Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی 

عنوان : بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده مدیریت وحسابداری

«M.A.»پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان

بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

(مورد مطالعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)

 استاد راهنما

دکتر حسین عابدی

استاد مشاور

دکتر بابک حاجی کریمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرض اساسی این پژوهش این است که بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر رابطه ی معنی داری وجود دارد.

در پژوهش حاضر تلاش شده نقش متغیرهای میانجی تأثیر گذار در رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی یعنی « زعم کارکنان در مورد  نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی»،  « تصورات کارکنان در مورد قابلیت های خودشان » ، « احساس داشتن فرصت برای پیشرفت شغلی » و « رضایت کارکنان از فرایندهای ارتباطی» مورد مطالعه قرار گیرد.

این تحقیق از حیث روش توصیفی است و از تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کارشناسان ستادی شاغل در واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر می باشد.

 نمونه ها با بهره گرفتن از روش احتمالی منظم یا سیستماتیک انتخاب و اطلاعات مورد نظر با استفاده پرسشنامه از نمونه ها گردآوری شده است و پرسشنامه میان ۱۶۰ نفر از کارکنان توزیع شده است. 

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که زعم کارکنان در مورد نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی، تصورات آنها درباره قابلیت های فردی خودشان، تلقی وجود فرصت برای پیشرفت کارکنان در محیط سازمانی آنها و نیز وجود رضایت از فرایندهای ارتباطی باعث می شود که مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری منجر به تعهد سازمانی یعنی تلاش مضاعف، میل به ماندگاری، حرفه ای کارکردن، سازگاری با مقررات و … گردد.

در ضمن لازم به ذکر است که در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

 واژه های کلیدی :

مشارکت در تصمیم گیری ، تعهد سازمانی ، فرایندهای ارتباطی، فرصت پیشرفت ، نگرش ، احساس شایستگی

فهرست مطالب

چکیده. ‌ج

واژه های کلیدی : ‌ج

کلیات پژوهش… ۱

۱-۱مقدمه: ۲

۱-۲ بیان مساله: ۳

۱- ۳ سئوالات تحقیق.. ۳

۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۳

۱- ۵ اهداف پژوهش… ۴

۱-۵-۱ اهداف اصلی. ۴

۱-۵-۲ اهداف فرعی. ۴

۱-۶ فرضیه‌های پژوهش… ۵

۱-۷متغیرهای مستقل و وابسته و تعدیل کننده و کنترل. ۵

۱-۸ قلمرو تحقیق: ۵

۱-۹تعریف مفهومی ونظری واژگان. ۵

۱-۹-۱مشارکت در تصمیم‌گیری : ۵

۱-۹-۲تعهد سازمانی. ۶

۱-۹-۳-شایستگی. ۷

۱-۱۱روش تحقیق: ۸

فصل دوم: ۹

ادبیات نظری.. ۹

۱-۲مقدمه: ۱۰

۲-۲ بخش اول: چهارچوب نظری پژوهش… ۱۰

۲-۲-۱  مشارکت: ۱۱

۱-۱۱-۱-۲-۲پیشینه روان شناسی صنعتی و سازمانی. ۲۲

۲-۱۱-۱-۲-۲پیشینه روان شناسی اجتماعی (گروه) ۲۹

۳-۱۱-۱-۲-۲رفتار سازمانی. ۳۴

۱-۱۲-۱-۲-۲مدل‌های جسورانه. ۳۸

۲-۱۲-۱-۲-۲مدل رهبری اقتضایی فیدلر. ۳۹

۳-۱۲-۱-۲-۲تحقیقات رهبری ایالت اوهایو. ۴۰

۴-۱۲-۱-۲-۲تحقیقات رهبری میشیگان. ۴۱

۵-۱۲-۱-۲-۲تحقیقات پویایی شناسی گروهی. ۴۱

۶-۱۲-۱-۲-۲سیستم‌های مدیریت لیکرت.. ۴۲

۷-۱۲-۱-۲-۲شبکه مدیریت.. ۴۳

۷-۱۲-۱-۲-۲مدل اثر بخشی هرسی – بلانچارد و کاربرد آن در تصمیم گیری.. ۴۵

۲-۲-۲شیوه‌های تصمیم. ۴۶

۳-۲-۲ تعهد سازمانی. ۴۸

۲-۱-۳-۲-۲تناسب اهداف فردی سازمانی: ۵۵

۱-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شخصی. ۵۹

۲-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شغلی. ۵۹

۳-۲-۳-۲-۲ویژگیهای تجربیات کاری.. ۶۰

۴-۲-۳-۲-۲ویژگیهای سازمانی. ۶۱

۱-۵-۳-۲-۲تعهد عاطفی. ۶۸

۲-۵-۳-۲-۲تعهد مستمر. ۷۲

۳-۵-۳-۲-۲تعهد هنجاری.. ۷۳

۱-۶-۳-۲-۲ قابلیت مشاهده. ۷۴

۲-۶-۳-۲-۲صداقت.. ۷۵

۳-۶-۳-۲-۲تغییر ناپذیری رفتار. ۷۵

۴-۶-۳-۲-۲خواست و اراده شخصی فرد. ۷۶

۲-۲-۴   الگو و مدل مفهومی پژوهش… ۷۷

۲-۳ بخش دوم: پیشینه و سوابق تحقیق.. ۷۸

۲-۴ بخش سوم: دانشگاه آراد اسلامی واحد ابهر. ۸۱

فصل سوم : ۸۵

روش تحقیق.. ۸۵

۳-۱مقدمه. ۸۶

۳-۲روش تحقیق.. ۸۶

۳-۲-۱تحقیق از بعد هدف.. ۸۶

۳-۲-۲تحقیق از بعد افق زمانی. ۸۶

۳-۳واحد تجزیه و تحلیل. ۸۶

۳-۴جامعه آماری.. ۸۶

۳-۵تعیین حجم نمونه: ۸۷

۳-۶روش نمونه گیری: ۸۷

۳-۷روش گرد‌آوری اطلاعات.. ۸۷

۳-۷-۱ پرسشنامه. ۸۷

۳-۷-۲ نحوه توزیع پرسشنامه. ۸۸

۳-۷-۳ نحوه امتیازبندی پرسشنامه. ۸۸

۳-۷-۴روایی ابزار گرد‌آوری (پرسشنامه) ۸۹

۳-۸پایایی (Reliudility) 89

۳-۸-۱روش آلفای کرون باخ (Cronachs Alpha) 89

۳-۸-۲  سنجش میزان صحت و روایی سوالات پرسشنامه. ۹۰

۳-۹فرضیه‌های پژوهش… ۹۲

۳-۱۰متغیرهای پژوهش… ۹۲

۳-۱۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹۵

فصل چهارم : ۹۷

یافته های پژوهش… ۹۷

۴ -۱ مقدمه. ۹۸

۴-۲ آمارهای توصیفی. ۹۸

۴-۲-۱ آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه ای.. ۹۸

۴-۲-۲ آمارهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی. ۱۰۴

۴-۳ آمار استنباطی. ۱۰۵

۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن داده های مشاهده شده. ۱۰۵

۴-۳-۲ بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری و میزان شایستگی و میزان تعهد سازمانی. ۱۰۶

۴-۳-۳ بررسی تاثیر معنی داری میزان مشارکت در تصمیم گیری بر میزان تعهد سازمانی. ۱۰۹

۴-۳-۴ بررسی تاثیر معنی داری متغیر شایستگی بر رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان  ۱۱۲

۵-۱ مقدمه. ۱۱۵

۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. ۱۱۶

۵-۲-۱ فرضیه اول: ۱۱۶

۵-۲-۲ فرضیه دوم: ۱۱۶

۵-۳پیشنهادات.. ۱۱۸

۵-۴-پیشنهادات به محققان آینده. ۱۱۸

۵-۵محدودیت ها ۱۱۹

منابع: ۱۲۰

-۱مقدمه:

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است. بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار بدلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی،‌ توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و استانداردهای زندگی پائینی دارند. دیگر ملتها به رغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و کارآئی بالا به آسایش و رفاه رسیده‌اند موفقیت‌های اخیر در استفاده بهینه از نیروی انسانی با بکارگیری شیوه‌های مدیریت مشارکتی،‌توجه سازمانها را بیش از پیش به سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی جلب کرده است.

با هر نگرشی که مشارکت را مدنظر قرار دهیم، این نکته را نمی‌توان انکار کرد که مشارکت در عمل چنان کامیاب بوده، که به طور گسترده، در بیشتر کشورهای جهان پذیرشی عام یافته است. بی‌شک، چنین مقبولیتی در سایه اثربخشی مشارکت در بالا بردن بهره‌وری سازمان‌ها، تعمیم دموکراسی، بهبود روابط کار و مانند این‌ها، به دست آمده است. حتی گفته شده است که یکی از الزامات توسعه هر کشوری تامین مشارکت افراد در اداره امور است (رهنورد، ۱۳۷۸، ص ۲).

طرفداران مشارکت مطرح می‌کنند که با اجازه به کارکنان جهت تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری سازمانها می‌توانند ایده‌های جدید بدست آورند و حسن بزرگ منشی در کارکنان خود ایجاد کنند. آنها برنامه مشارکتی را برای بهبود کیفیت، بهره‌وری، روحیه و انگیزه کارکنان، افزایش تعهد و … مناسب می‌دانند (رهنورد، ۱۳۷۹ ص ۸).

همچنین، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری مزایای خاص زیادی را بدنبال دارد که می‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف سازمانی نقش داشته باشند. از جمله مزایای سازمانی مشارکت می‌توان، به تعهد سازمانی، اشاره کرد که عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و نهایتاً بازده سازمان می‌باشد. تعهد سازمانی به نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (‌نه شغل) که در آن مشغول به کارند اطلاق می‌گردد. افرادی که دارای تعهد سازمانی بالایی هستند، اهداف و ارزشهای سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند، تمایل جدی به تلاش برای تحقق اهداف سازمانی دارند و به باقی ماندن و ادامه کار در سازمان علاقمند می‌باشند.

نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد است مدیریت مشارکتی را در سازمانهای بخش دولتی از طریق ساز و کارهای آن مستقر سازد جا دارد برای تقویت و استحکام مبانی استقرار مکانیسم‌های مذکور، ادعاهای مربوط به رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و پیامدهای مثبت آن و همچنین مزایای فردی و سازمانی آنها بعنوان عوامل تعدیل کننده و پیش برنده مورد شناسایی و آزمون قرار گیرند.

در این پژوهش برآنیم که رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی را بعنوان یکی از پیامدهای مثبت مشارکت با در نظرگرفتن متغیرهای فردی و سازمانی مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۲ بیان مساله:

مشارکت یک فرایند است که از راه آن مردمان به دگرگونی دست می‌یابند و دگرگونی خود را پدید می‌آورند و جزئی از دگرگونی بی شمار می‌آیند و با دگرگونی «بودنهای»‌محدود خود را به «شدنهای» نامحدود تبدیل می‌کنند. با توجه به پذیرش این اصل، مشارکت دارای پیامدهای افزایشی و کاهشی در زمینه‌های مثبت و منفی کار مانند بالا رفتن کیفیت زندگی کاری، آسان شدن پذیرش دگرگونی و تازه‌گردانی، افزایش روحیه و وفاداری سازمانی و … کاهش تعارض، دشمنی و رقابت کوبنده و ناسالم، کاهش میزان سرپرستی و نظارت و… بوده و همچنین دارای خاصیت تاثیر‌گذاری بر جنبه‌های معنوی و روانی و بالندگی و رشد شخصیت انسان نیز می‌باشد (طوسی، ۱۳۷۸، ص ۱۹).

با توجه به الزام دستگاه های اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) به طراحی و استقرار برنامه‌های مختلف مشارکت، سازمانها موظف هستند در ظرف زمانی تعیین شده به این مهم بپردازند (رهنورد، ۱۳۷۸، ص ۷۶)، اما سازمانها با این مساله / مشکل مواجه هستند که تا چه حد می‌توانند در شرایط فعلی به پیامدهای مشارکت منجمله افزایش تعهد کارکنان به سازمان دست یابند. به عبارتی دیگر،‌ شناخت جنبه‌های مختلف مشارکت و تعهد سازمانی موضوعی است که مستلزم بررسی علمی و موشکافی دقیق می‌باشد. این پژوهش سعی دارد ارتباط بین مشارکت در ‌تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دهد.ابعادی از موضوع که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد در متغیر مشارکت، مشارکت اجتماعی، فردی و اقتصادی / استراتژیک است و در متغیر تعهد سازمانی، تعهد به قوانین و مقررات‌، ماندگاری در سازمان، تلاش مضاعف و حرفه‌ای کار کردن می‌باشد. به طور مشخص در این پژوهش تلاش می‌شود تأثیر متغیرهای میانجی مثل زعم کارکنان نسبت به نگرش مثبت سرپرستانشان، قابلیت‌های خودشان، وجود فرصت برای پیشرفت شغلی و رضایت از فرایندهای ارتباطی در سازمان در نقش مشارکت کارکنان روی تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پایین بودن تعهد سازمانی کارکنان، تحقیق به دنبال این است که تعیین کند تا چه حد برنامه‌های مشارکتی می‌تواند به افزایش تعهد کارکنان کمک کند.

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152584]

—-

پشتیبانی سایت :       

*