Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم حدیث

گرایش :کلام و عقاید

عنوان : معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو

دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم حدیث

گرایش کلام و عقاید

 

عنوان پایان نامه

معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو

استاد راهنما

حجه الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا

 

استاد مشاور

حجه الاسلام و المسلمین شعبان نصرتی

ماه و سال دفاع

آذر ماه۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ریشۀ “قدر” از پربسامدترین واژگان قرآنی به حساب می­آید. دست­یابی به آموزۀ مهم تقدیر، با تحلیل معناشناختی این واژه در متون اصیل اسلامی، میسّر می­شود. نسبت صرفی و هم­نشینی این واژه، کمک می­ کند تا دو میدان معنایی قدرت و تقدیر الهی نمایان ­شوند. این دو از اوصاف خداوند است که در ارتباط با یکدیگر قرار دارند؛ لذا با قرار گرفتن قرآن به عنوان منبع اصلی و بهره­ گیری از ثقل اصغر، روایات تفسیری، در مسیر معناشناسی این واژه گام بلندی برداشته شد. عمده منابع مورد نیاز در این­باره نیز کتب تفسیری می­باشند.

میدان­های صرفی، متعلّقاتی چون زمان وقوع، کیفیت دنیوی و اخروی بودن، ثابتات و متغیّرات و تدریجی و دفعی بودن را برای مقدّرات نمایان ساخته و نیز زمان وقوع و کیفیت دنیوی و اخروی بودن را از متعلّقات قدرت به شمار می­آورد. علاوه بر این، علم، مشیت، اراده، قضا و خلقت الهی را از لوازم تقدیر و نیز مالکیت و مشیت را از لوازم قدرت معرّفی می­ کند.

کلمۀ “قَدر”، جانشین و مقابل قابل ملاحظه­ای ندارد؛ لذا با تحلیل عمیق­تر هم­نشین­ها و نسبت­های صرفی این لفظ، و بهره­مندی از برخی روایات تفسیری، لایه­های معنایی “قدر” به دست می­آید؛ به طوری که ارتباط افعال الهی در پیدایش مخلوقات را ترسیم کرده و ترتیب این­چنینی برای آن لحاظ می­ کند: ۱٫علم، ۲٫ قدرت، ۳٫اراده، ۴٫تقدیر، ۵٫مشیت، ۶٫قضا، ۷٫خلقت.

کلید واژه:

معناشناسی، معناشناسی تقدیر الهی، تقدیر الهی، قدرت الهی، نسبت صرفی، هم­نشین.

 

فهرست

فصل اول: کلیّات. ۱۱

۱٫۱ بیان مسأله………. ۱۲

۱٫۲ اهمیت و ضرورت.. ۱۳

۱٫۳ سؤالات تحقیق. ۱۳

۱٫۴ فرضیات تحقیق. ۱۴

۱٫۵ پیشینۀ تحقیق. ۱۴

۱٫۶چارچوب نظری تحقیق. ۱۵

۱٫۶٫۱ مراحل تحقیق. ۱۵

۱٫۶٫۲ اصول و مبانی نظری. ۱۶

۱٫۶٫۲٫۱ تعریف معناشناسی…………………………………………………….. ۱۷

۱٫۶٫۲٫۲ معناشناسی میدانهای معنایی…………………………………………… ۱۸

۱٫۶٫۲٫۳ اصول و مبانی معناشناسی میدانهای معنایی…………………………… ۲۳

۱٫۶٫۲٫۳٫۱ معنای «اساسی» و «نسبی»…………………………………….. ۲۳

۱٫۶٫۲٫۳٫۲ حوزه‌ها و میدان‌های معنایی……………………………………… ۲۴

۱٫۶٫۲٫۳٫۳ واژگان و جهانبینی قرآن…………………………………………. ۲۴

۱٫۶٫۲٫۳٫۴ معناشناسی درزمان و زمان­گذر………………………………….. ۲۵

۱٫۶٫۲٫۳٫۵ نسبتهای معنایی………………………………………………….. ۲۶

۱٫۶٫۲٫۳٫۵٫۱ همنشینی. ۲۶

۱٫۶٫۲٫۳٫۵٫۲ معناشناسی میدانهای معنایی و بینامتنیّت تفسیری. ۲۷

۱٫۶٫۳میدانهای معنایی تقدیر الهی. ۲۹

۱٫۶٫۳٫۱ سیر تاریخی بحث تقدیر………………………………………………. ۳۰

۱٫۶٫۳٫۲ میدان معنایی…………………………………………………………… ۳۲

فصل دوم: تحلیل معناشناختی میدانهای معنایی صرفی و نحوی قدر و مشتقاتش.. ۳۴

۲٫۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲٫۲ تحلیل معناشناختی تقدیر الهی بر اساس وجوه صرفی. ۳۷

۲٫۲٫۱ تحلیل معناشناختی قدر بر اساس وزن اسم فاعل. ۳۸

۲٫۲٫۱٫۱ تحلیل معناشناختی قدر بر اساس وزن فعیل…………………………… ۴۲

۲٫۲٫۲ تحلیل معناشناختی قدر بر اساس وزن (قَدَر) ۴۵

۲٫۲٫۳ تحلیل معناشناختی قدر بر اساس وزن (قَدر) ۵۱

۲٫۲٫۴ تحلیل معناشناختی قدر بر اساس وزن تفعیل. ۵۷

۲٫۲٫۵ تحلیل معناشناختی قدر بر اساس نقش “مقدار” و “مقدور”. ۵۸

۲٫۳ تحلیل معناشناختی متعلّقات قدر. ۵۹

۲٫۳٫۱ تحلیل معناشناختی متعلّقات قدرت الهی. ۶۱

۲٫۳٫۱٫۱ زمان وقوع قدرت الهی بر متعلّقات آن………………………………… ۶۱

۲٫۳٫۱٫۲ کیفیت دنیوی و اخروی بودن متعلّقات قدرت الهی……………………. ۶۴

۲٫۳٫۱٫۳ لوازم متعلقات قدرت الهی…………………………………………….. ۶۶

۲٫۳٫۲ تحلیل معناشناختی متعلّقات تقدیر الهی. ۶۷

۲٫۳٫۲٫۱ زمان وقوع تقدیر الهی بر متعلّقات آن…………………………………. ۶۸

۲٫۳٫۲٫۲ نقد یک فرضیه………………………………………………………… ۷۴

۲٫۳٫۲٫۳ تقدیر الهی بر متعلّقات ثابت و متغیّر………………………………….. ۷۴

۲٫۳٫۲٫۴ تقدیر الهی بر متعلّقات دنیوی و اخروی………………………………. ۷۶

۲٫۳٫۲٫۵ تقدیر الهی بر متعلّقات تدریجی و دفعی……………………………….. ۷۷

۲٫۳٫۲٫۶ لوازم متعلّقات تقدیر الهی……………………………………………… ۷۹

۲٫۳٫۲٫۷ جمع بندی و تصویرسازی متعلّقات تقدیر الهی……………………….. ۸۱

فصل سوم: تحلیل معناشناختی مشتقات. ۸۳

۳٫۱ تحلیل معناشناختی قدر بر اساس حوزه های معنایی همنشینها ۸۴

۳٫۱٫۱ تحلیل معناشناختی همنشینی مشتقات قَدر با علم ۸۵

۳٫۱٫۱٫۱ تحلیل معناشناختی همنشینی قادر و قدیر با علم……………………….. ۸۶

۳٫۱٫۱٫۱٫۱ علم و قدرت خداوند به مراحل خلقت و زندگی انسان……………. ۸۸

۳٫۱٫۱٫۱٫۲ علم خداوند به غیر انسان………………………………………… ۹۰

۳٫۱٫۲ تحلیل معناشناختی همنشینی تقدیر با علم ۹۲

۳٫۱٫۲٫۱ تقدیر و مقدر کردن خلقت……………………………………………… ۹۲

۳٫۱٫۲٫۲ تقدیر و اندازه مشخص مخلوقات………………………………………. ۹۳

۳٫۱٫۲٫۳ تقدیر و تنگی روزی………………………………………………….. ۹۳

۳٫۱٫۲٫۴ نسبت سنجی بین ، تقدیر، قدرت، علم………………………………… ۹۴

۳٫۱٫۳ تحلیل معناشناختی همنشینی مشتقات قدر با مشیت.. ۹۵

۳٫۱٫۳٫۱ تحلیل معناشناختی همنشینی قدیر و قدرت با مشیت…………………… ۹۶

۳٫۱٫۳٫۱٫۱ تحلیل معناشناختی همنشینی علی کل شیء قدیر با مشیت……….. ۹۶

۳٫۱٫۳٫۱٫۲ تحلیل معناشناختی همنشینی علی ذلک قدیر با مشیت.. ۹۹

۳٫۱٫۳٫۱٫۳ تحلیل معناشناختی همنشینی اذا یشاء قدیر با مشیت.. ۱۰۰

۳٫۱٫۳٫۱٫۴ تحلیل معناشناختی همنشینی علیم قدیربا مشیت………………….. ۱۰۰

۳٫۱٫۴ تحلیل معناشناختی همنشینی تقدیر با مشیت.. ۱۰۱

۳٫۱٫۴٫۱ تحلیل معناشناختی همنشینی مستقیم تقدیر با مشیت…………………… ۱۰۱

۳٫۱٫۴٫۱٫۱ تنگی در روزی………………………………………………….. ۱۰۱

۳٫۱٫۴٫۱٫۲ اندازه گیری روزی………………………………………………. ۱۰۴

۳٫۱٫۴٫۲ تحلیل معناشناختی همنشینی غیر مستقیم تقدیر با مشیت………………. ۱۰۴

۳٫۱٫۵ تحلیل معناشناختی همنشینی مشتقات قَدر با اراده ۱۰۷

۳٫۱٫۵٫۱ اراده الهی به معنای خواست، قصد وهدف خداوند……………………. ۱۰۸

۳٫۱٫۵٫۱٫۱ هدف خداوند از وضع احکام…………………………………….. ۱۰۹

۳٫۱٫۵٫۱٫۲ هدف خداوند از آوردن مثال……………………………………… ۱۱۰

۳٫۱٫۵٫۱٫۳ هدف و مقصود خداوند از فعل خود……………………………… ۱۱۰

۳٫۱٫۵٫۲ اراده الهی به معنای یکی از مراحل تحقق فعل خداوند……………….. ۱۱۱

۳٫۱٫۵٫۲٫۱ اراده کلی خداوند…………………………………………………. ۱۱۱

۳٫۱٫۵٫۲٫۱٫۱ اراده تکوینی و تشریعی. ۱۱۲

۳٫۱٫۵٫۲٫۱٫۲ کیفیت تحقق اراده الهی. ۱۱۳

۳٫۱٫۵٫۲٫۱٫۳ رابطه اراده الهی و قضی و مشیت.. ۱۱۴

۳٫۱٫۵٫۲٫۲ متعلقات اراده خداوند…………………………………………….. ۱۱۵

۳٫۱٫۵٫۲٫۳ نمودار رابطه اراده و مشیت…………………………………….. ۱۱۶

۳٫۱٫۶ تحلیل معناشناختی همنشینی مشتقات قَدر با قضی. ۱۱۷

۳٫۱٫۶٫۱ قضای الهی در حوزه معنایی سپری کردن، به اتمام رسیدن و مرگ(فیصله دادن)         ۱۱۸

۳٫۱٫۶٫۲ قضای الهی در حوزه معنایی داوری کردن……………………………. ۱۱۹

۳٫۱٫۶٫۳ قضای الهی در حوزه معنایی اجرای حکم الهی……………………….. ۱۱۹

۳٫۱٫۶٫۳٫۱ قضای الهی در حوزه معنایی اجرای حکم تکوینی الهی…………. ۱۲۱

۳٫۱٫۶٫۳٫۲ قضای الهی در حوزه معنایی اجرای حکم تشریعی الهی………… ۱۲۲

۳٫۱٫۶٫۳٫۳ قضای الهی در حوزه معنایی اجرای حکم حتمی و غیرحتمی الهی ۱۲۳

۳٫۱٫۶٫۴ قضای الهی و تقدیر……………………………………………………. ۱۲۳

۳٫۱٫۷ تحلیل معناشناختی همنشینی مشتقات قدر با خلقت.. ۱۲۴

۳٫۱٫۷٫۱ تحلیل معناشناختی همنشینی قدرت با مشتقات «خلقت»………………. ۱۲۵

۳٫۱٫۷٫۱٫۱ خلقت در میدان معنایی قدرت بر هر چیز……………………….. ۱۲۵

۳٫۱٫۷٫۱٫۱٫۱ همنشنی بدون اشاره به مراحل خلقت.. ۱۲۵

۳٫۱٫۷٫۱٫۱٫۲ همنشینی با اشاره به مراحل خلقت.. ۱۲۶

۳٫۱٫۷٫۱٫۱٫۲٫۱ تحلیل قدرت الهی در میدان معنایی مراحل خلقت انسان. ۱۲۷

۳٫۱٫۷٫۱٫۱٫۲٫۲ تحلیل قدرت الهی در میدان معنایی مراحل خلقت انسان. ۱۲۸

۳٫۱٫۷٫۱٫۲ خلقت در میدان معنایی قدرت بر برخی اشیا…………………….. ۱۳۰

۳٫۱٫۷٫۲ تحلیل معناشناختی همنشینی تقدیر با خلقت……………………………. ۱۳۱

۳٫۱٫۷٫۲٫۱ خلقت در میدان معنایی تقدیر کل اشیاء………………………….. ۱۳۲

۳٫۱٫۷٫۲٫۲ خلقت در میدان معنایی تقدیر برخی اشیاء……………………….. ۱۳۲

۳٫۱٫۷٫۳ نسبت سنجی بین تقدیر و قدرت در همنشینی با خلقت………………… ۱۳۳

فصل چهارم: نتایج و پیشنهادات. ۱۳۵

۴٫۱ نتیجه ­گیری محتوایی. ۱۳۶

۴٫۱٫۱ ساخت جهانبینی تقدیر الهی. ۱۳۶

۴٫۱٫۱٫۱ جهانبینی قدرت الهی………………………………………………….. ۱۳۷

۴٫۱٫۱٫۱٫۱ لوازم قدرت الهی…………………………………………………. ۱۳۷

۴٫۱٫۱٫۲ جهانبینی تقدیر الهی…………………………………………………… ۱۳۸

۴٫۱٫۱٫۲٫۱ لوازم تقدیر الهی…………………………………………………. ۱۳۹

۴٫۱٫۱٫۲٫۱٫۱ علم الهی. ۱۴۰

۴٫۱٫۱٫۲٫۱٫۲ مشیت الهی. ۱۴۰

۴٫۱٫۱٫۲٫۱٫۳ ارادۀ  الهی. ۱۴۰

۴٫۱٫۱٫۲٫۱٫۴ قضای الهی. ۱۴۱

۴٫۱٫۱٫۲٫۲ تقدیر الهی، صفت ذات یا فعل…………………………………… ۱۴۲

۴٫۲ دست آورد‌های روش شناختی. ۱۴۳

۴٫۲٫۱ برجسته کردن بحث بینامتنیت.. ۱۴۳

۴٫۲٫۲ تغییر نسبت‌های معنایی. ۱۴۳

۴٫۲٫۳ تغییر در قواعد کاربردی. ۱۴۴

۴٫۳ مشکلات….. ۱۴۴

۴٫۳٫۱ مشکلات روشی. ۱۴۴

۴٫۳٫۲ مشکلات محتوایی. ۱۴۵

۴٫۴ پیشنهادها…. ………………………..۱۴۵

۵٫فهرست شکل­ها………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

۶٫کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۶٫۱منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۶٫۲منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۱       فصل اول: کلیّات

 

 

 

۱٫۱     بیان مسأله

در جهان­بینی قرآنی “تقدیر الهی” جایگاه ویژه­ای دارد. این آموزه یکی از اساسی­ترین مفاهیمی است که می ­تواند در کشف رابطۀ “خدا” و مخلوقات، در سطح دستگاه جهان­بینی کمک کند. پژوهش حاضر برآن است تا با تشکیل میدان­های معنایی، جایگاه “تقدیر الهی” را در جهان­بینی قرآنی کشف کند.

مراد از معناشناسی، تحلیل لغوی و یا مفهوم شناسی اصطلاحی نیست بلکه هدف این است که ارتباط موجود در جهان­بینی قرآنی را با بهره گرفتن از روابط درون متنی و روایات تفسیری کشف کنیم. اگر بخواهیم در بخش افعال الهی معناشناسی تمام مسائل مربوط به تقدیر الهی را به تصویر بکشیم، باید میدان­های معنایی مرتبط با “تقدیر الهی” را کشف کنیم و در این کار از واژه­های مرتبط مانند قدرت، علم، اراده و مشیت بهره ­جوییم. در این امر علاوه بر متن قرآن، در پاره­ای موارد از روایات تفسیری نیز در پژوهش دخالت داده­ شده ­است؛ که تا حدودی تقدیر الهی از دیدگاه جهان بینی الهی کشف شود.

 

 

 

 

 

 

۱٫۲     اهمیت و ضرورت

این پژوهش از سه جهت دارای ضرورت و اهمیت است؛ اولاً آموزۀ تقدیر، از جمله مسائل زنده در پژوهش­ها و شبهات به­روز دنیای علم و دین است؛ ثانیاً تقدیر الهی از برجسته­ترین و پربسامدترین مسائل مطرح در مسائل کلامی است؛ ثالثاً عدم بررسی این آموزه، در دستگاه معنایی و جهان­بینی قرآنی بر ضرورت آن می افزاید؛ درواقع اگرچه در مسأله تقدیر، پژوهش­های ارزنده­ای سامان یافته است لکن غالب آنها با روش عقلی، فلسفی و کلامی تدوین شده ­اند و پژوهش­هایی که بر اساس متن به انجام رسیده ­اند غالباً با پیش­ فرض­های شخصی شکل گرفته است. از این رو ضروری است که پژوهشی مستقل در متن قرآن و بدون دخالت پیش فرض­ها، انجام شود که در آن نه اساس کار بر لغت پژوهی و تکیه بر آراء نحله خاص باشد بلکه تلاش بر این باشد که دیدگاه قرآن کشف شود؛ لذا ما در این پژوهش از روش معناشناسی استفاده می کنیم؛ زیرا هدف اینست که اولاً دیدگاه قرآن و روایات درمورد تقدیر کشف شود و ثانیاً هیچ امر خارجی در فهم دخالت نداشته باشد.

حاصل اینکه زنده بودن مسألۀ تقدیر الهی در بین مسائل کلامی و پرتکرار بودن آن در میان شبهات و سؤالات، و در نهایت اهمیت روشی، ما را بر آن داشت تا پژوهشی را با عنوان ” معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو” به سامان برسانیم.

تعداد صفحه : ۱۵۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153029]

—-

پشتیبانی سایت :       

*