Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعایت بنگاه های اقتصادی در ایران

دانشگاه الزهرا

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ کارشناسی ارشد

 رشته حسابداری

عنوان

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعایت بنگاه های اقتصادی در ایران

استاد راهنما:

خانم دکتر ویدا مجتهد زاده

استاد مشاور:

آقای دکتر علوی طبری 

 تیر ۱۳۸۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                   صفحه
چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………….۹
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
۱-۱) مقدمه     ۱۱
۱-۲) تشریح و بیان موضوع     ۱۱
۱-۳) فرضیه های تحقیق     ۱۵
۱-۴) ضرورت انجام تحقیق     ۱۶
۱-۵)  اهداف اساسی تحقیق     ۱۷
(۱-۶)قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۷) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی     ۱۸
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه     ۲۱
۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری     ۲۱
۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت     ۲۲
۲-۴) درجه شمول تداوم فعالیت     ۲۵
۲-۵) تداوم و اصول حسابداری     ۲۶
۲-۶) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها     ۲۷
۲-۶-۱) ارزش تسویه     ۲۸
۲-۶-۲) بهای تمام شده تاریخی     ۲۹
۲-۶-۳) ارزش جاری     ۳۰
۲-۶-۴) ارزش فعلی جریان های نقدی     ۳۶
۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی     ۳۶
۲-۸) فرض تداوم فعالیت در ایران     ۴۴
۲-۹) مبانی نظری شاخص ها     ۴۲
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
۳-۱) مقدمه     ۵۱
۳-۲) دامنه تحقیق     ۵۱
۳-۳) روش تحقیق     ۵۲
۳-۴) ابزار اندازه گیری     ۵۲
۳-۵) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات     ۵۴
۳-۶) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه     ۵۴
۳-۷) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه     ۵۵
۳-۸) روش توزیع پرسش نامه     ۵۵
۳-۹) معایب پرسش نامه     ۵۷
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی )     ۵۹
۴-۲) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری     ۶۰
۴-۲-۱) نگاره های آماری     ۶۰
۴-۲-۱-۱)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا    ۶۱
۴-۲-۱-۲)محاسبه انحراف معیار هر شاخص    ۶۳
۴-۲-۲) آزمون فرضیه هابا بهره گرفتن از آمار استنباطی     ۶۵
۴-۲-۲-۱) فرضیه شماره یک     ۶۶
۴-۲-۲-۲) فرضیه شماره دو     ۶۷
۴-۲-۲-۳) فرضیه شماره سه     ۶۸
۴-۲-۲-۴) فرضیه شماره چهار     ۶۹
۴-۲-۲-۵) فرضیه شماره پنجم     ۷۰
۴-۲-۲-۶) فرضیه شماره شش     ۷۱
۴-۲-۲-۷) فرضیه شماره هفت     ۷۳
۴-۲-۲-۸) فرضیه شماره هشت     ۷۴
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
۵-۱) خلاصه تحقیق     ۷۷
۵-۲) نتایج تحقیق     ۷۸
۵-۳) محدودیت های تحقیق     ۷۸
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی     ۷۹

چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاه ها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرس به عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از ۵ فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روش های آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روش های تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود.

مقدمه
در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .
۱-۲)تشریح و بیان موضوع
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی  اطلاعاتی درباره و ضعیت  مالی و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرایند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( ۱۹۷۴ AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل  و با صلاحیت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید
آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده  ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی ، از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل زیر ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :
۱-    )بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .
۲-    )ایجاد انگیزه  برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده ،زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۸۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150306]

—-

پشتیبانی سایت :       

*