Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی – گرایش اقتصاد کشاورزی

با عنوان :  مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرایش: اقتصاد کشاورزی

موضوع:

مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید

چغندرقند شهرستان مرودشت

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم سری دیوشلی

استاد مشاور:

دکترمرتضی حسن شاهی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

امروزه از آب به عنوان کالایی اجتماعی ـ اقتصادی یاد می‌شود و از آنجا که قیمت بیان کننده کمیابی هر کالای اقتصادی دیگر می‌باشد، در نتیجه ارزش آب نیز به عنوان یک کالای اقتصادی_اجتماعی باید بیان کننده کمیابی آن باشد. لذا اطلاع از ارزش آب در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت منابع آبی و تقاضای آب دارد. درست است که عامل طبیعی خشکسالی در سال های اخیر باعث کمبود آب و پایین آمدن میزان آب قابل استحصال گردیده است، اما فقدان مدیریت صحیح منابع آبی، عدم تعریف درست مسئله کمبود آب و نبودن دیدگاه بلند مدت در نزد مصرف کننده به علت ضعف در اصول ترویجی و آموزشی، باعث گردیده در کشور، با مشکلات فراوانی روبرو گردیم. اثرات منفی ناشی از عدم بهره برداری مناسب از منابع آب، کاهش درآمد، تولید و بازدهی در بخش کشاورزی نه تنها باعث ناامیدی کشاورزان و ایجاد مشکلات مالی برای آنها گردیده، بلکه اقتصاد کشور را نیز از استفاده کامل از توان این بخش برای دستیابی به توسعه محروم ساخته است.

مدیریت تقاضای آب مستلزم بهره برداری بهتر و کاراتر از آب است که از طریق وضع قوانین، تدوین آئین نامه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و برنامه ریزی و نظارت و مشارکت بهره برداران امکان پذیر می باشد. بنابراین هدف عمده مدیریت تقاضا کنترل میزان درخواست نهاده و بهره برداری کارآمد از آب و به تعبیری توسعه در عمق می باشد. با توجه به محدودیت عرضه منابع آبی در کشور ما به خوبی ملاحظه می گردد که تأکید بر مدیریت تقاضا امری لازم جهت سوق دادن منابع آبی به سمت استفاده پایدار از آنها می باشد. ایجاد دیدگاه های نوین سازگار با اهداف توسعه پایدار منابع در نزد بهره برداران و کنترل میزان بهره برداری از طریق ابزارهای موجود می تواند سرلوحه مدیریت تقاضای آب باشد (رنگانی جهرمی و محمدی، ۱۳۸۶). یکی از این ابزارهای مدیریت تقاضای آب نرخ گذاری صحیح آب است که به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترلی، در اختیار سیاستگزاران منابع آب می باشد. اصولاً قیمتگذاری آب قسمت مهمی از سیاستگذاری و برنامه ریزی منابع آب و مدیریت تقاضای آب است. ارزش اقتصادی آب و موضوع چگونگی قیمتگذاری آن در طول دهه ها در سطح بین المللی مورد بحث قرار گرفته و با افزایش محدودیت و کمیابی آب در بعضی از نقاط دنیا از جمله ایران بحث قیمتگذاری و روش های آن در سال های اخیر شدت گرفته است. طرفداران قیمتگذاری معتقدند که سیاست قیمتگذاری آب به طور معنیداری وضعیت عملیات مدیریت آب را بهبود می بخشد و اساساً به طور جزئی یا کلی هزینه های خدمات آب را می پوشاند و از طریق تأثیر در رفتار مصرف کنندگان، امکان استفاده منطقی از آب را فراهم می کند و از طریق تأمین سرمایه لازم نیز زمینه سرمایه گذاری در منابع پایدار به ویژه در کشاورزی آبی را مهیا می سازد. بدین ترتیب با سیاست های صحیح و منطقی قیمتگذاری آب می توان بر بازده آبیاری افزود و در نتیجه از مصرف بی رویه آب جلوگیری بسیار کرد. البته فرموله کردن سیاستهای قیمتگذاری باید با ملاحظات کشش پذیری و عدم کشش پذیری تقاضای آب در کشاورزی صورت گیرد و ابزار اقتصادی باید با نیازهای اجتماعی و شرایط محیطی همراه باشد(شجری و همکاران، ۱۳۸۸).

در سطح استان فارس بهره برداری از آب های زیرزمینی روند صعودی دارد و برخی مناطق این استان از جمله مرودشت از این نظر در شرایط بحرانی به سر می برد. افزایش تمایل کشاورزان به توسعه کشت محصولات زراعی، تقاضا برای حفر چاه های جدید و استحصال شدیدتر منابع آب از چاه های موجود را افزایش خواهد داد. این در حالی است که اولویت اقتصاد و معیشت در استان فارس متکی به بخش کشاورزی است و بیش از ۹۵ درصد آب در این استان در بخش کشاورزی مصرف می شود (سازمان آب استان فارس، ۱۳۹۲). در شهرستان مرودشت کشاورزان به منظور حداکثر نمودن سود خود می کوشند تا هزینه استخراج و انتقال آب را به ارزش تولید نهایی آن برسانند. آنها به این منظور اقدام به برداشت بیش از حد آب از چاه ها، افزایش عمق چاه ها و حتی حفر غیرمجاز چاه ها می کنند. این موضوع از یک سو ناامیدی نسبت به آینده را در پی دارد و از سوی دیگر عوارض ناشی از کم آبی را شدت می بخشد. بدین ترتیب محدودیت منابع آبی و عدم صرفه جویی در مصرف آب (برداشت بیش از حد آب از چاه ها) در شهرستان مرودشت، موضوع قیمت گذاری آب را در منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.

چغندرقند با سطح زیر کشت حدود ۹۷ هزار هکتار در کشور از جمله محصولات عمده و با اهمیت به لحاظ خودکفایی در تولید قند مورد نیاز داخلی می باشد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۲). متوسط طول دوره رشد چغندرقند ۲۰۰ روز و متوسط آب مورد نیاز آن ۸۵۰۰ مترمکعب در هکتار در سطح کشور برآورد شده است. این در حالی است که با احتساب راندمان کاربرد آب حدود ۵۰ درصد در اراضی فاریاب، میزان آب مصرفی برای کشت چغندرقند بالغ بر ۱۷۰۰۰ مترمکعب در هکتار برای رسیدن به ۱۰۰ درصد عملکرد می باشد (کوچکی و همکاران، ۱۳۷۲). چغندرقند در استان فارس نیز از جمله محصولات استراتژیک است که دارای نیاز آبی بالایی نیز می باشد. در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰، استان فارس با ۳/۱۲ درصد سطح برداشت چغندرقند، سومین رتبه را پس از استان های آذربایجان غربی و خراسان در کشور ر دارا است. میزان تولید چغندرقند کل کشور ۷/۴ میلیون تن برآورد شده است که معادل ۶/۵ درصد از کل میزان تولید محصولات زراعی می­باشد. استان فارس با ۷/۹ درصد سهم از تولید کشور در جایگاه چهارم تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۲). شهرستان مرودشت با بیش از ۲۷ درصد تولید، بالاترین سهم تولید را در استان فارس در اختیار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۲). نیاز خالص آبیاری این محصول در منطقه مرودشت ۹۵۷۰ مترمکعب در هکتار و دوره کاشت و برداشت آن از اردیبهشت تا مهر ماه می باشد ( طرح بهینه سازی الگوی مصرف آب کشاورزی).

با توجه به آنچه بیان گردید و نقش حیاتی آب در تولید چغندرقند به عنوان یکی از مهمترین محصولات این منطقه و نیز با در نظر گرفتن نیاز آبی نسبتا بالای آن، این مطالعه با اهداف تخمین تابع تولید چغندرقند، تعیین کشش قیمتی تقاضای آب و ارزش بهره وری نهایی(ارزش اقتصادی) آب در تولید چغندرقند و همچنین تعیین قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با ارزش بهره وری نهایی آب در تولید چغندرقند در شهرستان مرودشت صورت گرفت. به دنبال تعیین ارزش اقتصادی آب در منطقه امید است با مدیریت صحیح اقتصادی، استفاده از منابع آب این منطقه را به طریقی برنامه‌ریزی کرد که ضمن حداکثر استفاده از امکانات، موجبات حفاظت منابع آب منطقه را فراهم آورد و از طرفی با تعیین ارزش آب زمینه را برای صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف مهیا نمود.

تعداد صفحه :۹۰

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

[add_to_cart id=144839]

—-

پشتیبانی سایت :       

*