ذیحساب

جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق ……………………………. 125
جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه سوم تحقیق …………………………. 126
نمودار 3-1- نمودار عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 98
نمودار 4-1- توزيع پاسخگويان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
نمودار 4-2- توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………. 102
نمودار 4-3-توزيع پاسخگويان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………. 103
نمودار 4-4- نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………. 104
نمودار 4-5 نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………………………………………………………….
105
نمودار4-6 نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)
106
نمودار 4-7- نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)……………………………………………………………………………………………………..
107
نمودار 4-8- نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)………………………………………………………………………………………….
108
نمودار 4-9- نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی
(پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)…………………………………………………………
109

Previous Entries گیری Next Entries ذیحساب