Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :سازه

عنوان : بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده عمران

 

پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ گرایش سازه

بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

استاد راهنما :

دکتر کورش نصراله‌زاده

شهریور ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خوردگی و زوال فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن، ناکارآمدی اعضای بتن مسلح را در برخی از کاربری‌ها مانند سازه‌های دریایی، عرشه‌ی پل‌ها و … رقم زده است. بر همین اساس، پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP)، به علت دارا بودن ویژگیِ‌ مقاومت بالا در برابر خوردگی، جایگزینی مناسب برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن به شمار می‌آید. آیین‎‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 یکی از اولین آیین‌نامه‌ها در زمینه‌ی طراحی و تحلیل تیرهای FRP-RC می‌باشد که توسط عده‌ی کثیری از مهندسین مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، روابطِ این آیین‌نامه‌ در طراحیِ خمشی و برشی اعضای بتنی مسلح‌شده با میلگردِ FRP (FRP-RC)، مورد ارزیابی قابلیت اعتماد قرار گرفته است. برای انجام ارزیابی از سه روش مرسوم حوزه‌ی قابلیت اعتماد یعنی مونت کارلو، FOSM و FORM بهره گرفته شده است. این انتخاب روش با هدفِ داشتن دقت مناسب در محاسبه‌ی اندیس قابلیت اعتماد با بهره گرفتن از روش مونت کارلو و انجام مقایسه بین نتایج این روش و روش‌های پرطرفدار FOSM و FORM صورت گرفته است. نتایج این تحلیل نشان داد که آیین‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 هم در طراحی خمشی و هم در طراحی برشی از ضوابطی محافظه‌کارانه استفاده کرده است. به همین دلیل با بهره گرفتن از مفهوم قابلیت اعتماد ضرایب کاهش مقاومت در این ضوابط مورد بازبینی قرار گرفته به نحوی که سطح قابلیت اعتماد حاکم بر ضوابط برابر سطح قابلیت اعتماد هدفی که آیین‌نامه به دنبال آن است شود. با بهره گرفتن از یک مطالعه‌ی پارامتریک نیز نشان داده شد که متغیر عمق موثر تیر در هر دو بخش طراحی خمشی و برشی دارای بالاترین میزان تاثیر بر روی اندیس قابلیت اعتماد می‌باشد، به این صورت که با کاهش در مقدار این متغیر اندیس قابلیت اعتماد نیز به شدت افت می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود که حد پایینی برای این متغیر در نظر گرفته شود و یا نحوه‌ی ‌بازرسی از این اعضا شدیدتر شده تا مشکل پایین ‌بودن قابلیت اعتماد در تیرهای کم عمق حل شود.
کلیدواژه: تیر بتنی، FRP، خمش، برش، قابلیت اعتماد، FOSM، FORM، مونت کارلو

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
فهرست مطالب… ‌أ
فهرست علایم و نشانه‌ها ‌ه
فهرست شکل‌ها ‌ط
فهرست جداول.. ‌ل
فصل ۱-    مقدمه ۳
۱-۱-    پیشگفتار ۳
۱-۲-    اهداف تحقیق.. ۷
۱-۳-    روش انجام تحقیق.. ۷
۱-۴-    فصل‌بندی.. ۸
فصل ۲-   مروری بر تیرهای FRP-RC.. 10
۲-۱-    مقدمه  ۱۰
۲-۲-    تاریخچه ی FRP. 11
۲-۳-    خواص مواد کامپوزیتی.. ۱۵
۲-۴-    کاربرد ۱۷
۲-۵-    میلگردهای FRP. 17
۲-۶-    خواص مکانیکی و فیزیکی FRP. 19
۲-۷-    جمع‌بندی.. ۲۲
فصل ۳-   مروری بر قابلیت اعتماد سازه‌ها ۲۵
۳-۱-    مقدمه  ۲۵
۳-۱-۱-     کاربرد. ۲۹
۳-۱-۲-     تـاریخچه‌ی قابلیت اعتماد. ۳۲
۳-۱-۳-     عدم قطعیت در مراحل مختلف عمر سازه ۳۵
۳-۲-    تعریف شکست… ۳۷
۳-۳-    تابع حالت حدی.. ۳۹
۳-۴-    اندیس قابلیت اعتماد. ۴۱
۳-۵-    روش‌های قابلیت اعتماد. ۴۴
۳-۵-۱-     روش FOSM   ۴۶
۳-۵-۲-     روش FORM   ۴۶
۳-۵-۳-     روش مونت کارلو. ۴۹
۳-۶-    متغیرهای تصادفی و قطعی.. ۵۶
۳-۷-    جمع‌بندی.. ۶۲
فصل ۴-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با بهره گرفتن از داده‌های آزمایشگاهی.. ۶۵
۴-۱-    مقدمات   ۶۵
۴-۲-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. ۷۷
۴-۲-۱-     نتایج کلی    ۷۹
۴-۲-۲-     مطالعه‌ی پارامتریک… ۸۰
۴-۲-۳-     ضریب کاهش مقاومت … ۸۹
۴-۳-    مباحثه  ۹۰
۴-۴-    جمع‌بندی.. ۹۲
فصل ۵-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با بهره گرفتن از روش تحلیلی فایبر مدل.. ۹۵
۵-۱-    مقدمات   ۹۵
۵-۲-    روش فایبر مدل در بدست آوردن مقاومت خمشی تیر. ۱۰۰
۵-۳-    داده های آماری لنگر محاسبه شده ۱۰۲
۵-۴-    نتایج آماری مد شکست… ۱۰۵
۵-۵-    جمع‌بندی.. ۱۰۶
فصل ۶-   ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط برشی.. ۱۰۹
۶-۱-    مقدمات   ۱۰۹
۶-۲-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. ۱۱۷
۶-۲-۱-     نتایج کلی    ۱۱۸
۶-۲-۲-     مطالعه‌ی پارامتریک… ۱۱۹
۶-۲-۳-     ضریب کاهش مقاومت … ۱۲۶
۶-۳-    مباحثه  ۱۲۸
۶-۴-    جمع‌بندی.. ۱۳۰
فصل ۷-   جمع‌بندی، نتایج و پیشنهادات… ۱۳۳
۷-۱-    جمع‌بندی.. ۱۳۳
۷-۲-    نتایج ۱۳۶
۷-۳-    پیشنهادات… ۱۳۹
ضمیمه ‌أ – اطلاعاتی مفید در قابلیت اعتماد. ۱۴۰
ضمیمه ‌ب –   مقاله‌ی دهمین کنگره‌ی بین المللی عمران.. ۱۴۶
ضمیمه ‌ج – مقاله‌ی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. ۱۵۸
فهرست مراجع…………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳
واژه نامه‌ی فارسی به انگلیسی.. ۱۷۶
واژه نامه‌ی انگلیسی به فارسی.. ۱۸۲
Abstract          ۱۸۸

فهرست علایم و نشانه‌ها
عنوان                                                                                                               علامت اختصاری
سانتی‌گراد
مشتق جزئی
سطح مقطع میلگرد FRP
سطح مقطع خاموت FRP
عرض تیر
عرض برشی تیر
عمق تار خنثی
عمق تار خنثی در حالت بالانس
ضریب کاهش مقاومت محیطی
عمق موثر تیر
قطر میلگرد FRP                                                                                           
بار مرده
مدول الاستیسیته‌ی بتن
مدول الاستیسیته‌ی FRP
مدول الاستیسیته‌ی خاموت FRP
مقاومت فشاری بتن
میانگین مقاومت فشاری بتن
تنش موثر خاموت FRP
سطح تنش موجود در میلگرد FRP
تنش گسیختگی در انحنای خاموت                                                                        
تنش نهایی FRP
تنش نهایی ضمانت شده‌ی FRP
تنش نهایی خاموت FRP                                                                                  
تابع چگالی احتمال
تابع تجمعی احتمال                                                                                  
تابع حاشیه‌ی امنیت
مشتق جزئی تابع حالت حدی
شمارنده
نسبت عمق تار خنثی به عمق موثر مقطع
لنگر مقاومتی بدست آمده از آزمایش
لنگر بدون ضریب وارد به تیر
لنگر اسمی تیر
لنگر پیش‌بینی شده توسط رابطه
لنگر با ضریب حاصل از بارهای وارده
تعداد
نسبت سختی میلگرد طولی به بتن
نسبت سختی میلگرد عرضی به بتن
تعداد کل داده‌ها
بار زنده
تابع حالت حدی
احتمال
احتمال شکست
تابع چگالی احتمال منتخب
کل بار بدن ضریب وارد به تیر
بار بدون ضریب بار iام                                                                                                              
کل بار بدون ضریب وارد به تیر                                                                                          
شعاع خم داخلی خاموت                                                                                     
مقاومت کلی تیر
فاصله‌ی خاموت
بار برف
مقاومت برشی بتن                                                                                            
مقاومت برشی بدست آمده از آزمایش
مقاومت برشی خاموت                                                                                        
مقاومت برشی اسمی تیر                                                                                                           
مقاومت برشی پیش‌بینی شده توسط رابطه
کل برش بدون ضریب وارد بر تیر
برش حاصل از بارهای با ضریب                                                                                                
بار باد
متغیرهای تصادفی موجود در تابع حالت حدی
مقدار متغیر تصادفی موجود در تابع حالت حدی
مقدار متغیر تصادفی کاهش یافته
بردار حساسیت
اندیس قابلیت اعتماد
عمق بلوک تنش فشاری بتن
ضریب تغییرات
کرنش نهایی بتن
کرنش نهایی FRP
متغیر عدم قطعیت رابطه
ضریب بار در ترکیب بار                                                                                                             
میانگین نمونه
میانگین معادل متغیر iام
نسبت بار مورد بررسی به کل بار وارده به تیر
نسبت میلگرد طولی
نسبت میلگرد طولی حالت بالانس
مینیمم مقدار نسبت میلگرد طولی
نسبت میلگرد عرضی                                                                                       
مینیمم مقدار نسبت میلگرد عرضی                                                                 
انحراف معیار
واریانس                                                                                                       
انحراف معیار معادل متغیر iام
تابع چگالی احتمال استاندارد نرمال
ضریب کاهش مقاومت
تابع تجمعی استاندارد نرمال

فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
شکل ۱: ساختمان FRP [12] 15
شکل ۲: اشکال مختلف میلگردهای دایره‌ای از جنس FRP [5] 18
شکل ۳: میلگردهای FRP فرم‌دهی شده با روش های گوناگون [۵] ۱۸
شکل ۴: آیین نامه‌ی حمورابی.. ۳۴
شکل ۵: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد خردشدگی بتن.. ۷۳
شکل ۶: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد خردشدگی بتن.. ۷۴
شکل ۷: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد گسیختگی FRP. 74
شکل ۸: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد گسیختگی FRP. 75
شکل ۹: منحنی در مقابل . ۸۱
شکل ۱۰: منحنی در مقابل . ۸۲
شکل ۱۱: منحنی در مقابل …. ۸۳
شکل ۱۲: منحنی در مقابل ……………. ۸۴
شکل ۱۳: منحنی در مقابل … ۸۵
شکل ۱۴: منحنی در مقابل ….. ۸۶
شکل ۱۵: منحنی در مقابل نسبت بار زنده …………………. ۸۷
شکل ۱۶: منحنی در مقابل نسبت بار برف …………………. ۸۸
شکل ۱۷: منحنی در مقابل نسبت بار باد ……………………… ۸۹
شکل ۱۸: منحنی در مقابل … ۹۰
شکل ۱۹: اندیس قابلیت اعتماد هدف در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 91
شکل ۲۰: اندیس قابلیت اعتماد هدف اصلاح‌شده در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 92
شکل ۲۱: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در حالت بدون خاموت… ۱۱۵
شکل ۲۲: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال متغیر در حالت بدون خاموت… ۱۱۵
شکل ۲۳: برازش تابع چگالی احتمال گاما بر روی متغیر در حالت با خاموت… ۱۱۶
شکل ۲۴: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در حالت با خاموت… ۱۱۶
شکل ۲۵: منحنی در مقابل …. ۱۲۰
شکل ۲۶: منحنی در مقابل . ۱۲۱
شکل ۲۷: منحنی در مقابل … ۱۲۱
شکل ۲۸: منحنی در مقابل …. ۱۲۲
شکل ۲۹: منحنی در مقابل …… ۱۲۳
شکل ۳۰: منحنی در مقابل . ۱۲۴
شکل ۳۱: منحنی در مقابل …………………. ۱۲۴
شکل ۳۲: منحنی در مقابل …………………. ۱۲۵
شکل ۳۳: منحنی در مقابل ……………………… ۱۲۶
شکل ۳۴: منحنی در مقابل … ۱۲۷
شکل ۳۵: منحنی در مقابل ……….. ۱۲۸
شکل ۳۶: منحنی در مقابل … ۱۳۰
شکل ۳۷: تاثیرات متغیرهای طراحی بر روی در دو حالت خردشدگی بتن و گسیختگی FRP. 153
شکل ۳۸: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . ۱۵۴
شکل ۳۹: تاثیرات عرض تیر بر روی . ۱۵۴
شکل ۴۰: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . ۱۵۴
شکل ۴۱: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . ۱۵۴
شکل ۴۲: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . ۱۵۵
شکل ۴۳: رابطه‌ی بین مدول الاستیسیته‌ و تنش نهایی FRP. 155
شکل ۴۴: تاثیرات ضریب محیطی بر روی . ۱۵۵
شکل ۴۵: تاثیرات نسبت بار زنده به مجموع بار مرده و زنده بر روی . ۱۵۵
شکل ۴۶: تاثیرات نسبت بار برف به مجموع بار مرده و برف بر روی . ۱۵۶
شکل ۴۷: تاثیرات نسبت بار باد به مجموع بار مرده و باد بر روی . ۱۵۶
شکل ۴۸: ضریب کاهش مقاومت در مقابل اندیس قابلیت اعتماد . ۱۵۶
شکل ۴۹: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . ۱۶۶
شکل ۵۰: تاثیرات عرض تیر بر روی . ۱۶۶
شکل ۵۱: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . ۱۶۶
شکل ۵۲: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . ۱۶۶
شکل ۵۳: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . ۱۶۶
شکل ۵۴: ضریب کاهش مقاومت در مقابل اندیس قابلیت اعتماد در هر مد شکست… ۱۶۷
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول ۱: مضرات و فواید FRP [1] 19
جدول ۲ : چگالی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن (g/cm3) [1] 20
جدول ۳ : ضریب انبساط گرمایی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن [۱] ۲۰
جدول ۴ : مشخصات کششی FRP و فولاد. ۲۱
جدول ۵: اندیس قابلیت اعتماد به ازای احتمال شکست… ۴۳
جدول ۶ : انتخاب مقدار میانگین برای و [۲۵] ۵۸
جدول ۷ : مقادیر میانگین و ضریب تغییرات برای و …. ۵۸
جدول ۸: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در ۵۰ سال [۳۰] ۶۱
جدول ۹: ضریب کاهش مقاومت محیطی برای انواع میلگردهای FRP [1] 67
جدول ۱۰: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی تحت خمش…. ۷۲
جدول ۱۱: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده ۷۹
جدول ۱۲: جزئیات تیرهای طراحی شده ۹۶
جدول ۱۳: پارامترهای آماری متغیرهای پایه. ۹۸
جدول ۱۴: داده های آماری بارها ۹۹
جدول ۱۵: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن ۳۰ مگاپاسکال) ۱۰۲
جدول ۱۶: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن ۵۰ مگاپاسکال) ۱۰۳
جدول ۱۷: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن ۷۰ مگاپاسکال) ۱۰۳
جدول ۱۸:احتمال شکست و اندیس قابلیت اعتماد. ۱۰۵
جدول ۱۹: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی.. ۱۱۴
جدول ۲۰: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده ۱۱۸
جدول ۲۱: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی برای تیر با خاموت با بهره گرفتن از رابطه‌ی اصلاح‌شده ۱۲۹
جدول ۲۲: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده در حالت با خاموت و رابطه‌ی اصلاح‌شده ۱۲۹
جدول ۲۳: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. ۱۵۰
جدول ۲۴: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی . ۱۵۰
جدول ۲۵: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در ۵۰ سال.. ۱۵۱
جدول ۲۶: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. ۱۶۱
جدول ۲۷: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی ۱۶۲
جدول ۲۸: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در ۵۰ سال.. ۱۶۲

 
 
فصل اول:      
مقدمه

فصل ۱-      مقدمه

۱-۱-  پیشگفتار

از دهه‌ی گذشته تا به امروز پلیمر مسلح شده به الیاف[۱] FRP به عنوان جایگزینی مناسب برای فولادِ مسلح‌کننده‌ی بتن در صنعت ساخت پذیرفته شده است. در اوایل ۱۹۹۰ میلادی زوال سازه‌های زیر بناییِ آمریکا به خصوص پل‌ها به علت خوردگی[۲] فولاد به کار رفته در آن‌ها مهندسان سازه را ملزم به پیدا کردن ماده‌ی مسلح‌کننده‌ی دیگری در بتن کرد. استفاده از میلگرد FRP به عنوان جایگزین برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن راه‌حلی قابل قبول برای حل این مشکل بود، زیرا به علت دارا بودن ویژگی‌های بارزی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی[۳]، میرایی مناسب[۴] در بارهای دینامیکی، نسبت مقاومت به وزن بسیار عالی و خنثی بودن مغناطیسی[۵] برای مصارف سازه‌ای بسیار مناسب بوده و هست[[i]].
امروزه مزیّت‌های بتن مسلح‌شده با FRP[6] (FRP-RC)، بر کسی پوشیده نیست. سازه‌های عمرانی از جنس بتن مسلح‌شده با فولاد[۷] (Steel-RC)، دارای حساسیتی بالا به عوامل طبیعی می‌باشند که این عوامل باعث شروع یک فرایند الکتروشیمیایی در فولاد شده که نتیجه‌ی آن خوردگی فولاد است. برای حفظ عمر مفید این سازه‌ها نگهداری[۸] و تعمیرات[۹] زیادی لازم است. به عنوان مثال از مهمترین دلایل خرابی عرشه‌ی پل‌ها[۱۰] می‌توان به در معرض مستقیم بودن با محیط، ضد یخ‌های شیمیایی[۱۱] و افزایش حجم ترافیکی اشاره کرد[۱]. اما استفاده از میلگرد FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی عرشه‌ی پل‌ها و شاهتیر‌ها پتانسیل بالایی را برای افزایش عمر سازه، صرفه‌جویی اقتصادی و پاکی محیط‌زیست به ارمغان آورده است[[ii]].
همانطور که از نام FRP پیداست از الیاف مسلح‌کننده[۱۲]‌، رزین[۱۳] و مواد افزودنی[۱۴] ساخته شده‌ است. الیاف مسلح‌کننده دارای مقاومت و سختی بسیار بالا و عضو اصلی در تحمل بار می‌باشد. رزین مقاومت فشاری خوبی را از خود نشان می‌دهد و وظیفه‌ی اصلی آن ایجاد زمینه‌ای[۱۵] به منظور یکپارچه‌سازی الیاف‌ها می‌باشد. افزودنی‌ها نیز به ارتقای خواص مکانیکی و فیزیکی FRP برای کارایی بهتر کمک می‌کنند [[iii]]. انواع بسیار متداول الیاف مورد استفاده در صنعت ساختمان شیشه[۱۶] G، کربن[۱۷] C و آرامید[۱۸] A می‌باشد. GFRP [19] دارای کمترین مقاومت، سختی و CFRP [20] دارای بالاترین پایداری، سختی، و مقاومت می‌باشد. AFRP[21] دارای پایداری و مقاومت بهتری نسبت به GFRP می‌باشد، ولی به علت قیمت بالا در صنعت ساختمان بسیار کم استفاده می‌شود.
تمرکز این تحقیق بر روی استفاده از میلگرد‌های FRP به عنوان عضو مسلح‌کننده‌ در بتن می‌باشد. در این مطالعه از اطلاعات آماری[۲۲] پارامترهای مقاومتی میلگرد FRP و بتن برای ارزیابی احتمالاتی[۲۳] سازه‌های FRP-RC استفاده و در انتهای آن پیشنهاداتی برای بهبود ضرایب کاهش مقاومت[۲۴] موجود در آیین‌نامه‌ی ACI440 ارائه شده است. گفتنی است که تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده با موضوعیت استفاده از میلگردهای FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی بتن، با روش‌های قطعی[۲۵] که عدم قطعیتِ ذاتیِ[۲۶] همراه با طراحی را نادیده می‌گیرند، صورت گرفته است. به دلیل وجود چنین نقصی تکنیک‌های براساس قابلیت اعتماد سازه‌ها[۲۷] که مناسب برای لحاظ عدم قطعیت در طراحی می‌باشند در این تحقیق انتخاب شده‌اند.
پیشرفت شاخه‌ی قابلیت اعتماد در چهار دهه‌ی گذشته بستری منطقی را برای آیین‌نامه‌های طراحی آماده کرده است، زیرا که هدف اصلی در آنالیز قابلیت اعتماد تعیین کردن سطح ایمنی سازه‌ها[۲۸] با در نظر گرفتن عدم قطعیت همراه با پارامترهای متناظرِ مقاومت و بارها می‌باشد[[iv]].
مقاومت سازه‌ باید به طور موثری از تاثیرات بار‌های وارد بر آن بیشتر باشد. پارامترهای تعیین کننده‌ی مقاومت و بار از نوع متغیرهای تصادفی و شامل چندین درجه عدم قطعیت می‌باشند. به همین دلیل ایمنی را معمولا در پارامتری به نام اندیس قابلیت اعتماد[۲۹] که از آنالیز قابلیت اعتماد بدست می‌آید و بر اساس تئوری احتمالات می‌باشد، خلاصه می‌کنند. برای انجام یک آنالیز قابلیت اعتماد نیاز است مدل‌های مقاومت و بار مشخص شوند و پارامترهای احتمالاتی آنها مانند میانگین، انحراف معیار و تابع توزیع احتمالاتی تعیین شده باشند.
این تحقیق بر روی آنالیز قابلیت اعتماد رفتار خمشی و برشی تیرهای FRP-RC تمرکز کرده است. به این صورت که ارزیابی احتمالاتی را با روش‌های مونت کارلو، FOSM و FORM برای اعضای FRP-RC به ثمر می‌رساند و پیشنهاداتی را برای اصلاح و بازبینی روابط ارائه شده در ACI 440.1R-06 ارائه می‌کند.
[۱] Fiber Reinforced Polymer (FRP)
[۲] Corrosion
[۳] Fatigue
[۴] Damping resistance
[۵] Electromagnetic transparency
[۶] FRP Reinforced Concrete (FRP-RC)
[۷] Steel Reinforced Concrete (Steel RC)
[۸] Maintenance
[۹] Repairing
[۱۰] Bridge deck
[۱۱] Deicing salt
[۱۲] Fiber
[۱۳] Resin
[۱۴] Additives
[۱۵] Matrix
[۱۶] Glass
[۱۷] Carbon
[۱۸] Aramid
[۱۹] Glass Fiber Reinforced Polymer
[۲۰] Carbon Fiber Reinforced Polymer
[۲۱] Aramid Fiber Reinforced Polymer
[۲۲] Statistical properties
[۲۳] Probabilistic assessment
[۲۴] Strength reduction factor
[۲۵] Deterministics methods
[۲۶] Inherent uncertainty
[۲۷] Structural reliability methods
[۲۸] Safety level of structures
[۲۹] Reliability index
فهرست مراجع
[[i]]      ACI 440 Committee. (2006). Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars (ACI 440.1 R-06). American Concrete Institute, Detroit, Michigan.
[[ii]]     Kulkarni, S. (2006). Calibration of flexural design of concrete members reinforced with FRP bars (Doctoral dissertation, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Civil Engineering in The Department of Civil and Environmental Engineering By Sujata Kulkarni BE, University of Pune, India).
[[iii]]    Du Béton, F. I. (2001). Externally bonded FRP reinforcement for RC structures.Bulletin۱۴, ۱۳۸٫
[[iv]]   Haldar, A., & Mahadevan, S. (2000). Probability, reliability, and statistical methods in engineering design. John Wiley & Sons, Incorporated.
 
تعداد صفحه : ۱۷۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154483]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.