Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

 

موسسه آموزش عالی البرز

غیرانتفاعی و غیردولتی

موضوع :

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

استاد راهنما :

دکتر سیدمرتضی نوربخش

نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

 

فصل اول ۱

مقدمه ۲

بیان مسأله ۳

اهداف تحقیق ۴

فرضیات تحقیق ۵

سوالات تحقیق ۵

تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات ۳۶

 

 

فصل دوم ۷

مدیریت ۸

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت ۱۰

دوره کلاسیک ۱۰

مدیریت علمی ۱۱

اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی ۱۳

تئوری اداری ۱۳

کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش ۱۷

بوروکراسی یا دیوانسالاری ۱۸

دوره کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی) ۱۹

مکتب رفتاری (نگرش رفتاری) ۲۲

نگرش سیستمی ۲۲

مدیریت اقتضایی ۲۳

مدیریت آموزشی ۲۴

اهمیت مدیریت آموزشی ۲۵

تعاریف مدیریت آموزشی ۲۶

اهداف مدیریت آموزشی ۲۷

به طور کلی اهداف مدیریت آموزشی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد ۲۷

وظایف مدیران آموزشی ۲۸

برنامه‌ریزی ۳۰

انواع برنامه‌ریزی ۳۲

۱ـ برنامه‌های ثابت و موقت ۳۲

۲ـ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ۳۲

۳ـ برنامه‌های راهبردی و عملیاتی ۳۳

محاسن برنامه‌ریزی ۳۳

محدودیت‌های برنامه‌ریزی ۳۴

سازماندهی ۳۴

هدایت و رهبری ۳۵

هماهنگی ۳۶

تصمیم گیری ۳۷

انواع تصمیمات ۳۸

فرایندهای تصمیم گیری ۳۸

تصمیم گیری در مدیریت آموزشی ۳۸

کنترل و ارزشیابی ۳۹

سوابق تحقیق ۴۰

تحقیقات داخلی ۴۰

تحقیقات خارجی ۴۷

 

فصل سوم ۴۸

مقدمه ۴۹

روش تحقیق ۵۰

روش گردآوری اطلاعات ۵۰

ابزار گردآوری اطلاعات ۵۱

روایی و پایایی پرسشنامه ۵۳

جامعه آماری ۵۴

تعداد و روش نمونه گیری ۵۵

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵

 

فصل چهارم ۵۵

مقدمه ۵۶

بخش اول ۵۸

بخش دوم ۶۵

 

فصل پنجم ۷۲

مقدمه ۷۳

پیشنهادات ۷۶

منابع ۷۷

 

ضمائم ۷۸

پرسشنامه دبیران ۷۹

پرسشنامه مدیران ۸۰

 

 

فصل اول

مقدمه:

رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و.‌.. و همچنین کثرت تعداد دانش‌آموز و نیروی انسانی یعنی معلمان و سایر کارکنان، اختصاص منابع مالی عظیم، مسائل و مشکلات زیادی را در سازمانهای گوناگون این نهاد اساسی اجتماعی بوجود آورده است و باعث شده است که کشورهای مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوری «مدیریت علمی تایلور» دریابند که سازمانهای آموزشی و پرورشی نیز همانند دیگر سازمانهای اداری، اقتصادی و.‌.. (حتی بیشتر از آنها) نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با بهره گرفتن از علم و هنر مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی، مسائل و مشکلات را کاهش داده و با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و تصمیم‌گیری درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امکان جلوگیری بعمل آورند و نظام تعلیم و تربیت را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند (میرکمالى ، ۱۳۷۳)

اگر بپذیریم آموزش و پرورش هر جامعه‌ای تضمین کننده رشد و توسعه همه جانبه آن جامعه است، باید مدیریت آموزشی را که از اهمیت بسزایی در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد، از سایر شاخه‌های مدیریت با اهمیت‌تر بدانیم. تحقق اهداف آموزش و پرورش به انجام بهینه وظایف مدیریت آموزشی بستگی دارد. مدیران آموزشی وظایف اداری آموزش و پرورش خود را از طریق کارکردهای مدیریتی از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و در نهایت با کنترل و ارزشیابی روند کار انجام می‌دهند، و به مقتضای بروز نیازهای جدید و یا پدیداری دانش نو در زمینه‌های علمی و تکنولوژی، آموزش و پرورش افراد جامعه را به منظور غلبه بر جهل و پیشرفت به مقاصد موردنظر رهنمون می‌سازند.

 

بیان مسأله:

در جهان امروز آموزش و پرورش همگانی در همه مراحل آن و آموزشهای تخصصی کاربردی برای کارکنان و کارمندان جزء اولویتهای هر کشوری می‌باشد. و بر این اساس هر کشوری سالیانه بخش بزرگی از درآمد خود را صرف گسترش و بهبود کارهای آموزش و پرورش می کند و همواره جهت افزایش این سرمایه‌گذاری تلاش می کند و از آنجا که آینده و سرنوشت هر ملتی از طریق آموزش و پرورش رقم می‌خورد، اهمیت مدیریت سازمانهای آموزشی قابل توجه است. متأسفانه در کشور ما به این مهم کمتر توجه شده است و به امر مدیریت سازمانهای آموزشی از نظر تربیت مدیران لایق و شایسته و ایجاد آمادگی‌های لازم در آنها توجه زیادی نشده است.

در نظام آموزشی کشور ما، معمولاً افراد از مسیر معلمی به مناصب و سمتهای مدیریت و رهبری آموزشی دست می‌یابند و از این رو، احتمالاً مفهوم درستی از مدیریت و رهبری در ذهن ندارند. آنها کار مدیریت را از دیدگاه معلمان می‌نگرند. گرچه این نگرش خوب و لازم است ولی کافی نیست. نقش مدیریت و رهبری آموزشی باید با توجه به همه عناصر و عوامل موثر در محیط آموزشی ایفا شود. از این رو، لازم است افرادی که به مدیریت مراکز و سازمانهای آموزشی گمارده می‌شوند به دانش و معلومات، نگرشها و مهارتهای ویژه‌ای مجهز باشند. (علاقه‌بند، ۱۳۷۲)

روشن است که با تربیت مدیران شایسته برای سازمانهای آموزشی می‌توان کیفیت حرفه‌های موجود در جامعه را رشد داد. در صورت انتخاب مدیران نالایق در مراکز آموزشی باید سقوط کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نهایت همه رشته‌های آموزش عالی و بالاخره جامعه و تمامی مشاغل موجود در آن را پیش‌بینی کرد.

مدیریت صرفاً در مفهوم اداره کردن یک سازمان خلاصه نمی‌شود، بلکه یک مفهوم وسیعتر از آن را دربر می‌گیرد، همچون هدایت  کردن و بکارگیری آگاهی های شکل یافته که توسل به آنها بازدهی سازمان را افزایش می‌دهد. مدیریت در مفهوم وسیع‌تر آن تخصص خاصی را لازم دارد که فلسفه و روش و فنون خاصی را می‌طلبد و مستلزم آگاهی های قبلی مدیران از وظایف مدیریت می‌باشد. (عسکریان، ۱۳۷۶، ص۱۴۶)

بنابراین آموزش مدیران سازمانهای آموزشی مناسب‌ترین راه رشد کیفیت آموزش است. زیرا با ایجاد کلاسهای آموزش مدیران در دانشگاه ها می‌توان بر میزان تأثیر آموزش دانشگاهی از طریق تأثیر مدیران آموزشی در راهنمایی و نظارت معلمین افزود، و از طرفی دیگر پیچیدگی و وسعت قلمرو وظایف و عناصر متشکله مدارس امروز در مقایسه با مدارس گذشته نیاز به مدیران شایسته را در اولویت قرار می‌دهد.

 

اهداف تحقیق:

دوره متوسطه در رشد و شکوفایی استعداد و توانایی و در کسب مهارتهای لازم در دانش‌آموزان نقش اساسی دارد، از این رو مدیران و دبیران این دوره وظیفه خطیر و حساسی را برعهده دارند. مدیران دبیرستان نقش مهمی در موفقیت، کارآمدی واثربخشی نظام آموزش و پرورش دارند. فلیپ کومبز (Philip Kombs) می‌گوید: «اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت بوقوع بپیوندد، این تحول و دگرگونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود.» (عسگریان، ۱۳۷۶، ص۱۴۱)

در سطح دبیرستان، آگاهی مدیران از اهداف دوره متوسطه و وظایف مدیریت، آنان را در جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، هماهنگی و کنترل و ارزشیابی یاری می‌رساند و موفقیت آنان را تا حدود زیادی تضمین می‌کند. هر اندازه آگاهی مدیران از موارد فوق بیشتر باشد، به همان اندازه اثربخشی آنان نیز بیشتر می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=155126]

—-

پشتیبانی سایت :       

*