Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

استاد راهنما:

دکتر علی پورجواهری

 استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری‌نیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات

۱- کلیات ۴

۱-۱- بیان مسأله ۴

۱-۲- پرسش های تحقیق ۵

۱-۳- فرضیه‌های تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- سوابق تحقیق ۶

۱-۵-۱- پیشینه حقوقی ۶

۱-۵-۲- پیشینه فقهی ۸

۱-۵-۳- پیشینه اخلاقی موضوع ۱۰

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق ۱۳

۱-۷- روش تحقیق ۱۳

۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات ۱۳

۱-۹- مفاهیم ۱۳

۱-۹-۱- تلقیح و مشتقات آن ۱۳

۱-۹-۲- تلقیح (باروری) مصنوعی ۱۴

۱-۹-۳- باروری مصنوعی(تلقیح کمک شده) ۱۵

۱-۹-۴- سایر اصطلاحات مرتبط ۱۶

۱-۱۰- آیات قرآنی مرتبط با تولید مثل ۱۸

فصل دوم: دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی

۲- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی ۲۴

۲-۱- صورت اوّل: تلقیح با آب شوهر ۲۴

۲-۲- صورت دوم؛ بارور شدن زن از آب مرد اجنبی ۳۳

۲-۳- صورت سوم؛ نطفۀ مردی در رحم زنی به عنوان اجاره ۵۰

۲-۴- صورت چهارم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم همان زن ۵۴

۲-۵- صورت پنجم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم زن دیگر ۵۵

۲-۶- صورت ششم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم زن دیگر مرد ۵۶

۲-۷- صورت هفتم: تلقیح و فرزند آزمایشگاهی ۵۸

فصل سوم: آثار فقهی نسب ناشی ازتلقیح مصنوعی

۳- آثار فقهی نسب ناشی ازتلقیح مصنوعی ۶۴

۳-۱- ماهیت و شرایط پذیرش نسب ۶۴

۳-۱-۱- منشأ انتساب فرزند به پدر ۶۵

۳-۲- نسب وآثار ناشی از باروری‌های پزشکی ۸۱

۳-۲-۱- نسب فرزندان ناشی از اسپرم و تخمک زوجین ۸۱

۳-۲-۲- حمل توسط همسر دوم ۹۱

۳-۲-۳- حمل توسط زن بیگانه ۹۲

۳-۳- نسب فرزندان ناشی از گامت یا زیگوت غیر زوجین ۹۵

۳-۳-۱- فرزندان ناشی از تزریق اسپرم بیگانه ۹۵

۳-۳-۲- فرزندان ناشی از تزریق(کشت) تخمک در اندام تناسلی زن ۱۰۰

۳-۳-۳- فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تناسلی زن ۱۰۲

۳-۳-۴- فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی ۱۰۳

۳-۴- آثار فقهی- حقوقی ناشی از باروری‌های پزشکی ۱۰۴

۳-۴-۱- حقوق و تکالیف فرزند ۱۰۴

فصل چهارم: تلقیح مصنوعی و اخلاق پزشکی

۴- تلقیح مصنوعی و اخلاق پزشکی ۱۲۳

۴-۱- بررسی دلالتهای عملی اصول اخلاق پزشکی در تلقیح مصنوعی ۱۲۳

۴-۱-۱- اصل احترام به استقلال فردی ۱۲۴

۴-۱-۲- اصل سودرسانی (beneficence ) 128

۴-۱-۳- اصل ضررنرسانی (nonmaleficence ) 129

۴-۱-۴- اصل عدالت ۱۳۰

۴-۲- لقاح مصنوعی از منظر اخلاق پزشکی اسلامی ۱۳۱

۴-۲-۱- شأن انسانی گامت و جنین ۱۳۲

۴-۲-۲- ملاحظات اخلاقی ۱۳۵

۴-۲-۳- نتایج روش فقهی و لوازم ادلۀ آن ۱۴۳

۴-۳- اصول اخلاقی و چالش های تلقیح مصنوعی ۱۴۵

۴-۴-۱- دیدگاه دانشمندان ۱۵۱

۴-۴-۲- دیدگاه دانشمندان غربی در خصوص باروری‌های مصنوعی ۱۵۶

۴-۴-۴- خلاصه دیدگاه فقها در خصوص باروری‌های مصنوعی ۱۵۷

نتیجه‌گیری ۱۵۹

پیشنهادها: ۱۶۶

فهرست منابع ۱۶۹

الف: منابع عربی ۱۶۹

الف: منابع فارسی ۱۶۸

 چکیده

امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان از راه غیر طبیعی امکان پذیر گردد که این دانش تلقیح مصنوعی نامیده می شود. تلقیح مصنوعی از مسائل نو خاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است و نص خاصی در فقه امامیه در این مورد وجود ندارد در حالی که حکم آن از نصوص عام و اصول کلی خارج نیست. از این رو فقها تلاش خود را در جهت استنباط حکم مسئله‌ی تلقیح مصنوعی از منابع شرعی به کار گرفته اند.

هدف از نگارش این تحقیق بررسی احکام تلقیح مصنوعی از منظر فقه امامیه و مقایسه آن با اخلاق پزشکی است.

در خصوص تلقیح مصنوعی سه نظر کلی (هفت نظر جزئی) وجود دارد عده‌ای آن را به طور کلی حرام، عده به طور کلی جایز و عده‌ای به صورت مشروط مجاز می‌دانند. اخلاق پزشکی نیز تا جایی که حریم‌ها رعایت شود و اضطراری در کار نباشد، آن را با توجه به حرمت و شأن انسانی جایز می داند. فقهای اسلام تلقیح مصنوعی را در صورتی جایز می‌دانند که میان افراد محرم صورت گیرد در غیر اینصورت آنرا تحریم کرده و یا دستور به احتیاط داده‌اند و در صورتی که تلقیح از تخمک و اسپرم زن و شوهر باشد ولی در خارج از رحم پرورش یابد، اکثر فقها جانب احتیاط را گرفته‌اند.

واژه های کلیدی: اخلاق پزشکی، باروری، تلقیح مصنوعی، فقه امامیه.

 مقدمه

همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه‌حل‌های مناسب خویش را می‌طلبند فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارائه بهترین راه‌حل‌ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی‌تواند بدون بهره‌مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید. امید به بقاء و تولید مثل در تمام قرون برای انسان ها امری فطری است که برای او یک نوع کمال محسوب می شود. براساس نظام آفرینش بقاء نوع انسان در حالت طبیعى به استمرار تولید مثل او وابسته است که از درهم آمیختنِ دو سلول نر و ماده و گذراندن دوران جنینى خود در رحم محقق مى‏گردد.

قرآن در آیات متعدد به این رمز و راز خلقت با تعابیرى زیبا اشاره مى‏کند: «یا ایها الناس إنّا خلقناکم من ذکر و أنثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا… »(حجرات،۱۳).

حال اگر در این قانون طبیعى که البته در مواردى ممکن است، با اراده خالق هستى خللى ایجاد شود، خواه در سلول نرینه و خواه در سلول مادینه یا در مسیر رسیدن این دو ماده به یکدیگر و یا در رحمى که مى ‏بایست جنین شکل گرفته را بپروراند، امکان تولید هم ‏نوع میسر نخواهد شد (صادقی‌مقدم، ۱۳۸۵، ص۸۰). نازایى که به معناى ناتوانى در تولید مثل است از زمان هاى باستان به عنوان یک معما توجه انسان ها را به خود جلب کرده و همواره در اندیشه فائق آمدن بر آن بوده است. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان از راه غیر طبیعی امکان پذیر گردد که این دانش تلقیح مصنوعی نامیده می شود. با توجه به اینکه امروزه پیشرفت‌های علمی امکان تولید مثل به شکل مصنوعی تحت عنوان «تلقیح مصنوعی» را میسر ساخته‌ است و رهیافت‌های مختلفی نسبت به آن ارائه گردیده است، لذا این پژوهش با پرداختن به تلقیح مصنوعی از منظر فقه امامیه و اخلاق پزشکی سعی دارد به شکل مقایسه‌ای این رهیافت‌ها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

تعداد صفحه :۲۱۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147900]

—-

پشتیبانی سایت :       

*