Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی _ گرایش آبخیزداری

با عنوان : ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 گرایش: آبخیزداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

 عنوان پایان نامه:

 ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان

  استاد راهنما:

دکتر علی فرزادیان

  استاد مشاور:

دکتر محمدرضا نیک منش

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از عوامل اساسی در طراحی و تعیین نوع سازه های حفاظت خاک و آبخیزداری، برآورد ارتفاع رواناب در کل یک حوضه آبخیز است. روش های تجربی متعددی برای محاسبه ارتفاع رواناب سالانه حوضه های آبخیز ارائه شده است. در این تحقیق ۸ روش تجربی برآورد رواناب از جمله کتاین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان، جاستین، سازمان جهانی هواشناسی، دپارتمان آبیاری هندوستان، خوزلا و دهلی و راجستان در حوزه آبخیز بختگان واقع در استان فارس محاسبه گردید.

پس از بررسی روابط تجربی برآورد رواناب و مقایسه نتایج حاصله از مدل های تجربی با مقادیر اندازه گیری شده توسط ایستگاه آب سنجی موجود در حوضه، در اکثر حوزه ها روش های دپارتمان آبیاری هند، دهلی، کوتاین و جاستین نتایج دقیق تری می دهند.

 کلمات کلیدی: دریاچه بختگان، روابط تجربی، رواناب

 فصل اول

 مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه

رواناب سطحی به آن قسمت از بارندگی اطلاق می‌گردد که در روی زمین به طرف آبراهه‌ها، دریاچه‌ها یا دریاها به جریان می‌افتد. طراحی کانال­ها یا سازه‌هایی که بتوانند جریان­های آب سطحی را از خود عبور دهند، مستلزم تعیین حداکثر دبی رواناب، حجم رواناب، حجم آب جاری شده و نیز توزیع زمانی دبی آب است. عوامل موثر بر رواناب را می توان به عوامل مربوط به بارندگی و عوامل مربوط به حوضه آبخیز تقسیم نمود. عوامل بارندگی عبارتند از: مدت بارندگی و شدت توزیع بارندگی. عوامل حوضه آبخیز عبارتند از: اندازه و شکل حوضه، جهت حوضه، پستی و بلندی، وضعیت زمین شناسی و پوشش گیاهی سطح حوضه.

برآورد و تعیین مشخصات رواناب حوضه های آبخیز علاوه بر اینکه امکان استفاده بهینه از منابع آب و برنامه ­ریزی برای کارهای آبخیزداری در آینده را می دهد، در طراحی سازه های آبی که بر روی رودخانه ها و مجاری طبیعی احداث می شوند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین برآورد دقیق آن حائز اهمیت خاصی است. ولی اشکال اساسی ناشی از فقدان آمار کافی و نتیجتاً اشکال در ارزیابی مقدار آن
می باشد. از روش های تعیین مشخصات رواناب حوضه می توان به روش های تجربی اشاره نمود که در عین سادگی از دقت نسبتاً مناسبی نیز برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق به کار بستن مدل های تجربی متعدد و انتخاب روش مناسب برآورد رواناب سالانه رودخانه ها و آبراهه ها در یک حوضه آبخیز منتخب واقع در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک می باشد. بعلاوه این روش می تواند برای محاسبه رواناب حوضه های آبخیز مجاور با شرایط اقلیمی مشابه مورد استفاده قرار گیرد. البته کاربرد چنین فرمول­هایی بدون توجه به شرایط خاص منطقه ای از قبیل آب و هوا، ابعاد، فیزیوگرافی، مرفولوژی و غیره خالی از اشکال نخواهد بود. لذا ابتدا باید مطالعات مرتبط به طور کامل انجام شده، سپس با بهره گرفتن از نتایج حاصله مدل­های تجربی قابل کاربرد در این مناطق را برگزید. ضمنا برای استفاده از فرمول های تجربی بایستی از ضرایب خاصی استفاده شود که در اکثر موارد تعیین آنها مشکل و به قضاوت­های علمی و تجربه مطالعات صحرایی ارتباط پیدا می کند. در نتیجه جهت دستیابی به نتایج دقیق تر انجام بازدیدهای صحرایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

۱-۲- فرضیه ها

۱- روابط تجربی برآورد رواناب قابل کاربرد در حوزه آبخیز بختگان می باشد.

۲- با افزایش مساحت دقتهای روش های مختلف با یکدیگر فرق می کنند.

۳- رابطه انتخاب شده برای حوزه های فاقد آمار قابل استفاده می باشد.

 

۱-۳- مواد و روش ها

   ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

استفاده از مدل های تجربی به منظور برآورد رواناب سالانه در حوضه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک که عمدتاً فاقد ایستگاه های آبسنجی می باشد از دیرباز در مطالعات هیدرولوژی مورد توصیه قرار گرفته است. البته کارایی ومناسبت این روش ها در مناطق جغرافیایی مختلف منوط به دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و آزمون های مربوطه می­باشد.

بدین ­منظور پس از تعیین موقعیت و مشخصات منطقه مورد مطالعه که شامل حوزه آبخیز بختگان استان فارس می باشد. مطالعات کتابخانه­ای، تهیه نقشه­های مورد نیاز، بازدید از ایستگاه­های هیدرومتری و کنترل میزان دقت ثبت داده ­ها اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز نموده و کیفیت آنها با آزمون های مختلف بررسی شده و داده های پرت از فرایند تحقیق حذف می شوند. سپس یک دوره اماری مشترک تعیین شده و نقایص آماری در طی این دوره توسط نرم افزارهای SPSS و Excel بازسازی می­گردند. سپس نسبت به بکارگیری روابط تجربی انتخاب شده (کتاین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان، جاستین، سازمان جهانی هواشناسی، دپارتمان آبیاری هندوستان، خوزلا و دو روش در زیر حوزه های هند) به برآورد رواناب اقدام می گردد. مدل­ها با بهره گرفتن از روش های ارزیابی (متوسط اختلاف، بیاس[۱] و جذر میانگین مربع خطا) با یکدیگر و داده های مشاهداتی مقایسه می­گردند. بعد از آنالیز نتایج حاصل از مدل­ها بهترین مدل با توجه به خطای ایجاد شده به وسیله هر مدل در حوزه آبخیز بختگان انتخاب می­شود.

۱بررسی منابع

۲- جمع آوری اطلاعات و آمار دبی روزانه، بارش روزانه، نقشه­های رقومی زیر حوزه­ها، توپوگرافی و آبراهه­ها

۳- انتخاب ایستگاه­های مناسب از لحاظ پراکنش جغرافیائی و مناسب بودن آمار .

۴- استخراج دبی متوسط سالیانه در هر ایستگاه

۵- انتخاب طول دوره آماری مناسب و باز سازی نواقص آماری.

۶- استخراج خصوصیات فیزیوگرافی و اقلیمی جهت برآورد رواناب

۷- بکارگیری روابط تجربی (کتاین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان، جاستین، سازمان جهانی هواشناسی، دپارتمان آبیاری هندوستان، خوزلا و دو روش در زیر حوزه در هند) برای برآورد رواناب

۸- مقایسه رواناب مشاهداتی و برآوردی

۹- انتخاب روابط تجربی مناسب با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی در حوزه آبخیز بختگان

۱۰- بحث و نتیجه گیری

۱-۴- اهداف تحقیق

در این تحقیق نتایج حاصله از مدل­های تجربی با مقادیر اندازه ­گیری شده توسط ایستگاه­های آب سنجی موجود در حوضه، ۸ روش تجربی برآورد رواناب از جمله کتاین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان، جاستین، سازمان جهانی هواشناسی، دپارتمان آبیاری هندوستان، خوزلا و دو روش در زیر حوزه­هائی در هند در حوزه آبخیز بختگان واقع در استان فارس مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  • بررسی روابط تجربی برآورد رواناب در حوزه آبخیز بختگان
  • ارزیابی روابط تجربی برآورد رواناب و انتخاب مناسب ترین روش
  • ارائه روش مناسب جهت برآورد رواناب در حوزه های آبخیز فاقد آمار با شرایط مشابه حوزه دارای آمار

فصل دوم

 بررسی منابع

۲-۱- مطالعات انجام شده در ایران

فتح زاده (۱۳۷۸) در روش جدید برآورد بیلان آبی در مناطق خشک از طریق تغییر در نحوه کاربری فرمول های تجربی به این نتیجه رسید که رواناب برآورد شده از طریق فرمول­های تورک شبکه­ای و تورک نواری بیشترین مقدار نزدیکی با مقدار رواناب مشاهده شده ای از ایستگاه هیدرومتری را دارند و کاربرد فرمول­های کلاسیک تورک و کوتاین در مناطق خشک خطاهای بزرگی را به دنبال خواهد داشت.

کلانتری و بذرافکن(۱۳۸۲) روش های تجربی برآورد رواناب سالانه را در حوضه آبخیز رود زرد بررسی کردند. در این تحقیق روش های تجربی برآورد رواناب که شامل روش کتاین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان ، جاستین و روش مقایسه­ای است، در حوضه رود زرد مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال ضرایب جداگانه، روش های مذکور کالیبره شده اند و جهت برآورد رواناب سالانه مورد استفاده قرار گرفت.

مهدوی و آذرخشی(۱۳۸۳) در تعیین مدل بیلان آبی مناسب ماهانه در حوزه­های آبخیز کوچک کشور(استان آذربایجان شرقی و شمال خراسان) به این نتیجه رسیدند که مدل بیلان آبی ماهانه در بیش از ۷۰ درصد موارد به خوبی میتواند رواناب ماهانه را شبیه سازی کند. این نتیجه با سایر نتایج به دست آمده در سایر نقاط جهان قابل مقایسه است و تایید می­ کند که یکی از روش های مناسب برای بازسازی آمار مدل­های بیلان آبی ماهانه هستند.

داوودی راد(۱۳۸۵) روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب را در حوزه آبخیز دریاچه نمک ارزیابی نمود. در این تحقیق کارایی روابط تجربی تورک، کوتاین، ایکار، جاستین، خوزلا و لسی تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش های ایکار، کوتاین، جاستین و تورک به ترتیب از صحت بیشتری برخور دارند و با افزایش مساحت از دقت روش ایکار کاسته و در مساحت­های زیاد روش لسی دقت بیشتری دارد.

اکبر پور و همکاران (۱۳۸۵) در به کارگیری روابط تجربی در تخمین رواناب سالیانه رودخانه ها در مناطق خشک و نیمه خشک به این نتیجه دست یافتند که رابطه لیسی از قابلیت بهتری در تخمین رواناب سالیانه برخوردار می­باشد این نتیجه همچنین می ­تواند موید این مطلب باشد که در مناطق خشک و نیمه خشک بارشهایی با شدت زیاد و تداوم کوتاه باعث طغیان رودخانه ها می شوند که این عامل در رابطه لیسی به خوبی لحاظ شده است.

شاهی نژاد و همکاران (۱۳۸۵) روش های تجربی رواناب را در حوضه آبخیز کوثر مقایسه کردند. در این تحقیق روابط تجربی موجود از جمله ایکار، جاستین، تورک، کوتاین و لیسی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت روش لیسی به عنوان مناسب­ترین روش محاسبه ضریب رواناب انتخاب گردید.

گلپایگانی و همکاران (۱۳۸۶) ارتفاع و دبی اوج رواناب در دوره بازگشت های مختلف برای حوزه آبخیز بالاده سعید آباد از زیر حوزه های آبخیز تجن را با بهره گرفتن از روش های استدلالی و شماره منحنی برآورد کردند. مقادیر برآورد شده با روش شماره منحنی در مقایسه با مقادیر به دست آمده با روش استدلالی کمتر است که علت اصلی آن تاثیر نگهداشت اولیه، که در روش شماره منحنی به آن توجه می­شود، بود. این کاهش در دوره بازگشت­های پایین ۲ و ۵ و ۱۰ و ۲۵ ساله چشمگیرتر از دوره بازگشتهای بالا ۵۰ و ۱۰۰ سال بود.

شاه محمدی حیدری و پنجکه (۱۳۸۷) روابط تجربی تخمین هرز آب سالانه در حوضه­های آبخیز دشت خوزستان را واسنجی کردند و به این نتیجه رسیدند که ضرایب روش جاستین ۶۳/۰، روش موسسه علوم زراعی هندوستان۶۷/۴ و کتاین ۰۶/۲ می­باشد. بدین ترتیب در سطح اعتماد ۹۰درصد هر سه روش و در سطح اعتماد ۹۵ درصد روش موسسه علوم زراعی هندوستان جهت استفاده توصیه گردید.

عبدی و همکاران (۱۳۸۸) مناسب‌ترین روش تجربی برآورد رواناب سالانه در حوزه آبخیز سانیج واقع در استان یزد را تعیین کردند. نتایج حاصل از آزمون روش های مختلف برآورد رواناب در مناطق خشک که تحت تاثیر خشکسالی می‌باشد نشان داد روش خوزلا مناسب‌ترین روش برآورد رواناب می‌باشد.

غفرانی (۱۳۸۸) کاربرد مدل­های تجربی به منظور محاسبه رواناب را در حوزه آبخیز رودخانه زهره بررسی کردند. به منظور بدست آوردن رواناب، به تفکیک کوه و دشت هر محدوده مدل­های مختلف تجربی بکار گرفته شد و از میان آنها مدل تجربی جاستین انتخاب گردید.

احمدی و همکاران (۱۳۸۹) در تعیین مناسب ترین روش تجربی برآورد رواناب سالانه در حوزه­های فاقد آمار غرب گلستان در حوزه آبخیز وطنا به این نتیجه رسیدند که مقادیر حجم رواناب سالانه محاسبه شده در هر یک از روش های تجربی با مقادیر اندازه ­گیری شده در نقطه خروجی حوزه تفاوت زیاد بین روش کوتاین و لانگبین اصلاح شده با مقدار اندازه ­گیری شده می­باشد در حالی که مقادیر محاسبه شده از روش تورک نتایج بهتری را نسبت به سایر روش ها نشان می­دهد.

فتح­زاده و همکاران (۱۳۸۹) مناسب ترین روش برآورد رواناب سالانه در مناطق خشک و نیمه خشک استان یزد را تعیین کردند و نتیجه بدست آمده نشان داد که رابطه سازمان هواشناسی جهانی به دلیل داشتن بیشترین همبستگی با رواناب مشاهده شده مناسب ترین روش می­باشد. بنابراین می­توان از این روش جهت محاسبه روش رواناب در مناطق خشک ونیمه خشک استفاده کرد.

اسمعلی و سمیعی (۱۳۹۰) روش های تجربی برآورد رواناب را در حوزه آبخیز تنگ خسویه در استان فارس ارزیابی نمودند. در این تحقیق ۶ روش تجربی برآورد رواناب از جمله کتاین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان، جاستین، سازمان جهانی هواشناسی، دپارتمان آبیاری هندوستان محاسبه گردید. پس از بررسی روابط تجربی برآورد رواناب و مقایسه نتایج حاصله از مدل­های تجربی با مقادیر اندازه ­گیری شده توسط ایستگاه آب سنجی موجود در حوضه، روش پیشنهاد شده توسط انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان جهت برآورد رواناب سالانه در حوضه مزبور مناسب­تر تشخیص داده شد.

اسدی و سمیعی(۱۳۹۰) روش های تجربی برآورد رواناب را در حوزه آبخیز بند بهمن در استان فارس ارزیابی نمودند. در این تحقیق ۶ روش تجربی برآورد رواناب از جمله کتاین، موسسه زراعی هند[۲]، جاستین، سازمان جهانی هواشناسی، دپارتمان آبیاری هندوستان و خوزلا محاسبه گردید.

پس از بررسی روابط تجربی برآورد رواناب و مقایسه نتایج حاصله از مدل­های تجربی با مقادیر اندازه ­گیری شده توسط ایستگاه آب­سنجی موجود در حوضه، روش پیشنهاد شده توسط موسسه زراعی هند جهت برآورد رواناب سالانه در حوضه مزبور مناسب­تر تشخیص داده شد.

 ۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور

تعداد مطالعات انجام شده در خصوص ارزیابی روابط تجربی در خارج از کشور محدود می­باشد و گاهاً محدود به منطقه مورد مطالعه می­باشد، با اینحال در ذیل مطالعاتی که در خصوص برآورد رواناب صورت پذیرفته ذکر می گردد. جاستین تحقیقات گسترده­ای برروی رابطه بین میزان بارندگی و رواناب سالانه، تعداد زیادی حوضه آبخیز در شرایط آب و هوایی مختلف بعمل آورده و نتایج خود را به صورت فرمول عمومی ارائه نمود (وارشنی[۳]،۱۹۷۹).

انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان[۴] براساس نتایچ بدست آمده از بررسی میزان رواناب سالانه ١٧ حوضه آبخیز واقع در منطقه نیلگیری رابطه­ای را ارائه نمود (موتجا[۵]، ۱۹۸۶).

لیسی دانشمند هندی بر اساس بررسی­هایی که در چندین حوضه بعمل آورد رابطه­ای را جهت برآورد رواناب سالانه ارائه نمود(گپتا[۶]، ۱۹۹۲).

سازمان هواشناسی جهانی[۷] (۱۹۹۴) این روش را در مناطق خشک و بیابانی ایالات متحده امریکا انجام پذیرفته توصیه نمود و بنابر توصیه سازمان هواشناسی جهانی برای سایر مناطق مشابه دنیا قابل استفاده
می­باشد. به عبارت دیگر این روش برای مناطقی که درجه حرارت متوسط ماهانه همواره بالای صفر است کاربرد دارد.

راگونات (۱۹۹۷) به رابطه خوزلا اشاره نمود و چنین نتیجه می­گیرد که خوزلا داده ­های درجه حرارت، بارندگی و رواناب را آنالیز نمود تا یک ارتباط تجربی بین رواناب و بارندگی به دست آورد. این فرمول روی تعداد زیادی از حوضه­ها در هند آزمایش شد و نتایج خوبی را جهت محاسبه بیلان آب سالانه ارائه نمود.

آرنل[۸] (۱۹۹۲) مدل­های موازنه آب ماهانه را با چهار مدل تجربی تحت اقالیم مختلف بررسی کرد و اختلاف بین مدل ها را مقایسه کرد.

میلی[۹] (۱۹۹۴) و میلی و ایگسون[۱۰] (۱۹۸۷) نشان دادند که خصوصیات بارندگی نظیر شدت رگبار و فراوانی، بافت خاک، نوع پوشش گیاهی و تراکم پوشش و ژئومورفولوژی، فاکتورهای مهم کنترل کننده تغییرپذیری مکانی رواناب سالیانه می باشند (ولوک و مک کابی[۱۱]، ۱۹۹۹).

فرماندز و پیزارو[۱۲] (۱۹۹۴) برای مدل­هایی که یک ورودی را بعنوان ورودی برای میزان بارندگی و رواناب نیاز دارد، متوسط و واریانس ماهانه، ضرایب خود همبستگی و مومنتوم رتبه بالا از سری های واکنش که به بعنوان تابعی از سری های ورودی برآورد می گردد را پیدا کردند.

فرماندز و پیزارو (۱۹۹۶) مدل های تابع انتقال خطی (TF) با سری های بارندگی را بعنوان ورودی برای برآورد خصوصیات آماری سری های رواناب پیشنهاد کردند. روابط تجربی بر اساس اطلاعات آبخیزها در منطقه کوهستانی شیلی برای برآورد پارامترهای مدلهای TF با رتبه پائین[۱۳] و بعضی خصوصیات آنها پیشنهاد گردید.

پی فیستر و همکاران[۱۴] (۲۰۰۴) نشان دادند که تغییر کاربری به ویژه شهرسازی می تواند اثرات محلی
معنی­داری بر سیلابی شدن حوزه های کوچک در طی بارش­های محلی سنگین داشته باشد، اما هیچ شواهدی مبتنی بر اینکه تغییر کاربری می ­تواند اثرات معنی داری بر جریان­های پیک در رودخانه­های بزرگ مژور و رااین[۱۵] داشته باشد وجود ندارد. آنها دریافتند که تغییر کاربری تنها اثر خیلی کمی بر رژیم جریان در شاخه­های اصلی مژور و را این دارد. اما بیان کرد که برای حوزه­های با مقیاس متوسط تغییرات آینده در جریان­های پیک بستگی به تغییر در تنوع بارش­های شدید به همراه تغییر کاربری دارد (به نقل از انچین و همکاران[۱۶] (۲۰۰۶)).

انچین و همکاران (۲۰۰۶) روابط رگرسیونی بین رواناب با بارندگی و درجه حرارت را برای ۶ حوزه در شمال اروشیا[۱۷] برقرار کرد. نتایج نشان داد که بارندگی بعنوان فاکتور مهم در تشکیل رواناب رودخانه، تحت شرایط اقلیمی اقیانوسی است.

جونز[۱۸] و همکاران (۲۰۰۶) حساسیت هیدرولوژیک پارامترهای مدل­های بارش رواناب SimHyd­[۱۹] و AWBM­ و یک مدل تجربی Zhang01 را از طریق اندازه ­گیری در درصد تغییر متوسط رواناب سالیانه، با تغییرات در تبخیر و تعرق پتانسیل و بارندگی را در ۲۲ آبخیز در استرالیا که دامنه­ای از شرایط اقلیمی را در بر می­گیرد، را برآورد کردند. نتایج نشان داد که مدلها حساسیت­های مختلفی را به تغییرات در تبخیر و تعرق پتانسیل و بارندگی نشان می­دهند. مدل­های SimHyd، AWBM وZhang01 بترتیب، متوسط حساسیت ۴/۲ ،۵/۲ و ۲/۱ درصد تغییر در متوسط جریان سالیانه را برای یک درصد تغییر در متوسط بارش سالیانه نشان دادند. نتایج برای تغییر تبخیر و تعرق پتانسیل ۵/-، ۸/- و ۱- درصد برای هر یک درصد افزایش در متوسط تبخیرو تعرق سالیانه هست. علی رغم این اختلافات، نتایج همبستگی­های مشابهی را برای آبخیزهای متعدد نشان داد. وقایع بارندگی بزرگ علاوه بر تغذیه آبخیز باعث ایجاد رواناب می­گردد و بارش­های سبک ممکن است بدون مشارکت در جریان رودخانه، بطور کلی تبخیرو تعرق گردند.

تعداد صفحه :۱۲۶

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

[add_to_cart id=144795]

—-

پشتیبانی سایت :       

*