Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : صور خیال در غزلیّات نظیری نیشابوری

دانشگاه ایلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

عنوان:

صور خیال در غزلیّات نظیری نیشابوری

استاد راهنما:

دکتر علیرضا شوهانی  

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

فصل او ل: کلیات تحقیق

۱-۱٫ شرح و بیان مسأله‌ی پژوهش… ۴

۱-۲٫ ضرورت و اهمیّت موضوع تحقیق.. ۵

۱-۳٫ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴٫ سوالات تحقیق.. ۵

۱-۵٫ پیشینه‌ی علمی موضوع تحقیق.. ۵

۱-۶٫ روش تحقیق.. ۶

فصل دوم: شرح احوال و زندگانی نظیری نیشابوری

۲-۱٫ زندگی نظیری نیشابوری.. ۸

۲-۲٫ نگاه نظیری نیشابوری به شاعران متقدم. ۱۱

۲-۳٫ سبک شعری نظیری نیشابوری.. ۱۲

۲-۴٫ ویژگی‌های سبک هندی.. ۱۳

۲-۵٫ ویژگی‌های بیان نظیری نیشابوری.. ۱۵

فصل سوم: تشبیه، تمثیل و اسلوب معادله

۳-۱٫ تشبیه. ۱۸

۳-۲٫ تقسیم‌بندی تشبیه براساس مفرد و مرکب بودن. ۲۵

۳-۳٫ انواع تشبیه بر پایه‌ی وحدت و تعدد طرفین.. ۳۲

۳-۴٫ تشبیه بلیغ. ۳۵

۳-۵٫ تمثیل و اسلوب معادله. ۳۶

فصل چهارم: استعاره

۴-۱٫ استعاره ۴۳

۴-۲٫ بخش اول: استعاره‌ی مصرحه. ۴۴

۴-۳٫ بخش دوم: استعاره‌ی مکنیه. ۵۴

۴-۴-بخش سوم: تشخیص…. ۵۵

۴-۵٫ بخش چهارم: اضافه‌ی استعاری.. ۵۸

فصل پنجم: کنایه

۵-۱٫ کنایه. ۶۱

۵-۲٫ انواع کنایه. ۶۱

۵-۳٫ گونه‌های کنایه بر پایه‌ی وسائط.. ۶۲

۵-۴٫ کنایه بر پایه‌ی مکنّیٌ عنه. ۶۶

۵-۵٫ عناصر کنایه در غزلیّات نظیری نیشابوری.. ۷۰

۵-۶٫ عناصر قرآنی.. ۷۱

۵-۷٫ عناصر اساطیری.. ۷۲

۵-۸٫ عناصر تاریخی.. ۷۲

۵-۹٫ عناصر آداب اجتماعی، مذهبی و عامیانه. ۷۴

۵-۱۰٫ مجاز. ۷۵

۵-۱۱٫ علاقه‌ی حال و محل یا ظرف و مظروف… ۷۶

۵-۱۲٫ علاقه‌ی کلیت و جزئیت… ۸۰

۵-۱۳٫ علاقه‌ی ماکان و مایکون. ۸۲

۵-۱۴٫ علاقه‌ی سببیت یا علت و معلول. ۸۵

۵-۱۵٫ مجاز به علاقه‌ی لازمیت و ملزومیت… ۸۵

۵-۱۶٫ مجاز به علاقه‌ی آلیت… ۸۸

۵-۱۷٫ علاقه‌ی خاص و عام. ۸۹

نتیجه گیری.. ۹۰

منابع: ۹۳

منابع: ۹۴

چکیده

نظیری نیشابوری از شاعران برجسته‌ی سال‌های آغازین قرن یازدهم هجری است که دیوان وی را مجموعه غزلیات، قصاید، قطعات، ترجیعات و رباعیات تشکیل می‌دهد در دیوان وی ۵۶۴ غزل وجود دارد که از جنبه‌های مختلف شایسته‌ی بررسی و توجه بیشتر هستند. یکی از این جنبه‌ها حوزه‌ی بیان است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست، غزل نظیری نیشابوری از هر جهت شایسته‌ی تحلیل و بررسی است اما خصیصه‌ی ادبی مخصوصاً حوزه‌ی بیان آن متمایزتر است و به غزلیات وی رنگ و بوی خاصی بخشیده که در این پایان‌نامه به بررسی آنها پرداخته شده است. این پایان‌نامه در پنج فصل بررسی و تنظیم شده که فصل اول شامل کلیات و تعاریف است که به شرح و بیان مساله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، پیشینه‌ی علمی موضوع، فرضیه یا سئوال‌های تحقیق و شرح روش تحقیق می‌پردازد، فصل دوم به زندگی‌نامه‌ی نظیری نیشابوری، آثار، دانش و آگاهی او و تاثیر و تأثرش بر شعرای قبل و بعد از خود تنظیم شده است. اما تنه‌ی اصلی این پایان نامه از فصل سوم  شروع می‌شود که از سه بخش تشبیه، اسلوب معادله، تمثیل ، فصل چهارم استعاره و فصل پنجم کنایه و مجاز تشکیل شده است. مبنای کار تقسیم‌بندی تنه‌ی اصلی پایان‌نامه همان تقسیم‌بندی رایج در علم بیان است با این تفاوت که اسلوب معادله و تمثیل را با توجه به زیرساخت تشبیه بودن‌شان زیرمجموعه‌ی تشبیه آوردیم.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که آرایه‌های مذکور به غزلیات نظیری نیشابوری غنای خاصی بخشیده است

مقدمه
بی‌توجهی شاهان صفوی نسبت به ادب غنایی سبب مهاجرت شاعران ایرانی به سرزمین هند شد و دلیل دیگر این مهاجرت این بود که شاهان گورکانی با تشویق و ترغیب شاعران فارسی زبان محفل شعر و شاعری را گرم نگه داشته بودند و این باعث به وجود آمدن سبک هندی با مشخصه‌ های خاص خود شد که از جمله‌ی ویژگی‌های آن نازک خیالی، دقت نظر، ظرافت در گفتار، توجه به زبان کوچه و بازار و … می‌باشد، نظیری نیشابوری از جمله شاعرانی است که از سبک هندی پیروی کرده و دیوان او مشتمل بر ۵۶۴ غزل می‌باشد که در تک تک غزلیاتش ویژگی‌های خاص سبک هندی را گنجانده است.

این پایان‌نامه پژوهشی در صور خیال غزلیات نظیری نیشابوری است، برای بررسی جنبه‌های زیبایی شناختی و ویژگی‌های صورخیال، ابتدا شواهد تمام صورت‌های خیالی استخراج گردیده و بسامد هر کدام از انواع مختلف صور خیال مشخص شده است، در ارزیابی جلوه‌های هر کدام از آن صورت‌های خیال انگیز در غزلیات نظیری نیشابوری، ابتدا تعریف آنها مطابق آن چه در میان علمای علم بیان مشهور است ارائه شده است. در هر فصل تلاش شده تا کاربرد هر کدام از انواع صورخیال، برای خواننده معلوم گردد. از آنجا که استشهاد ابیات و شواهد زیاد، موجب گسیختگی رشته‌ اندیشه‌ی خواننده و افزایش حجم پایان‌نامه می‌شد، تنها به ذکر چند شاهد مثال به همراه تصویر آن بسنده کرده و در پایان برای جلوگیری از تکرار فقط تعداد هر آرایه را شمرده و در مجموع ذکر نموده‌ایم. که تشبیه با ۲۷ درصد بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن اسلوب معادله و تمثیل با ۲۰ درصد فراوانی و استعاره با ۲۰/۱۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند برای انجام این پژوهش دیوان «نظیری نیشابوری» تصحیح و تعلیق محمدرضا طاهری چاپ موسسه‌ی انتشارات نگاه (۱۳۸۹) را اساس کار خود قرار داده‌ایم. در فصل اول کلیات و مبانی پژوهش، بررسی شده است، که در آن به شرح و بیان مسئله پژوهشی، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف، کاربرد نتایج، پیشینه‌ی علمی موضوع، سؤال‌ها و فرضیه‌ها و شرح روش تحقیق پرداخته است. در فصل دوم شرح احوال و زندگی نامه‌ی نظیری نیشابوری بررسی شده و سپس سبک هندی و شاخصه‌های مهم آن و تأثیر آن بر نظیری نیشابوری تحلیل شده است. در فصل سوم، عناصر صورخیال بررسی شده که شامل بخش‌های مختلفی است در بخش اول تشبیه و انواع آن بررسی شده که تشبیه بلیغ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بخش دوم بررسی اسلوب معادله و تمثیل می‌باشد. فصل چهارم که به استعاره تعلق دارد و به بررسی انواع استعاره‌ی مصرحه‌، مکنیه، اضافه استعاری و تشخیص می‌پردازد. فصل پنجم کنایه است که کنایه از دیدگاه‌های مختلف، تلویح، ایما، رمز و تعریض بر اساس مکنّی عنه و مکنّی به و سپس از دیدگاه کنایه از اسم، کنایه از صفت و کنایه از فعل بررسی کرده‌ایم اما در بخش مجاز هر چند برخی علما آن را به عنوان صورخیال قبول ندارند. به خاطر علاقه‌ی شباهت آن نتوانستیم از ذکر این بخش صرف نظر کنیم.

در این تحقیق سعی شده از طریق  روش‌ توصیفی، استفاده از منابع کتابخانه‌ای و در صورت لزوم استفاده از داده‌های آماری برای پرسش‌های مطرح شده در بخش اهداف تحقیق پاسخ مناسب و به جا داده شود.

قبا گر حریر است گر پرنیان                          به نــاچار حشوش بود در میان

تو گر پرنیانی نیابی مجوش                          کرم کار فرمای و حشوش بپوش

تعداد صفحه : ۱۰۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147954]

—-

پشتیبانی سایت :       

*