Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : طراحی معدن سنگ آهن زرند کرمان
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده تحصیلات تکمیلی-واحد تهران جنوب
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد “M.SC”
مهندسی معدن – استخراج
عنوان:
طراحی معدن سنگ آهن زرند کرمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 معدن سنگ آهن جلال آبـاد زرنـد از زمـره یکـی از ذخـایر حـوزه آهـن دار اسـتان کرمـان محسـوب
میشود. ذخیره این معدن ٢٠٠ میلیون تن با عیار متوسط ۴۵ درصد برآورد شده است.اکتشافات مقدمـاتی،
مطالعات ژئوتکنیکی و کانه آرایی مقدماتی این منطقه در خلال سالهای ١٣۴۴ تا ١٣۵۴ انجام شـده اسـت.
اکتشافات تفصیلی این ناحیه نیز از سال ١٣٧٩ تا ١٣٨١ توسط شرکت ملی فـولاد ایـران صـورت پذیرفـت.
تعداد گمانه های حفر شده در این منطقه ٨١ گمانه با مــتراژ کلـی ٢٣٧۵٧/١ مـتر و متوسـط عمـق ٣٠٠ مـتر
میباشد.
در این پایان نامه محدوده نهایی پیت (کاواک ) معدن جلال آباد زرند با بهره گرفتن از نرمافزار CSMine تعییــن
شده است این نرم افزار محدوده نهایی کاواک را با روش بهینه سازی مخروط شناور تعیین مینماید. بدیــن
منظور آنالیز عیاری مربوط به ٧١ گمانه بعنوان داده های ورودی به نرمافزار CSMine داده شدند. برای تهیــه
مدل بلوکی کانسار باید عیار میانگین هر یک از گمانه ها مشــخص باشـد کـه در نرم افـزار CSMine عیـار
متوسط بوسیله روش میانگین وزنی محاسبه میشود. برای استفاده از ایــن عیارهـا و همچنیـن تعییـن مـیزان
همسانگردی کانسار داده های حاصل از نر م افزار CSMine وارد نرمافزار VarioC میشوند. سپس بـا اسـتفاده
از اطلاعات بدست آمده از نرمافــزار VarioC شـامل شـعاع تـاثیر، اثر قطعـهای و نا همسـانگردی و همچنیـن
داده های اقتصادی شامل هزینه ها و درآمدها بـا اسـتفاده از نرمافـزار CSMine مـدل بلوکـی کانسـار سـاخته
میشود. محدوده نهایی کاواک با در دست داشتن مدل بلوکی و اعمال محدودیتهای دیگر نظیر زاویه
شیب پایدار توسط این نرم افزار تعیین میگردد.

کلیات
١-١- اطلاعات عمومی
 منطقه جغرافیای -١-١-١
 کانسار سنگ آهن جلال آباد در موقعیت جغرافیائی با طول ۵۶ ٢۵ ٠٠ تا ۵۶ ۵٢ ۴٢ و عرض ٣١ ٠٠ ١٢
تا ٣١ ٠١ ١٨ قرار دارد. این کانسار در ٣٨ کیلومتری شمال شرق شهرستان زرند در استان کرمان واقع شده
است و روستاهای جلال آباد و نجف آباد و پابدانا و کوهبان در اطراف آن قرار دارد. یک جاده شوسه این
کانسار را به شهرستان زرند متصل مینماید و راه آهن زرند- تهران تا ١۵ کیلومتری آن کشیده شده است.
شکل ١-١ موقعیت کانسارهای آهن بلوک مرکزی ایران را نشان میدهد.
میدان مغناطیسی در میان یک رشته کوه بهم پیوسته و متراکم قـرار دارد و حـد فـاصل درههـا و دشـتهای
وسیع میان این رشته کوه که امتداد شمال غربی دارد بوسیله نمک، رس و شن که مخصوص مناطق کویری
است پوشیده شده است.
از نظر ارتفاعی محدوده سطحی کانسار در ترازهای ١٨٠٠ تا ٢٣٠٠ متر بالاتر از سطح دریــا قـرار دارد کـه
اختلاف ارتفاع نسبی کوهها و نقاط پست از ١۵ تا ۴٠٠ متر متغیر است. رودشور با جریانات فصلی به طول
١/۵ کیلومتر از جنوب به جنوبغـرب امتـداد داشـته و تـا غـرب کانسـار ادامـه دارد. آب و هـوای ناحیـه،
کویری است و اختلاف درجــه حـرارت در روز و شـب زیـاد اسـت. تغیـیرات سـالیانه درجـه حـرارت در
شهرستان زرند ١٧/۴+ و در دهکده پابدانا ١١/٧+ درجه سانتیگراد میباشد. رطوبت هوا در فصل تابستان ٣
تا ۵ درصد و بارندگی سالیانه در زرند ١۶۴ میلیمتر و در پابدانا ٣۶٢ میلیمتر است. پوشش گیــاهی منطقـه
ناچیز است و درختچه های مخصوص مناطق بیابانی رشد دارنــد. در حـال حـاضر اغلـب مـردم ایـن منطقـه
معدنکاری را پیشه خود گرفته اند.

تاریخچه فعالیتهای معدنی انجام گرفته در منطقه جلال آباد
 مطالعه ایران مرکزی از سال ١٩٣٠ شروع گردید که نتیجه آن ارائه اولین اطلاعات در مـورد سـاختار
زمین شناسـی و همچنیـن سـرمایهگذاری معـدن در سـال ١٩٣٢ میباشـد. بعدهـا در ســـال ١٩٣٨ تــا ١٩۴۵
مطالعات کانسارهای آهن آغاز شد و نقشه های مقدماتی زمین شناســی ایـران مرکـزی در سـال ١٩۵۵ تهیـه
گردید. طی سالهای ١٩٢٩ تا ١٩۶٩ بررسی های زمین شناسی در نواحی مرتفع منطقه مورد بحث انجام شد
و طی این عملیات مناطق آهن دار جلال اباد – قلعه کافر و نجف آباد کشف و ذخایر قطعی سنگ آهن از ۴۵
تا ۴٠٠ هزار تن برآوردگردید.
در سال ١٩٧۴ طی عملیات منیتو متری هوائی تمرکز آنومالیها در این منطقه کشف و بر اســاس آن ذخـیره
ممکن را حدود ۴٠ میلیون تن تخمین زدند. طی اولین نتایج عملیات مقدمـاتی اکتشـافی در سـال ١٩٧٠ تـا
١٩٧٢ با حفر ١۵ حلقه گمانه ذخیره حدود ١٠٣ میلیون تن با کاتگوری C2 را بــرای ایـن کانسـار بـرآورد
نمودند که بعدها با انجام کارهای اکتشافی بیشتر ذخیره این کانسار تا ٢٠٠ میلیون تن ترقی یافت.
٢-١- زمین شناسی ناحیه
 ساختار زمین شناسی ناحیه سنگهای رسوبی- ولکانیک و سنگهای تودهای آهک اینفرا کامبرین و
پالئوزوئیک وجود دارد. تشریح چینه شناسی و تعیین سـن سـنگهای تـودهای ناحیـه بـه علـت نبـود فسـیل
جانوری و کم بودن رخنمونهای سـنگهای قدیمـی در مرکـز دره زرنـد مشـکل میباشـد. برداشـتهای
زمینشناسـی در سـطحی بـه وسـعت ۵٠ کیلومـتر مربـع از ناحیـه انجـام شـده اسـت کـه میتوانـد معـــرف
زمین شناسی ناحیه باشد. شکل ٢-١ زمینشناسی منطقه و سنگهای دربرگیرنده آنرا نشان میدهد.
 چینه شناسی -١-٢-١
 تشکیلات زمین شناسی در بر گیرنده سنگ آهن را سری ریزو- دزو تشــکیل میدهـد کـه مربـوط بـه
دوران اینفـرا کـامبرین میباشـد. سـری ریـزو از نظـر سنگ شناسـی شـاملولکانیکها، سـنگهای کمـــی
دگرگونشده ، ماسه سنگ یا عدسیهای بزرگی از شیلهای ماسهای و سیلتستون و عدســیهای دولومیـت
بوده و ضخامت آن به بیش از ١٠٠٠ متر میرسد که مرز تحتانی ماسه سنگها مشخص نیست.
روی سری ریزو مجموعهای از سنگ ها وجود دارد که با فرض تکرار ماسه سنگها با سری دزو در شـرق
ایران مرکزی مطابقت مینماید و مربوط به دوره رسوبگذاری جدیدتــر و بعـد از فـاز تکتونیکـی اسـت.
توف ،توفیتها و توفهای برشی شده ، بیرون زدگیهای آلئورولیت ، آهکها و سنگآ هن و سنگهای
عمده سری دزو بوده که منطقه قابل توجهی را در قسمت شرق و مرکز کانسار تحت پوشش در بر دارد.

تعداد صفحه :۱۴۷

قیمت ۶۵۰۰ تومان


—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

[add_to_cart id=142955]

—-

پشتیبانی سایت :       

*