Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان:

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما:

دکتر مهدی اکبرنژاد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:  کلیات پژوهش… ۱

۱-۱- فساد … ۲

۱-۲- اداره ۳

۱-۳- فساد اداری . ۳

۱-۴- واژگان مترادف فساد در قرآن و حدیث.. ۴

۱-۵- مفهوم اصطلاحی فساد اداری در قرآن و حدیث.. ۸

۱-۶- فساد اداری، تخلف اداری و جرم اداری.. ۹

۱-۷- فساد اداری، ماهیت قانونی یا اخلاقی؟. ۱۰

۱-۸- نسبت دین و فساد اداری.. ۱۱

۱-۹- پیشینه فساد اداری.. ۱۲

۱-۱۰- سابقه پژوهش های انجام شده ۱۳

۱-۱۱- ضرورت انجام پژوهش.. ۱۶

۱-۱۲- اهداف پژوهش.. ۱۷

۱-۱۳- سوالات پژوهش.. ۱۷

۱-۱۴- روش انجام پژوهش.. ۱۸

۱-۱۵- محدودیت‌های پژوهش.. ۱۸

فصل دوم: حوزه های مطالعه فساد اداری و انواع آن. ۱۹

مقدمه. ۲۰

۲-۱- حوزه های مطالعه فساد اداری.. ۲۰

۲-۱-۱-  حاکمیت.. ۲۰

۲-۱-۲-  اصلاحات اجتماعی.. ۲۱

۲-۱-۳-  مصادیق فساد اداری.. ۲۵

۲-۱-۳-۱- ارتشاء. ۲۵

۲-۱-۳-۲- اختلاس.. ۲۹

۲-۱-۳-۳- قبیله گرایی.. ۳۱

۲-۱-۳-۴- تقلب و تزویر. ۳۴

۲-۱-۳-۵- اسراف.. ۳۷

۲-۱-۴-  مصادیق مفسدان اداری.. ۳۸

۲-۲- انواع فساد اداری.. ۴۲

۲-۲-۱- فساد تصادفی- فساد نظام مند. ۴۳

۲-۲-۲-  فساد خرد- فساد کلان. ۴۴

۲-۲-۳- فساد سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. ۴۴

۲-۲-۴- فساد سیاسی.. ۴۴

۲-۲-۵- فساد اقتصادی و مالی.. ۴۵

۲-۳- بررسی انواع فساد اداری در قرآن و حدیث.. ۴۵

۲-۳-۱- فساد فردی و تصادفی در مقابل فساد سازمان یافته و نظام مند. ۴۶

۲-۳-۲- فساد خرد-  فساد کلان. ۴۸

۲-۳-۳- فساد  سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. ۵۰

۲-۳-۴- فساد سیاسی.. ۵۲

۲-۳-۵- فساد اقتصادی و مالی.. ۵۶

فصل سوم: عوامل پدید آورنده فساد  اداری.. ۵۹

مقدمه. ۶۰

۳-۱- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت.. ۶۰

۳-۲- عوامل فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث.. ۶۴

۳-۲-۱-  عوامل شخصی.. ۶۴

۳-۲-۱-۱- تأمین نیازهای زیستی.. ۶۵

۳-۲-۱-۲- کسب منزلت و قدرت.. ۶۸

۳-۲-۱-۳- فزون خواهی و رفاه طلبی.. ۷۱

۳-۲-۱-۴- فقدان ایمان و عدم التزام  به اصول شرعی.. ۷۴

۳-۲-۲- عوامل اقتصادی.. ۷۶

۳- ۲-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی.. ۸۱

۳-۲-۴- عوامل قضایی.. ۸۶

۳-۲-۵- عوامل سیاسی و اداری.. ۸۸

فصل چهارم: راهکارهای مقابله با فساد اداری.. ۹۴

مقدمه: ۹۵

۴-۱- راهکارهای مبتنی بر اخلاق. ۹۶

۴-۱-۱- اخلاق فردی.. ۹۶

۴-۱-۲- اخلاق اجتماعی.. ۱۰۰

۴-۲- راهکارهای مبتنی بر قانون. ۱۰۵

۴-۲-۱- راهکارهای سیاسی و اداری.. ۱۰۶

۴-۲-۱-۱- تعادل در عدم تمرکز اداری.. ۱۰۶

۴-۲-۱- ۲- اصلاحات ساختاری.. ۱۰۸

۴-۲-۱-۳-  برکناری عناصر فاسد. ۱۰۹

۴-۲-۱-۴- دقت درگزینش کارگزاران. ۱۱۱

۴-۲-۱-۵- برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت.. ۱۱۳

۴-۲-۱-۶- حفظ شئون و ارتقاء منزلت کارکنان. ۱۱۴

۴-۲-۱-۷- برقراری نظام تشویق و تنبیه مناسب.. ۱۱۶

۴-۲-۱-۸- نظارت و بازرسی.. ۱۱۸

۴-۲-۲- راهکارهای اقتصادی.. ۱۲۰

۴-۲-۳- راهکارهای فرهنگی.. ۱۲۴

۴-۲-۴- راهکارهای قضایی.. ۱۲۵

نتیجه گیری.. ۱۲۹

منابع. ۱۳۱

چکیده انگلیسی…………. ۱۴
فهرست شکل ها

شکل شماره(۲-۱) رابطه فساد اداری با قانون و اخلاق.. ۱۱

شکل شماره(۲-۲) رابطه فساد اداری با دین، اخلاق و قانون  ۱۲

چکیده

فساد اداری از مسائل مهم علم مدیریت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم و حدیث انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود.  برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مسئله فساد اداری به جهت پیامدها و آثار منفی آن برای حکومت و جامعه اسلامی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در متون دینی برخوردار است؛ هر چند که به صورت مستقل و به عنوان یک علم بدان پرداخته نشده است. بر این اساس در این تحقیق مفهوم فساد اداری، انواع فساد و حوزه های مطالعه آن از منظر آیات و روایات استنباط و استخراج گردید. علاوه براین یافته های این پژوهش، متغیرها و عوامل موثر در بروز پدیده شوم فساد اداری را مشخص می نماید. همچنین از بررسی آیات قرآن کریم و احادیث به دست می آید که رویکرد مدیریت اسلامی در مبارزه با فساد اداری، به صورت سیستمی، نظام مند و بنیادین می‌باشد؛ به این معنا که برای هر دسته از عوامل پدید آورنده آن، راهکارهای مناسب و مقتضی ارائه می‌دهد و به جای برخوردهای کوتاه مدت و کنترلی که از کارایی و اثربخشی کمتری برخوردار است؛ شیوه مبارزه ریشه‌ای و پیشگیرانه را توصیه می نماید.
مقدمه
فساد اداری از چالش های اساسی دنیای امروز به شمار می رود که سلامت و موجودیت اجتماعات کوچک تر وحتی کلان انسانی، در سطح ملی و بین المللی را مورد تهدید قرار داده است. به همین جهت نیز تلاش برای شناخت نظری و همه جانبه آن، گام اول در طی مسیر مبارزه با این آفت جامعه بشری است. امروزه به واسطه گسترش ارتباطات و به هم تنیدگی سرنوشت ملت ها با یکدیگر و شکل گیری دهکده جهانی، لزوم مطالعه فساد و مبارزه با آن در سطح بین المللی ضروری می کند. اما از آنجا که این مسئله از یک سو با فرهنگ و هنجارهای یک جامعه و از سوی دیگر با قوانین و مقررات آن، ارتباط پیدا می‌کند، به طبع فساد اداری نیز باید در بستر همان فرهنگ و شرایط اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، مورد مطالعه قرار گیرد. در کشور ما که شالوده و کلیت نظام اداری و نیز فرهنگ غالب آن، اسلامی می‌باشد، اکتفا به تحقیقات و پژوهش های بین المللی و اتکاء به راهکارهای آنان، به تنهایی ثمر بخش نخواهد بود. از این رو به مطالعات جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی نیاز است تا بتوان زمینه ها ی شکل گیری فساد اداری و اسباب مقابله با آن را، شناسایی و فراهم آورد. ضمن آنکه نمی توان از نتایج مطالعات و تجربیات و همکاری های بین المللی در این زمینه جهت دستیابی به نتیجه مطلوب صرف نظر نمود. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی متون اسلامی، یعنی قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حوزه های مطالعه فساد اداری در این متون را مشخص نموده و با رویکرد تطبیقی به پژوهش های نوین، عوامل بوجود آورنده و راهکارهای مبارزه با آن را استنباط و ارائه نماید. به این ترتیب این تحقیق می‌تواند با تبیین نظری مسئله و در صورت کاربست عملی آن، راهگشای مسئولین و صاحبان امر در حوزه های مختلف سیاست گذاری نظام در زمینه مبارزه با فساد اداری باشد.

تعداد صفحه : ۱۵۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148265]

—-

پشتیبانی سایت :       

*