Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

گرایش :سازه 

عنوان : مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 استاد راهنما

دکتر سیروس آقاجری


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها در کشور ما صورت گرفته ولی با این حال در زمینه سازه های زیربنایی همانند پل ها هنوز مجموعه کاملا مدونی ارائه نشده است. بسیاری از پل های موجود در کشور ما براساس آئین نامه های قدیمی طراحی شده اند که با دگرگونی آئین نامه ها این پل ها توان لازم برای تحمل زلزله های متوسط تا قوی را ندارند. در همین راستا آسیب پذیری لرزه ای پل شهید حقانی تهران به صورت تفصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است، بررسی تفصیلی به دو صورت کیفی و کمی انجام می شود لذا نیروهای اعضای اصلی پل از جمله ستون ها و دیگر اجزا با بهره گرفتن از تحلیل دینامیکی طیفی محاسبه و براساس آئین نامه ۹۵ FHWA با بهره گرفتن از روش نسبت ظرفیت به تقاضا، نقاط ضعف احتمالی پل بیان می شود. نسبت های کوچکتر از یک مورد ارزیابی برای بهسازی قرار خواهند گرفت و در نهایت با توجه به مسائل اقتصادی و اجرایی، بهسازی مد نظر قرار می گیرد و طرح های لازم برای بهسازی ارائه می شود. پل مورد مطالعه بتنی و در پلان دارای قوس می باشد، مدل سازی پل بوسیله نرم افزار SAP 2000 V15 انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان از ضعف پل در برخی قسمت ها دارد. نسبت ظرفیت به تقاضای خمشی و محوری برخی از پایه های پل به خصوص پایه های میانی نامناسب بوده که نیاز به مقاوم سازی دارند. کوله های پل و پایه های موجود در زیر آن مناسب ارزیابی می شوند. عرشه سلولی پل از دیدگاه خمشی و برشی مورد ارزیابی تحلیلی قرار گرفت و کفایت آن تأیید شد. طول وصله و محل وصله آرماتورها مناسب ارزیابی می شود. درخصوص پهنای نشیمن مورد نیاز، مشکلی مطابق آیین­نامه مشاهده نشد، اما از آنجا که عرشه پل نسبت به کوله­ها مورب است، مؤلفه طولی نیروی زلزله در نشیمن­گاه هم واکنش طولی و هم عرضی دارد بنابراین پیشنهاد می شود عرشه به وسیله میل مهار به نشیمن گاه متصل شود. برای جلوگیری از حرکت خاک در هنگام زلزله از بین پایه های کوله باید تدابیر لازم اتخاذ شود. در نهایت براساس اصول مهندسی ارزش و بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که مقاوم سازی پایه ها به روش پس کشیدگی خارجی توسط الیاف های CFRP ارزیابی و انجام شوند.
واژه‌های کلیدی: آسیب پذیری، نسبت ظرفیت به تقاضا، طرح لرزه ای، پل های بتن آرمه
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه
فصل ۱: بیان گفتار …………………………………………………………………………………………..۱
۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲- هدف از تحقیق و اهداف آن ……………………………………………………………………………… ۲
۱-۳- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………… ۵
فصل ۲: کلیات و تاریخچه آسیب های وارده به پل ها در زلزله های گذشته……………………..۶
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۷
۲-۲- اثر زلزله های بزرگ برپل ها ……………………………………………………………………………………………………… ۷
    ۲-۲-۱- تغییر مکان های لرزه ای………………………………………………………………………………………………. ۱۳
    ۲-۲-۲- آسیب دیدگی های کوله………………………………………………………………………………………………. ۱۵
    ۲-۲-۳- آسیب های ایجاد شده در سطح عرشه……………………………………………………………………….. ۱۶
    ۲-۲-۴- آسیب دیدگی های نشیمن گاه (کلید های برشی)……………………………………………………. ۱۷
    ۲-۲-۵- بررسی رفتار لرزه ای پایه های پل……………………………………………………………………………….. ۱۸
    ۲-۲-۶- آسیب های وارده به دال های دسترسی یا پیش دال ها…………………………………………… ۲۲
    ۲-۲-۷- تأثیر ساختار هندسی بر سازه پل………………………………………………………………………………… ۲۳
    ۲-۲-۸- شکست  فنداسیون ……………………………………………………………………………………………………… ۲۴
    ۲-۲-۹- آسیب پذیری تکیه گاه و اتصالات ………………………………………………………………………………. ۲۴
    ۲-۲-۱۰- خرابی های قابل قبول از نظر آئین نامه آشتو ………………………………………………………… ۲۵
    ۲-۲-۱۱- خرابی های غیر قابل قبول از نظر آشتو…………………………………………………………………… ۲۵
    ۲-۲-۱۲- اثرات تخریبی زلزله بر پل های ایران ………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۳- تحقیقات انجام شده در زمینه اثر زلزله بر پل ها …………………………………………………………………. ۲۸
۲-۴- تحقیقات انجام شده در زمینه اثر زلزله بر پل ها در ایران……………………………………………………. ۳۰
    ۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی آسیب پذیری کمی پل ها…………………………….. ۳۰
۲-۵- معیارهای عملکردی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۶- خلاصه فصل :…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
فصل ۳: ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها……………….۳۵
۳-۱-  مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۳۶
۳-۲- حالات حدی طراحی و ارزیابی سازه………………………………………………………………………………………. ۳۶
     ۳-۲-۱- حالات حدی اعضا………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
     ۳-۲-۲- حالات حدی سازه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۳- ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای…………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۴- روش های ارزیابی آسیب پذیری…………………………………………………………………………………………….. ۳۸
    ۳-۴-۱- روش های طبقه بندی………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
    ۳-۴-۲- روش های بازرسی و امتیازدهی…………………………………………………………………………………… ۴۰
    ۳-۴-۳- روش های تحلیلی ارزیابی آسیب پذیری…………………………………………………………………….. ۴۰
    ۳-۴-۴- روش های آزمایشگاهی ارزیابی آسیب پذیری……………………………………………………………. ۴۰
۳-۵- ارزیابی تحلیلی آسیب پذیری پل ها……………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳-۶- ارزیابی تفصیلی آسیب پذیری مطابق با FHWA – ۹۵ ……………………………………………………….. ۴۱
    ۳-۶-۱- جمع آوری اطلاعات در خصوص پل مورد نظر…………………………………………………………… ۴۱
    ۳-۶-۲- بازرسی محلی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
    ۳-۶-۳- ارزیابی کمی اجزای پل…………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۷- مطالعات کمی آسیب پذیری پل…………………………………………………………………………………………….. ۴۲
    ۳-۷-۱- دستورالعمل ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل…………………………………………………………… ۴۲
۳-۸- روش های ارزیابی آسیب پذیری پل ها مطابق دستورالعمل FHWA – ۹۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۳
    ۳-۸-۱- روش ارزیابی براساس نسبت ظرفیت به تقاضا ………………………………………………………….. ۴۳
    ۳-۸-۲- روش ارزیابی براساس مقاومت جانبی سازه پل …………………………………………………………. ۴۷
۳-۹- مبانی مدل سازی سازه ای………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
    ۳-۹-۱- مدل واقعی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
    ۳-۹-۲- ساخت مدل آزمایشگاهی با ابعاد کوچکتر از ابعاد واقعی…………………………………………… ۴۸
    ۳-۹-۳- به کار گیری مدل تحلیلی…………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۱۰- انتخاب روش مدل سازی تحلیلی…………………………………………………………………………………………. ۴۹
    ۳-۱۰-۱- روش های گوناگون مدلسازی سازه پل…………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۱۱- رفتار سازه پل………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
    ۳-۱۱-۱- سازه با رفتار الاستیک خطی…………………………………………………………………………………….. ۵۴
    ۳-۱۱-۲- سازه با شکل پذیری محدود………………………………………………………………………………………. ۵۴
    ۳-۱۱-۳- سازه با شکل پذیری زیاد……………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۱۲- روند کلی ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل ها…………………………………………………. ۵۵ 
۳-۱۳- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………..۵۶
فصل ۴: ارزیابی لرزه ای پل شهید حقانی تهران…………………………………………………………..۵۷
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۴-۲- مشخصات عمومی پل مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۳- میزان اهمیت پل شهید حقانی……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۴-۴- مشخصات فنی پل……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
    ۴-۴-۱- طبقه بندی پل………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
    ۴-۴-۲- مشخصات ساختگاه پل………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۴-۵- مشخصات و جزئیات اجزای پل مورد مطالعه…………………………………………………………………………. ۶۳
    ۴-۵-۱- روسازه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
    ۴-۵-۲- زیر سازه و قسمت های اصلی پل………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۶- مطالعات میدانی و وضعیت موجود پل……………………………………………………………………………………. ۶۶
    ۴-۶-۱- وضعیت عرشه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴-۷- پردازش و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود پل……………………………………………………………………….. ۷۰
۴-۸- مدلسازی پل مورد مطالعه و بارگذاری آن………………………………………………………………………………. ۷۱
    ۴-۸-۱- طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۲
    ۴-۸-۲- مشخصات هندسی اعمال شده پل در شبیه سازی عددی………………………………………… ۷۲
    ۴-۸-۳- تعیین مقاومت های درج شده در مدارک فنی (مقاومت مشخصه)…………………………… ۷۴
    ۴-۸-۴- بارهای وارد به سازه………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۴-۹- تعیین ظرفیت اجزای سازه……………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۴-۱۰- نتایج تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
    ۴-۱۰-۱- تغییر مکان های ناشی از بارهای قائم………………………………………………………………………. ۷۸
    ۴-۱۰-۲- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری ایجاد شده در عرشه پل……….. ۷۹
    ۴-۱۰-۳- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در سرستون ها……………………… ۸۱
    ۴-۱۰-۴- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در کوله ها…………………………….. ۸۶
    ۴-۱۰-۵- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در پایه ها………………………………. ۹۰
    ۴-۱۰-۶- مودهای نوسان طبیعی سازه……………………………………………………………………………………… ۹۵
    ۴-۱۰-۷- تصویر مود ارتعاشی غالب…………………………………………………………………………………………… ۹۷
    ۴-۱۰-۸- تغییرمکان های ناشی از بار زلزله……………………………………………………………………………… ۹۷
۴-۱۱- ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بر مبنای دستورالعمل FHWA-95……………………………….. 100
۴-۱۲- نسبت ظرفیت به تقاضا ستون ها و پایه های بتن مسلح………………………………………………… ۱۰۱
    ۴-۱۲-۱- تعیین مقادیر ظرفیت لرزه ای نیرو و لنگر برای پایه های پل……………………………… ۱۰۱
    ۴-۱۲-۲- مقادیر تقاضا نیرو و لنگر ستون ها…………………………………………………………………………. ۱۰۳
    ۴-۱۲-۳- تعیین نسبت ظرفیت ارتجاعی به تقاضای نهایی خمشی ستون…………………………. ۱۰۴
    ۴-۱۲-۴- نسبت ظرفیت به تقاضا تغییر مکان پایه ها…………………………………………………………… ۱۱۳
۴-۱۳- ارزیابی مقاومت دال عرشه……………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
     ۴-۱۳-۱- ارزیابی مقاومت خمشی دال………………………………………………………………………………………..۱۱۵
     ۴-۱۳-۲- ارزیابی مقاومت برشی دال…………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۴-۱۴- نسبت ظرفیت به تقاضا اعضای غیر باربر ………………………………………………………………………. ..۱۱۶
    ۴-۱۴-۱- پهنای نشیمن گاه روی کوله ها……………………………………………………………………………… ۱۱۶
    ۴-۱۴-۲- مهار آرماتورهای طولی ستون…………………………………………………………………………………. ۱۱۸
    ۴-۱۴-۳- وصله آرماتورهای طولی ستون……………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۱۵- مهندسی ارزش در امر مقاوم سازی ………………………………………………………………………………… ۱۲۴
   ۴-۱۵-۱- روش و هزینه انجام مقاوم سازی…………………………………………………………………………….. ۱۲۵
   ۴-۱۵-۲- بهسازی پل بر اساس مهندسی ارزش……………………………………………………………………… ۱۲۵
۴-۱۶- انواع روش های بهسازی پل مورد مطالعه………………………………………………………………………… ۱۲۸
۴-۱۷- گزینه های پیشنهادی برای مقاوم سازی لرزه ای پل مورد مطالعه………………………………… ۱۳۳
فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها ………………………………………………………………………………۱۳۴
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………۱۳۵
۵-۲- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. .۱۳۵
۵-۳- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
مراجع…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
پیوست‌…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

  • مقدمه

اهمیت در نظر گرفتن اثرات زلزله در طراحی سازه های مهندسی برای اولین بار در سال ۱۹۲۳ پس از آسیب های مخرب زلزله کانتو[۱] (جزیره هونشو[۲] در ژاپن) به رسمیت شناخته شد. در آن روزها پل ها بر اساس فن آوری از ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه بدون توجه به اثرات اختلالات لرزه ای ساخته می شدند. آسیب های معمولی بر اثر زلزله در آن زمان به صورت تغییر مکان جانبی بود، که این عامل باعث فروپاشی کل سیستم پل می شد این یک آسیب معمول بود که اثرات لرزه ای در آن در نظر گرفته نمی شد، یا وقتی که طراحی لرزه ای به ویژه برای پایه کافی نبود، این نوع آسیب در سال ۱۹۲۰ تا۱۹۵۰ بیشتر در پل ها نمایان شد. از همین رو اقدامات متقابل لرزه ای پس از زلزله ۱۹۲۳ کانتو آغاز شد. روش نیروی جانبی استاتیکی معادل با بهره گرفتن از ضریب لرزه ای ۱/۰-۳/۰ بر اساس روش طراحی تنش مجاز، که اغلب به روش ضریب لرزه ای نامیده می شود به عنوان روشی برای مقابل با نیروی زلزله تعیین شد و برای اولین بار در طراحی پل ها در سال ۱۹۲۷ به ثبت رسید. از آن زمان بر اساس آسیب لرزه ای و پیشرفت تحقیقات عمل طراحی لرزه ای بهبود یافت. ولی با این حال هنوز دانش طراحی در مرحله اولیه و بیشتر برای اطمینان از عملکرد لرزه ای بود به همین خاطر بسیاری از عوامل مهم دیگر مانند میدان حرکت واقعی زمین، شکل پذیری و پاسخ دینامیکی و نکات دیگر در طراحی ها شامل نمی شد ولی این شروعی بود برای مقابله با اثر زلزله بر سازه.
۲-۱- هدف از تحقیق و اهداف آن

در حین وقوع زلزله تنها ساختمان ها نیستند که تحت تاثیر نیروی زلزله قرار می گیرند پل ها هم در این بین به عنوان سازه های مهم تحت تاثیر تحریکات لرزه ای قرار می گیرند. در هر کشوری راه و راه آهن به عنوان شریان های حیاتی یک کشور، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در زمان جنگ و یا بحران های دیگر مثل زلزله این راه ها به عنوان اصلی ترین راه ها برای کمک رسانی محسوب می شوند و در صورتی که دچار آسیب شوند جایگزین کردن آنها کاری بسیار مشکل است. لازمه‌ی استفاده‌ی بی‌وقفه از این نوع سازه ها این است که خسارت‌‌های وارده به آنها به حداقل میزان ممکن کاهش یابد، به طوری که بدون محدودیت ترافیکی قابل بازسازی مجدد باشد. بررسی‌ها اینگونه نشان می‌دهد که پل‌های ساخته شده در چند دهه اخیر ضعف‌های عمده‌ای در طراحی و اجرا دارند. این پل‌ها معمولاً به صورت ثقلی طراحی شده و ضوابط خاص لرزه‌ای در آنها لحاظ نشده است. از طرفی بر خلاف سازه‌های مسکونی، به منظور عملکرد بی وقفه پل‌ها بعد از وقوع زلزله بایستی شرایط بهره برداری را داشته باشند. در طراحی بسیاری از پل های گذشته به دلیل نبود دانش طراحی لازم در زمان ساختشان، اثرات تخریبی زلزله در نظر گرفته نمی شد. وقوع شکست و خرابی های متعدد در زلزله های گذشته در کشور های مختلف نظیر ۱۹۹۵ کوبه ژاپن[۳]، ۱۹۹۴ نورثریج  کالیفرنیا[۴] در ایالات متحده، نشان دهنده مقدار آسیب پذیری این سازه ها در برابر زلزله بود. از آنجا که در قرن گذشته زمین لرزه هایی که در ایران به وقوع پیوست اکثراً در محدوده شهر های بزرگ نبوده است و همچنین از آن سو که پل ها توسط نهاد های دولتی و تحت نظارت بهتری نسبت به ساختمان های معمولی طرح و اجرا می گردند خوشبختانه تاکنون شاهد خرابی های شدید از این نوع سازه ها در ایران نبودیم اما بررسی پل ها در سطح تهران مشخص کرده است در صورت وقوع زمین لرزه های نسبتاً شدید آسیب دیدگی این پل ها دور از انتظار نیست.

با توجه به مطالب فوق بهسازی رفتار لرزه ای پل های موجود را می توان از جمله اقدامات بسیار موثر در کاهش هزینه ها و تلفات ناشی از زلزله در نظر گرفت مقاوم سازی لرزه ای شامل دو گام اساسی، بررسی رفتار لرزه ای سازه های موجود و سپس بررسی روش های ارتقای رفتار لرزه ای می باشد. این بررسی ها علاوه بر کاربردشان برای مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود، با مشخص کردن نقاط ضعف سازه، وسیله موثری در جهت افزایش دانش طراحی لرزه ای و بهبود کیفیت طراحی و اجرای سازه های جدید فراهم می آورند. قبل از اینکه روش های مقاوم سازی لرزه ای را برای یک سازه به کار بریم باید دانست که سازه در کدام قسمت و با چه کیفیتی آسیب پذیر است. جهت تشخیص این آسیب پذیری نیز روش های گوناگونی وجود دارد که در کل به دو دسته روش های کیفی و روش های کمی تقسیم بندی می­گردند. در حقیقت هدف از ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای، تعیین میزان خطر لرزه ای طبقه بندی شده ای است که با بهره گرفتن از نتایج کمی، پل را تهدید می کند.
هدف از این تحقیق جمع آوری اطلاعات در خصوص ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یکی از پل های شهر تهران می باشد همانطور که می دانیم لزوم انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و همچنین بهسازی پل ها که به عنوان سرمایه ملی مطرحند، خصوصا برای پل هایی که با آیین نامه های قدیمی طرح و اجرا شده اند امری حیاتی است. ولی از آنجا که انجام این گام ها برای تمام انواع پل ها امکان پذیر نیست طی این تحقیق برخی روش های مهم و کاربردی جهت مقاصد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها تشریح می شود. فرایند ارزیابی و گام های انجام آن در بسیاری از پل ها مشابه است، لذا با بهره گرفتن از برخی تشابهات درروند ارزیابی تحلیلی پل ها، نتایج این تحقیق را  می توان در برخی موارد که ذکر خواهد شد به پل های بتنی با سیستم عرشه دو عنصری و ستون های قابی شکل تعمیم داد. این موضوع جای تحقیق بسیار دارد و شایسته است تا محققین، افق های باز تحقیقاتی را به صورت دقیق و تفصیلی ادامه دهند تا با شناخت ضعف پل ها و اجرای  طرح های بهسازی لرزه ای، هنگام وقوع زلزله شاهد آسیب دیدگی های شدید این سازه های حساس نباشیم.

تعداد صفحه : ۱۷۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153346]

—-

پشتیبانی سایت :       

*