Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی

استاد راهنما:

دکتر علی گراوند

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات و تعاریف

۱-۱٫ بیان مسأله ۲

۱-۲٫ ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. ۲

۱-۳٫ اهداف تحقیق. ۲

۱-۴٫ سؤال‌های تحقیق. ۳

۱-۴-۱٫ سوال اصلی. ۳

۱-۴-۲٫ سوال‌های فرعی. ۳

۱-۵٫ پیشینه تحقیق. ۳

۱-۶٫ شرح روش تحقیق. ۴

۱-۷٫ جامعه آماری. ۴

۱-۸٫ تعاریف.. ۵

۱-۸-۱٫ انواع ادبی. ۵

۱-۸- ۲٫ موضوع. ۶

۱-۸-۳٫ مکتب وقوع و واسوخت.. ۶

۱-۸-۳-۱٫ خاستگاه مکتب وقوع. ۸

۱-۸-۳-۲٫ ویژگی‌های شعر وقوعی. ۸

۱-۹٫ زندگی، آثار و ویژگیهای شعر وحشی بافقی. ۹

۱-۱۰٫ اوضاع ادبی و اجتماعی عصر شاعر. ۱۴

فصل دوم: موضوعات دینی در شعر وحشی بافقی

۲-۱٫ توحید. ۱۷

۲-۱-۱٫آغاز منظومه‌های وحشی با نام خداوند. ۱۹

۲-۱-۲٫ بر شمردن اوصاف الهی. ۲۰

۲-۱-۳٫ نیایش پروردگار ۲۱

۲-۱-۴٫ لطف پروردگار ۲۳

۲-۱-۵٫ ولایت مطلق پروردگار ۲۴

۲-۱-۶٫ بی نیازی خداوند. ۲۵

۲-۲٫ نبوت.. ۲۶

۲-۲-۱٫ نعت رسول اکرم (ص) ۲۶

۲-۲-۲٫شرع رسول اکرم (ص) ۲۷

۲-۲-۳٫ عزت و شکوه پیامبر (ص) ۲۸

۲-۲-۴٫ معجزات پیامبر. ۲۹

۲-۲-۴-۱٫ معراج پیامبر. ۲۹

۲-۲-۴-۲٫ شقالقمر. ۳۲

۲-۲-۴-۳٫ سایه نداشتن پیامبر. ۳۲

۲-۳٫ امامت.. ۳۲

۲-۳-۱٫ منقبت.. ۳۳

۲-۳-۲٫ منقبت امام علی (ع) ۳۴

۲-۳-۳٫ منقبت امام زمان (عج) ۳۸

۲-۳-۴٫ منقبت امام هشتم (ع) ۴۰

فصل سوم: موضوعات فردی در شعر وحشی بافقی

۳-۱٫ عشق. ۴۳

۳-۱-۱٫ عشق حقیقی. ۴۵

۳-۱-۲٫ عشق مجازی (عشق زمینی) ۵۲

۳-۱-۲-۱٫ عشق درد بی درمان است.. ۵۳

۳-۱-۲-۲٫ عشق و دیوانگی. ۵۴

۳-۱-۲-۳٫ عشق و بی عزتی. ۵۵

۳-۱-۲-۴٫ بی پایانی عشق. ۵۵

۳-۱-۲-۵٫ عقل و عشق. ۵۶

۳-۱-۲-۶٫ عشق و رسوایی. ۵۶

۳-۲٫ عاشق. ۵۷

۳-۲-۱٫ پستی و بلندی مقام عاشق. ۵۷

۳-۲-۲٫عاشق اندوهگین و فراغ زده است.. ۵۸

۳-۲-۳٫ عاشق بیاختیار و مطیع است.. ۵۹

۳-۲-۴٫ عاشق وفادار است.. ۶۰

۳-۲-۵٫ عاشق به وصال رسیده است.. ۶۱

۳-۲-۶٫ عاشق در حال التماس است.. ۶۲

۳-۲-۷٫  عاشق در حال تهدید به ترک معشوق است.. ۶۲

۳-۲-۸٫ عاشق دلزده و پشیمان از عشق ورزی به معشوق  است.. ۶۴

۳-۲-۹٫ عاشق مغرور است.. ۶۵

۳-۲-۱۰٫ عاشق خوار و بی اهمیت است.. ۶۶

۳-۳٫ معشوق. ۶۷

۳-۳-۱٫ ویژگی‌های جسمی و ظاهری معشوق. ۷۰

۳-۳-۱-۱٫ غمزه ۷۰

۳-۳-۱-۲٫ ابرو ۷۱

۳-۳-۱-۳٫ چشم. ۷۱

۳-۳-۱-۴٫ قد. ۷۲

۳-۳-۱-۵٫ رخسار ۷۳

۳-۳-۲٫ جنسیت معشوق. ۷۴

۳-۳-۲-۱٫ معشوق زن. ۷۴

۳-۲-۲-۲٫ معشوق مرد ۷۴

۳-۳-۲-۳٫ معشوق کم سن و سال. ۷۵

۳-۳-۲-۴٫ ویژگی‌های رفتاری معشوق. ۷۶

۳-۳-۳-۱٫ بی وفا ۷۶

۳-۳-۳-۲٫ بی توجه ۷۷

۳-۳-۳-۳٫ پاکدامن. ۷۹

۳-۳-۳-۴٫ تند خو. ۸۰

۳-۳-۳-۵٫  بی رحم و جفاکار ۸

۳-۳-۳-۶٫ معشوق متوجه به غیر. ۸۲

۳-۳-۴٫ بی اهمیت و بی اعتبارشدن معشوق. ۸۳

۳-۴٫ عرفان. ۸۴

۳-۵٫  مرثیه ۸۷

۳-۶٫ شکواییه ۹۱

۳-۶-۱٫ شکایت از روزگار ۹۲

۳-۶-۲٫ شکایت از زندگی پر درد و رنج. ۹۳

۳-۶-۳٫ شکایت از بیتوجهی ممدوحان. ۹۴

فصل چهارم: موضوعات اجتماعی در شعر وحشی بافقی

۴-۱٫ مدح. ۹۷

۴-۱-۱٫ مدح غیاث‌الدین محمد میرمیران. ۹۸

۴-۱-۲٫در مدح شاه تهماسب صفوی. ۱۰۳

۴-۱-۳٫ در مدح عبدالله خان اعتمادالدوله ۱۰۵

۴-۱-۴٫ در مدح شاهزادهی آزاده شاه خلیل اللّه ۱۰۶

۴-۱-۵٫ مدح خان احمد. ۱۰۷

۴-۱-۶٫ مدح ولی سلطان. ۱۰۸

۴-۱-۷٫ مدح عباس بیگ گردون قدر ۱۰۹

۴-۱-۸٫ مدح بکتاش بیگ حکمران کرمان. ۱۱۰

۴-۲٫ انتقاد ۱۱۳

۴-۲-۱٫ انتقاد از زاهدان ریایی. ۱۱۳

۴-۲-۲٫ انتقاد از ریاکاران. ۱۱۴

۴-۲-۳٫ انتقاد از یاران ریایی. ۱۱۴

فصل پنجم: موضوعات ادبی

۵-۱٫  طنزو هجو در دیوان وحشی. ۱۱۷

۵-۱-۱٫ هجو ده بافق. ۱۱۹

۵-۱-۲٫ هجو خر گدا ۱۱۹

۵-۱-۳٫ هجو خواجه ۱۱۹

 

۵-۱-۴٫هجو مطبخ خواجه ۱۲۰

۵-۱-۵٫ هجو غضنفر گله جاری. ۱۲۰

۵-۱-۶٫ هجو کیدی. ۱۲۰

۵-۱-۷٫ هجو ملا فهمی. ۱۲۱

۵-۱-۸٫ حروف شراب.. ۱۲۱

۵-۱-۹٫  استر گرسنه ۱۲۱

۵-۱-۱۰٫  مانده‌ی بابا ۱۲۲

۵-۱-۱۱٫ستور فقیر. ۱۲۲

۵-۲٫ مفاخره و خودستایی. ۱۲۲

۵-۲-۱٫ تفاخر به معروف بودن  شعرش.. ۱۲۳

۵-۲-۲٫  تفاخر به قانع بودن. ۱۲۴

۵-۲-۳٫ تفاخر به قدرت شاعری. ۱۲۴

۵-۲-۴٫  تفاخر به یگانه بودنش… ۱۲۶

۵-۳٫  وصف.. ۱۲۶

۵-۳-۱٫ وصف مرغزار ۱۲۷

۵-۳-۲٫ وصف غار ۱۲۷

۵-۳-۳٫ وصف کاخ میرمیران. ۱۲۷

۵-۳-۴٫ وصف اسب امام علی. ۱۲۸

۵-۳-۵٫ وصف فصل بهار ۱۲۸

۵-۳-۶٫ وصف شب.. ۱۲۹

۵-۳-۷٫ وصف جمال. ۱۲۹

۵-۳-۷-۱٫ وصف جمال امام علی (ع) ۱۲۹

۵-۳-۷-۲٫ وصف جمال میر میران. ۱۳۰

۵-۳-۷-۳٫ وصف جمال شاهزادهی آزاد شاه خلیل الله. ۱۳۰

۵-۳-۷-۴٫ وصف معشوق. ۱۳۱

۵-۳-۷-۵٫  وصف شاهزاده منظور ۱۳۱

 

فصل ششم: موضوع اخلاقی

۶-۱٫پند و موعظه ۱۳۴

۶-۱-۱٫ توصیه به تواضع و فروتنی. ۱۳۵

۶-۱-۲٫ نکوهش کبر و غرور ۱۳۵

۶-۱-۳٫ نکوهش حرص و طمع. ۱۳۶

۶-۱-۴٫ نکوهش گفتن راز ۱۳۷

۶-۱-۵٫ نکوهش حسد ورزی. ۱۳۸

۶-۱-۶٫ توصیه به قانع بودن و دوری از زیاده خواهی. ۱۳۸

۶-۱-۷٫ ستایش علم و دانش… ۱۳۹

۶-۱-۸٫ توصیه به خاموشی و سکوت و نکوهش زیاده‌گویی. ۱۳۹

۶-۱-۹٫ اغتنام فرصت.. ۱۳۹

۶-۱-۱۰٫ نکوهش تنهایی و توصیه به یار وفادار گُزیدن. ۱۴۰

۶-۱-۱۱٫ جهان سرای جهان سرای مکافات است.. ۱۴۰

۶-۱-۱۲٫ نکوهش مال اندوزی. ۱۴۱

نتیجه‌گیری. ۱۴۲

منابع و مآخذ  ۱۴۵

چکیده

تنوع موضوعی از ابتدای شکل گیری ادب فارسی به اشکال گوناگون وجود داشته است و هر چه از آغاز شعر فارسی می‌گذرد بر وسعت و عمق آن افزوده می‌شود و باید گفت که در قرن دهم  نیز مانند قرن‌های پیش از آن شاعران از موضوعات دینی چون توحید و نعت پیامبر(ص) گرفته تا عشق و عرفان طبع آزمایی کرده‌اند وحشی بافقی یکی از شاعران بزرگ مکتب وقوع و مبدع طرز واسوخت در این قرن است و به دلیل اینکه ویژگی شعر مکتب وقوع تغییر در معانی شعری است ما نیز، ابتدا ضمن مطالعه‌ی دقیق دیوان وحشی بافقی تمامی ابیاتی که در حوزه‌ی موضوعات شعری مطرح بود را استخراج و یادداشت برداری کردیم و بعد موضوعات شعری به پنج دسته شامل موضوعات دینی، فردی، اجتماعی، ادبی، اخلاقی تحلیل وطبقه بندی شد. وحشی بافقی در اشعارش مضامین اخلاقی و حکمت آمیزی مانند گذرا بودن عمر، غنیمت شمردن فرصت، بی وفایی دنیا و… را بازگو می‌کند، و یکی از مهمترین ویژگی‌های شعر وحشی این است که عشق در اشعار  او جلوه خاصی دارد. در جهان عشق و عاشقی، سخنش سوز و گدازی دارد و در درونش عشقی آتشین می‌جوشدوبه همین دلیل تمام جهان را طُفیلِ وجود عشق می‌داند.

تعداد صفحه : ۱۶۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147911]

—-

پشتیبانی سایت :       

*