپلاسمیدا[۳۷]، خانواده[۳۸] تیلریئیده[۳۹]، جنس[۴۰] تیلریا، گونه[۴۱]تیلریا لستوکاردی(هیرسی)[۴۲](ایروین و همکاران، ۱۹۸۷ ; واکر، ۱۹۹۰).

علاوه بر جنس تیلریا، دو جنس دیگر به نام های هماتوکسنوس[۴۳] و سایتوکس زئون[۴۴] نیز در خانواده تیلریئیده تشخیص داده شده است (هاشمی فشارکی، ۱۳۶۵ ; واکر، ۱۹۹۰). همچنین اعضای این خانواده به اشکال گرد، بیضی و میله ای شکل و یا اشکال بی قاعده در لنفوسیت ها[۴۵]، هیستوسایت ها[۴۶] و اریتروسیت ها[۴۷] دیده می شوند (سولزبی، ۱۹۸۲).

 

۳-۲- تیلریا لستوکاردی (هیرسی):

     تیلریا لستوکاردی (هیرسی) یک تک یاخته بسیار پاتوژن در گوسفند و بز به شمار می رود. آلودگی به این تک یاخته در شمال و شرق آفریقا، عراق، ایران، ترکیه و اروپا از جنوب روسیه، یونان، قفقاز، صربستان و کریمه گزارش شده است (سولزبی ۱۹۸۲ ; رفیعی، ۱۳۵۷).

ناقل انگل تیلریا لستوکاردی را کنه سخت از جنس هیالوما[۴۸] گزارش کرده اند. هوشمند راد وحاوا (۱۹۷۳) ناقل بیولوژیک بیماری تیلریوز گوسفندی را هیالوما آناتولیکم آناتولیکم اعلام کردند. (مظلوم، ۱۹۶۹ ; هوشمند راد و حاوا، ۱۹۷۳)

به همراه تیلریا لستوکاردی (هیرسی)، سه گونه دیگر از جنس تیلریا به نام های تیلریا اویس، تیلریا سپاراتا[۴۹] و تیلریا رکوندیتا[۵۰] در نشخوار کنندگان کوچک گزارش شده است و بنظر می رسد که همگی غیر بیماریزا باشند اما الگوی بیماریزایی آنها و اهمیت نسبی شان هنوز ناشناخته است (اویلنبرگ و همکاران، ۱۹۸۱).

 

۴-۲- مرفولوژی:

به طور کلی انگل به دو شکل شیزونتی (داخل لنفوسیتی) و پیروپلاسمی (داخل گویچه‌ای) دیده می‌شود (رفیعی، ۱۳۵۷) :

الف: فرم شیزونتی انگل در سیتوپلاسم لنفوسیت ها خصوصاً در طحال و عقده های لنفی و گاهی نیز در سلولهای اندوتلیال عروق دیده می شود. به این اشکال شیزونتی، اجسام آبی کخ گفته می شود. اجسام آبی کخ به فرم های گرد و بی قاعده هستند و ۱۰-۴ میکرومتر (و به طور متوسط ۸ میکرومتر) قطر دارند. در رنگ آمیزی رومانوفسکی[۵۱]، سیتوپلاسم آبی رنگ است و تعدادی دانه‌های ریز حاوی کروماتین به رنگ قرمز ظاهر می شوند.

شیزونت ها به دو شکل تشخیص داده شده‌اند:

۱- شیزونت های با دانه های کروماتینی بزرگ به قطر ۲-۴/۰ میکرومتر که ماکروشیزونت نامیده می‌شوند و ماکرو مروزوآیت[۵۲] ها به قطر ۵/۲-۲ میکرومتر را تولید می کنند (رفیعی، ۱۳۵۷).

۲- شیزونت های با دانه های کروماتینی کوچکتر دارای قطر ۸/۰-۳/۰ میکرومتر هستند و میکروشیزونت[۵۳] نامیده می شوند و میکرومروزوآیت[۵۴] هایی به قطر ۲-۱ میکرومتر را تولید می کنند (سولزبی، ۱۹۸۲).مشاهده این اجسام در گسترش های خون مشکل می باشد ولی تزریق خون حیوان مبتلا در مرحله حاد بیماری به حیوان سالم و ابتلای حیوان سالم، وجود آنها را در خون ثابت می کند (رفیعی، ۱۳۵۷).

ب) حدود ۷۰-۱۰ درصد از مروزوآیت هایی که به داخل گویچه‌ها رسیده‌اند، دارای اشکال گرد یا بیضی هستند. مه تا[۵۵] و همکاران (۱۹۸۸) اشکال غالب را حلقه‌ای و هلالی می دانند. حدود ۱۸ درصد از پیروپلاسم ها به شکل ویرگولی و درصد کمی از آنها نیز، شکل آناپلاسمایی را تشکیل می دهند. (سولزبی، ۱۹۸۲). همچنین تقسیم دو تا چهارتایی که منجر به شکل صلیبی می گردد نیز ذکر شده است (لواین، ۱۹۸۳ ; جین، ۱۹۸۶ ; سولزبی، ۱۹۸۲). در رنگ آمیزی رومانوفسکی، سیتوپلاسم آبی می باشد و دانه ‌های کروماتینی به رنگ قرمز در یک انتها مشخص می شوند (دار و همکاران، ۱۹۸۷;سولزبی، ۱۹۸۲). گاهی نیز ممکن است چندین انگل در داخل یک گلبول قرمز دیده شوند (سولزبی، ۱۹۸۲).

 

۵-۲- سیر تکاملی انگل:

سیر تکاملی انگل در بدن حیوان و کنه شامل سه مرحله شیزوگونی[۵۶]، گاموگونی[۵۷] و اسپوروگونی[۵۸] می باشد (جاب و همکاران ۱۹۹۱ ; ملهورن و والدروف، ۱۹۸۸ ; سولزبی، ۱۹۸۲ و دولان ۱۹۸۹).

سیر تکاملی شامل مراحل زیر است:

۱- اسپورزوآیت‌ها

۲- شیزونت (اجسام کخ)

۳- مروزوآیت‌های متحرک و ورود آنها به گلبول های قرمز

۴- تقسیم دوتایی داخل گلبول قرمز  (که به ندرت رخ می دهد)

۵- ورود بعضی از مروزوآیت‌ها به سایر گلبول های قرمز

۶- تشکیل مراحل کروی یا تخم مرغی شکل (مانند گامونت[۵۹] ها)

۷ و ۸- ورود گامونتهای آزاد در توده خون به روده کنه و تشکیل میکروگامونت‌ها که با تقسیم میکروگامونت‌های تک هسته‌ای ازدیاد می‌یابند و سپس به میکروگامت‌ها تبدیل می شوند.

۹- ماکروگامت

۱۰- زیگوت با واکوئل داخلی

۱۱ و ۱۲- تشکیل کینت[۶۰] متحرک از زیگوت غیر متحرک تخم مرغی درون سلولهای روده کنه

۱۳- کینت ها در سیتوپلاسم غدد بزاقی مجدداً شروع به تقسیم هسته می کنند.

۱ Adenosine deaminase

۱Koch

۲ Piroplasma

۳ Theiler

۴ Piroplasma parvum

۵ Dschunkowsky

۶ Luhs

۷ P. annulatum

۸ Bettencourt

۹ East coast fever

۱۰ Gonder

۱۱ Schizont

۱۳ T. hirci

۱۴ Effendi Askar

۱ Littelwood

۲ Macroschizont

۳ Koch’s blue bodies

۴ Mason

۵ P. ovis

۶ Neitz

۷ Hyalomma anatolicum anatolicum

۱ Sporozoite

۲ Theileria parva

۳ Kirvar

۱ Shein

۲Piroplasm

۳ Hemosporina

۴ Subkingdom

۵ Protozoa

۶ Phylum

۷ Apicomplexa

۸ Class

۹ Sporozoa

۱۰ Subclass

۱۱ Piroplasma

۱۲ Order

۱۳Piroplasmida

۱۴ Family

۱۵Theileriidae

۱۶ Genus

۱۷ Species

۱۸ T. lestoquardi (hirci)

۱۹ Haematoxenus

۲۰ Cytauxzoon

[۴۵] Lymphocytes

۲ Histocytes

۳ Eryttrocyte

۴ Hyalomma

۵ T. separata

۶ T. recundita

   ۱ Romanowsky

۲ Macromerozoit

۳ Microschizont

۴ Micromerozoite

۵ Mehta

۱ Schizogony

۲ Gamogony

۳ Sporogony

۴ Gamont

۱ Kinet

تعداد صفحه : ۷۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*