Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  زیست شناسی 

گرایش : بافت شناسی و جنین شناسی

عنوان :تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

 

دانشگاه دامغان

دانشکده زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 زیست شناسی (گرایش بافت شناسی و جنین شناسی)

تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

استاد راهنما:

دکتر مریم حاجی قاسم کاشانی

اساتید مشاور:

دکتر محمد تقی قربانیان

دکتر تقی لشکر بلوکی

شهریور ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

 

 

 

 

هدف : هدف ما در این پژوهش پاسخ به این سوال است که  آیا MSCs  بعد از کشت طولانی مدت می­توانند به طورخود­بخودی به سلول­های پیش­ساز عصبی تمایز یابند.

مواد وروش­ها: این تحقیق شامل دو گروه می­باشد: کشت پاساژ پنجم MSCs  در محیط کشت -MEMα و  FBS %10  به مدت سه هفته بدون تعویض محیط یا استفاده از  القاگر به عنوان گروه آزمایشی و پاساژ پنجم MSCs بدون کشت طولانی مدت به عنوان گروه کنترل. سپس هر گروه توسط واکنش زنجیره­­ای پلیمراز(RT- PCR) به منظور بیان ژن­های فاکتور­های نوروتروفیک ( NGF، BDNF، NT3، NT4/5و GDNF) و ژن­های نورونی (Nestin،TH  وNurr1) ارزیابی شد. در این مطالعه، از ایمینوسیتوشیمی Nestin و βІІІ-tubulin  به منظور تعیین سلول­هایی که این نشانگر­ها را بیان می­ کنند استفاده شد.

نتایج: پاساژ پنجم MSCs که از موش صحرایی بالغ استخراج شدند، بعد از کشت طولانی مدت (سه هفته) قادرند بطور خودبخودی به سلول­های شبه نوروسفری تمایز یابند و به نشانگر نستین پاسخ مثبت می­دهند. بعد از هفته دوم کشت، سلول­های شبه نورونی به نشانگر  βІІІ-tubulin واکنش مثبت نشان دادند. بررسی­های آماری نشان داده است که  MSCs در گروه آزمایشی افزایش معنی­داری از ژن­های فاکتور­های نوروتروفیک  NGF و  GDNFو ژن­های نورونی  Nestinو Nurr1 را نسبت به گروه کنترل نشان دادند    .(p<0.05)

نتیجه گیری:  در این مطالعه نشان داده شد که MSCs در کشت طولانی مدت، به طورخودبخودی به نوروسفر تمایز پیدا می­ کنند بدون اینکه با فاکتور رشد یا القا­کننده خاص همراه شوند و قادرند ژن­های اختصاصی نورون­های دوپامینرژیک مانند  THو Nurr1را بیان کنند. مطالعات ما نشان می­دهد که  MSCsدر شرایط کشت طولانی مدت توانایی تمایز به سلول­های نورونی را به طور خودبخودی دارا هستند و پیشنهاد می­شود منبع سلولی مناسبی در درمان بیماری­های نورولوژیکی باشند.

کلید واژگان: سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان،کشت طولانی مدت، تمایز خودبخودی، نوروسفر

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه. ۱

مقدمه و مروری بر مطالعات گذشته. ۱

۱-۱ سلول­های بنیادی جنینی.. ۳

۱-۲ سلول­های بنیادی بالغ. ۴

۱-۳ سلول­های بنیادی مغز استخوان. ۵

۱-۳-۱ مارکرهای سطحی خاص سلول­های بنیادی مزانشیمی.. ۸

۱-۳-۲ تنظیم سیستم ایمنی توسط سلول­های بنیادی مزانشیمی.. ۸

۱-۳-۳ پتانسیل تمایزی سلول­های بنیادی مزانشیمی.. ۱۰

۱-۴ کاربرد درمانی سلول­های بنیادی مزانشیمی.. ۱۴

۱-۵ انواع فاکتورهای رشد عصبی (NTFs) و ساختمان مولکولی گیرنده­های مربوط به آن­ها ۱۷

۱-۵-۱ فاکتورهای نوروتروفیک… ۱۷

۱-۵-۱-۱ انواع فاکتور­های نوروتروفیک… ۱۸

۱-۵-۲ گیرنده­های مربوط به فاکتورهای رشد عصبی.. ۲۰

۱-۵-۲-۱ ساختار گیرنده P75NTR و اتصال نوروتروفین.. ۲۰

۱-۵-۲-۲ ساختار گیرنده Trk و اتصال نوروتروفین.. ۲۲

۱-۶ سلول­های بنیادی عصبی.. ۲۵

۱-۶-۱ نوروسفر. ۲۵

۱-۶-۱-۱ نوروسفر منبعی برای سلول درمانی.. ۳۱

۱-۷ ضرورت اهداف تحقیق.. ۳۳

فصل دوم: مواد و روش­ها. ۳۵

۲-۲ تهیه و نگهداری حیوان آزمایشگاهی.. ۳۶

۲-۲ جداسازی و کشت سلول­های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی بالغ. ۳۶

۲-۲-۱ طرز تهیه محیط کشت    a-MEM.. 36

۲-۲-۲ طرز تهیهPBS   فاقد کلسیم و منیزیم (۲/۷ : PH) 37

۲-۲-۳ طرز تهیه تریپسین/ EDTA. 37

۲-۲-۴ روش جداسازی و کشت سلول­های بنیادی مغز استخوان. ۳۹

۲-۲-۵ پاساژ سلولی.. ۳۹

۲-۳ تأیید هویت سلول‌های استرومایی به روش ایمونوسیتوشیمی.. ۳۹

۲-۳-۱ ایمونوسیتوشیمی CD71. 40

۲-۳-۱-۱ طرز تهیه پارافرمالدئید ۴%. ۴۱

۲-۳-۱-۲ طرز تهیه ژلاتین ۱/۰ درصد. ۴۱

۲-۳-۱-۳ ساخت سرم بز ۱۰%. ۴۱

۲-۳-۱-۴ طرز تهیه PBS  ایمنوسیتوشیمی (۴/۷ – ۲/۷ = PH). 42

۲-۳-۱-۵ طرز تهیه بافر گلیسرول.. ۴۲

۲-۳-۲ رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز ۴۳

۲-۴بررسی مارکر عصبی  βIII-tubulin در سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان  به روش ایمونوسیتوشیمی.. ۴۴

 ۲-۵ تایید هویت عصبی نوروسفر­ها به روش ایمونوسیتوشیمی.. ۴۵

۲-۶ بررسی مولکولی بیان ژن­های اعضای خانواده نوروتروفین.. ۴۶

۲-۶-۱ استخراج RNA کل از سلول‌های کشت شده ۴۶

۲-۶-۲بررسی کمی و کیفی RNA استخراج شده ۴۸

۲-۶-۳ الکتروفورز ژل آگارز ۴۹

۲-۶-۴ واکنش ساخت cDNA (واکنش رونویسی معکوسRT-) 52

۲-۶-۵ انتخاب پرایمر. ۵۳

۲-۶-۶ آماده‌سازی پرایمرها ۵۴

۲-۶-۷ واکنش PCR. 54

۲-۷ آنالیز آماری.. ۵۸

فصل سوم: نتایج… ۵۹

۳-۱ مشاهده مورفولوژی سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان در شرایط کشت با میکروسکوپ اینورت.. ۵۹

۳-۲ تعیین هویت سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان با نشانگر CD71 و آلکالین فسفاتاز. ۶۰

۳-۳ ویژگی­های مورفولوژیکی سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان بعد از کشت طولانی مدت.. ۶۰

۳-۴ تأیید هویت سلول‌های عصبی با بهره گرفتن از روش ایمونوسیتوشیمی.. ۶۰

۳-۵ تأیید هویت نوروسفر­ها با بهره گرفتن از نشانگر نستین.. ۶۱

۳-۶ ارزیابی بیان ژن­های فاکتورهای نوروتروفیک و مارکرهای نورونی و بررسی آماری شدت باند­ها و نمودار­های مربوط به آن ۶۱

۴-۱ نتیجه ­گیری و بحث ۷۰

۴-۱ مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی در کشت طولانی مدت و تایید هویت آن­ها ۷۱

۴-۲ بیان فاکتورهای رشد عصبی به وسیله سلول­های بنیادی مزانشیمی.. ۷۲

۴-۳ پتانسیل تمایز سلول­های بنیادی مغز استخوان به سلول­های عصبی.. ۷۴

۴-۴ تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مغز استخوان در کشت طولانی مدت.. ۷۶

۴-۵ نتیجه گیری.. ۷۷

پیشنهادات.. ۷۷

مراجع   ۷۹

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

شکل ۱-۱٫ مسیرهای پیام رسانی که با واسطه P75NTR  تنظیم می­شود.. ۲۲

شکل ۱-۲٫ نوروتروفین­ها و گیرنده­های مربوط با آن:رسپتور تیروزین کیناز و  P75NTR. 23

شکل ۱-۳٫ مسیرهای سیگنالینگ که با واسطه Trk تنظیم می­شود. ۲۴

شکل ۱-۴٫ سلول­های بنیادی عصبی و رده­های سلولی مربوط به آن.. ۲۵

 شکل ۱-۵ .ارزیابی شکل­ گیری نوروسفر. ۲۶

 شکل ۱٫ تصاویر فاز کنتراست سلول­های استرومایی مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت در پاساژهای مختلف. ۶۲

 شکل ۲٫ شناسایی سلول­های استرومایی مغز استخوان موش صحرایی.. ۶۳

شکل ۳٫ تصویر فاز کنتراست از MSCs در پاساژ پنجم بعد از دو هفته   ۶۴

شکل ۳٫ تصویر فاز کنتراست از پاساژ پنجم  MSCs پس از هفته سوم. ۶۵

شکل۴ تأیید هویت سلول‌های عصبی با بهره گرفتن از روش ایمونوسیتوشیمی  ۶۶

 شکل ۵ تأیید هویت نوروسفر­ها با بهره گرفتن از نشانگر نستین  ۶۶

شکل۶ A.الگوی بیان ژن­ فاکتورهای نوروتروفیک در پاساژ پنجم سلول­های بنیادی مزانشیمی (گروه کنترل) و B: گروه آزمایشی (کشت طولانی مدت). ۶۷

شکل ۶٫ C الگوی بیان ژن پیش­ساز عصبی و ژن­های اختصاصی سلول­های دوپامینرژیک در پاساژ پنجم سلول­های بنیادی مزانشیمی (گروه کنترل) و D. گروه آزمایشی (کشت طولانی مدت).    ۶۷

 نمودار ۶ A.  مقایسه میزان بیان نسبی ژن­های فاکتور­های نوروتروفیک در گروه آزمایشی و کنترل.. ۶۸

 نمودار۶  B.مقایسه میزان بیان نسبی ژن­های نورونی در گروه آزمایشی و کنترل.. ۶۹

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول۱-۱ . اسامی گوناگون سلول­های بنیادی مزانشیمی.. ۶

جدول۱-۲ اطلاعات مربوط به پرایمرها، F : پرایمر بالادست ، R : پرایمر پایین‌دست.. ۵۷

 

مقدمه

امروزه تحقیق بر روی سلول­های بنیادی به دانش پیشرفته­ای تبدیل شده است که نه تنها در حیات علمی، بلکه در بعد اقتصادی نیز موثر قلمداد می­شود ]۱[. سال­هاست که این تفکر در ذهن دانشمندان شکل گرفته که با توجه به امکان تقسیم سلولی آیا می­توان درمان را بر پایه این سلول­ها بنا نهاد. این تفکر و تحقیق به تدریج به طرف طب جدیدی سوق داده می­شود که از آن به عنوان reparative (regenerative) medicine نام برده می­شود] ۲[. پر واضح است برای رسیدن به این هدف، درک کامل بیولوژی سلولی و ماهیت سلول­های بنیادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. خصوصا” علی­رغم تحقیقات وسیع، هنوز ابهامات متعددی پیرامون نحوه عملکرد سلول­های بنیادی وجود دارد ]۳[.

سلول­های بنیادی، سلول­های زایای[۱] غیر بالغ­اند که قادر به خود تکثیری (Self-renewal) هستند و از این طریق جمعیت سلولی خود را حفظ می­ کنند]۴[. هر سلول بنیادی در کنام یا نیچ[۲] تنظیمی خود قرار گرفته است. کنام یک سلول، مجموعه ­ای از عوامل فیزیکی و شیمیایی است که سلول را احاطه کرده است. از اعمال مهم کنام سلول­های بنیادی، تنظیم توازن بین خود نوزایی و تمایز است. یکی از مکانیسم­های تنظیم کننده این توازن کنترل تقسیم متقارن[۳] و نامتقارن[۴] می­باشد. در تقسیم نامتقارن، از تقسیم سلول ­بنیادی دو سلول دختری ایجاد می­گردد که یکی در کنام باقی مانده و دیگری کنام را ترک کرده تا تعداد زیادی پیش­ ساز ایجاد نماید و در نهایت به سلول­های بالغ تمایز پیدا می­ کنند. در عوض در تقسیم متقارن، دو سلول­دختری ایجاد می­گردد که هر دو در کنام باقی مانده و به صورت بنیادی باقی می­مانند] ۵، ۶[. بنابراین سلول­های بنیادی، سلول­های تمایز نیافته­ای می­باشند که توانایی خود تکثیری، تولید نسل تمایز یافته عملکردی و ترمیم بافت بعد از صدمه را دارا هستند ]۷[.

سلول­های بنیادی بر اساس قابلیت تمایز به سه گروه تقسیم می­شوند:

همه توان[۵]: جزء اولین سلول­هایی هستند که در جنین شکل می­گیرند ( از تخمک لقاح یافته ۱-۳ روزه)،  قابلیت تمایز به انواع سلول­های ارگانیسم را دارند] ۴[.

پر توان[۶]: از توده سلولی داخلی[۷] در مرحله بلاستوسیست ۱۰۰تا ۲۰۰ سلولی منشاء می­گیرند. این سلول­ها دارای توانایی تمایز و تکثیر نامحدود هستند و قادرند به هر سه لایه سلولی تمایز یابند]۷[.

چند توان[۸]: این گروه را سلول­های بنیادی بالغ[۹] و یا سلول­های بنیادی سوماتیک نیز می‌نامند که بصورت خاموش و غیر متعهد حفظ می­شوند تا در آینده و بر اساس نیاز فعال شده و به سایر دودمان­های مربوط به همان بافت تمایز یابند]۸[، به عنوان مثال سلول­های بنیادی خونساز در مغز استخوان به تمام انواع سلول­های خونی مانند گلبول‌های قرمز، لنفوسیت‌های B وT  و … تمایز می‌یابند [۹،۱۰[.

سلول­های بنیادی از لحاظ منشاٴ به دو دسته­ی، سلول­های بنیادی جنینی (ESCs)[10] و سلول­های بنیادی بالغ تقسیم می­شوند. از آنجا که استفاده از سلول­های بنیادی جنینی با مسائل اخلاقی و قانونی بسیار مواجه است و یا پیوند این سلول­ها خطر ایجاد بافت توموری را در پی خواهد داشت ]۷،۱۱[، بنابراین کلید حل این مشکل به دست آوردن منبع عظیمی از سلو­ل­هاست به گونه­ای­که قابلیت تمایز بالایی داشته باشد و قادر باشند به دفعات نامحدودی در محیط کشت تکثیر شوند تا تعداد کافی سلول قابل دسترس برای پیوند و یا هر کاربرد درمانی و پژوهشی فراهم آورد]۴[.

سلول­های بنیادی مزانشیمی از مهم­ترین سلول­های بنیادی بالغ است. این سلول­ها اولین بار توسط مطالعات Friedenstein  و Petrokova در سال ۱۹۶۶ استخراج شدند ]۱۲[. سلول­های بنیادی مزانشیمی توان تمایز به چندین دودمان سلولی ازجمله استخوان، عصب، غضروف و کبد را دارند] ۱۳ .[این سلول­ها به عنوان یک منبع ایده­آل برای سلول درمانی، ژن درمانی و به عنوان ابزاری برای درمان بیماری­های مادرزادی محسوب می­گردند] ۱۴[. گزارش­هایی مبنی بر استفاده از این سلول­ها در مدل­های حیوانی برای درمان جراحات نخاعی] ۱۵،۱۶[، سکته مغزی ]۱۷ [و پارکینسون] ۱۸ [وجود دارد.

۱ progenitor

۲  Niche

۳ symmetric

۴ asymmetric

۱ Totipotent

۲ Pluripotent

۳ Inner cell mass

۴ Multipotent

۵ adult Stem Cell

۶ Embryonic Stem Cell

 

 

 

تعداد صفحه : ۱۱۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148626]

—-

پشتیبانی سایت :       

*