Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد سلمان‌پور

استاد مشاور:

دکتر مرتضی رحیمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

 چکیده. ۱

مقدمه.. ۲

فصل اول:کلیات

۱- کلیات.. ۵

۱-۱- طرح تحقیق.. ۵

۱-۱-۱- بیان مسأله. ۵

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق.. ۷

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق.. ۷

۱-۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۱-۵- سوابق تحقیق.. ۷

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق.. ۸

۱-۱-۷- روش تحقیق.. ۸

۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات.. ۹

فصل دوم:چارچوب نظری اشتغال زنان

۲- چارچوب نظری اشتغال زنان.. ۱۱

۲-۱- کار و اشتغال.. ۱۱

۲-۱-۱- کار و اشتغال از دیدگاه فقه اسلامی.. ۱۱

۲-۱-۲- کار و اشتغال از دیدگاه قرآن.. ۱۳

۲-۱-۵- آثار تربیتی کار و اشتغال.. ۱۸

۲-۲- جایگاه زن در اصل آفرینش…. ۱۹

۲-۲-۱- مقام انسانی زن از دیدگاه اسلام. ۱۹

۲-۲-۲- زن و جایگاه مادری او در آفرینش انسان.. ۲۱

۲-۲-۳- آفرینش زوج‌ها و دست یابی به سکینه و مودت.. ۲۲

۲-۲-۴- مهم ترین وظایف زن.. ۲۳

۲-۳-۲- سرپرست خانواده به دلایل مختلف… ۲۸

۲-۳-۵ پیامدهای مثبت اشتغال بانوان.. ۳۰

۲-۴- دیدگاه تعارض شغلی – خانوادگی.. ۳۳

۲-۵- مشاغل لازم و ضروری برای زنان.. ۳۴

فصل سوم:مبانی فقهی اشتغال زنان

۳- مبانی فقهی مشروعیت اشتغال زنان.. ۳۹

۳-۱- قرآن کریم و اشتغال زنان.. ۳۹

۳-۱-۱- حق مالکیت زنان بر اموالشان در قرآن.. ۴۰

۳-۱-۲- کار زنان در بیرون از منزل از دیدگاه قرآن.. ۴۰

۳-۱-۳- تشویق عموم مردم به فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم. ۴۱

۳-۱-۴- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات.. ۴۲

۳-۲-مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات.. ۴۳

۳-۳- ضوابط شرعی اشتغال زنان.. ۴۷

۳-۳-۱- آداب مشارکت اجتماعی زنان.. ۵۱

۳-۳-۲- رعایت حجاب و داشتن عفاف.. .

۳-۴- قوامیت و ریاست مرد بر خانواده ۵۸

۳-۴-۱- قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه قرآن.. ۵۸

۳-۴-۲- قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه روایات.. ۶۱

۳-۴-۳- قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه فقها ۶۲

۳-۴-۴- قوامیت شوهر و اشتغال زن.. ۶۵

۳-۵-اشتغال زن وتأثیر آن بر تربیت فرزند. ۷۴

۳-۶- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اشتغال زنان.. ۷۸

فصل چهارم:اشتغال زن از دیدگاه حقوق ایران

۴- اشتغال زن از دیدگاه حقوق ایران.. ۸۷

۴-۱- حق اشتغال در قانون اساسی ایران.. ۸۷

۴-۱-۱- بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی.. ۸۷

۴-۱-۲- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی.. ۸۹

۴-۲- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران.. ۹۰

۴-۲-۱- اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری.. ۹۰

۴-۲-۲- ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان.. ۹۲

۴-۳- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران.. ۹۳

۴-۴- محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان.. ۹۴

۴-۴-۱- محدودیت‌های عمومی.. ۹۴

۴-۴-۲- محدودیت های اختصاصی.. ۹۵

۴-۵- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران.. ۹۷

۴-۶- حق برخورداری برابر از امنیت شغلی درقوانین موضوعه ایران.. ۹۹

۴-۷- حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی درقوانین موضوعه ایران.. ۱۰۱

۴-۸- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران.. ۱۰۳

۴-۸-۱- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران.. ۱۰۷

۴-۸-۲- ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران.. ۱۱۴

۴-۸-۳- برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.. ۱۱۷

۴-۹- بررسی تطبیقی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران.. ۱۱۸

۴-۹-۱- برابری زن و مرد از منظر حقوقی.. ۱۱۸

۴-۹-۲- حق انتخاب شغل.. ۱۱۹

۴-۹-۳- عدم تبعیض در هنگام اشتغال.. ۱۲۰

۴-۹-۴- نفقه، اشتغال و خروج زن از منزل.. ۱۲۱

۴-۹-۵- شرایط اشتغال زن در بیرون منزل.. ۱۲۳

۴-۹-۶- شغل منافی مصالح خانواده و اشتغال زن.. ۱۲۳

۴-۹-۷- قوامیت مرد بر زن.. ۱۲۵

۴-۹-۸-موارد جدید منحصر به حقوق در خصوص اشتغال زنان.. ۱۲۷

بحث و نتیجه گیری ۱۳۰

پیشنهادها ۱۳۳

منابع و مآخذ. ۱۳۴

چکیده

یکی از مسایل مهم و مورد توجه اسلام، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مسأله اشتغال زنان مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در ایران و جهان می باشد.

   دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیازها و مصلحت های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگاری این فعالیت‌ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی های شاغل است و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده و در جهت استحکام آن می باشد. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست.

     در این پایان نامه به بررسی حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ایم. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم به بررسی مبانی اشتغال زنان پرداخته، در فصل سوم اشتغال زنان از دیدگاه فقهی و در فصل چهارم اشتغال از منظر حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    در خصوص اشتغال زنان به جز در مورد عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر و انتخاب شغل منافی مصالح خانواده در سایر موارد منع فقهی و حقوقی وجود ندارد.

 واژگان کلیدی: اشتغال زنان، فقه امامیه، حقوق ایران، مصالح خانواده.

مقدمه

موضوع این نوشتار « بررسی حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران» می‌باشد که با ارائه مباحث تمهیدی و ضروری در این ‌باره، به مطالعه و تحلیل مبانی و قلمرو آن می‌پردازد.

اشتغال زنان در خارج از منزل از یک سو و نیز مسئولیت اولیه زن مسلمان در خصوص ایفای نقش خود در خانواده به عنوان همسر و مادر و اهتمام به پرورش فرزندانی مکتبی از سوی دیگر، بسیار دشوار و سنگین می‌باشد، به طوری که آنها باید با تحمل مشکلات و سر پنجه‌ی تدبیر و توانمندی، آن را به سر منزل مقصود برسانند و تلفیقی مناسب و سالم بین این دو مسئله ایجاد نمایند. از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از نیروی فکری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های فرهنگی، علمی و تربیتی نادیده گرفت. در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت کشورها نقش مؤثری دارد بهره برداری اصولی از توانایی‌ها و استعدادهای انسانی است، که دراین میان زنان می‌توانند نقش مؤثری را در بخش‌های آموزش بهداشت و درمان و… ایفا کنند. و حذف زنان از صحنه‌های اجتماعی در حقیقت حذف نیمی از جامعه‌ی انسانی است. لذا ضروری است نظام اسلامی با رعایت مصالح کلی جامعه و مصالح فردی مبتنی بر استعدادهای فطری زنان و مصالح خانوادگی (حفظ کیان خانواده) زمینه مشارکت متناسب با شئونات زن مسلمان راباحفظ حریم الهی عفاف وتقوی وبراساس آموزه‌های دینی و فقه پویای اسلامی برای زنان فراهم آورد (یزدخواستی، ۱۳۷۵، ص۸۱).

با توجه به این که زن به عنوان موجودی اجتماعی می‌باشد که پا به پای مرد در اجتماع فعالیت نموده و در عین حال در کانون خانوادگی خویش نیز عهده دار مسئولیت‌های مهم می‌باشد. لذا بررسی عوامل مرتبط با وضعیت اشتغال او و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و تحت الشعاع قراردادن حقوق شوهر بالاخص تربیت فرزندان حائز اهمیت خواهد بود.

این تحقیق به دنبال تحلیل و بررسی دقیق یکی از حقوق زنان به نام اشتغال در خارج از خانه و جمع آن با سایر وظایف فطری و مادری زن می‌باشد که در این پایان‌نامه به آن پرداخته شده است.

برای ورود به بحث اشتغال زنان ابتدا نیاز است که مبانی اشتغال و لازمه‌های اشتغال برای زنان و شرایط اشتغال زنان بررسی گردد تا بتوان دلالیل فقهی اشتغال زنان در خارج از خانه را بهتر تبیین نمود.

این امر در فصل دوم محقق گردیده است.

در فصل سوم نیز به بررسی مبانی مشروعیت اشتغال زنان با رویکردی به قرآن و سنت پرداخته‌ایم و دلایل و نظریات فقهی مرتبط را تبیین نموده ایم. و در فصل چهارم این موضوع را در حقوق ایران بررسی کرده و در پایان اشتغال زنان به طور تطبیقی اشاره کرده ایم.

۱-۱- طرح تحقیق

۱-۱-۱- بیان مسأله

یکی از مسایل مهم و مورد توجه‌ی جامعه بین الملل، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مسأله اشتغال زنان در خارج از منزل مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در جهان می‌باشد.

دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی و نیازها و مصلحت‌های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگاری این فعالیت‌ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می‌باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی‌های شاغل است و به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است (بیایانگرد، ۱۳۷۲، ص۵۹).

در فرهنگ اسلامی خانواده نهادی مقدس و مورد نظر خداوند است. مودت و رحمت عطیه‌ای است که از ناحیه خداوند به دو رکن خانواده اعطا شده است. با توجه به اهمیت و نقش خانواده در سعادت انسان،مقرراتی برای استحکام این نهاد وضع شده و در شریعت، سرپرستی واحد برای آن منظور گردیده است (اَلرِّجالُ قَوّاموُنَ عَلَی النَّساءِ…) (نساء/ ۳۴).

بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده و در جهت استحکام آن می‌باشد. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست (قائمی، ۱۳۸۶،‌ ص۱۲۶).

چگونه می‌توان به استحکام خانواده نظر داشت اما نسبت به نیاز خانواده به سرپرستی که بر مصالح، حیثیات و تصمیمات خانوادگی افراد نظارت کند بی توجه بود؟

آیا می‌توان وظیفه تأمین معاش و نفقه‌ی خانواده را از دوش مرد برداشت و زن را برای تأمین مالی خود یا خانواده روانه‌ی بازارکارکرد و در عین حال انتظار برخورداری از محیطی آرام و توأم با مودت و رحمت و تربیت نسلی صالح را داشت؟

وظیفه اصلی زنان بنا بر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان به عنوان راز تداوم حیات بشری می‌باشد و به گواهی تاریخ، هیچ زنی نبوده است که در کنار وظایف جانبی خود نخواسته باشد از این وظیفه خطیر که با مقتضیات فطری او ارتباط دارد، اجتناب ورزد.

با توجه به وظیفه اصلی زن که بنابر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان می‌باشد و انجام این مهم از متقضیات فطری وی می‌باشد، و از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از پتانسیل فکری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی نادیده گرفت، لذا بررسی این حقوق و تبیین حدود و ثغور آن از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و در نتیجه آشنایی زنان مسلمان از حدود وظایف خود مهم است.

قانون مدنی ایران مطابق با فقه امامیه بحث اشتغال زنان را منوط به اجازه همسر می‌داند. به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” با تصویب اولین قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ از شدت این حکم کاسته شده و طبق آن شوهر حق ندارد بدون اجازه ی دادگاه زن خود را از اشتغال به کار منع نماید.شوهر باید در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش با مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین منافات دارد. در این راستا ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر می دارد: “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.” تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلا اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در امور خانواده و نگهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آوردمی توان گفت مخالف مصالح خانوادگی است. همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر و زن بلیط فروش سینما باشد، می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند.

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

در فقه امامیه و حقوق ایران اجازه اشتغال زنان چگونه است؟

  1. چه تفاوت و شباهت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان وجود دارد؟ 
  2.  ۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

در فقه امامیه و حقوق ایران زن تنها با اجازه شوهر می تواند کار بیرون از خانه داشته باشد.

  1. دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان یکسان است.
  2.  ۱-۱-۴- اهداف تحقیق

بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اشتغال زنان.

  1. بررسی دیدگاه حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان.
  2. بررسی نکات اشتراک و افتراق فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان. 
  3.  ۱-۱-۵- سوابق تحقیق

اگرچه در خصوص اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران تا کنون پایان نامه‌ای به نگارش در نیامده است، اما مقالات و کتبی در این خصوص به نگارش درآمده است از جمله: بهجت یزدخواستی (۱۳۷۵) در کتابی با عنوان «زنان و تغییرات اجتماعی طی ۱۴ سال انقلاب اسلامی» و محمد مهدی مقدادی (۱۳۸۵)، در کتابی با عنوان «ریاست خانواده» و سید مصطفی محقق داماد (۱۳۸۷) در کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده و اسماعیل بیابانگرد (۱۳۷۲) در مقاله تأثیرات اشتغال مادران بر کودکان و نوجوانان در مجله پیوند شماره ۱۷۱ در خصوص مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زنان می‌باشد.

در خصوص اشتغال زنان مقالاتی نیز به نگارش درآمده که عبارت‌اند از:

در مقاله‌ای با عنوان « اشتغال زنان در ایران و آینده اشتغال زنان دانش آموخته ۱۳۸۵ – ۱۳۴۵ » به بررسی اشتغال زنان از بعد اجتماعی در ایران پرداخته شده است (علوی راد، ۱۳۹۱).

در مقاله ای با عنوان «تحولات اشتغال زنان در ایران با بهره گرفتن از تحلیل انتقال – سهم» به بررسی اشتغال زنان از بعد علوم اجتماعی پرداخته شده است (مهرگان و همکاران، ۱۳۹۰).

در مقاله ای با عنوان « زنان و اشتغال وضعیت اشتغال موانع فرهنگی و اجتماعی اشتغال زنان ایلام» به بررسی موانع فرهنگی اشتغال زنان پرداخته شده و از بعد اجتماعی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است (عزتی، ۱۳۹۰).

در مقاله ای با عنوان «اشتغال زنان از دیدگاه اسلام» به بررسی اشتغال زنان از منظر اسلام پرداخته شده است (تاجیک، ۱۳۹۱).

از آنجا که تا کنون در خصوص بحث فقهی اشتغال زنان کاری جامع و کامل انجام نگرفته است لذا در این پایان نامه به زوایای فقهی این بحث پرداخته‌ایم.

در این پایان نامه قصد داریم علاوه بر بررسی فقهی اشتغال زنان از منظر فقه امامیه این موضوع را در حقوق ایران نیز به طور تطبیقی بررسی نماییم.

تعداد صفحه :۱۸۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147899]

—-

پشتیبانی سایت :       

*