Get a site

[add_to_cart id=615675]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتهران شمال

دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی

گروه پژوهش علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال ۱۳۹۱و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با بهره گرفتن از روش پیمایش و تدوین پرسش­نامه در نمونه ­ای به حجم ۳۸۳ نفراز زنان ومردان ۲۰ سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج وپردازش داده های جمع­آوری شده و تهیه شاخص­های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق میزان «رضایت از زندگی» در شهر ایلام برابر ۱/۶۰ درصد نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی ۴۴ درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی داشتند واز میان متغیر های زمینه ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

واژه‌های کلیدی: رضایت از زندگی، رضایت از خود، خوشبینی، آنومی، محرومیت نسبی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش…. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱-اهداف کلی… ۶

۱-۴-۲-اهداف جزئی… ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق.. ۶

فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری

۲-۱-مقدمه. ۸

۲-۲-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی.. ۹

۲-۲-۱- پیشینه تحقیقات داخلی… ۹

۲-۲-۱-۱- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی… ۹

۲-۲-۱-۲-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی… ۹

۲-۲-۱-۳- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد.. ۱۳

۲-۲-۱-۴- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی… ۱۸

۲-۲-۱-۵-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های ۱۳۵۳ و۱۳۷۴در ایران.. ۱۸

۲-۲-۱-۶- موج دوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان.. ۲۴

۲-۲-۱-۷- رضایت از زندگی و مولفه‌های آن.. ۳۱

۲-۲-۱-۸- ابعاد رضایت از زندگی… ۳۳

۲-۲-۱-۹-  مفهوم رضایت و ابعاد آن.. ۳۴

۲-۲-۱-۱۰- هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی… ۳۵

۲-۲-۱-۱۱- بررسی میزان رضایت از زندگی… ۳۶

۲-۲-۱-۱۲-  ابعاد رضایت از زندگی (شورای علمی پژوهشگران ۱۳۸۱ ) ۳۷

۲-۲-۱-۱۳-وضعیت و نگرش جوانان ایران، گزارش نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان.. ۳۸

۲-۲-۱-۱۴- سنجش توصیفی احساس خوشبختی… ۴۰

۲-۲-۱-۱۵-بررسی رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی… ۴۱

۲-۲-۲- پیشینه تحقیقات خارجی… ۴۲

۲-۲-۲-۱- سنجش احساس میزان رضایت و امنیت…. ۴۲

۲-۲-۲-۲- گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یک مقطع زمانی… ۴۳

۲-۲-۲-۳- رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی… ۴۵

۲-۲-۲-۴- توانائی ها و محدودیت‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نواحی شهری… ۴۹

۲-۲-۲-۵- کیفیت زندگی و رضایت…. ۵۳

۲-۲-۲-۶-  دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی… ۵۵

۲-۲-۲-۷- رضایت از زندگی و توسعه. ۵۶

۲-۲-۲-۸- احساس میزان رضایت و امنیت…. ۵۶

۲-۲-۲-۹- همبستگی احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی… ۵۶

۲-۲-۲-۱۰- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی… ۵۶

۲-۲-۲-۱۱- بهروزی در آمریکا ۵۷

۲-۲-۲-۱۲- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی… ۵۷

۲-۲-۲-۱۳- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی… ۵۷

۲-۲-۲-۱۴- بررسی تطبیقی میزان رضایت از زندگی و احساس سعادت در بین چندین کشور اروپایی… ۵۸

۲-۳-بخش دوم: مبانی نظری.. ۷۰

۲-۳-۱- نظریه های روان شناختی… ۷۰

۲-۳-۱-۱-نظریه سلسله مراتب نیازها ۷۰

۲-۳-۱-۲-نظریه نیاز به موفقیت…. ۷۲

۲-۳-۲- نظریه های  روان شناسی اجتماعی… ۷۴

۲-۳-۲-۱-نظریه محرومیت نسبی… ۷۴

۲-۳-۲-۲-نظریه تطابق آرزو- وضعیت…. ۷۶

۲-۳-۲-۳-نظریه دلزدگی زیمل.. ۷۸

۲-۳-۲-۴-نظریه دلهره منزلت…. ۸۳

۲-۳-۲-۵-نظریه برابری… ۸۴

۲-۳-۲-۶-نظریه ارزش منزلت…. ۸۵

۲-۳-۲-۷-نظریه بیگانگی اجتماعی… ۸۵

۲-۳-۲-۸-نظریه مقایسه اجتماعی… ۸۶

۲-۳-۳- نظریه های جامعه شناسی… ۸۹

۲-۳-۳-۱-نظریه آنومی دورکیم.. ۸۹

۲-۳-۳-۲-نظریه رابطه اجتماعی… ۹۰

۲-۳-۳-۳-نظریه کونیگ…. ۹۴

۲-۳-۳-۴-لوئیس کریزبرگ…. ۹۵

۲-۳-۳-۵-نظریه کارل مارکس….. ۹۶

۲-۳-۳-۶-نظریه ی پارسونز. ۹۷

۲-۳-۳-۷-نظریه هومنز. ۹۹

۲-۳-۳-۸-نظریه مبادله پیتر بلاو. ۹۹

۲-۳-۳-۹-نظریه اینگلهارت…. ۱۰۰

۲-۳-۳-۱۰-ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن.. ۱۰۱

۲-۳-۴-چهارچوب تئوریک….. ۱۰۲

۲-۳-۵-فرضیات تحقیق.. ۱۰۵

۲-۱ مدل نظری تحقیق.. ۱۰۶

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۱۰۸

۳-۲-متغیر های پژوهش…. ۱۱۰

۳-۲-۱-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل.. ۱۱۰

۳-۳-تعریف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها) ۱۱۰

۳-۳-۱-رضایت از زندگی… ۱۱۰

۳-۳-۲-تعریف عملیاتی… ۱۱۱

۳-۳-۳-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته. ۱۱۲

۳-۴-محرومیت نسبی.. ۱۱۲

۳-۴-۱-تعریف عملیاتی… ۱۱۲

۳-۵-آنومی (بی‌هنجاری) ۱۱۳

۳-۵-۱-تعریف عملیاتی… ۱۱۴

۳-۶- دینداری(بعد احساسی) ۱۱۶

۳-۶-۱-تعریف عملیاتی… ۱۱۶

۳-۷- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۱۷

۳-۷-۱-تعریف عملیاتی… ۱۱۷

۳-۸-مثبت نگری.. ۱۱۸

۳-۸-۱-تعریف عملیاتی… ۱۱۸

۳-۹-رضایت  از خود. ۱۱۹

۳-۹-۱-تعریف عملیاتی… ۱۱۹

۳-۱۰- رضایت زناشوئی.. ۱۲۰

۳-۱۰-۱-تعریف عملیاتی… ۱۲۰

۳-۱۱- سن.. ۱۲۱

۳-۱۲- وضعیت تاهل.. ۱۲۱

۳-۱۳-جنسیت… ۱۲۲

۳-۱۴-تحصیلات… ۱۲۲

۳-۱۵-میزان درآمد. ۱۲۲

۳-۱۶-روش تحقیق.. ۱۲۲

۳-۱۷-واحد تحلیل و واحد مشاهده ۱۲۲

۳-۱۸-روش نمونه گیری.. ۱۲۳

۳-۱۹-جامعه آماری.. ۱۲۲

۳-۲۰-حجم نمونه. ۱۲۳

۳-۲۱-مراحل تهیه پرسشنامه. ۱۲۳

۳-۲۲-محاسبه روایی لازم. ۱۲۴

۳-۲۳-تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۴

۳-۲۴-اعتبار و پایایی.. ۱۲۴

۳-۲۵-بررسی روایی معیار ابزار سنجش…. ۱۲۵

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-مقدمه. ۱۲۸

۴-۲- بخش اول: آمار توصیفی.. ۱۲۸

۴-۲-۱-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی… ۱۲۸

۴-۲-۲-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس….. ۱۳۰

۴-۲-۳-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقاطع تحصیلی… ۱۳۱

۴-۲-۴-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل.. ۱۳۲

۴-۲-۵-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد خانواده ۱۳۳

۴-۲-۶-توصیف متغیر وابسته: رضایت از زندگی… ۱۳۵

۴-۲-۷-توصیف متغیر های مستقل.. ۱۳۹

۴-۲-۷-۱-محرومیت نسبی… ۱۳۹

۴-۲-۷-۲-آنومی اجتماعی… ۱۴۳

۴-۲-۷-۳-دینداری(بعد احساسی) ۱۴۸

۴-۲-۷-۴-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی­­قدرتی) ۱۵۱

۴-۲-۷-۵-مثبت نگری… ۱۵۴

۴-۲-۷-۶-رضایت از خود. ۱۵۷

۴-۲-۷-۷-رضایت زناشویی… ۱۶۰

۴-۳-بخش دوم: آمار استنباطی.. ۱۶۵

۴-۳-۱-تحلیل یافته های پژوهش (آزمون فرضیات) ۱۶۵

۴-۳-۲-بررسی پیش فرض های تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آن.. ۱۶۵

۴-۳-۲-۱-بررسی نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغیرهای تحقیق.. ۱۶۵

۴-۳-۲-۲- بررسی استقلال متغیرهای مستقل از یکدیگر یا عدم هم خطی آنها ۱۶۶

۴-۳-۲-۳- بررسی استقلال خطاها ۱۶۶

۴-۳-۳-آزمون فرضیه یکم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر است . ۱۶۷

۴-۳-۴-آزمون فرضیه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. ۱۶۹

۴-۳-۵-آزمون فرضیه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۱

۴-۳-۶-آزمون فرضیه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۳

۴-۳-۷-آزمون فرضیه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۵

۴-۳-۸-آزمون فرضیه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۷

۴-۳-۹-آزمون فرضیه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۹

۴-۳-۱۰-آزمون فرضیه هشتم: میزان درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۸۱

۴-۳-۱۱-آزمون فرضیه نهم:میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. ۱۸۶

۴-۳-۱۲-آزمون فرضیه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۸۷

۴-۳-۱۳-آزمون فرضیه یازدهم:  بین تاهل ورضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۸۸

۴-۳-۱۴-آزمون فرضیه­دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۹۰

۴-۳-۱۵-آزمون فرضیه سیزدهم: میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. ۱۹۰

۴-۳-۱۶-آزمون فرضیه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر است. ۱۹۲

۴-۴- معادله رگرسیونی خطی چند متغیره (Multiple linear Regression). 194

۴-۵-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی… ۲۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱-مقدمه. ۲۰۲

۵-۲- جمع بندی یافته ها و نتایج پژوهش….. ۲۰۳

۵-۳-  پاسخ به سوالات اصلی پژوهش…. ۲۱۰

۵-۴- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق.. ۲۱۱

فهرست منابع. ۲۱۳

پیوست ها ۲۱۶

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول ۲-۱ بررسی درصد فراوانی هر یک از شاخص‌های تحقیق در بین پاسخگویان. ۱۰

جدول ۲-۲بررسی میزان همبستگی دو متغیر «امنیت و رضایت» با سایر متغیرهای تحقیق.. ۱۱

جدول ۲-۳ ارائه نتایج کلی متغیرهای پژوهش….. ۱۴

جدول۲-۴ رابطه بین رضایت از دانشگاه و متغیرهای زمینه ای.. ۱۵

جدول۲-۵ رابطه بین رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای.. ۱۷

جدول۲-۶ مقایسه رضایت از زندگی سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۷۴به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک) ۲۳

جدول ۲-۷ مقایسه رضایت از زندگی سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۷۴به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک) ۲۴

جدول۲-۸ تحلیل عامل گویه های رضایت از زندگی.. ۲۵

جدول۲-۹ مقایسه میزان رضایت از وضع سلامتی در سال های ۱۳۸۲- ۱۳۵۳٫ ۲۶

جدول۲-۱۰مقایسه میزان رضایت از وضع مالی در  سال های ۱۳۸۲- ۱۳۵۳٫ ۲۶

جدول۲-۱۱مقایسه میزان رضایت از وضع شغلی در سال های ۱۳۵۳، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲٫ ۲۶

جدول۲-۱۲میزان رضایت از اوضاع اقتصادی.. ۲۷

جدول۲-۱۳میزان رضایت از اوضاع سیاسی در سال ۱۳۸۲٫ ۲۷

جدول۲-۱۴ سطوح رضایت مالی بر حسب گروه های نسلی ( پیمایش ۱۳۸۲) ۲۸

جدول۲-۱۵سطوح رضایت فردی بر حسب گروه های تحصیلی( پیمایش ۱۳۸۲) ۲۹

جدول۲-۱۶رضایت از زندگی به تفکیک ابعاد اجتماعی.. ۳۵

جدول ۲-۱۷نتایج آزمون فرضیات   ۴۱

جدول۲-۱۸کیفیت زندگی و رضایت…. ۵۴

جدول ۲-۱۹خلاصه مهمترین نتایج پیشینه تجربی.. ۶۴

جدول۲-۲۰کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز. ۹۸

جدول۲-۲۱کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز. ۱۰۴

جدول ۳-۱خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر رضایت از زندگی.. ۱۱۱

جدول ۳-۲ خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر میزان احساس محرومیت نسبی   ۱۱۳

جدول شماره ۳-۳ خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر آنومی.. ۱۱۵

جدول ۳-۴ خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های دینداری… ۱۱۶

جدول ۳-۵ خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های احساس بیگانگی اجتماعی.. ۱۱۷

جدول ۳-۶ خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های مثبت نگری.. ۱۱۸

جدول ۳-۷ خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های رضایت از خود. ۱۱۹

جدول۳-۸ خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های رضامندی زناشوئی.. ۱۲۱

جدول ۳-۹بررسی روایی معیار متغیر وابسته. ۱۲۶

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی.. ۱۲۸

جدول۴-۲شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک سن.. ۱۲۹

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس…. ۱۳۰

جدول ۴-۴توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. ۱۳۱

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل.. ۱۳۲

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد(میلیون ریال) ۱۳۳

جدول۴-۷شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد(میلیون ریال) ۱۳۴

جدول ۴-۸توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از زندگی.. ۱۳۵

جدول ۴-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از زندگی.. ۱۳۷

جدول ۴-۱۰شاخص های مرکزی در متغیر رضایت از زندگی.. ۱۳۸

جدول ۴-۱۱توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر محرومیت نسبی.. ۱۴۰

جدول۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  احساس محرومیت نسبی.. ۱۴۱

جدول ۴-۱۳شاخص های مرکزی در متغیر محرومیت نسبی.. ۱۴۱

جدول ۴-۱۴توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر آنومی اجتماعی.. ۱۴۳

جدول۴-۱۵توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  آنومی اجتماعی.. ۱۴۶

جدول ۴-۱۶شاخص های مرکزی در متغیر آنومی اجتماعی.. ۱۴۶

جدول ۴-۱۷توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر دینداری(بعد احساسی) ۱۴۸

جدول ۴-۱۸توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  دینداری(بعد احساسی) ۱۴۹

جدول ۴-۱۹ شاخص های مرکزی در متغیر دینداری(بعد احساسی) ۱۴۹

جدول ۴-۲۰ توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۱

جدول ۴-۲۱توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  بیگانگی اجتماعی(بی قدرتی) ۱۵۲

جدول ۴-۲۲ شاخص های مرکزی در متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۲

جدول ۴-۲۳ توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر مثبت نگری.. ۱۵۴

جدول ۴-۲۴توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  مثبت نگری.. ۱۵۵

جدول۴-۲۵شاخص های مرکزی در متغیر مثبت نگری.. ۱۵۵

جدول ۴-۲۶ توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از خود. ۱۵۷

جدول ۴-۲۷توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود. ۱۵۸

جدول ۴-۲۸شاخص های مرکزی در متغیر رضایت از خود. ۱۵۹

جدول ۴-۲۹توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت زناشویی.. ۱۶۱

جدول ۴-۳۰توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت زناشویی.. ۱۶۳

جدول۴-۳۱شاخص های مرکزی در متغیر رضایت زناشویی.. ۱۶۳

جدول۴-۳۲ همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۷

جدول۴-۳۳تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۷

جدول۴-۳۴ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۸

جدول۴-۳۵ همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۹

جدول۴-۳۶تحلیل واریانس در در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۹

جدول۴-۳۷جدول ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۰

جدول۴-۳۸ همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۱

جدول ۴-۳۹ تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۱

جدول۴-۴۰ ضرایب رگرسیون  در خروجی تحلیل رگرسیون خطی.. ۱۷۲

جدول۴-۴۱همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۳

جدول۴-۴۲تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۳

جدول۴-۴۴همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۵

جدول۴-۴۵تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۵

جدول۴-۴۶ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی.. ۱۷۶

جدول۴-۴۷همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۷

جدول ۴-۴۸٫تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۷

جدول ۴-۴۹ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۸

جدول ۴-۵۰٫ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۹

جدول ۴-۵۱٫ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۹

جدول ۴-۵۲ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۰

جدول۴-۵۳ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۱

جدول۴-۵۴ تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۱

جدول۴-۵۵ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۲

جدول۴-۵۶ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۳

جدول۴-۵۷تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۳

جدول ۴-۵۸ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۴

جدول۴-۵۹آزمون تی با دو نمونه مستقل.. ۱۸۴

جدول۴-۶۰ تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل.. ۱۸۵

جدول۴-۶۱آزمون تی با دو نمونه مستقل.. ۱۸۶

جدول۴-۶۲ تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل.. ۱۸۶

جدول ۴-۶۳ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۷

جدول۴-۶۴تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۷

جدول ۴-۶۵ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۸

جدول۴-۶۶تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۸

جدول۴-۶۷ ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۹

جدول ۴-۶۸ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۰

جدول۴-۶۹تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۰

جدول۴-۷۰ ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۱

جدول ۴-۷۱ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۲

جدول۴-۷۲-تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۲

جدول۴-۷۳ ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۳

جدول۴-۷۴٫مراحل ورود متغیرها به معادله رگرسیونی چند متغیره به روش قدم به قدم. ۱۹۷

جدول۴-۷۵- خلاصه ضرایب معادله رگرسیونی چند متغیره ۱۹۸

جدول۴-۷۶- تحلیل واریانس در معادله رگرسیونی چند متغیره ۱۹۸

جدول۴-۷۷- معادلات رگرسیونی چند متغیره در مدل. ۱۹۹

جدول۴-۷۸- اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی.. ۲۰۰

جدول شماره ۵-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش…. ۲۰۴

جدول شماره ۵-۲ مقایسه اثربخشی متغیر های مستقل.. ۲۰۵

جدول شماره ۵-۳ خلاصه نتایج فرضیات پژوهش…. ۲۰۶

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار۴-۱ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دسته سنی.. ۱۲۹

نمودار۴-۲ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک جنس…. ۱۳۰

نمودار۴-۳ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دوره تحصیلی.. ۱۳۱

نمودار۴-۴ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت تاهل.. ۱۳۲

نمودار۴-۵ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک میزان درآمد خانواده(میلیون ریال) ۱۳۴

نمودار ۴-۶هیستوگرام توزیع رضایت از زندگی در بین پاسخگویان. ۱۳۸

نمودار ۴-۷توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی.. ۱۳۹

نمودار ۴-۸ هیستوگرام توزیع احساس محرومیت نسبی در بین پاسخگویان. ۱۴۲

نمودار۴-۹توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر احساس محرومیت نسبی.. ۱۴۲

نمودار ۴-۱۰توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر آنومی اجتماعی.. ۱۴۷

نمودار ۴-۱۱ نمودار هیستوگرام توزیع آنومی اجتماعی در بین پاسخگویان. ۱۴۷

نمودار ۴-۱۲نمودار هیستوگرام توزیع دینداری(بعد احساسی) ۱۵۰

نمودار ۴-۱۳توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر دینداری.. ۱۵۰

نمودار ۴-۱۴ نمودار هیستوگرام توزیع بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۳

نمودار ۴-۱۵توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۳

نمودار ۴-۱۶ نمودار هیستوگرام توزیع مثبت نگری در بین پاسخگویان. ۱۵۶

نمودار ۴-۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر مثبت نگری.. ۱۵۶

نمودار ۴-۱۸ نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از خود در بین پاسخگویان. ۱۵۹

نمودار ۴-۱۹ توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود. ۱۶۰

نمودار۴-۲۰ هیستوگرام رضایت زناشویی.. ۱۶۴

نمودار ۴-۲۱توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت زناشویی.. ۱۶۴

 

فصل اول

کلیات

  
۱-۱- مقدمه

رضایت از زندگی از شاخص‌های مهم اجتماعی است که نسبتاً دیر به حوزه علوم اجتماعی راه یافت، با وجود آنکه این شاخص ذیل مفهوم کلی‌تر کیفیت زندگی و در واکنش به سنجش‌های اقتصادی طرح شد. اما به زودی به حوزه‌ای مستقل و مهم تبدیل گشت اهمیت این شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود- به واسطه تأثیر فوری سیاسی آن نیست. رضایت از زندگی را نمی‌توان و نباید مساوی رضایت سیاسی پنداشت. رضایت از زندگی مفهوم فراگیر و در عین‌حال پایدارتری است که منعکس‌کننده احساس و نظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی است که در آن زندگی می‌کنند. اهمیت آن نیز از حیث دلالت‌هایی است که بر ویژگی‌های پایدار نظام اجتماعی دارد. در حالی که رضایت سیاسی جنبه گذرا و موقتی دارد و بیشتر نگرش افراد را نسبت به شرایط جاری روز می‌سنجد. همین مفهوم رضایت از زندگی است که به هنگام طرح کیفیت زندگی، مورد توجه قرار می‌گیرد (گودرزی، ۱۳۸۸: ۱۹۳).

رضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است.جامعه از سوئی بوجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد واز سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت واطمینان خاطر وی برای یک زندگانی مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجریبی وصفری شالی،۱۳۸۸ :۸).

رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است ودر واقع خود نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان ومحیطی  که وی را فرا گرفته ودر آن زندگی می کند می باشد. رضایت از زندگی، همبستگی بالائی با احساس خوشبختی، اعتماد متقابل واحساس تعهد با جامعه داردو نشانه نگرش فرد به خود وجهان پیرامونی است. سطح پایین رضایت از زندگی به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود

با وجود رویکردهای نظری متنوعی که نسبت به مفهوم «رضایت از زندگی» وجود دارد، به نظر دو رویکرد عمده وجود دارد:

الف: رویکرد سازه­ای: در این نگاه «رضایت از زندگی» سازه‌ای است که دارای ابعادی چند است مانند رضایت از خود، رضایت از خانواده، و رضایت از شغل…(قهرمان، ۱۳۸۴).

ب: رویکرد کل گرایانه: در این نگاه «رضایت از زندگی» فاقد بُعد است  وبه صورت یک سوال کلی مطرح می شود و اگر در تحقیقات از گویه‌های متعددی برای سنجش آن استفاده شد، قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتیبی به فاصله‌ای بوده است، هرچند در بسیاری از تحقیقات برای سنجش آن از یک گویه استفاده شده است(همان،۱۳۸۴). به نظر می‌رسد کلی بودن مفهوم رضایت از زندگی و انتزاعی بودن آن، رضایت از زندگی را دارای ویژگی‌های منحصربه فردی  نموده است، به نظر می‌رسد زندگی مساوی مجموع حیطه‌هایی مانند شغل، تحصیلات، اوقات فراغت، سلامتی و … نیست، حتی اگر حیطه‌های مذکور افزایش یابد، گرچه حیطه‌های مذکور بخش زیادی از زندگی را تشکیل می‌دهند، اما زندگی چیزی فراتر از این حوزه‌ها نیز در خود دارد. البته مساوی نبودن کل با مجموعه‌ی اجزای آن نه‌تنها در علوم طبیعی، بلکه در علوم انسانی امری غریب نیست (سروش، ۱۳۷۴: ۹۹-۲۴ با تلخیص).

شواهد تجربی زیادی نیز این ادعا را ثابت می‌کند، مثلاً خودکشی که خود حکایت از سطح نازل زندگی دارد در مواردی شکل می‌دهد که گاه مجموع رضایت فرد از حوزه‌های رایج پایین نمی‌باشد. مثلاً اندیشمندی که به بن‌بست فکری می‌رسد و احساس پوچی و سرانجام خودکشی می‌کند یا کسی که در یک رابطه عاشقانه ناکام مانده و به زندگی خود پایان می‌دهد، شواهدی هستند که اگر از آنان میزان رضایت‌شان را از حوزه‌هایی مانند خانواده، شغل، تحصیلات، محیط زندگی و … جویا می‌شدیم شاید نارضایتی جدی از هیچ یک وجود نداشته است و مجموع نمرات رضایت از زندگی‌شان خیلی پایین هم نباشد.

۱-۲- بیان مسئله

آیا دستاوردهای اقتصادی هم­چون افزایش درآمد ملی، افزایش تعداد و تنوع کالاها و … رضایت مردم را از زندگی افزایش داده است؟ امروزه ما با تراکم ترافیک و آلودگی هوای شهری مواجهیم در حالی که صد سال پیش تنها با جاده‌های خاکی و کوچه‌های کثیف برخورد می‌کردیم، امروزه با زندگی‌های نابسامان و نرخ‌های بالای طلاق مواجهیم، اما «در گذشته، از مراقبت‌های بهداشتی ناچیز و نرخ مرگ‌ومیر بالا در اثر بیماری­ها برخوردار بودیم. کدامیک از این دو موقعیت موجد رضامندی و خشنودی بیشتری هستند؟

در جوامع صنعتی پدیده‌های جدید به مرور زمان و به طور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند و موجب یک رشد تدریجی در طول تقریباً ۲۰۰ سال در همه زمینه‌ها از صنعت و کشاورزی و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیولوژی و … شده به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم کار و انواع مشاغل بوجود آمد، تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهای موجود جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر ارضاء نیاز ارائه شد و در عین‌حال به علت رشد اقتصادی همسو با نیازها و تعادل تدریجی در همه زمینه‌های و افزایش درآمدها، به مردم امکان تهیه جدید ارضای نیاز را می‌داد.

در چنین جوامعی نیز فرایند مقایسه‌ای اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش نیاز نیز وجود داشت و دارد، اما از آنجا که دست‌یابی به ابزار جدید ارضای نیاز در حد نیاز احساس شده در هر قشر و گروهی به طور ذهنی امکان‌پذیر به نظر می‌رسد احساس نارضایتی از وضع موجود کم است و اگر اینجا و آنجا احساس نارضایتی بوجود آید، عموما در حد قابل کنترل است و عنان جامعه از دست اداره‌کنندگان آن خارج نمی‌شود (رفیع‌پور،۱۳۸۷ (ب): ۳۵-۳۴ با اندکی تلخیص)

اما در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، امکان رشد اقتصادی مستمر عملاً وجود ندارد و اگر وجود دارد به علت شدت نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی عموماً در دست درصد کوچکی از اعضای جامعه است که خود باعث بروز نارضایتی است علاوه‌بر آن، قرار گرفتن در مسیر مدرنیته در کشورهای توسعه نیافته به کاهش باورهای تقدیرگرایانه می‌انجامد؛ که آن نیز سبب نارضایتی می‌گردد (رفیع‌پور، ۱۳۷۷: ۷۴-۷۳).هنگامی که نظام فرهنگی جامعه الگوهایی را ارائه می کند که نظام اقتصادی امکان برآورده شدن مطلوب اهداف در چهارچوب آن الگوها را ندارد. پیامد آن، ارضا نشدن نیازهاست که باعث نارضایتی می‌گردد.

به عقیده کونیگ در کشورهای توسعه نیافته یک شکل سنتی و پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند، که از طریق گسترش وسائل ارتباط جمعی، یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه های تلویزیونی،ماهواره ای؛اینترنتی … ) تا اقصی نقاط جوامع تکامل نیافته رخنه می کند. در پی تضاد این دو عامل، نیازهای بی حد و حصر رشد می کنند و پس از آن، حرکت­های ناگهانی رشد اقتصادی، بسیاری از مواقع یک وضعیت آنومی به شکل یک گم گشتگی فرهنگی جهشی ( و از دست دادن هویت فرهنگی ) را در پی دارد که نه فقط یک نارضایتی عمیق، بلکه علاوه بر آن ناآرامیهای سیاسی گسترده ای را بوجود می آورد.» ( رفیع پور، ۱۳۷۸ (ب): ۲۷-۲۶ ). جامعه ما بخصوص شهر ایلام از تحولات جهانی در عصر ارتباطات مصون نیست و به نظر می رسد به علت شکل گیری نیازهای جدید در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضایتی اجتماعی شده است.

 

تعداد صفحه : ۲۴۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=145894]

—-

پشتیبانی سایت :       

*