Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. که فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح پرایمینگ بذر، شاهد (بدون پرایمینگ) با KCl وNaCl  و CaCl2 و پنج سطح شوری (۱۶، ۱۲ ،۸ ،۴ ،۰ دسی‌سیمنزبرمتر) بود. نتایج نشان داد که تاثیر پرایمینگ بذر و تنش شوری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه معنی دار بود.بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار کلرید پتاسیم ۴ دسی سیمنز بر متر بود و کمترین میزان آن مربوط به تیمارهای کلرید سدیم در سطح ۴ دسی سیمنز بر متر و کلرید پتاسیم در سطح ۱۶دسی سیمنز بر متر و در کلرید کلسیم در سطوح ۱۲ و ۱۶دسی سیمنز بر متر بود.

            

واژه های کلیدی:پرایمینگ، تنش شوری،  Aeluropus macrostachys

 

Contents

مقدمه. ۵

فصل اول: ۷

مبانی نظری تحقیق. ۷

۱-۱- بیان مساله. ۸

۱-۲-۱ هدف اصلی. ۹

۱-۲-۲ اهداف اختصاصی. ۹

۱-۳ فرضیات تحقیق. ۹

۱-۴ خصوصیات گیاه شناسی گونه مورد بررسی و تعیین رویشگاه ها ۹

۱-۴-۱ خصوصیات گیاه شناسی. ۹

۱-۴-۲اهمیت گندمیان و ارزش اقتصادی آنها ۱۱

۱-۴-۳ قبیله Aeluropodeae. 11

۱-۴-۴ ویژگی های گیاهشناسی جنس Aeluropus. 11

۱-۴-۵ کلید شناسایی گونه های جنس Aeluropus. 12

۱-۴-۶ ویژگی های گیاهشناسی گونه Aeluropus macrostachyus. 12

۱-۴-۷ پراکنش جغرافیایی: ایران ، جنوب افغانستان، پاکستان، نمونه تیپ از بلوچستان. ۱۳

۱-۴-۸ پراکنش در ایران : شرق و جنوب شرق. ۱۳

فصل دوم: ۱۶

کلیات.. ۱۶

۲-۱- تعاریف.. ۱۷

۲-۱-۱ تعریف استرین. ۱۷

۲-۱-۲ استرس.. ۱۷

۲-۱-۳ صفراسترسی یا فقدان استرس.. ۱۷

۲-۱-۴ تنش.. ۱۷

۲-۱-۴-۱ انواع تنش.. ۱۷

۲-۱-۴-۲ جوانه زنی. ۱۸

۲-۱-۴-۳ قوه نامیه بذر. ۱۹

۲-۱-۴-۴ الگوهای جوانه زنی. ۲۰

۲-۱-۴-۵- مراحل جوانه زنی. ۲۱

۲-۱-۴-۶  عوامل موثر در جوانه زنی. ۲۲

۲-۲- تنش شوری.. ۲۳

۲-۲-۱- مناطق شور جهان. ۲۴

۲-۲-۲- پراکندگی مناطق شور در ایران. ۲۴

۲-۲-۳- علل شوری.. ۲۵

۲-۲-۴- منبع نمک خاک.. ۲۵

۲-۲-۵  طبقه بندی گیاهان شور روی.. ۲۵

۲-۲-۵-۱  شور روی های اجباری.. ۲۵

۲-۲-۵-۲ شور روی های ترجیحی. ۲۶

۲-۲-۵-۳ شور روی های پشتیبان. ۲۶

۲-۲-۵-۴ شور روی های اتفاقی. ۲۶

۲-۳ استرس کلیرید سدیم،کلرید پتاسیم،کلرید کلسیم ۲۶

۲-۳-۱ تنظیم اسمزی گیاهان عالی در مقایسه با موجودات پست.. ۲۶

۲-۳-۲ تنوع در تحمل به شوری در گیاهان عالی. ۲۶

۲-۴ حدهای بقاء استرس نمک… ۲۷

۲-۴-۱ استرس های ثانویه که توسط نمک القاء می شود ۲۸

۲-۴-۱-۱ استرس اسمزی.. ۲۸

۲-۴-۱-۲ استرس کمبود ۲۹

۲-۴-۲ استرس های اولیه که توسط نمک ایجاد می شود ۳۰

۲-۴-۳ تأثیر مستقیم شوری.. ۳۴

۲-۵ اثرات فاکتورهای محیطی روی استرس نمک… ۳۵

۲-۶ اثرات مواد بکار رفته روی استرس نمک… ۳۶

۲-۶-۱ کنترل جذب سدیم، پتاسیم و کلسیم به داخل گیاه ۳۷

۲-۷ مکانیسم مقابله با تنش شوری در گیاهان. ۳۷

۲-۸ تاریخچه پرایمینگ… ۳۸

۲-۸-۱هیدرو پرایمینگ… ۳۹

۲-۸-۲ اسمو پرایمینگ… ۳۹

۲-۸-۳ ماتری پرایمینگ… ۴۰

۲-۹ عادت به شوری دادن. ۴۰

فصل سوم: ۴۱

بررسی منابع. ۴۱

۳-۱ سابقه تحقیق در ایران. ۴۲

۳-۲ سابقه تحقیق در خارج از کشور. ۴۴

فصل چهارم: ۴۵

مواد و روشها ۴۵

۴-۱ نوع روش تحقیق. ۴۶

۴-۲ روش انجام تحقیق. ۴۶

۴-۳ مشخصات طرح و فرضیات آزمایش.. ۴۶

۴-۴ روش تهیه بذور و تعیین قوه نامیه بذور. ۴۶

۴-۵ روش کار. ۴۷

فصل پنجم: ۴۸

نتایج. ۴۸

۵-۱ نتایج. ۴۹

۵-۲ نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها ۴۹

۵-۲-۱ درصد جوانه زنی Aeluropus macrostachys. 49

۵-۲-۲ سرعت جوانه زنی Aeluropus macrostachys. 50

در غلظت های مختلف تیمارهای موجود با شاهد ۵۱

۵-۲-۳ طول ساقه چه Aeluropus macrostachys. 51

۵-۲-۴ طول ریشهچه Aeluropus macrostachys. 52

۵-۳ بحث.. ۵۳

۵-۴ نتیجه گیری نهایی. ۵۴

۵-۵ پیشنهادات: ۵۵

فهرست منابع و ماخذ ۵۶

 

مقدمه

یکی از مشکلات عمده در منابع طبیعی و به خصوص مراتع،وجود خاکهای شور و شور شدن خاکهای شور می باشد که شرایط رشد گیاه را مختل می کند.از آنجایی که بخش وسیعی از مراتع ایران دارای خاکهای شور و قلیایی می باشد،در تولید علوفه مراتع،شوری و شور شدن خاک یکی از عوامل مهم بازدارنده بشمار می رود،به طوری که یکی از موانع گسترش و زادآوری گیاهان مرتعی،میزان شوری در هنگام جوانه زدن بذرها می باشد(جعفری،۱۳۷۳)

درجه مقاومت به شوری برای گیاهان مختلف در مرحله جوانه زنی متفاوت است.تحقیقات نشان می دهد که افزایش میزان شوری در مرحله جوانه زنی،مانع جوانه زدن بذر در اکثر گیاهان می شود(کوچکی و سلطانی،۱۳۷۷)بین مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و مقاومت گیاه در مراحل بعدی رابطه مستقیمی برقرار نیست،بیشتر گیاهان در مرحله جوانه زدن به شوری حساس می باشند مانند چغندر،اما بعضی از گیاهان مانند ذرت در مرحله جوانه زنی نسبتا به شوری مقاوم هستند ولی در مرحله بعدی از مقاومت کمتری برخوردار می باشند(کوچکی و سلطانی،۱۳۷۷).همچنین حساسیت جوانه زنی بذرهای گونه های مختلف نسبت به شوری بسیار متنوع است،به عنوان مثال بذر گونه ای pharagmites autstralis و hordeum jubatum  نسبت به شوری ۵۰۰۰ میلی گرم در لیترNaCl حساس نبوده،اما جوانه زنی بذر scolochloa festucaceae و typha glauca  نسبت به شوری ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر کاهش نشان داده است(گالیناتو و همکاران،۱۹۸۹).با افزایش شوری میزان جوانه زنی کاهش یافته و اثر شوری بر جوانه زنی به طور معمولی بازدارنده است(گلزار و خان،۲۰۰۰).حتی ممکن است افزایش غلظت نمک به صورت تصاعدی جوانه زنی را کاهش دهد(گلزار و خان،۲۰۰۱). به طوری که غلظتهای پایین بیشترین میزان جوانه زنی را به خود اختصاص داده و افزایش غلظت آن را کاهش می دهد(ضیاو خان،۲۰۰۴). همچنین تحقیقات نشان می دهد که نمکهای مختلف اثر متفاوتی بر جوانه زنی بذرها دارند،به همین منظور جوشی و همکاران(۲۰۰۴)اثر نمکهای مختلف از جمله MgCl2-NaCl-Kcl-MgSO4-CaCl2  و آب دریا را برجوانه زنی دو گونه علوفه ای  A.lagopoides,Sporobollus madraspatanusمورد برسی قرار داده وبه این نتیجه رسیدند که۹۰تا۹۹درصد جوانه زنی در شرایط بدون نمک صورت گرفته وبا افزایش میزان نمک مقدار جوانه زنی کاهش می یابد،همچنین نتایج نشان داد کهNaCl,KCl وآب دریا بیشترین محدودیت جوانه زنی را برای این گونه ها نسبت به سایر نمکهای ذکر شده ایجاد می­نماید.

تعداد صفحه : ۶۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154260]

—-

پشتیبانی سایت :       

*