Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :نقاشی 

عنوان : فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز

دانشکده هنر و معماری، گروه : نقاشی

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته نقاشی(M.A)

عنوان:

فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

استاد راهنما:

سرکار خانم منیژه صحّی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             شماره صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………… ۲
 • هدف های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۳
 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ………………………………………………………….. ۳
 • سوالات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۴
 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۴
 • محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵
 • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم: رئالیسم

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۸ 

۲-۱ تعریف رئالیسم ………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۲ علل پیدایش و رشد مکتب رئالیسم …………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳ تفاوت رئالیسم و ناتورالیسم ………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۴ نظریه پردازان رئالیسم …………………………………………………………………………………………………۲۴

فصل سوم: رئالیسم در نقاشی

۳-۱ پایه گذاران …………………………………………………………………………………………………..۲۷

۳-۲ انواع رئالیسم ………………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۲-۱ رئالیسم مدرن ………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲-۲ نئورئالیسم …………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۲-۳ هایپر رئالیسم ………………………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۲-۴ رئالیسم جادویی ……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۲-۵ رئالیسم نئوفیگوراتیو…………………………………………………………………………………………۴۳

فصل چهارم: موضوعیت انسان در آثار هنری

۴-۱ تاریخچه موضوعیت انسان در آثار هنری …………………………………………………………………….۴۹

۴-۲ نقاشی رئالیستی و فیگور انسان ……………………………………………………………………………۵۰

فصل پنجم: رئالیسم در ایران

۵-۱ رئالیسم در ایران ……………………………………………………………………………………………….۵۵

۵-۲ هنرمندان رئالیست از ۱۹۷۰ تا اکنون ……………………………………………………………………………۶۰

۵-۲-۱ معصومه مظفری …………………………………………………………………………………………… ۶۱

۵-۲-۲ شهره مهران ………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۲-۳ احمد مرشدلو ……………………………………………………………………………………………… ۹۷

۵-۲-۴ مهرداد محب علی ………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۵-۲-۵ امین نورانی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

فصل ششم: رئالیسم در امریکا

۶-۱ رئالیسم در امریکا ……………………………………………………………………………………………۱۴۹

۶-۲ هنرمندان رئالیست از ۱۹۷۰ تا کنون ………………………………………………………………………….۱۵۰

۶-۲-۱ اندرو وایت ………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۶-۲-۲ پرل استاین ………………………………………………………………………………………………….۱۶۹

۶-۲-۳ سیدنی گودمن ……………………………………………………………………………………………..۱۸۷

۶-۲-۴ اریک فیشل …………………………………………………………………………………………………۱۹۸

۶-۲-۵ جک بیل …………………………………………………………………………………………………….۲۰۵

فصل هفتم: نتیجه گیری

۷-۱ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۳

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۲

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. ۲۲۴

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

بیان مساله :

یکی از دلایلی که باعث اهمیت توجه به رئالیسم می شود محوریت انسان در بسیاری ازآثار رئالیستی در عصری که ما نیازمند توجه زیاد به شرایط انسان معاصر داریم.رئالیسم همواره همراه با سایر جنبشها و سبکهای هنری و ابزار جدید تجسمی، به انسان و دغدغه هایش بسیار پرداخته است. در رئالیسم امروز، با وجود عکس، نقاش با القاء ابن مطلب که ارائه صرف تصویر به صورت استادانه، نمودی از واقعیت مطمئن و کامل نیست سعی می کند انسان را در فهم و ادراک اثر هنری مشارکت دهد. نقاشی رئالیستی نمی تواند تنها تقلیدی عکس گونه از جهان باشد بدون اینکه ذهن نقاش در آن تاثیر بگذارد.

گرایش فیگوراتیو در هنر ایران هرچند با اوج و فرودهایی همراه بوده است و گه گاه در قالبهای محتوایی و سبکی و مفهومی متفاوت نمود یافته است، ولی همواره از طرف گروهی از هنرمندان و علاقمندان مورد توجه قرار گرفته است. نقاشی رئالیستی در ایران بی تاثیر از غرب نمی باشد ولی به نظر می رسد نقاشی رئالیستی با دردست داشتن زبانی آشنا که همانا بازنمایی است، توانسته به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کند. این آثار نماینده افکار و عادات و روش های زندگی است که هنرمند با آنها رشد کرده است. از این روز می تواند با توجه به جنبه های فلسفی و روانشناختی، بر افکار و اندیشه مردم تاثیر بگذارد و آن را از تعریف بازنمایی صرف برهاند.

فرهنگ امریکایی در دوران معاصر گرایش زیادی به هنر رئالیستی پیدا کرده است و هنرمندان شاخصی را در این زمینه می توان یافت که توجه بسیاری از آنها به فیگور انسان در آثارشان حایز اهمیت است.

 هدف این تحقیق بررسی تاریخچه هنر رئالیسم، چگونگی رویکرد دوباره هنرمندان معاصربه رئالیسم و نقش فیگور انسانی در آثار رئالیستی چند تن از هنرمندان معاصرایران وامریکا می باشد. با بررسی این آثار از دو فرهنگ متفاوت تاثیر اجتماع، فرهنگ، مذهب و خیلی از عوامل دیگر در هنرمند رئالیست مشخص می شود و این خود وجه تمایز بارزی خواهد بود بین آثار ناتورالیستی و رئالیستی .

هدفهای تحقیق :

 • علل پیدایش و رشد رئالیسم و مسائل فرهنگی اجتماعی آن.
 • بررسی و شناخت رویکرد دوباره ی هنر به رئالیسم 
 • مطالعه و تحقیق پیشینه فیگور انسان در نقاشی های معاصر رئالیستی
 • معرفی هنرمندان رئالیست امروز ایران و امریکا
 • مطالعه تطبیقی نگاه هنرمندان ایران و امریکا به فیگورانسانی در نقاشی های رئالیستی  

اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :

هنرمندان رئالیست، به بیان واقعیات جامعه عصر خود می پردازند در حالی که هنرمندان پیش از پیدایش رئالیسم به احساسات درونی شخصی خود می پرداختند. یکی از دلایل من برای انتخاب این موضوع وجود ارتباط تنگاتنگ میان رئالیسم و جامعه است که هنوز هم می تواند به عنوان پل ارتباطی قدرتمندی میان هنرمند و جامعه عصر حاضر محسوب شود .و دیگری ، تلاش برای شناخت بهتر این رویکرد با تاکید بر نقش کلیدی فیگور انسانی در آثار رئالیستی می باشد. از آنجایی که آثارم تابع این جنبش می باشد، بدیهی است این پژوهش هم برای من و هم برای سایر هنرمندان علاقمند مفید خواهد بود.

سوالات یا فرضیه های تحقیق:

فرضیات:

 • فرهنگ امریکایی در دوران معاصر گرایش زیادی نسبت  به هنر رئالیستی دارند.
 • عکاسی نقش مهمی در به وجود آمدن رئالیسم همچنین رئالیسم نوین داشته و دارد.
 • فیگور انسانی در آثار نقاشان رئالیست نو به خوبی برجسته و نمایان است.

سوالات:

 • رویکرد فرهنگهای ایرانی و امریکایی نسبت به رئالیسم چگونه است؟
 • عوامل موثر در رویکرد هنر نو به رئالیسم چیست؟
 • نگرش و بکاربستن فیگور انسانی درآثار رئالیستی امروز نقاشان ایرانی و امریکایی چگونه است؟

روش تحقیق:

با توجه به اینکه در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از اسناد، مدارک، کتب، مقالات، پایانامه ها و همچنین پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی جهت جع آوری اطلاعات در خصوص تاریخچه و ادبیات موضوع پژوهش استفاده شده است، لذا پژوهش حاضر از نظر ماهیت کتابخانه ای و میدانی بوده و روش تحقیق تاریخی، تطبیقی می باشد.

محدودیت ها و مشکلات :

مطالعه آثار هنرمندان معاصر همیشه با مشکلات و محدودیت هایی همراه است. در مورد هنرمندان داخلی تعداد کتابهای به طبع رسیده بسیار محدود است و بیشتر باید به مصاحبه ها و مقالاتی که در نشریات به چاپ رسیده است استناد کرد و یا به مصاحبه حضوری با هنرمندان پرداخت. درمورد هنرمندان رئالیست امریکایی بیشتر به مشکل دسترسی به منابع و مراجع برخوردم و در این میان فقط سایت های اینترنتی بودند که می توانستند به کمک من بیایند. تقریباً هیچ کتابی در مورد آنها در کتابخانه های ایران یافت نمی شود. از این رو یافتن کتابهای الکترونیکی و مقالاتی که از اعتبار لازم برای استناد به آنها وجود داشته باشد مشکل بود.

یکی دیگر از محدودیت ها استفاده از تصاویر نقاشی های هنرمندان (خصوصاً امریکایی) بود. به این دلیل که بیشتر از مدل های برهنه استفاده شده بود و از آنجایی که در نقد آثار هنرمند به آثاری از این دست نیز اشاره شده بود من سعی کردم با پوشاندن قسمتی هایی از آثار امکان چاپ آنها را محیا کنم.

تعداد صفحه : ۲۴۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154079]

—-

پشتیبانی سایت :       

*