Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فیزیک

عنوان : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده ‌‌‌فیزیک

بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

پایان نامه‌ کارشناسی ارشد

استاد راهنما :

دکتر احمد شیرزاد

آذرماه ۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب هشت

چکیده ۱

پیش گفتار ۲

۰-۱   پیدایش اثر کازیمیر. ۲

۰-۲   هدف کلی.. ۳

۰-۳   محتوای پایان نامه. ۴

فصل اول مقدمه .

۱-۱   تاریخچه و مفهوم خلاء کوانتومی.. ۷

۱-۲   نیروهای وان در والس…. ۸

۱-۳   مفهوم نیروی کازیمیر. ۱۰

۱-۴   نیروی کازیمیر. ۱۱

۱-۵ رهیافت های نیروی کازیمیر. ۱۱

۱-۵-۱   رهیافت انرژی نقطه صفر. ۱۲

۱-۵-۲   رهیافت فشار تابشی نقطه صفر. ۱۳

۱-۶     نیروی کازیمیر و شرایط مرزی.. ۱۴

۱-۷     درک شهودی مقادیر نیروی کازیمیر. ۱۴

۱-۸     نیروی کازیمیر و هندسه اجسام. ۱۵

۱-۹     اندازه گیری اثر کازیمیر. ۱۶

۱-۱۰     نیروهای کازیمیر و افت و خیزها ۱۸

۱-۱۰-۱   نیروهای مربوط به افت و خیزهای کوانتومی.. ۱۸

۱-۱۰-۲   نیروی کازیمیر مربوط به افت و خیزهای گرمایی.. ۲۰

۱-۱۱     معرفی اثر دینامیک کازیمیر. ۲۰

هشت

۱-۱۱-۱   اثر دینامیک کازیمیر و شرایط مرزی.. ۲۱

۱-۱۱-۲     اثر دینامیک کازیمیر و شکل سطح مرزها ۲۲

۱-۱۱-۳     آزمایش هایی در مورد اثر دینامیک کازیمیر. ۲۲

۱-۱۲   مانسته اثر کازیمیر در فیزیک کلاسیک…. ۲۳

۱-۱۳   نقش اثر کازیمیر در شاخه های مختلف فیزیک…. ۲۳

فصل دوم   کوانتش میدان های اسکالر و الکترومغناطیس با بهره گرفتن از قیود دیراک… ۲۵

مقدمه. .

۲-۱   معرفی دستگاه های مقید. ۲۶

۲-۱-۱   دستگاه های تکین و قیود. ۲۶

۲-۱- ۲   قیود نوع اول و نوع دوم. ۲۹

۲-۱-۳   کروشه دیراک…. ۳۰

۲-۲    کوانتش سیستم های مقید. ۳۰

۲-۳    کوانتش میدان کلین گوردون در حجم محدود با بهره گرفتن از قیود دیراک     ۳۲

۲-۳-۱   حل معادله میدان کلین گوردون. ۳۲

۲-۳-۲   کوانتش دستگاه بدون حل معادلات حرکت… ۳۳

۲-۳-۳     محاسبه میدان کلین گوردون با شرط مرزی نویمان. ۳۷

۲-۴   کوانتش میدان الکترومغناطیس با بهره گرفتن از قیود دیراک در حجم محدود  ۳۷

۲-۴-۱   اصول کار. ۳۷

۲-۴-۲   کوانتش میدان الکترومغناطیسی.. ۳۸

۲-۴-۳    تعریف شرایط مرزی و محاسبه قیود. ۳۹

۲-۴-۴    اعمال قیود بر بسط مولفه های میدان. ۴۱

فصل سوم خلاء الکترومغناطیسی.. ۴۲

۳-۱    معرفی.. ۴۳

۳-۲     نوسانگر هارمونیک…. ۴۳

۳-۳     رابطه مدهای میدان و نوسانگر هارمونیک…. ۴۵

۳-۴   کوانتش مدهای میدان. ۴۶

۳-۵     میدان در فضای آزاد. ۴۷

۳-۶    ضرورت میدان خلاء. ۴۹

۳-۷   اثر کازیمیر. ۵۰

نه

 

 

فصل چهارم نیروی کازیمیر برای میدان های اسکالر و الکترومغناطیس.. ۵۴

۴-۱     میدان اسکالر کوانتیده در فاصله محدود. ۵۵

 

۴-۱-۱   منظم سازی میدان اسکالر با تابع نمایی.. ۵۶

۴-۱-۲     منظم سازی میدان اسکالر با تابعی دیگر. ۵۸

۴-۲     نیروی کازیمیر برای میدان الکترو مغناطیس…. ۵۹

۴-۲-۱       صفحات رسانای موازی.. ۵۹

۴-۲-۲     به دست آوردن نیروی کازیمیر میدان الکترو مغناطیسی با بهره گرفتن از روش بررسی سازگاری قیود  ۶۲

۴-۳   فشار تابشی خلاء: توضیح فیزیکی نیروی کازیمیر. ۶۶

فصل پنجم نیروی کازیمیر برای یک ریسمان باز ۶۸

۵-۱   ریسمان باز در حضور میدان مغناطیسی B.. 69

۵-۲   معادلات میدان، شرایط مرزی و قیود ریسمان. ۷۰

۵-۳   انرژی نقطه صفر ریسمان. ۷۵

۵-۴   منظم سازی انرژی نقطه صفر و محاسبه نیروی کازیمیر. ۷۶

۵-۵   حالت کلی دیگر. ۷۷

۵-۶   نتیجه گیری.. ۷۸

مراجع. ۷۹

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه پیوند بین دو مبحث دستگاه های مقید و اثر کازیمیر می باشد. نقطه مشترک این دو مبحث مهم را می توان در شرایط مرزی یافت. در این تحقیق برای به دست آوردن نیروی کازیمیر میدان های کلین گوردون، الکترومغناطیس و ریسمان باز، از روش کوانتش سیستم های مقید با در نظر گرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود استفاده شده است. برای این منظور پس از محاسبه سازگاری قیود مذکور با هامیلتونی کل و اعمال زنجیره کامل قیود بر بسط فوریه مولفه های میدان مد های غیر فیزیکی حذف شده و به فضای فاز کاهش یافت دست می یابیم. سپس با تبدیل کروشه دیراک مدهای باقی مانده به جابه جا گر، سیستم را کوانتومی می کنیم و عملگر انرژی را بر حسب مدهایی فیزیکی بیان می کنیم. منشا اثر کازیمیر در مقایسه مدهای حاضر در عملگر انرژی دستگاه دارای شرایط مرزی با دستگاه بدون مرز است. به بیان دیگر نشان می دهیم که اعمال قیود ناشی از شرایط مرزی منجر به حذف برخی از مدها و ظهور نیروی کازیمیر می شود.

کلمات کلیدی: اثرکازیمیر، دستگاه های مقید، شرایط مرزی، کروشه دیراک.

 

پیش گفتار

 

۰-۱   پیدایش اثر کازیمیر

از زمان انتشار مقاله معروف کازیمیر[۱] مشخص گردیده است که تغییر در طیف افت و خیزها (چه کوانتومی و چه گرمایی) توسط مرزهای خارجی سبب ایجاد نوعی بر هم کنش می شود. اثر کازیمیر، در ساده ترین حالت، نیروی جاذبه بین دو صفحه صاف رسانای موازی است که منشاء آن تغییر حالت خلاءالکترومغناطیسی توسط مرزها می باشد. اگر بخواهیم در یک عبارت ساده منشاء ایجاد نیروی کازیمیر را شرح دهیم باید بگوییم که: شرایط مرزی،‌ طیف میدان کوانتومی ‌خلاء را تغییر می دهد و این تغییر طیف سبب پیدایش نیروی کازیمیر می شود.

اثر کازیمیر یکی ازنتایج اصلی الکترودینامیک کوانتومی (QED) است. توجیه این نیرو فقط در قالب الکترودینامیک کوانتومی امکان پذیر است و هیچ گونه تفسیر کلاسیکی از آن نمی توان یافت، به عبارت دیگر در حد کلاسیک(۰ħ→) نیروی کازیمیر برابر با صفر می شود[۲].

این اثر شامل نیرویی می شود که نه می توان آن را اثر بار، ‌نه گرانش و نه رد وبدل کردن ذرات بین دو جسم دانست. یک کمیت فیزیکی مهم در بحث نیروی کازیمیر فشار تابش میدان است. در غیر از حالت تشدید،‌ فشار تابش داخل حفره کوچک تر از بیرون است و صفحه ها به طرف یکدیگر جذب می شوند و چون ثابت شده است که در حالت تعادل ، مولفه های جاذبه کمی قوی تر از مولفه های دافعه هستند بنابراین برای دو

 

صفحه تخت کاملا موازی نیروی کازیمیر از نوع جاذبه است.

گر چه این نیرو فقط در فاصله های چند میکرونی قابل اندازه گیری است و مقدارش خیلی کوچک است ولی در فاصله های زیر میکرومتر، ‌قوی ترین نیروی بین دو جسم طبیعی به شمار می رود. هر چند ما در زندگی خود به طور مستقیم با این قبیل فاصله های کوچک سروکار نداریم اما اهمیت این فاصله ها در نانوساختارها و سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS) مشخص می شود[۳]. MEMS قابلیت های فراوان کاربردی در علوم مهندسی دارد و یکی از عمده ترین موارد استفاده آن در حال حاضر در سنسورهای فشار کیسه هوای اتومبیل ها است. از آن جا که قطعات MEMS در ابعاد میکرون و زیر میکرون ساخته شده اند، ‌نیروی کازیمیر باعث اتصال عناصر کوچک این قطعات خواهد شد. این اثر را می توان به نوعی از طریق فرضیه انرژی نقطه صفر (Zero Poin Energy) یا انرژی خلاء نیز بیان کرد. انرژی نقطه صفر به کوچک ترین انرژی امکان پذیر در یک سیستم مکانیک کوانتومی گفته می شود واگر بخواهیم رابطه آن را با نیروی کازیمیر بیان کنیم باید بگوییم که : نیروی کازیمیر مشهورترین اثر مکانیکی نوسانات خلاء است.

 

۰-۲   هدف کلی

پس از آن که بحث دستگاه های مقید و کوانتش لاگرانژی های تکین نخستین بار توسط دیراک و برگمن مطرح شد، مقالات و مطالعات زیادی در این مورد و کوانتش آنها انجام شد. با توجه به آنکه کوانتش این دستگاه ها با اعمال قیود روی فضای حالتها انجام می شود، (که در مورد قیود نوع اول روی فضای حالت نرمال و در مورد قیود نوع دوم در فضای فاز کاهش یافته اعمال می شود)، از کروشه های دیراک به جای کروشه های پواسون باید استفاده کرد و سپس آنها را به جای جابه جاگرهای کوانتومی تبدیل کرد.

در پایان نامه [۴]، کوانتش میدان های اسکالر و الکترومغناطیس به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. در این پایان نامه از نتایج مرجع[۴] استفاده کرده و پس از در نظر گرفتن شرایط مرزی برای هر میدان به عنوان قیود دیراک و بررسی سازگاری آنها و به دست آوردن هامیلتونی و همچنین با بهره گرفتن از کروشه های دیراک به جای کروشه های پواسون، مؤلفه های میدان محاسبه شده است. سپس با بهره گرفتن از مؤلفه های میدان به دست آمده و هم ارزی این معادلات میدان با انرژی میدان و هم چنین اعمال ویژه بسامدها، انرژی خلاء را از جمع روی همه مدهای بردار موج و طول موج به دست می آوریم که به مقدار نامتناهی ω ħ می رسیم. برای متناهی کردن این مقدار از چندین تکنیک منطم سازی(تابع نمایی ، تابع زتای ریمان و تابع قطع) استفاده می کنیم. در نهایت از اختلاف انرژی خلاء فیزیکی( اعمال شرایط مرزی) و انرژی خلاء آزاد (بدون در نظر گرفتن شرایط مرزی) انرژی کازیمیر را به دست می آوریم. یعنی:

 

باید توجه کرد که هر تغییر در شرایط مرزی مقدار این انرژی را تغییر می دهد.در نهایت با محاسبه انرژی فیزیکی، نیروی کازیمیر با مشتق گیری نسبت به فاصله به دست می آید.

روشی که در بالا توضیح داده شد به طور اصولی در کلیه میدان های اسکالر و الکترومغناطیس به کار می رود. همچنین در مقاله دهقانی و شیرزاد [۵] هامیلتونی برای ریسمان باز چه در شرایط معولی و چه در شرایطی که میدان مغناطیسی B بر ریسمان وارد می شود، به دست آمده است،کاری که در این تحقیق انجام شده است، همانند روش بالا انرژی خلاء را به دست آورده و با متناهی کردن آن توسط تابع زتای ریمان و سپس مشتق گیری از آن، نیروی کازیمیر در ریسمان باز چه در حضور میدان مغناطیسی و چه در غیاب آن را پیداکرده ایم.

 

۰-۳   محتوای پایان نامه

در فصل اول به طور مفصل به انرژی نقطه صفر، تاریخچه و مفهوم خلا کوانتومی ، پیدایش نیروهای وان در والس و در نتیجه ایجاد نیروی کازیمیر پرداخته شده است. و نشان داده شده است که نیروهای وان در والس را می توان به انرژی نقطه صفر ربط داد. سپس رهیافت های مختلف در به دست آوردن نیروی کازیمیر که شامل رهیافت انرژی نقطه صفر و رهیافت فشار تابشی نقطه صفر است را مورد بررسی قرار داده و در هر دو رهیافت پس از بررسی اختلاف آنها به نیروی کازیمیر رسیده ایم.

به مبحث مهم اثر دینامیک کازیمیر در سه قسمت وابستگی اثر دینامیک کازیمیر به شرایط مرزی، وابستگی آن به شکل سطح مرزها و اندازه گیری های تجربی این اثر پرداخته شده است. مانسته اثر کازیمیر در فیزیک کلاسیک و نقش اثر کازیمیر در شاخه های مختلف فیزیک نیز در پایان این فصل قید شده است.

فصل دوم این پایان نامه به معرفی دستگاه های مقید، لاگرانژی های تکین، قیود نوع اول و دوم، قیود اولیه و ثانویه، کروشه های پواشون و دیراک و کوانتش میدان های اسکالر و الکترومغناطیس اختصاص داده شده است که این کوانش در حجم محدود و با بهره گرفتن از قیود دیراک انجام شده است. در این بخش از نتایج به دست آمده از مرجع [۴] استفاده شده است. سپس از میدان های به دست آمده در این بخش،در فصل چهارم استفاده کرده نیروی کازیمیر متناظر برای هر میدان را به دست آورده ایم.

در فصل سوم این پایان نامه، مفهوم خلاء الکترومغناطیس به طور اصولی مورد بحث قرار داده شده است. پس از بررسی نوسانگر هارمونیک و هامیلتونی و معادلات حرکت آن، در پایان این فصل با تعریف میدان مناسب، و استفاده از تابع قطع برای متناهی کردن مقدار انرژی پتانسیل و همچنین فرمول جمع اویلر- ماکلارین نیروی کازیمیر را به دست آورده ایم.

در فصل چهارم، در ابتدا نیروی کازیمیر را برای یک میدان کلین گوردون به دست آورده ایم. در بخش دوم این فصل نیروی کازیمیر را برای میدان الکترومغناطیسی با بهره گرفتن از بسط مولفه های میدان به دست آمده در فصل دوم به دست آورده ایم. با این تفاوت که در مبحث های جداگانه به طور مفصل منظم سازی انرژی حالت پایه را با تابع خفیف بسامدی، تابع زتای ریمان و تابع قطع انجام داده ایم. در بخش سوم این فصل نیز با بهره گرفتن از فشار تابشی خلاء به نیروی کازییمر بر واحد سطح دست یافته ایم.

فصل پایانی این پایان نامه به محاسبه نیروی کازیمیر برای یک ریسمان باز در حضور میدان مغناطیسی اختصاص داده شده است. در آن جا به معرفی ریسمان باز، کنش ریسمان، معادلات میدان، هامیلتونی و شرایط مرزی ریسمان همراه با قیود مربوط پرداخته ایم، سپس انرژی نقطه صفر ریسمان را به دست آورده ایم و در پایان نیروی کازیمیر ریسمان را محاسبه کرده ایم. نتیجه مهمی را که به آن رسیده ایم این است که اعمال میدان مغناطیسی بر روی ریسمان به نیروی کازیمیر ریسمان هیچ تاثیری وارد نمی کند. بنابراین میدان مغناطیسی در نیروی کازیمیر ریسمان ظاهر نمی گردد.

فصل اول

مقدمه

    در این فصل به بررسی انرژی نقطه صفر خلاء می پردازیم. در این فصل به تاریخچه و مفهوم خلا کوانتومی، پیدایش نیروهای وان در والس و در نتیجه ایجاد نیروی کازیمیر پرداخته ایم و نشان داده ایم که نیروهای وان در والس را می توان به انرژی نقطه صفر ربط داد. سپس به مفهوم نیروی کازیمیر با بهره گرفتن از تغییر خلاء کوانتومی و نوسانات خلاء و بحث فشار تابش میدان پرداخته ایم و نشان داده ایم که میدان الکترومغناطیسی کوانتومی دارای انرژی نقطه صفر است و منشاء نیروی کازیمیر، انرژی نقطه صفر می باشد.

در بخش پنجم این فصل رهیافت های نیروی کازیمیر که شامل رهیافت انرژی نقطه صفر و رهیافت فشار تابشی نقطه صفر است را مورد بررسی قرار داده و در هر دو رهیافت پس از بررسی اختلاف آنها (چه انرژی و چه فشار تابشی) به نیروی کازیمیر رسیده ایم.

در بخش ششم این فصل وابستگی شدید نیروی کازیمیر به شرایط مرزی را همراه با مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است قید کرده ایم. در بخش های بعدی درک شهودی مقادیر کازیمیر را با همراه با چند مورد کاربردی آن و سپس اندازه گیری تجربی آن را که توسط فیزیک دانان تجربی بسیاری انجام شده است

 

ذکر کرده ایم .در بخش دهم نیروهای کازیمیری که مربوط به دو نوع افت و خیزهای گرمایی و افت و خیزهای کوانتومی می شود را همراه با مطالعات و مقالات مربوط به این مورد توضیح داده ایم.

در بخش بعدی به مبحث مهم اثر دینامیک کازیمیر در سه قسمت وابستگی اثر دینامیک کازیمیرهمچون اثر ‌استاتیک کازیمیر به شرایط مرزی ، وابستگی آن به شکل سطح مرزها و اندازه گیری های تجربی این اثر می پردازیم. در هر سه مورد فوق برای اثر دینامیک کازیمیر محاسبات و آزمایشهای گوناگونی را که انجام شده است را ذکر کرده ایم.

در بخش دوازدهم این فصل مانسته اثر کازیمیر در فیزیک کلاسیک و در بخش پایانی این فصل نقش اثر کازیمیر را در شاخه های مختلف فیزیک از جمله نظریه میدان کوانتومی ، فیزیک ماده چگال ،‌ فیزیک اتمی،‌ فیزیک مولکولی، کیهان شناسی و ریاضی فیزیک قید می کنیم.

تعداد صفحه : ۹۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154450]

—-

پشتیبانی سایت :       

*