Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

موضوع:بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

استاد راهنما:

 دکتر محمد حسن امیرتیموری

استاد مشاور:

 دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

 استاد داور:

 دکتر محمد رضا نیلی

بهار ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده؛

هدف از پژوهش حاضر بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود. نمونه های پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل (۱۵ نفر) و آزمایش (۱۵ نفر)  به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل (چند رسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل) قرار گرفت. گروه کنترل محتوای درس زیست شناسی را که با توجه به الگوی طراحی آموزشی مریل طراحی شده بود به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری ۵ درجه ای برونکن، پلاس  و لیوتنر بود. روایی و پایایی پرسشنامه توسط صاحب نظران به ترتیب ۸۳/. و ۸۰/. بدست آمد. داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چند رسانه ای طراحی شده مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل، بار شناختی بیرونی کمتری را نسبت به روش ارائه به شیوه مرسوم برای آزمودنی ها ایجاد می کند.

 

کلید واژها: بار شناختی بیرونی، چند رسانه ای آموزشی، طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی مریل

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

سوال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

تعریف های مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

تعریف های عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول) مبانی نظری

چند مفهوم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

تدریس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

طراحی آموزشی رفتارگرایانه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

شناخت گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

طراحی آموزشی شناخت گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………۱۵

ساختن گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

طراحی آموزشی ساختن گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………۱۷

ارتباط گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………….۲۰

الگوی طراحی آموزشی مریل………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

نظریه نمایش اجزاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

اهداف یا انواع عملکرد از نظر مریل…………………………………………………………………………………………………………….۲۳

عناصر محتوا در دیدگاه مریل…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

ماتریس هدف- محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

عناصر یا اجزاء آموزش از نظر مریل……………………………………………………………………………………………………………۲۷

انواع ارائه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

انواع ارائه اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

انواع ارائه ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء………………………………………………………………………………………………………….۳۶

مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل…………………………………………………………………………………………..۳۹

معماری شناختی انسان………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

نظریۀ پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

نظام حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

اصول پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

 • اصل ذخیرۀ اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………۵۱
 • اصل اقتباس و سازماندهی مجدد……………………………………………………………………………………………..۵۲
 • اصل تکوین تصادفی………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
 • اصل تغییرات محدود………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
 • اصل ارتباط و سازماندهی محیطی…………………………………………………………………………………………..۵۷

نظریه بارشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

بارشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

بارشناختی درونی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

بار شناختی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

بار شناختی مطلوب…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

تعامل بین عناصری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

اثرات بارشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

اثر هدف- آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

اثر مثال های کارشده………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

اثر تقسیم توجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

اثر مجراهای حسی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

اثر پرهیز از زیاده کاری……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

اثر معکوس خبرگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

اثر کاهش تدریجی راهنمایی………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

اثر تصور و خود-تفسیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

اثر تعامل پذیری عناصر………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

چندرسانه ای آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

عناصر نظام های چند رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

مزایای چند رسانه ای آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

مدیریت بارهای شناختی در چندرسانه ای های آموزشی………………………………………………………………………….۸۶

نظریه شناختی چندرسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

اصول چند رسانه ای آموزشی مایر……………………………………………………………………………………………………………..۸۹

 • اصل چندرسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………۸۹
 • اصل مجاورت مکانی………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
 • اصل مجاورت زمانی………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
 • اصل انسجام………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
 • اصل مجراهای حسی………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
 • اصل پرهیز از زیاده کاری…………………………………………………………………………………………………………۹۰
 • اصل تفاوت های فردی……………………………………………………………………………………………………………..۹۰

بار شناختی و طراحی چندرسانه ای آموزشی…………………………………………………………………………………………….۹۱

الف) اصولی برای کاهش بار شناختی بیرونی……………………………………………………………………………………………..۹۲

۱- اصل انسجام…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۲- اصل پرهیز از زیاده کاری………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۳- اصل علامت دهی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴- اصل مجاورت مکانی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۵- اصل مجاورت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

ب) اصولی برای مدیریت بار شناختی درونی………………………………………………………………………………………..۹۶

۱- اصل قطعه بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۲- اصل پیش نیاز آموزش……………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۳- اصل مجراهای حسی……………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

ج) اصولی برای افزایش بارشناختی مطلوب…………………………………………………………………………………………۹۸

۱- اصل چند رسانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۲- اصل شخصی سازی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۳- اصل بازخورد…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۴- اصل تأمل و تفکر………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

بخش دوم) پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

پیشینه پژوهش داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

طرح کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

ابزار اندازه گیری یا روش جمع آوری داده ها ی پژوهش……………………………………………………………………….۱۰۶

روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

آمار توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

آمار استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

محدودیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

طرح درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

پرسشنامه بار شناختی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

نمونه های اسلاید چند رسانه ای……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰

فهرست جداول

جدول ۲-۲٫ انواع بار شناختی و ویژگی های آن………………………………………………………………………………………..۶۵

جدول ۴-۱٫ توصیف نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………….۱۰۸

جدول ۴-۲٫ نتایج به دست آمده در دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون بار شناختی ………………………..۱۰۸

جدول ۴-۳٫ نتایج آزمون تی مستقل برای فرضیه پژوهش……………………………………………………………………..۱۱۰

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱٫ ماتریس هدف محتوا………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

شکل ۲-۲٫ انواع ارائه اولیه………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

شکل ۲-۳٫ نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای………………………………………………………………………………….۸۸

مقدمه

یکی از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرایندهای درونی تأثیر می پذیرد. اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل گرفته اند که افراد چگونه اطلاعات را کسب و پردازش می کنند و آن ها را به کار می گیرند. نظریۀ یادگیری شناختی بر مشخص سازی ساختارها، فرایندها و بازنمایی های شناختی تمرکز دارد که آموزش و یادگیری را تسهیل می بخشند (اسمیت و راگان[۱]، ۲۰۰۵). نظریه پردازان شناختی معتقدند که فرایندهای ذهنی یادگیرنده، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می برد و می تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی درونی وی را تغییر دهد. یکی از اندیشه های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات است. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی[۲]، فعال یا کوتاه مدت[۳] و بلند مدت[۴] در نظام شناختی انسان اشاره دارد (بیابانگرد، ۱۳۹۰).

از جمله مباحثی که در روان شناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی برای حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظه فعال ایجاد گردیده است، نظریه بار شناختی[۵] می باشد. در واقع تلاش اصلی طراحان آموزشی باید طراحی درس ها به طریقی باشد که با فرایند های یادگیری انسان سازگار باشد. استفاده از نظریه بار شناختی، نمونه ای از این تلاش در طراحی آموزشیاست.

مفهوم بار شناختی برای اولین بار در سال های ۱۹۵۰ ارائه گردید و بر این فرض استوار است که کانال های ارتباطی ظرفیت محدودی را برای ارسال اطلاعات دارند. این نظریه می گوید که ظرفیت شناختی انسان از محدودیت برخوردار است. ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحد های اطلاعاتی را پردازش نماییم.

اصطلاح بار شناختی، به میزان باری که در هنگام پردازش اطلاعات بر روی حافظه فعال یا کوتاه مدت وارد می آید، تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کند، اشاره دارد. این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات را بار شناختی می نامیم (کالیوگا[۶]، ۱۳۹۱). نظریه بار شناختی صریحاً بعنوان یک نظریه از طراحی آموزشی بر پایه دانش ما از معماری شناختی[۷] انسان توسعه داده شده است.

نظریه بار شناختی شامل جنبه هایی از معماری شناختی انسان است که به آموزش، به همراه نتایج آموزشی که از معماری شناختی ناشی می شود، مربوط هستند. تأکید و هدف نهایی این نظریه، این است که بتوانیم از دانش خود در زمینۀ شناخت انسان، برای تهیۀ اصول طراحی آموزشی بهره ببریم (سوئلر و دیگران[۸]، ۱۹۹۸).

در نظریه بار شناختی، در ابتدا دو منبع مستقل مؤثر بر ظرفیت حافظه ی فعال معرفی شدند؛ ۱- بار شناختی درونی[۹]، که بر اساس پیچیدگی ذهنی مواد آموزشی مورد یادگیری مشخص می شود (کالیوگا، ۱۳۹۱). بار درونی به عنوان اولین نوع بار شناختی به وسیلۀ کنش پذیری عناصر محتوا مشخص می شود. به عنوان طراح هیچ کنترلی بر کنش پذیری نداریم. اگر بین عناصر، سطح بالایی از کنش پذیری وجود داشته باشد، در آن صورت بار شناختی درونی بالا خواهد بود. اما اگر کنش پذیری سطح پایینی داشته باشد، بار شناختی درونی کم خواهد بود (موریسون و دیگران[۱۰]، ۱۳۸۷). ۲- بار شناختی بیرونی[۱۱]، که بر اساس شکل آموزش، می تواند به صور گوناگون (آموزش های نوشتاری، نمایش عملی و غیره)، و انجام فعالیت های مختلف (حل مسأله، مطالعۀ مثال های عملی و غیره) از سوی یادگیرندگان باشد، معین می گردد (کالیوگا، ۱۳۹۱). بار شناختی بیرونی، هنگام طراحی یا آرایش مواد آموزشی عرضه می شود. با کاربرد دقیق طراحی آموزشی و عناصر طراحی پیام می توانیم بار شناختی بیرونی بر یادگیرنده را کنترل کنیم. بنابراین، بار شناختی بیرونی به نحوۀ ارائه آموزش مربوط می شود.

[۱]– smit & Ragan

۲- Sensory Memory

۳- Short-Term Memory (STM) or Working Memory

۴ – Long-Term Memory  (LTM)

۵- cognitive Load Theory (CLT)

۱- kalyuga

۲- Cognitive architectures

۳-sweller & et. al

۴- Intrinsic cognitive load

۵-Morrison & et. al

۶- Extraneous cognitive load

۷-Multimedia

تعداد صفحه : ۱۵۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148780]

—-

پشتیبانی سایت :       

*