Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : بررسی و مقایسه انگیزه های اصلی شرکت در ورزش همگانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

۱-۱) مقدمه

امروزه تمرینات و رقابت های ورزشی از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرد و ورزشکاران به عنوان عناصر اصلی رقابت در مرکز این توجه قرار دارند. آنها از جنبه های گوناگون فیزیولوژیک، مهارتی و آمادگی جسمانی در جهت رسیدن به حداکثر عملکرد و توانایی ورزشی مورد بررسی قرار گرفته اند. از طرف دیگر، روان شناسان ورزش نیز ورزشکاران را از بعد ذهنی، روانی و رفتاری در بوته آزمایش قرار داده اند. دراین زمینه، موضوع انگیزه از وسعت و گستردگی زیادی برخوردار است و از حدود بیش از یک قرن پیش به صورت نظریه های مختلف، توصیف انگیزه های بیرونی و درونی در جهت دهی رفتار و عملکرد آدمی مطرح شده است]۱۰ [.

در زمینه ورزش نیز انگیزش ورزشکاران برای شرکت در فعالیت ها و رقابت های ورزشی از جنبه های زیادی بررسی شده است؛ برخی از روان شناسان ورزش، ابعاد انگیزش ورزشکاران و سایر شرکت کنندگان در فعالیت‌های ورزشی را با عنوان جهت گیری ورزشی در فعالیت،‌ تمرین ‌و‌رقابت طبقه بندی وتوصیف کرده‌اند. با شناخت این ابعاد در ورزشکاران، می توان میزان انگیزش، تمایل و آمادگی افراد را برای شرکت در رقابت ها و فعالیت های ورزشی جهت دهی کرد. این موضوع حتی در توسعه مهارت های روانی ورزشکاران، شناسایی نقاط ضعف و قوت روانی یا تقویت و آماده سازی افراد برای رشته های ورزشی یا اجرای مهارت‌های خاص و عملکرد ورزشی در موقعیت های مختلف رقابت، بسیار مهم و ضروری است]۴۱ [.

موضوع انگیزش با مفاهیم اساسی دیگری مانند شخصیت، برانگیختگی، استرس، اضطراب در یادگیری و اجرای انواع مهارت های ورزشی پیوند خورده است. در این زمینه از نظریه سائق کلارک هال[۱] و شاگردش اسپنس، قانون یرکیز- دادسون[۲] یا فرضیه ی U وارونه[۳]، انواع و فرایند استرس و اضطراب یا تفاوت های فردی (شخصیت) ورزشکار و نوع تکلیف یا مهارت در ارتباط با موقعیت های ورزشی استفاده گردید ]۲ [.در زمینه روان شناسی اجتماعی نیز موضوع انگیزش با چند مفهوم اساسی مانند تقویت اجتماعی، تسهیل اجتماعی، انگیزه پیشرفت، تدوین هدف و غیره پیوند خورد. روان شناسان ورزشی دیگری از جمله رابرتز، اسمیت، اسمول، اسنایدر و اسپرایتزر، اتکینسون و غیره نقش تقویتی انگیزش و تأثیر عوامل اجتماعی را در مشارکت ورزشی توسعه دادند. این تحقیقات، به شناسایی دو بعد انگیزه‌های درونی و بیرونی منجر شد]۲ [. در حال حاضر نیز، شناسایی و بررسی انگیزه شرکت افراد در فعالیت های تفریحی و رقابت های ورزشی با جهت گیری رفتاری بررسی می شود.

تحقیق حاضر، انگیزه افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و قهرمانی را بررسی و مقایسه کرده است. هریک از این انگیزه ها، ماهیت درونی و بیرونی دارد و بخشی از انگیزه های اجتماعی ورزشکاران را تشکیل می دهد. البته ممکن است اهمیت یا اولویت این انگیزه ها در سطوح مختلف ورزشی متفاوت باشد؛ ولی برای درک متقابل ورزشکار- مربی و جهت دهی عملکرد آنان ضروری است.

۱-۲) بیان مسأله

شناخت اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی و قهرمانی بسیار مهم است این شناخت می تواند برای مدیریت  بخش ورزش همگانی و قهرمانی در سازمان های مختلف اجتماعی و اقشار کارمندان، جوانان، باز نشستگان، زنان و غیره، شرایط و امکانات مناسبی را فراهم کند بررسی نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که در جامعه ما افراد با انگیزه های متفاوتی در فعالیت های تفریحی و ورزشی و قهرمانی شرکت می کنند. شناخت انگیزه ورزشی در ورزشکاران می تواند روشن کننده حقایق بسیاری باشد. آیا انگیزه ورزشی کودکان و بزرگسالان در رقابت یکسان است یا نه؟ آیا انگیزه ورزشی دختران و پسران متفاوت است؟ آیا انگیزه ورزشی ورزشکاران با توجه به رشته ورزشی تغییر می یابد؟ آیا رشته تحصیلی ورزشکاران، در انگیزه ورزشی آنها اثرگذار است؟ پاسخ به این سئوالات با بررسی ابعاد انگیزه ورزشی روی نمونه های مختلف، امکان پذیر است. ]۶ [.

انگیزش در ورزش قهرمانی نیز، یکی از مباحث مهم در ورزش محسوب می شود؛ زیرا تلاش و فعالیتهای هر ورزشکار برای موفقیت، به میزان انگیزش او بستگی دارد. مطالعه انگیزش و رفتار مربوط به آن جستجویی برای یافتن پاسخ به سؤالات پیچیده و مهم در مورد طبیعت انسان است. انگیزش کلید انجام هرکاری اعم از ورزش ، تجارت و هر تلاش مهم و مبارزه جویانه دیگر است. انگیزش باید در ارتباط با عوامل گوناگون باشد که رفتار را تحریک و کنترل می نماید]۱۰ [. شاید اصلی ترین سؤال در مورد شرکت در ورزش این باشد که آیا فرد، ورزشکار یا ورزش دوست متولد می شود یا اینکه علاقه به ورزش در او به وسیله محیط و اجتماعی ایجاد می شود. آنچه که به عنوان مساله اصلی این پژوهش مطرح می شود این ست که افراد با چه انگیزه هایی به فعالیتهای تفریحی ورزش و رقابتی می پردازند؟ همچنین بیشتر تحقیقات انجام گرفته در زمینه فواید جسمانی، روانی و حرکت ورزشی، مستمر و متمرکز بوده است، در صورتی که انگیزه های افراد از شرکت در ورزش های همگانی و رقابتی از این جنبه کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا محقق در صدد است تا ابتدا انگیزه های افراد از شرکت در فعالیتهای ورزشی رقابتی و فعالتهای ورزشی تفریحی را بررسی ، سپس تفاوت بین انگیزه های این دو گروه را بررسی نماید.

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق

عوامل مثبت و منفی بسیاری روی اجرای ورزشکاران اثر می گذارد و برآیند این عوامل،‌ انگیزه افراد را از شرکت در رقابت شکل می‌دهد. جهت گیری ورزشی ورزشکاران نیز براساس این انگیزه ها، متغیر و متفاوت است. ورزشکارانی که فقط برای پیروز شدن و کسب نتیجه به میدان رقابت پا می‌گذارند با آنهایی که با هدف گرایی مشخصی از قبیل : کسب تجربه، بهبود مهارت، سرگرمی، لذت وغیره به رقابت می پردازند، انگیزه ورزشی متفاوتی دارند و این انگیزه تأثیر خود را در نتیجه رقابت و عملکرد ورزشکاران نشان می‌دهد]۳ [.

شناخت این موضوع در امر هدایت، رهبری و مدیریت تیم های ورزشی و تعامل با ورزشکاران اهمیت بسیاری دارد. لازمه پیشرفت برای تمام تیم های ورزشی و مربیان بزرگ، آگاهی از وضعیت انگیزش ورزشکاران و کنترل آن است. برخی مربیان مهم ترین ملاک در انتخاب بازیکن را قدرت شخصیت او می دانند؛ چون اگر رقابت طلبی و میل به پیروزی ورزشکار بالا باشد، هیچ گاه در رقابت با حریف کم کاری نمی کند و نمی خواهد تسلیم و مغلوب حریف باشد، حتی اگر از نظر مهارتی پایین تر باشد. به نظر می رسد میل به پیروزی و برنده شدن در ورزشکار نیز او را به سمت تلاش و کار سخت هدایت می کند. بنابراین مربیان باید این انگیزه ها را بشناسند و آنها را در موقعیت های مختلف ورزشی،‌ اصلاح و جهت دهی کنند]۱۰[.

اگر مربیان بتوانند این انگیزه ها را در ورزشکاران بشناسند و آنها را تقویت یا تعدیل کنند و به آنها جهت  خاصی بدهند به موفقیت و پیشرفت بیشتری دست می یابند.

۱-۵) اهداف تحقیق

۱-۵-۱) هدف کلی: هدف کلی از این تحقیق بررسی و مقایسه انگیزه های اصلی شرکت در ورزش قهرمانی و همگانی مردم شهر رشت می باشد.

۱-۵-۲) اهداف اختصاصی:

  1. تعیین اولویت انگیزه های ورزشکاران قهرمان
  2. تعیین اولویت انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی
  3. . مقایسه اولویت انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش قهرمانی و همگانی
  4. مقایسه اولویت انگیزه های ورزشکاران زن و مرد قهرمان
  5. مقایسه اولویت انگیزه های شرکت کنندگان زن و مرد در ورزش همگانی

۱-۴) فرضیات تحقیق

  1. بین اولویت انگیزه های ورزشکاران قهرمان تفاوت معنی داری وجود دارد.
  2. بین اولویت انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  3. بین اولویت انگیزه های ورزشکاران قهرمانی و همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  4. بین اولویت انگیزه های ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.
  5. بین اولویت انگیزه های شرکت کنندگان زن و مرد در ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

۱-۶) محدودیت های تحقیق

۱-۶-۱- محدودیت های خارج از کنترل محقق

الف- ویژگی هایی همچون وضعیت اجتماعی، فرهنگی، نژادی و غیره ممکن است در پاسخ آزمودنی ها اثر گذارده باشد.

ب- ممکن است تعداد سوالات و خستگی ورزشکاران بر جواب آنها تاثیر سوء بگذارد

ج-  ممکن است برداشت ورزشکاران با برداشت مورد نظر ما متفاوت باشد.

 

 

۱-۶-۲- محدودیت هایی که اعمال شد

الف) شرکت کنندگان در ورزش همگانی، فقط به فضاهای روباز شهر رشت محدود شده است. ب) ورزشکاران قهرمان شامل کسانی بودند که در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۷ حضور داشتند.

ج) شرایط تکمیل پرسشنامه برای همه آزمودنی ها یکسان بود.

۱-۷) واژه ها و اصطلاحات تحقیق

انگیزش: براساس یک تعریف، انگیزش عبارت است  از مکانیسم های درونی و بیرونی که ضمن برانگیختن رفتار،‌ آن را هدایت می کند. دراین تحقیق انگیزه به عنوان محرک شرکت در ورزش، استمرار مشارکت ورزشی و اثرگذاری بر عملکرد ورزشکار در نظر گرفته شده است ]۴۵[.

رقابت: از نظر طراحان این پرسشنامه در تحقیق اصلی، میل به تلاش برای موفقیت در رقابت، میل به شرکت جدی در ورزش، دستیابی به تسلط ورزشی و مهارت در ورزش و میل به مسابقه نشانگر رقابت طلبی یا رقابت جویی فرد است که برجسته ترین بعد انگیزه ورزشی ورزشکاران است]۲۷[.

افراد شرکت کننده در ورزش همگانی: در این تحقیق به کسانی گفته می شود که حداقل یک روز در هفته و بطور منظم به فعالیت های بدنی و تمرینات ورزشی در پارک ها و فضاهای روباز می پردازند]۲۵٫[

ورزشکار قهرمان: در این تحقیق ورزشکار به کسی اطلاق می شود که دارای یک عنوان قهرمانی در سطح استانی یا کشوری باشد]۲۶٫[

آمادگی: عبارتست از توانایی تحمل کارهای بدنی، مقاوم بودن در برابر فشارهای ناشی از کار و فعالیتهای جسمانی، تاب آوردن در برابر شرایط جسمانی که فرد فاقد آن تحت چنین شرایطی دوام نمی آورد  از پا می افتد]۶٫[

انرژی اجتماعی: منظور از انرژی اجتماعی در این تحقیق،  میزان تمایل به بودن در کنار دوستان، دوری از تنهایی و آشنایی با افراد جدید می باشد]۶٫[  .

لذت: لذت در لغت، به معنی شادمانی کردن و سبکی و چالاکی می باشد ]۲۶٫[ و منظور از لذت در این تحقیق احساس آرامش، احساس توانایی، شادی و دوری از مشکلات زندگی در نظر گرفته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=155472]

—-

پشتیبانی سایت :       

*