Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

دانشگاه سوره-دانشکده ارتباطات

موضوع پایان نامه:

بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

استاد راهنما: دکتر ستار عودی

استاد مشاور: دکتر محمود کلاهچیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه عملیات روانی شیوه ها و تکنیک های مختلفی را شامل می شود، اما نمی توان این معنا را در تکنیک و یا شیوه ای خاص محدود دانست، از این منظر عملیات روانی فرایندی تاثیرگذار بر مخاطب بوسیله ابزار و وسایل مختلف است، فرایندی که در طول قرن ها تغییر یافته و امروز با چهره ای مدرن معانی مختلفی را تولید کرده است، شناخت جنگ نرمی که امروزه ملت ها و از آن نیز فراتر انسانیت را هدف قرار داده است تنها با درک صحیح از این معنا میسر است، از این رو یکی از نظریاتی که درتبیین مفهوم عملیات روانی و توضیح فرایند آن در این معنا کوشیده است نظریه ناهماهنگی شناختی در علم ارتباطات و روانشناسی اجتماعی است، بر این مبنا و نظر به ضرورت شناخت مولفه های هویتی جامعه خویش جهت تبیین الگوهای دفاعی بومی با رویکردی تحلیلی در تاریخ اسلام یکی از پرفرازو نشیب ترین دوران تاریخ اسلام یعنی دوره زمامداری بنی امیه براساس مولفه های عملیات روانی و نظریه ناهماهنگی شناختی مورد ارزیابی و بازخوانی قرار گرفت و ضمن تبیین معنای عملیات روانی در شیوه های رفتاری دستگاه خلافت اموی فرایند عمل این عملیات روانی توسط بنی امیه نیز براساس نظریه ناهماهنگی شناختی ارزیابی و توصیف گردید .

واژگان کلیدی: عملیات روانی، تبلیغات، افکار عمومی، دستگاه اموی

فصل اول- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………  ۱۲

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
 • طرح مسئله و تعریف آن …………………………………………………………………………………………. ۱۴
 • ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش …………………………………………………………………………. ۱۸
  • ضرورت و اهمیت نظری یا علمی ……………………………………………………………………. ۱۸
  • ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………….. ۱۹
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۲۰
 • روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۵-۱ سوالات و سوال اصلی پژوهش ………………………………………………………………………..  ۲۱

۵-۲ متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….  ۲۱

۵-۳ کاربران پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  ۲۱

۵-۴ روش پژوهش و تکنیک جمع­آوری داده ­ها …………………………………………………………  ۲۱

۵-۵ تکنیک جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………  ۲۱

۵-۶ ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………….  ۲۲

۵-۷ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….  ۲۲

۵-۸ شیوه­ ی تجزیه و تحلیل داده ­ها …………………………………………………………………………  ۲۲

فصل دوم-ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….  ۲۳

 • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
  • تاریخچه موضوع …………………………………………………………………………………………… ۲۳
  • پژوهش های خارجی …………………………………………………………………………………….. ۲۷
  • تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………. ۲۹
 • مفاهیم نظری ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
  • مفاهیم نظری مرتبط با عملیات روانی ……………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۱ عملیات روانی …………………………………………………………………………………..  ۳۰

۲-۱-۱-۱ اهداف مورد نظر در عملیات‌روانی ……………………………………………  ۳۰

 • تقسیم بندی عملیات‌روانی …………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۱-۳ تعریف کاربردی …………………………………………………………………….  ۳۲

۲-۱-۲ جنگ روانی ……………………………………………………………………………………..  ۳۳

۲-۱-۲-۱ رابطه جنگ روانی و عملیات روانی ………………………………………….  ۳۴

۲-۱-۲-۲ شیوه‌های جنگ روانی …………………………………………………………….  ۳۴

۲-۱-۲-۳ عوامل مؤثر بر موفقیت جنگ روانی …………………………………………  ۳۴

۲-۱-۲-۴ اقسام جنگ روانی ………………………………………………………………….  ۳۴

۲-۱-۲-۵ اهداف جنگ روانی ………………………………………………………………..  ۳۵

 • تعریف کاربردی ………………………………………………………………… ۳۵
 • تبلیغات …………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۳-۱ عناصر تشکیل دهنده تبلیغات …………………………………………………  ۳۶

۲-۱-۳-۲ انواع تبلیغات ……………………………………………………………………….  ۳۷

۲-۱-۳-۳ تبلیغ از منظر اسلام ………………………………………………………………  ۳۷

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. ۳۸
 • افکار عمومی …………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۴-۱ تفاوت افکار عمومی و احساس جمعی …………………………………..  ۳۹

۲-۱-۴-۲ ویژگی های افکار عمومی ……………………………………………………..  ۳۹

۲-۱-۴-۳ اقسام افکار عمومی ………………………………………………………………  ۳۹

۲-۱-۴-۴ منشأ افکار عمومی ………………………………………………………………..  ۴۰

۲-۱-۴-۵ افکار عمومی در جنگ روانی …………………………………………………  ۴۰

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. ۴۱
 • مدیریت ادراک ……………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۵-۱ مفهوم شناسی مدیریت ادراک ………………………………………………..  ۴۳

۲-۱-۵-۲ روش های مدیریت ادراک ………………………………………………………..  ۴۳

۲-۱-۵-۳ تکنیک ها ……………………………………………………………………………  ۴۴

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. ۴۴
 • شایعه ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۶-۱ تعاریف شایعه ……………………………………………………………………..  ۵۶

۲-۱-۶-۲ تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  ۴۷

 • مفاهیم نظری مرتبط با دستگاه اموی ……………………………………………………………….. ۴۸
  • فشار اجتماعی ………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۱-۱ فشار اجتماعی بر افکار عمومی ………………………………………………  ۴۹

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۲ نفوذ اجتماعی ………………………………………………………………………………………  ۴۹

۲-۲-۲-۱ پیامدهای رفتاری نفوذ اجتماعی ……………………………………………..  ۵۱

۲-۲-۲-۲ تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  ۵۲

 • مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
  • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………………………………. ۵۳
   • مفهوم هماهنگی شناختی ……………………………………………………………………… ۵۳
   • نظریه های مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. ۵۳
    • نظریه تعادل ……………………………………………………………………… ۵۴
    • نظریه تقارن ………………………………………………………………………. ۵۴
    • نظریه همخوانی …………………………………………………………………. ۵۴
    • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………… ۵۵

۳-۱-۲-۴-۱ چگونگی پیشرفت تئوری نظریه ……………………….  ۵۶

 • تحقیقات مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. ۵۷
 • چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۲-۱ توصیف واژه های کلیدی نظریه ……………………………………………………………..  ۵۹

 • تشریح کاربردی نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر ……………………………….. ۶۱
  • موقعیت های بروز ناهماهنگی ………………………………………….. ۶۲
  • روابط متقابل در درون ساخت شناختی ……………………………… ۶۴
 • جایگاه نظریه ناهماهنگی شناختی در عملیات روانی دستگاه اموی (مدل نظری) ۶۵

فصل سوم- بنی امیه در بستر تاریخ ……………………………………………………………………………………………  ۶۹

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
 • زمینه های قدرت بنی امیه ………………………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۱ جریان سقیفه ………………………………………………………………………………………………….  ۷۲

۲-۲ خلافت عثمان، خون رگهای بنی امیه ………………………………………………………………..  ۷۴

 • پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه ………………………………………………………………. ۷۶

۳-۱ تثبیت حزب اموی ………………………………………………………………………………………….  ۷۶

 • جنگ جمل ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۱ نامه به طلحه بن عبیداللَّه  ………………………………………………………………………………..  ۸۰

۴-۲ نامه به زبیر بن عوام ………………………………………………………………………………………..  ۸۰

۴-۳ نامه به مروان بن حکم …………………………………………………………………………………….  ۸۱

۴-۴ نامه به سعید بن عاص‏ …………………………………………………………………………………….  ۸۱

۴-۵ نامه به عبداللَّه بن عامر بن کریز ……………………………………………………………………….  ۸۱

۴-۶ نامه به ولید بن عقبه ……………………………………………………………………………………….  ۸۲

۴-۷ نامه به یعلی بن منیه ………………………………………………………………………………………..  ۸۲

۴-۸ بازتاب نامه‏نگاری‏های معاویه …………………………………………………………………………..  ۸۲

 • جنگ صفَّین و حکمیت …………………………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۱ شهادت عمار و فئه باغیه …………………………………………………………………………………  ۸۵

۵-۲  قرآن های بر نیزه …………………………………………………………………………………………..  ۸۷

۵-۳ حکمیت و خوارج ………………………………………………………………………………………….  ۸۹

 • صلح طلبی معاویه، توطئه ای برای القای مشروعیت ………………………………………………….. ۹۰
 • ولیعهدی یزید و مقدمات معاویه بر این امرشوم ………………………………………………………… ۹۴

۷-۱ اقدامات تبلیغی و فرهنگی معاویه برای ولیعهدی یزید ……………………………………….  ۹۴

 • مرگ معاویه و خلافت یزید …………………………………………………………………………………… ۹۷
 • پرافتخارترین فصل تاریخ اسلام ………………………………………………………………………………. ۹۸

۹-۱ اقدام یزید در مکّه …………………………………………………………………………………………..  ۹۸

۹-۲ کوفیان و امتحان بزرگ ……………………………………………………………………………………  ۹۹

۹-۳ تغییر اوضاع اجتماعى کوفه ……………………………………………………………………………  ۱۰۰

۹-۴ بسیج عمومى برای جنگ ………………………………………………………………………………  ۱۰۱

۹-۵ رسانه های تبلیغاتی اموی پس از واقعه عاشورا …………………………………………………  ۱۰۲

 • پایان بنی امیه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۱۰-۱ مروان بن حکم …………………………………………………………………………………………..  ۱۰۵

۱۰-۲ ولیدبن عقبه بن ابی معیط …………………………………………………………………………….  ۱۰۶

فصل چهارم – جایگاه شیوه های رفتاری امویان در مولفه های عملیات روانی ………………………………  ۱۰۷

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
 • فضای اجتماعی قلمرو حکومتی بنی امیه ……………………………………………………………….  ۱۰۸

۲-۱ نهاد اطلاع رسانی در زمان بنی امیه …………………………………………………………………  ۱۰۸

۲-۲ سلطه تبلیغاتی بنی امیه بر اذهان عمومی ………………………………………………………….  ۱۰۸

۲-۳ عملیات روانی معاویه برای تامین نیروی انسانی ……………………………………………….  ۱۰۹

۲-۴ عملیات روانی بنی امیه در قلمرو حکومتی ………………………………………………………  ۱۱۲

۳- سطوح عملیات روانی بنی امیه ……………………………………………………………………………….  ۱۱۷

۳-۱ فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های القایی ……………………………………………………  ۱۱۷

۳-۲ فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های اقناعی …………………………………………………..  ۱۱۷

۳-۳ فرایند تغییر نگرش، پس از فریب رفتاری ………………………………………………………..  ۱۱۸

۳-۴ فرایند تغییر نگرش، پس از اجبار رفتاری …………………………………………………………  ۱۱۸

۴- تکنیک های تبلیغاتی و عملیات روانی بنی امیه …………………………………………………………  ۱۲۰

۴-۱ سانسور خبری ……………………………………………………………………………………………..  ۱۲۰

۴-۲ شیعه ستیزی ………………………………………………………………………………………………..  ۱۲۰

۴-۳ جعل حدیث و روایت …………………………………………………………………………………..  ۱۲۰

۴-۴ احیاى عروبت ……………………………………………………………………………………………..  ۱۲۵

۴-۵ سد آگاهی مردم …………………………………………………………………………………………..  ۱۲۶

۴-۶ شایعه و تشنج آفرینی ……………………………………………………………………………………  ۱۲۶

۴-۷ اسطوره سازی …………………………………………………………………………………………….   ۱۲۸

۴-۸ سست کردن اعتقادات مذهبی ………………………………………………………………………..  ۱۲۸

۴-۹ احیاى جریان هاى اعتقادى انحرافى ………………………………………………………………   ۱۳۰

۴-۱۰ استفاده از جبر گرایی برای القای مشروعیت …………………………………………………..  ۱۳۲

۴-۱۱ مقدس نمایی و وجه دینی بخشیدن به حکومت اموی ……………………………………..  ۱۳۳

۴-۱۲ مصادره مفاهیم …………………………………………………………………………………………..  ۱۳۵

۴-۱۳ تبلیغات روانی جهت بسط سلطنت امویان ……………………………………………………..  ۱۳۶

۴-۱۴ استفاده تبلیغی از  شخصیت های موثر …………………………………………………………..  ۱۳۷

۴-۱۵ ارسال پارازیت …………………………………………………………………………………………..  ۱۳۸

۴-۱۶ تحریف تاریخ ……………………………………………………………………………………………  ۱۳۸

۴-۱۷ استفاده از شعار های رنگین …………………………………………………………………………  ۱۴۱

۴-۱۸ جعل وقایع و تاثیر بر نسل ها ………………………………………………………………………  ۱۴۲

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………..  ۱۴۴

 • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۲-۱ روش های مقابله با عملیات روانی براساس مبانی نظری پژوهش ……………………….  ۱۴۹

۱- مقدمه

امروزه اهمیت افکار عمومی[۱] در مدیریت سیاسی و امنیتی که خود از تحولات تکنولوژیک جهان ناشی است افزایش چشمگیری یافته ، شیوه های سلطه و نفوذ[۲] توسط قدرتهای بزرگ دستخوش تغییرات اساسی شده و تلاش برای تحمیل اراده از طریق روش های نرم افزارانه و با بهره گیری از قدرت نرم[۳] در دستور کار این دولتها قرار گرفته است. شیوع به کارگیری روش های اعمال تهدید نرم مانند عملیات روانی به گونه ای گسترش یافته است که برخی از آن به جنگ دائمی یا نبرد ممتد یاد می کنند. به تعبیر شهید آوینی «خانه های امنیت در زیر دامنه آتش فشانها استقرار یافته است» پس گریزی از هجوم تهدیدات نرم وجود ندارد، هرچند تهدیدات نرم با گسترش روز افزون تکنولوژی دائماً در حال تغییر است اما شناخت این تهدیدات به دور از مبانی عملی و جایگاه تاریخی آن چندان راه گشا نخواهد بود.

با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و گسترش روابط بین‌الملل، تأثیر تبلیغات و عملیات روانی بر فرهنگها و نگرش‌های اجتماعی کاملا ملموس بوده و به عنوان حربه‌ای برای تغییر افکار عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. اما افکار عمومی پدیده ای نو ظهور نیست بلکه در دوران مختلف تاریخی و در شناخت جوامع بشری مولفه ای تاثیر گذار بوده است. تبلیغ و استفاده راهبردی از آن برای دستیابی به اهداف خود و منزوی کردن دشمن ریشه در ابتدایی ترین اجتماعات دارد، اجتماعاتی که هم گام با تاریخ بشری متحول شده اند و دنیای پیچیده تکنولوژی و دهکده کوچک جهانی ارتباطات را رقم زدند، اما در این میان نباید و نمی توان مبانی و ریشه های واقعیات اجتماعی را نادیده گرفت از این رو همواره بر تاریخ و مطالعه آن تاکید شده است و از این روست که همواره تاریخ یکی از مولفه های هویتی جوامع و انسانها بوده است، بر این اساس پایه های تمدنی فرهنگهای گوناگون سهم وسیعی در واقعیات امروزین آنها دارد و بخش عظیمی از موفقیت امروز جوامع پیشرفته را علت است، البته همه ما می دانیم که سقوط و صعود نسل ها نه تنها و صرفاً به این علت بلکه به دلایل گوناگونی رقم می خورده و می خورد، اما تلاش و جهد جوامع نیز عنصری غیرقابل انکار است، در کشورهای جهان سوم بسیارند کشورهایی که با پیشینه تمدنی قدرتمند دچار مشکلات فراوان داخلی و خارجی اند و در رکود و فقر بسر می برند. با دیدن چنین واقعیاتی به سهولت می توان درک کرد که عامل بسیاری از واپس زدگی ها و عقب ماندگی ها درکنار بسیاری از شدائدی که بر آن ملت ها گذشته است، عدم رجعت به اصول تمدنی و داشته های تاریخی و تولید علم بومی بوده است، مسئله علوم انسانی غربی و شرقی که امروزه بسیاری از کشورها و خصوصاً کشورهای جهان اسلام با آن رو به رویند، آنچنان که بسیاری از بزرگان جهان اسلام برآن تکیه دارند، مسئله ای ریشه ای  است که در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز علمی باید پیگری شود.

بدین ترتیب با درک شرایط پیشرو و افزایش تمامیت خواهی دشمن و شرایط ناهمواری که دشمنان با آن مواجه اند، برای مقابله و مبارزه با جنگ نرم دشمن که گستره وسیعی از مردم جامعه و افکار عمومی را شامل می شود و به منظور تولید الگوهای بومی دفاعی کشور نیاز به توجه و بازشناخت بن مایه های اصلی تمدنی جامعه باتوجه به علوم و سرمایه بشری بیش از پیش اهمیت دارد. اما تاریخ پر فراز و نشیب صدر اسلام به مثابه چراغی روشن همواره در کور راه های زمان راهگشای جامعه اسلامی مان بوده است، تاریخی که داشته ها، خواسته ها و آرمانهایمان را رقم زده است و بناست تا الگویی برای مسیر آینده مان باشد.

با توجه و تورقی در تاریخ اسلام می توان دریافت که یکی از بزرگترین و یا به تعبیر نگارنده بزرگترین تهدید برای جهان اسلام بنی امیه بوده اند، بنی امیه نه یک قوم و قبیله بلکه جریانی فکری منحرفی بود که در برابر اسلام ناب ایستاد، بنی امیه در طول سالیان حکومت خود بر بخش هایی از جهان اسلام چنان دشمنی و عداوتی در برابر حق از خود نشان داد که کمتر می توان نمونه ای برای آن یافت، از این رو اهمیت این دوران قابل درک می باشد.

یکی از ضربات دستگاه حکومت بنی امیه، ایجاد انحراف های مبنایی و شکاف های عمیق در جامعه مسلمین بود، انحرافی که با لعن امیر المومنین (ع) بر منابر اموی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، از این منظر اصلی ترین کارکرد عملیات روانی[۴] دشمن ایجاد شکاف و انحراف در جامعه اسلامی بوده و هست، انحرافی که همواره با وارد آوردن لطمات شناختی بخشی از جامعه مسلمین را در راستای اهداف دشمنان از آن جدا کرده است.

براین اساس و بنا بر خلاء احساس شده در این حوزه و با همکاری اساتید و دوستان صاحب نظر در این مسیر قدم گذاردیم و امید است، نتایج آتی ضمن ارائه تصویری روشن از تاریخ با نگاهی نو اندیشانه به ترسیم رویکردی علمی در مسئولین و دست اندرکاران در این حوزه، سهم کوچکی از این جمع در اعتلای پرچم مقدس کشورمان باشد.

 

۲-طرح مسئله و تعریف آن

انسان ها همواره برای تحت تأثیر قراردادن دیگران به شیوه‌ها و ترفندهایی متوسل ‌شده‌اند، این کنش ها از ارتباط چهره به چهره دو فرد در اجتماعات کوچک و بزرگ تا دهکده جهانی امروز ادامه داشته و با گسترش ارتباطات و ابزار های ارتباطی وسعت بیشتری یافته و وارد ابعاد پیچیده تری شده است، این پیچیدگی منجر به تولید مفهومی چون عملیات روانی با رنگ و بویی مدرن شده، در تعریفی مختصر می توان عملیات روانی را «استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امکانات به منظور تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و رفتار گروه های دوست، دشمن و بیطرف، برای دستیابی به اهداف» دانست. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۲)، آنچه در تعریف قابل توجه است استفاده از تبلیغات[۵] و سایر امکانات است که در واقع عملیات روانی را به تبلیغات محدود نمی داند، هرچند واژه عملیات روانی مفهومی مدرن است اما این معنا را می توان در طول تاریخ و انواع فعالیت ها و اقدامات بشری مشاهده کرد که از مهمترین آنها در زمان های خاص همچون بحران ها، جنگ ها، نزاع‌های محلی بصورت مختلف و گوناگون بوده است، حال آنکه در طول زمان ارتباطات به مثابه ابزاری در منطق عملیات روانی بر شیوه های آن موثر بوده و پیشرفت تکنولوژی ابزارهای جدیدی را خلق کرده و تا حدودی شیوه های جدیدی را موجب شده و تحولاتی را در تکنیک های عملیات روانی بوجود آورده است، اما باید گفت آنچه قابل تأکید است این است که انسانها پدیده تأثیرگذاری روانی و استفاده از آن در جنگ و صلح و سیاست را به تازگی کشف نکرده اند، بلکه فقط نظریات آن در قرن اخیر تکامل و توسعه یافته و در واقع کمتر برهه‌ای از تاریخ حیات اجتماعی و سیاسی بشر را می‌توان یافت که فارغ از این عناصر باشد، با ظهور اسلام تحولی جدید در تبلیغ به وجود آمد .یکی از نویسندگان عرب در این باره می نویسد:

«با ظهور اسلام تبلیغ وارد مرحله جدیدی شد، بدین گونه که تبلیغات علنی با تبلیغات سری آمیخته گشت و از حالت خودسری و نوسان به صنعت منظم تخصصی در آمد و از انحصار برخی افراد مثل حکام یا قشرهای قدرتمند مثل سیاست مداران و تجار خارج شد و به کلیه افراد شایسته در هر زمان و مکان ارتقاء یافت و از سلطه مطلق یا هرج و مرج مطلق به آزادی اندیشه و آزادی انسانیت راه گشود…»(کاوش،۱۳۸۳: ۱)

تاریخ پر فراز و نشیب اسلام و به طور خاص برهه زمامداری بنی امیه بر بخشی از سرزمینهای اسلامی برهه ایست، که دستگاه اموی با تلاش روانی و نظامی خود بر مردم زمینه سکوت و همراهی آنها را بر حفظ حکومت خود و شهادت سیدالشهدا(ع) فراهم کرد. امیر المومنین علی (ع)حضور بنی امیه را هولناک ترین فتنه ها معرفی می کند:

«آگاه باشید! همانا ترسناک ترین فتنه ها در نظر من فتنه ی بنی امیه بر شما است. فتنه ای کور و ظلمانی که سلطه اش همه جا را فراگرفته و بلای آن دامن گیر نیکوکاران است، هرکس آن فتنه ها را نشناسد نگرانی و سختی آن دامن گیرش گردد و هرکس که فتنه ها را بشناسد حادثه ای برای او رخ نخواهد داد، به خدا سوگند بنی امیه بعد از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود و آنان چونان شتر سرکشی که دست به زمین می کوبد و لگد زند و با دندان گاز گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد» (کاوش،۱۳۸۳: ۱)

به نوعی می توان گفت، فتنه یعنی جو حاکم بر اجتماع تحت سلطه بنی امیه که جای پای منحوسی از شیطان است، بنی امیه همیشه رقیب و مخالف سرسخت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بود و تا فتح مکه و یأس کامل مشرکین ، در حال جنگ با اسلام و قرآن بوده و در جنگ بدر، احد و احزاب ، نه تنها پرچم کفر به دوش ابوسفیان و معاویه قرار داشت ، بلکه در بعضی از این جنگ ها، هند همسر ابوسفیان نیز به عنوان تقویت روحی و حمایت معنوی از سپاهیان شرک ، به همراه آنان در میدان جنگ حضور می یافت.

ولی پس از پیروزی اسلام در جزیره العرب  که برای آنان تظاهر به شرک و جنگ علنی وجود نداشت.   این کفر به نفاق مبدل گردید و ظاهرا اسلام را پذیرفتند، اما در باطن امر و در عمل ، همان دشمنی و کینه گذشته اسلام و قرآن را تعقیب نمودند و آن گاه که معاویه به قدرت رسید، در کنار این نفاق ، ظلم و ستم بر مسلمانان واقعی را به حد اعلی رسانیده و پیروان امیرمؤ منان (علیه السلام ) را به زنجیر کشید و فرزند او یزید فاسق و دیگر خاندان بنی امیه نیز رهرو وی بودند.

امام حسین( علیه السلام) در خطبه های مختلفی به معرفی بنی امیه پرداخته اند  حضرت، بنی امیه را پیروان شیطان معرفی می نمایند و می فرماید:

«ان هولاء قد لزموا طاعه الشیطان ، و ترکوا طاعه الرحمان ، و اظهروا الفساد، و عطلو الحدود، و استاثروا بالفی ء و احلوا حرام الله و حرموا حلاله. . .

و اینان (بنی امیه) اطاعت خدا را ترک و اطاعت شیطان را بر خود فرض نموده اند.  فساد را ترویج و حدود و قوانین الهی را تعطیل کرده اند.  بیت المال را بر خود اختصاص داده اند. حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کرده اند».(کاوش،۱۳۸۳: ۲)

این جملات ، در خصوص بنی امیه فرازهایی از سخنرانی حسین بن علی (علیه السلام) است که در منزل بیضه خطاب به یاران خود و سپاهیان حر بن یزید ریاحی فرمود. باز حضرت در سخنانی دیگر می فرماید:

«کانی باوصالی تقطعها عسلان الفوات بین النواویس و کربلا فیملان منی اکراشا جوفا و اجریه سغب

گویا می بینم که درندگان بیابانها (پیروان بنی امیه ) در سرزمینی در میان نواویس و کربلا، اعضای بدن مرا قطعه قطعه و شکمهای گرسنه خود را سیر و انبانهای خود را پر می کنند».(کاوش،۱۳۸۳: ۵)

امام علیه السلام این جمله را در ضمن خطبه ای در شب هشتم ذیحجه سال شصت در مکه ایراد فرمود و صبح همان روز به سوی عراق حرکت نمود.

«و ایم الله ! لو کنت فی ثقب جحر هامه من هذه الهوام لا ستخر جونی حتی یقضوا فی حاجتهم…

بخدا سوگند! اگر در آشیانه پرنده ای هم باشم ، بنی امیه مرا بیرون خواهند کشید تا با کشتن من به خواسته خود نایل گردند». (کاوش،۱۳۸۳: ۵)

حسین بن علی (علیه السلام) این جمله را در پاسخ عبدالله بن زبیر در مکه فرمود که او در باطن به خارج شدن آن حضرت از مکه راضی و خوشحال بود، ولی در ظاهر امر، پیشنهاد اقامت در مکه و گاهی وعده کمک و مساعدت هم می داد.

نقش امویان در تکوین و ایجاد این تحولات در شام که از زمان شیخین آغاز می شود قابل بررسی جدی است.امویان که ابتدا به صورت فاتحان مسلمان و سپس به عنوان کارگزاران حکومت مرکزی به این سرزمین وارد شدند و بعد از آن داعیه ی خلافت اسلامی را مطرح کردند و بالاخره در جریان صلح امام حسن مجتبی (علیه السلام) رسما به عنوان خلیفه به حکومت پرداختند و سیاست های تبلیغی ویژه ای را اعمال کردند که موثرترین عامل در موضع گیری های مردم شام در قبال وقایع و حوادث سایر سرزمین های اسلامی و جهت گیری مثبت یا منفی آنان در مقابل رویدادهای تاریخی و مردان تاریخ ساز جهان اسلام بودند.

ساده ترین و متداول ترین این سیاست ها و تبلیغات ضد شیعی و ضد علوی تا آن جا گسترش می یابد که به هنگام نقل خبر شهادت امیر المومنین (علیه السلام) در مسجد این سوال در اذهان عمومی مردم شام مطرح می شود که علی در مسجد چه می کرده؟ مگر او نماز هم می خوانده؟ (کاوش،۱۳۸۳: ۲) کاشتن بذر کینه و عداوت خاندان پیامبر در قلوب شامیان که از ابتدا تنها با اسلام اموی آشنایی داشتند و اسلام را تنها از دریچه ای که معاویه و اطرافیانش بر آن ها گشوده بودند می دیدند.

آنچه گذشت این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا رفتار دستگاه اموی در برهه های مختلف تاریخی (از سال ۴۱ هجری قمری تا سال ۱۳۲ هجری قمری تا فروپاشی دستگاه اموی) را می توان همراه با نوعی عملیات روانی دانست؟ مولفه های این عملیات روانی کدام اند؟ و جایگاه این مولفه ها در عصر حاضر چیست؟

تعداد صفحه : ۱۶۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151680]

—-

پشتیبانی سایت :       

*