Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : اقتصاد

گرایش :اقتصاد 

عنوان :  اثر تکانه ­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

موضوع :          

اثر تکانه ­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

( جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )

استاد راهنما :

دکتر امیر منصور طهرانچیان

استاد مشاور :

دکتر سید مجتبی مجاوریان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه ای­ در بهای نفت را تجربه کرده است. نوسانات قیمت نفت می ­تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در این تحقیق اثر تکانه­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) از سال ۱۹۸۰-۲۰۱۰ با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت، در جهت افزایش وارد ­شود با توجه به قدرت متغیر قیمت­های نفت در توضیح تغییرات اندازه دولت، در بلند مدت این متغیر سهم به سزایی بر اقتصاد ایران داشته و نوسانات آن می‏تواند ساختار اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهد.    

واژگان کلیدی: تکانه­های قیمت نفت، اندازه دولت

فهرست

فصل اول.. ۱

مقدمه وکلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- اهمیت موضوع. ۲

۱-۳- سؤالات پژوهش… ۳

۱-۴- فرضیات پژوهش… ۳

۱-۵- روش تحقیق.. ۳

۱-۶- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۳

۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۴

۱-۸- تعریف واژه­های تحقیق.. ۴

۱-۸-۱- تکانه نفتی.. ۴

۱-۸-۲- اندازه دولت.. ۴

۱-۸-۳- جهانی شدن تجارت.. ۴

فصل دوم. ۶

مروری بر ادبیات موضوع. ۶

۲-۱- مقدمه. ۷

۲-۲- مبانی نظری.. ۷

۲-۲-۱- تکانه نفتی.. ۸

۲-۲-۲- تأثیر تکانه­های نفتی بر اقتصاد کلان. ۹

۲-۲-۲-۱- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. ۹

۲-۲-۲-۲- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. ۱۰

۲-۲-۲-۳- کشورهای صادرکننده نفت.. ۱۱

۲-۲-۳- اندازه دولت.. ۱۳

۲-۲-۴- تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت.. ۱۴

۲-۲-۴-۱- تقاضای کل.. ۱۵

۲-۲-۴-۲- عرضه کل.. ۱۶

۲-۲-۵- تکانه­های نفتی و بیماری هلندی.. ۱۷

۲-۳- پیشینه پژوهش… ۱۹

۲-۳-۱- مطالعات خارجی.. ۱۹

۲-۳-۲- مطالعات داخلی.. ۲۱

۲-۴- نتیجه ­گیری.. ۲۶

فصل سوّم. ۲۷

روش تحقیق وجمع آوری اطلاعات.. ۲۷

۳-۱- مقدّمه. ۲۸

۳-۲- ایستایی (ریشه واحد) ۲۹

۳-۳- مقدّمهای بر تحلیل­های خود رگرسیونی برداری (VAR) 30

۳-۴- ثبات و مانایی.. ۳۴

۳-۵- تخمین و تشخیص… ۳۷

۳-۶- وقفه و نقش آن در اقتصاد. ۳۸

۳-۷- تعیین وقفه بهینه. ۳۹

۳-۸- تابع عکس العمل آنی.. ۴۰

۳-۹- تجزیه واریانس… ۴۲

۴-۱- مقدمه. ۴۷

۴-۲- برآورد الگو در ایران. ۴۸

۴-۲-۱- آزمون پایایی متغیّرهای الگو. ۴۸

۴-۲-۲- برآورد الگوی VAR.. 49

۴-۲-۲-۱- تعیین وقفه بهینه. ۴۹

۴-۲-۲-۲-تخمین الگوی VAR.. 49

۴-۲-۳- ماتریس واریانس – کوواریانس… ۵۱

۴-۲-۴- توابع عکس­العمل آنی (واکنش به ضربه) ۵۲

۴-۲-۵- تجزیه واریانس خطای پیش­بینی.. ۵۶

۴-۳- برآورد الگو در ونزوئلا. ۵۹

۴-۳-۱- آزمون پایایی متغیّرهای الگو. ۶۰

۴-۳-۲- برآورد الگوی VAR.. 60

۴-۳-۲-۱- تعیین وقفه بهینه. ۶۰

۴-۳-۲-۲-تخمین الگوی VAR.. 61

۴-۳-۳- ماتریس واریانس – کوواریانس… ۶۲

۴-۳-۴- توابع عکس­العمل آنی (واکنش به ضربه) ۶۲

۴-۳-۵- تجزیه واریانس خطای پیش­بینی.. ۶۶

فصل پنجم.. ۶۹

نتیجه گیری.. ۶۹

مقدمه. ۷۰

نتیجه گیری.. ۷۲

پیشنهادها ۷۲

منابع……………………………….۷۳

چکیده­ ا­­نگلیسی……………….۷۸

پیوست……………………….۷۹

– مقدمه
از آن جا که برای شروع یک طرح تحقیقاتی بیان مسئله گام اساسی به شمار می رود، لذا در این فصل به شناخت موضوع و همچنین بیان اهمیت آن پرداخته و پس از طی مراحل تدوین اهداف و فرضیات تحقیق، به روش و ابعاد مختلف تحقیق اشاره می شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مطالعه اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) پرداخته شود. در این راستا با توجه به مبانی نظری موجود، پس از ارائه مدل مربوطه، با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج می پردازیم.
۱-۲- اهمیت موضوع
نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه در بهای نفت را تجربه کرده است. نوسانات بهای نفت، چه در کشورهای واردکننده و چه در کشور های صادرکننده این محصول بسیاری از متغیر های کلان را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد بی ثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدی در کشورهای صادرکننده، بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت نیز تأثیرگذار می باشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون (۱۹۸۳)، موری (۱۹۹۳) و براون و یوسل (۲۰۰۲) که بیشتر در زمینه بررسی اثرات نوسان های قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‏گذاری و عرضه پول در کشورهای واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده است. درحالی که کاهش قیمت نفت نقش قابل توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به ‏نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشور های صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین بنظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تاثیر بهای نفت در بازار های جهانی می باشد.
با توجه به مطالبی که ذکر گردید، شناخت چگونگی تأثیر تکانه های نفتی بر نوسانات اقتصادی کشورهای عضو OPEC و تأثیر این تکانه ها بر مخارج و در نتیجه اندازه دولت ضروری به نظر می‏رسد تا بدین ترتیب بتوان با ارزیابی آثار تکانه های نفتی بر عملکرد اقتصادی، راهکارها و سیاست‏های مناسبی اتخاذ کرد.
۱-۳- سؤالات پژوهش
تکانه های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود؟
۱-۴- فرضیات پژوهش
فرضیه این تحقیق، به صورت زیر تعریف می شوند:
تکانه های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود.
۱-۵- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.
۱-۶- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در بخش مبانی نظری، روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد و در بخش عملی نیز داده-های مربوطه از سایت های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، اوپک و کلّیه سایت های مرتبط گردآوری شده است.
۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش تکانه های نفتی بر اندازه دولت ( ( دولت مخارج )/( داخلی ناخالص تولید )) طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ بپردازد. لذا برای این منظور، پس از تصریح مدل مناسب و جمع آوری اطلاعات، با بهره گرفتن از تکنیک های اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته می شود و جهت تخمین مدل از نرم افزارهای آماری و اقتصادسنجی استفاده خواهد شد.
۱-۸- تعریف واژه های تحقیق
در این قسمت به تعریف واژه هایی که موضوع اصلی این مطالعه را تشکیل داده و یا کاربرد زیادی در این تحقیق دارند، می پردازیم.
۱-۸-۱- تکانه نفتی
منظور از تکانه نفتی، شوک ها و یا تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است که ممکن است با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان رخ دهد. یک تکانه نفتی می تواند هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده مشکلاتی را فراهم آورد (مهرآرا و میری، ۱۳۸۹).
۱-۸-۲- اندازه دولت
در مطالعات مختلف تعاریف گوناگونی درباره اندازه دولت مطرح می شود؛ ولی متداول ترین آن ها عبارت است از نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی (جعفری صمیمی، ۱۳۸۹).
۱-۸-۳- جهانی شدن تجارت
یکی از پدیده هایی که امروزه در حال شکل گیری است و چه بسا شکل گرفته و در عرصه های زندگی مدرن در جریان است، پدیده ای است که از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یا « جهانی‏سازی» یاد می شود. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت؛ هم زمان با افزایش درآمد های نفتی دولت، درجه باز بودن و فعالیت های دولت نیز گسترش می یابد(دادگر،۱۳۸۶). مطالعات نشان می دهد جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران دارد. بدین منظور برای بررسی هر گونه ارتباط جهانی شدن تجارت با دیگر متغیرها، نیازمند کمی کردن این پدیده و انتخاب شاخص مناسبی برای آن می باشیم. در بسیاری از مطالعات از معیار مجموع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود (رودریک، ۱۹۹۸) .

تعداد صفحه : ۱۱۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153018]

—-

پشتیبانی سایت :       

*