Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فلسفه هنر

عنوان : نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم

 از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

استاد راهنما:

دکتر عبدالحسن پیروز

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی اخوان

تیر ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ‌أ

فصل اول: کلیات… ۱

۱ـ مقدمه. ۲

۱ـ۱ـ طرح مسأله. ۲

۱ـ۲ـ پرسش پژوهش… ۴

۱ـ۳ـ فرضیات.. ۵

۱ـ۴ـ اهداف و روش پژوهش… ۵

۱ـ۵ـ پیشینه‌ی پژوهش… ۶

۱ـ۵ـ۱ـ پیشینه‌ی داخلی.. ۶

۱ـ۵ـ۲ـ پیشینه‌ی خارجی.. ۸

۱ـ۶ـ ساختار پژوهش… ۱۰

۲ـ ارزش و ارزش‌شناسی.. ۱۱

۲ـ۱ـ چیستی ارزش… ۱۱

۲ـ۲ـ ارزش‌شناسی.. ۱۲

۲ـ۳ـ قبح اخلاقی فیلم. ۱۸

۲ـ۳ـ۱ـ تعریف‌گرایی.. ۱۹

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ طبیعت‌گرایی اخلاقی.. ۲۰

۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ نظریه‌های مابعدالطبیعی.. ۲۱

۲ـ۳ـ۲ـ ناتعریف‌گرایی، شهودگرایی.. ۲۲

۲ـ۳ـ۳ـ ناشناخت‌گرایی، توصیف‌ناگرایی.. ۲۳

۲ـ۳ـ۴ـ تعریف قبح اخلاقی فیلم. ۲۴

۲ـ۴ـ ارزش زیباشناختی فیلم. ۳۱

فصل دوم: نسبت هنر با اخلاق.. ۳۴

۱ـ ملاک تقسیم‌بندی دیدگاه‌ها ۳۵

۱ـ۱ـ ارتباط زیباشناختی.. ۳۵

۱ـ۲ـ نسبت ارزشی.. ۳۸

۱ـ۳ـ تحلیل و بررسی.. ۴۰

۱ـ۴ـ قرارداد اصطلاحات.. ۴۲

۲ـ خودآیینی‌گرایی.. ۴۳

۲ـ۱ـ زیباگرایی.. ۴۳

۲ـ۲ـ خودآیینی‌گرایی میانه‌رو. ۴۵

۲ـ۳ـ تحلیل و بررسی.. ۴۶

۳ـ نااخلاق‌گرایی.. ۴۹

۳ـ۱ـ نااخلاق‌گرایی افراطی.. ۴۹

۳ـ۲ـ نااخلاق‌گرایی میانه‌رو. ۵۰

۳ـ۳ـ تحلیل و بررسی.. ۵۱

۴ـ اخلاق‌گرایی.. ۵۱

۴ـ۱ـ اخلاق‌گرایی افراطی.. ۵۱

۴ـ۱ـ۱ـ افلاطون‌گرایی.. ۵۲

۴ـ۱ـ۲ـ آرمان‌شهرباوری.. ۵۳

۴ـ۱ـ۳ـ اخلاق‌گرایی متغیر جامع. ۵۵

۴ـ۱ـ۴ـ تحلیل و بررسی.. ۵۸

۴ـ۲ـ دیدگاه‌های میانه‌رو. ۶۰

۴ـ۲ـ۱ـ وجه تمایز دیدگاه‌های افراطی و میانه‌رو. ۶۱

۴ـ۲ـ۲ـ اخلاق‌گرایی میانه‌رو. ۶۳

۴ـ۲ـ۳ـ اصالت اخلاق.. ۷۵

۴ـ۲ـ۴ـ میانه‌روترین اخلاق.. ۸۸

فصل سوم: نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم. ۹۷

۱ـ تحلیل فیلم بر اساس دیدگاه میانه‌رو. ۹۸

۱ـ۱ـ ملاک انتخاب فیلم. ۹۹

۱ـ۲ـ مدل تحلیل فیلم. ۱۰۳

۲ـ تطبیق مبانی نظری بر موردهای مطالعاتی.. ۱۱۲

۲ـ۱ـ گریز. ۱۱۳

۲ـ۱ـ۱ـ تبیین جنبه‌های اخلاقی فیلم. ۱۱۴

۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ خشونت… ۱۱۵

۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ چگونگی رابطه‌ی زناشویی.. ۱۱۹

۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ اروتیسم. ۱۲۲

۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ تبهکاری.. ۱۲۴

۲ـ۱ـ۲ـ تحلیل بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو. ۱۲۶

۲ـ۲ـ پرتقال کوکی.. ۱۲۹

۲ـ۲ـ۱ـ تبیین جنبه‌های اخلاقی فیلم. ۱۳۰

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ خشونت… ۱۳۰

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اروتیسم. ۱۳۶

۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ آزادی اراده ۱۳۷

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ رفتار حکومت… ۱۴۰

۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ رفتار کلیسا ۱۴۱

۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تبهکاری.. ۱۴۲

۲ـ۲ـ۲ـ تحلیل بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو. ۱۴۳

۳ـ نتیجه‌گیری.. ۱۴۷

۴ـ آینده‌ی بحث.. ۱۴۸

پی‌نوشت‌ها ۱۴۹

منابع و مآخذ. ۱۵۰

منابع برای مطالعه‌ی بیشتر. ۱۵۷

چکیده

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در زمینه‌ی نسبت اخلاق و فیلم این است که آیا می‌توان فیلمی را به واسطه‌ی داشتن قبح اخلاقی، فاقد ارزش زیباشناختی یا دارای نقص زیباشناختی دانست؟ در پاسخ به این پرسش از افلاطون تا کنون، دیدگاه‌های مختلفی همچون «اخلاق‌گرایی افراطی»، «اخلاق‌گرایی میانه‌رو»، «زیباگرایی»، «خودآیینی‌گرایی میانه‌رو»، «نااخلاق‌گرایی افراطی» و «نااخلاق‌گرایی میانه‌رو» وجود دارد. در این میان، «اخلاق‌گرایی میانه‌رو» به عنوان یکی از رویکردهای معاصر، مدعی است که تبیین شایسته‌تری ارائه می‌دهد. در این نوشتار، پس از ایضاح برخی از مفاهیم به عنوان پیش‌فرض همچون قبح اخلاقی و ارزش زیباشناختی فیلم، دیدگاه‌های میانه‌رو در سه نوعش بیان می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین نقاط افتراق دیدگاه‌های افراطی و میانه‌روی اخلاق‌گرا در گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی، استفاده از اصول «تا آن‌جا که» و «از تمام جهات» و قایل بودن به کثرت ارزش‌ها است. دیدگاه‌های میانه‌روی اخلاق‌گرا در چند امر با هم اختلاف دارند. از منظر گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی در گونه‌های هنری و مصادیق آن‌ها، کرول آثاری را می‌پذیرد که جنبه‌ی اخلاقی آن‌ها در جذب یا مانع جذب شدن به اثر از سوی مخاطب دخیل باشند. گات آثاری را می‌پذیرد که بیان‌گر دیدگاهی اخلاقی و پاسخ‌های توصیه شده‌ی مرتبط با حوزه‌ی اخلاق باشند. کی‌یران فقط ارزیابی اخلاقی در برخی از آثار روایی را می‌پذیرد که جنبه‌ی اخلاقی آن‌ها با باورپذیری اثر در ارتباط باشد. تفاوت دوم استفاده از قید «گاهی» (کرول و کی‌یران) یا «همواره» (گات) برای ارتباط جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی است. بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو می‌توان به الگویی برای تحلیل اخلاقی ـ زیباشناختی رسید که دیگر ارزش‌های زیباشناختی اثر را نیز لحاظ می‌کند. در بخش پایانی این الگو در دو فیلم «گریز» و «پرتقال کوکی» بررسی می‌شود و نشان می‌دهد که این فیلم‌ها تا آن‌جا که دارای جنبه‌های اخلاقاً معیوب هستند، دارای نقص زیباشناختی نیز به شمار می‌روند.

واژگان کلیدی: ارزش زیباشناختی، اخلاق‌گرایی میانه‌رو، خودآیینی‌گرایی، قبح اخلاقی، نااخلاق‌گرایی.

فصل اول: کلیات

۱ـ مقدمه

۱ـ۱ـ طرح مسأله

نسبت «اخلاق»[۱] با «زیباشناسی»[۲] * در میان فیلسوفان، همچون دیگر اندیشمندان علوم انسانی، همواره با تفاوت دیدگاه همراه بوده است و جریان‌های مختلفی در باب این مسأله شکل گرفته است. در برخی از هنرها همچون فیلم، مسأله‌ی نسبت اخلاق با هنر در حادترین درجه‌ی خود مطرح می‌شود. در جامعه‌ی مدرن تأثیرات محتمل فیلم بر جامعه، از تأثیرات محتمل هنرهای دیگر بیشتر است. دلیل این امر را باید در تعداد مخاطب سینما در مقایسه با مخاطبان دیگر هنرها جست‌وجو کرد و باید به این امر نیز عنایت داشت که فیلم دو حس بینایی و شنوایی را همزمان مشغول می‌کند و همین امر سبب درگیر شدن بیشتر با فیلم نسبت به دیگر آثار هنری می‌شود.[۳] تجربه‌ی صد ساله‌ی سینما نیز این امر را به خوبی نشان می‌دهد که مخاطبان به چه اندازه از سینما تأثیر می‌پذیرند و فیلم‌ها چه نقشی در شکل‌گیری گرایش و کنش آن‌ها موثر است.

ضرورت پژوهش در این زمینه را زمانی می‌توان به خوبی درک کرد که نگاهی به نزاع‌ها و بحث‌های مطرح شده نسبت به مضامین غیراخلاقی حاکم بر برخی از فیلم‌ها همچون «آخرین تانگو در پاریس»[۴] (۱۹۷۲)، «کشتار با اره برقی در تگزاس»[۵] (۱۹۷۴) و «قاتلان بالفطره»[۶] (۱۹۹۴) داشت و یا جریان نزاع‌های مرتبط با فیلم‌های سینمایی در ایران که نمونه‌ای از آن را می‌توان نسبت به اکران پنج فیلم «من مادر هستم»، «زندگی خصوصی»، «من همسرش هستم»، «پل چوبی» و «برف روی کاج‌ها» (۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۱ دنبال کرد.

از منظر فلسفی در وهله‌ی نخست ممکن است اخلاق و زیباشناسی دو حوزه‌ی کاملاً جدا تصور شوند، اما ارتباط زیباشناسی و اخلاق زمانی بهتر آشکار می‌شود که ملاحظه می‌کنیم ارزیابی اخلاقی و هنری از مفاهیم مشترکی همچون «خوب» و «بد» و «ارزشمند» و «بی‌ارزش» سود می‌جویند و هر دو در شاخه‌ای به نام «نظریه‌ی ارزش»[۷] یا «ارزش‌شناسی»[۸] جای می‌گیرند. از سوی دیگر همین امر می‌تواند وجه تمایز هم باشد، زیرا جایگاه ارزیابی و قضاوت[۹] در این دو با یکدیگر متفاوت است و قضاوت در اخلاق امری تردیدناپذیر و در هنر در خور تردید و حتی ناممکن شمرده شده است.[۱۰] اما در هر حال از دوران یونان باستان تاکنون، نوعی جریان فلسفی قایل بدان بوده است که میان کیفیت اخلاقی آثار هنری و ارزش زیباشناختی[۱۱] آن‌ها پیوندی نزدیک و متقابل برقرار است. در این میان، گروهی به نوعی از نسبت میان هنر و اخلاق قائل‌اند که تمام ارزش‌های هنری را نادیده می‌گیرند. این دیدگاه خریدار چندانی نداشته است، اما نوع پیچیده‌تر آن که کیفیت اخلاقی را فقط یکی از ملاک‌های قضاوت آثار هنری قلمداد می‌کند، بسیار تأثیرگذار بوده است. چنان‌که می‌توان گفت تفکر انتقادی و زیباشناختی از دوران رنسانس تا عصر روشنگری و در دنباله تا عصر ویکتوریا عمدتاً تبلور این اندیشه بوده است. در این میان دیدگاه دیگری در ارتباط میان اخلاق و هنر وجود دارد که «اخلاق‌گرایی میانه‌رو»[۱۲] یا «اخلاق‌گرایی معتدل» خوانده می‌شود و مدعی است که دیدگاهی فاقد اشکالات پیشینیان در این حوزه را بیان می‌دارد. در کنار این دو جریان اخلاق‌گرا، جریان‌های «خودآیینی‌گرایی»[۱۳] یا «زیباگرایی»[۱۴] و «نااخلاق‌گرایی»[۱۵] نیز وجود دارند. در این پژوهش با اشاره‌ای به جریان‌های دیگر، پرسش پژوهش از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو تحلیل خواهد شد.

تعداد صفحه : ۱۶۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=151598]

—-

پشتیبانی سایت :       

*