Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده ‌‌‌‌های بومی پیاز

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده ‌‌‌‌های بومی پیاز

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………هشت

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱-اهمیت و اهداف کار ۳

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱-گیاهشناسی ۵

۲-۲-ساختمان بوته: ۶

۲-۳- شرایط مناسب رشد ۷

۲-۴- قدمت و منشا ۷

۲-۵-گونه‌‌‌‌‌های مهم جنسAllium 8

۲-۶- اهمیت پیاز ۸

۲-۶-۱-اهمیت اقتصادی – تجاری ۸

۲-۶-۲-اهمیت تغذیه ای – بهداشتی ۹

۲-۷-اهداف به نژادی ۹

۲-۸- اهمیت مطالعه منابع ژنتیکی ۹

۲-۹- نشانگر‌‌‌‌‌های ژنتیکی ۱۱

۲-۹-۱-نشانگر‌‌‌‌‌های مورفولوژیک ۱۱

۲-۹-۲-نشانگر‌‌‌‌‌های مولکولی ۱۱

۲-۱۰- توالی های تکرار شونده ۱۵

۲-۱۱-مقایسه انواع مختلف نشانگر ‌‌‌‌های DNA 15

۲-۱۲- ریز ماهواره ها ۱۷

۲-۱۲-۱-سطح چند شکلی: ۱۸

۲-۱۲-۲-تکامل ریز ماهواره ها ۱۸

۲-۱۲-۳-مدل های جهش ریزماهواره ها ۱۹

۲-۱۲-۴-تشخیص ، فراوانی و توزیع ریز ماهواره ها در ژنوم ۲۰

۲-۱۲-۵-عمل ریز ماهواره ‌ها ۲۱

۲-۱۲-۶-مزیت‌‌‌‌‌ها و معایب ریز ماهواره‌‌‌‌‌ها ۲۲

۲-۱۳-نشانگر ISSR 23

۲-۱۳-۱-چند شکلی در ISSR: 23

۲-۱۳-۳-مزایا و معایب نشانگر ISSR 24

۲-۱۴-مروری بر پژوهش‌‌‌‌‌های انجام شده روی تنوع ژنتیکی در پیاز ۲۴

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱-تهیه نمونه‌ها ۲۷

۳-۲-استخراج DNA ژنومی ۲۹

۳-۳-تعیین کمیت و کیفیت DNA 30

۳-۴-آغازگر های SSR 31

۳-۴-۱-بهینه سازی شرایط واکنش PCR برای آغازگر‌های مورد استفاده ۳۳

۳-۴-۲-انجام واکنش PCR با آغازگر های SSR 33

۳-۴-۳-الکتروفورز محصول PCR روی ژل اکریل آمید (PAGE) 35

۳-۴-۴-تفسیر ژل و تجزیه آماری داده ها ۳۷

۳-۵-آغازگر های ISSR 38

۳-۵-۱-بهینه سازی واکنش PCR برای آغازگر های ISSR 39

۳-۵-۲-انجام واکنش PCR با آغازگر های ISSR 39

۳-۵-۳-الکترفورز محصول PCR روی ژل آگارز ۴۱

۳-۵-۴-تفسیر و تجزیه آماری داده ها ۴۱

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱-استخراج DNA ژنومی ۴۲

۴-۲-نشانگر SSR 44

۴-۲-۱-بهینه سازی شرایط واکنش PCR برای جفت آغازگر های SSR 44

۴-۲-۲-الکترفورز محصول PCR روی ژل پلی اکریل آمید ۴۴

۴-۲-۳-نتایج حاصل از استفاده از نشانگر های SSR 45

۴-۲-۴-تجزیه به مولفه های اصلی در نشانگر SSR 58

۴-۳-نشانگر ISSR 60

۴-۳-۱-بهینه سازی شرایط واکنش PCR برای آغازگر های ISSR 60

۴-۳-۲-الکتروفورز محصول تکثیر شده به وسیله ISSR بر روی ژل آگارز ۶۱

۴-۳-۳-نتایج حاصل از نشانگر ISSR 61

۴-۳-۴-تجزیه به مولفه های اصلی در ISSR 73

۴-۴- بررسی نتایج حاصل از ادغام دو نشانگر SSR و ISSR 75

۴-۴-۱-تجزیه به مولفه های اصلی در ادغام دو نشانگر SSR و ISSR 77

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادها

۵-۱-نتیجه گیری کلی ۷۹

۵-۲- پیشنهاد ها ۸۱

 

فصل اول

مقدمه

۱-۱-اهمیت و اهداف کار

تنوع گیاهی به مرور زمان در اثر تفاوت در اقلیم، جغرافیا وتلاقی طبیعی بین گیاهان ایجاد شده است. کشاورزان نیز با جا به جا نمودن بذر گیاه و کاشت آن در محیطی جدید و انتخاب گیا‌‌‌‌هانی با خصوصیات مورد نظر باعث ایجاد تفاوت بین گیا‌‌‌‌هان و اجداد مادریشان شده‌اند. این ژنوتیپ‌‌‌‌‌های متفاوت به دلیل سازگاری به عوامل محیطی و همچنین داشتن ژن‌‌‌‌های مقاومت به بیماری‌‌‌‌‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند، ولی در سال‌‌‌‌های اخیر به دلیل افزایش سطح زیر کشت ارقام وارداتی اصلاح شده، از بین رفتن زمین‌‌‌‌های کشاورزی و ماشینی شدن آن، تنوع وسیع توده های بومی مورد تهدید قرار گرفته است. در حالی که کشور‌‌‌‌‌های پیشرفته با پی بردن به اهمیت ارقام بومی در تلاش هستند به ذخایر توارثی بومی و محلی در تمام کره خاکی دسترسی داشته باشند تا از حداکثر تنوع موجود در جهت اصلاح استفاده نمایند، لذا افزایش تلاش برای شناخت ارقام بومی کشور ضروری به نظر می‌رسد [۳]. مطالعه تنوع ژنتیکی فرایندی است که تفاوت‌‌‌‌‌های بین افراد،جمعیت‌‌‌‌ها یا گروه‌‌‌‌‌ها بر اساس داده‌‌‌‌‌های حاصل از ارزیابی صفات مختلف با بهره گرفتن از روش‌‌‌‌های آماری خاص بررسی می‌شود. از کاربرد‌‌‌‌های بررسی تنوع ژنتیکی در گیا‌‌‌‌هان به تعیین روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌‌‌‌‌ها، مطالعه ژنتیک جمعیت، مطالعه و حفاظت ژنتیکی ذخایر ژرم پلاسمی می‌توان اشاره کرد [۹]. با گسترش زراعت پیاز در محیط‌‌‌‌‌ها و شرایط آب و هوایی جدید، جوامعی انتخاب گردیدند که از نظر شکل، رنگ، بو و قابلیت انبار داری تفاوت داشتند. اینکه تنوع مشاهده شده، زمینه ژنتیکی متفاوت را نشان می‌دهد و یا انتخاب توسط بشر این تنوع را افزایش داده است بررسی دقیقی نشده است. علیرغم اهمیت اقتصادی، کاربرد وسیع و مزایای بالقوه بهداشتی پیاز، مطالعات محدودی درباره فیلوژنی این گیاه صورت گرفته است [۴].

مجموعه‌‌‌‌‌های ژرم پلاسم پیاز، در بسیاری از کشور‌‌‌‌‌ها از جمله ایالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا،ژاپن و فلسطین اشغالی نگهداری می‌شوند. شناسایی و تعیین مشخصات اجداد پیاز بسیار مهم می‌باشد به ویژه اینکه، زیستگاه‌‌‌‌‌های برخی از گونه‌‌‌‌‌های وحشی پیاز در حال تهدید و نابودی است. پس از تعیین مشخصات، گونه‌‌‌‌‌های بسیار نزدیک پیاز وحشی با انواع اهلی باید جمع آوری و در مجموعه‌‌‌‌‌های ژرم پلاسم نگهداری شوند. این منبع ژنی ثانویه ممکن است منبع صفاتی نظیر مقاومت به بیماری‌‌‌‌‌ها باشد که در ایجاد ارقام و دورگه‌‌‌‌‌های جدید حائز اهمیت هستند [۴].

از آنجایی که اساس هر برنامه اصلاحی شناخت دقیق مواد گیاهی و آگاهی ازسطح تنوع ژنتیکی موجود می‌باشد، استفاده از روش‌‌‌‌‌های که امکان ارزیابی دقیق را در مراحل مختلف رشد و نمو فراهم آورده و شناسایی دقیق ژنوتیپ ها را امکان پذیر سازند دارای اهمیت است. نشانگر‌‌‌‌‌های فنوتیپی و بیوشیمیایی به دلیل تاثیر پذیری از شرایط محیطی، مرحله رشدی و محدود بودن تعداد آن‌‌‌‌ها و همچنین به دلیل عدم در دسترس بودن ابزار‌‌‌‌‌های مناسب برای اندازه گیری دقیق آن‌‌‌‌ها از کارائی محدودی برخودار هستند [۸]. در سال‌‌‌‌های اخیر با پیشرفت در زمینه ژنتیک مولکولی و تکنولوژی نشانگر‌‌‌‌‌های مولکولی، استفاده از این نشانگر‌‌‌‌‌ها به عنوان ابزار‌‌‌‌‌های کارا و مکمل به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین افراد، به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این راستا بهترین و مناسب ترین نوع نشانگر‌‌‌‌‌ها، نشانگر‌‌‌‌های DNA هستند که تفاوت و تنوع افراد را در سطح ماده ژنتیکی یعنی DNA نشان می‌دهند [۹]. در این میان نشانگر‌‌‌‌‌های ریز ماهواره به علت طبیعت هم‌بارز، چند شکلی و فراوانی آللی بالا و همچنین فراوانی زیاد در ژنوم موجودات، به عنوان ابزار قدرتمندی در تعیین سطح تنوع ژنتیکی و مطالعه آن می‌باشند [۶۷]. همچنین نشانگر ISSR به دلیل هزینه پایین، سهولت کار وچند شکلی بالا نشانگری مناسب برای بررسی تنوع ژنتیکی می‌باشد [۶۵]. با توجه به موارد ذکر شده این تحقیق با اهداف زیر انجام شده است:

  • گروه بندی توده ‌‌‌‌های بومی پیاز با توجه به ارتباط ژنتیکی و میزان تشابه
  • مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده ‌‌‌‌های بومی

مقایسه توده ‌‌‌‌های بومی ایران با برخی از ارقام خارجی

تعداد صفحه : ۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154475]

—-

پشتیبانی سایت :       

*