ذیحساب

1- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های دولتی نقش مثبتی دارند.
2- باعث افزایش کنترل های داخلی سازمان های دولتی و نیز موجب وحدت رویه در اجرای مقررات و همچنین باعث شفافیت مالی، گزارشدهی، و پاسخگویی مناسب تر و در دستیابی سارمان های دولتی در به دست آوردن نتایج مندرج در بودجه تأثیر مثبت داشته است.
بر اساس تحقیقی که آقاي مسيب احمدي منصورآباد در سال 1386 به بررسي تفکيک وظايف نظارتي و اجرايي ذيحساب در استان آذربايجان غربي پرداخته که پس از انجام تحقیقات این پژوهش محقق به این تنیجه رسیده است که واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه این امر باعث افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب در دستگاههای اجرایی شده و نیز واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارایی رئیس دستگاه اجرایی می شود.
آقای احمد عمرانی درسال 1386 در تحقیقی با موضوع بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی تهران بزرگ که با ارائه 5 فرضیه به شرح ذیل:
1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثر است.
2- نظارت سازمان بازرسی کل کشور درحسن انجام وظیفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
3- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری از جرم و تخلف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثراست.
4- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در افزایش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
5- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در احصاء آسیبها و تهدیدات ناجا با ارائه پیشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهیه پرسشنامه و جمع آوری و انجام آزمون های مربوطه در پایان به این نتایج دست یافته است: از دیدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر تمامی 5 متغیر تأثیر مثبت داشته است. اما از دیدگاه مدیران ناجا بر3 متغیر اجرای صحیح قوانین، حسن انجام وظیفه، پیشگیری از جرم و تخلف کارکنان تأثیر مثبت داشته است و بر 2 متغیر افزایش اقتدار، احصاء آسیب ها و تهدیدات تأثیر نداشته است.
در تحقیقی که آقای غلام محمد قهستانی درسال 1388با موضوع بررسی میزان اثربخشی نظارت ستادی بر عملکرد یگانهای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی درسال 86 به این نتیجه رسیده است که تأثیرات نظارت ستادی باعث شناخت نقاط قوت وضعف یگانها و بالا رفتن سطح دانش انتظامی و تخصصی کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی کارکنان و همچنین شناسایی کارکنان و مدیران کارآمد و فعال می باشد.
2-1-2- تحقیقات خارجی
با بررسی به عمل آمده از مراکز علمی و پژوهشی، به ویژه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچ گونه تحقیق خارجی در خصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا، یافت نشد. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنت بعمل آورده شده، در سایت سازمان بازرسی کل کشور تحقیقی به کوشش آقای رامین سلطانی با موضوع مطالعه تطبیقی جایگاه و اختیارات دستگاههای نظارت و بازرسی 8 کشور خارجی شامل (کره جنوبی، چین، مالزی، سنگاپور، تایلند، تونس، هند و آفریقای جنوبی )
به دست آمده که در سه محور اساسی به شرح ذیل پرداخته که بیان میگردد.
1- عناوین بازرسی در کشورهای مختلف جهان ( همچون وزارت نظارت، کمیسیون بازرسی، آژانس ضد فساد، دفتر بازرسی، دفتر مبارزه با فساد، سازمان بازرسی و…)
2- جایگاه بازرسی در ساختار حکومتها ( زیر نظر رئیس جمهور، نخست وزیر، زیر نظر پارلمان و…).
3- اختیارات و الزامات قانونی و شرایط احراز پست تصدی بالاترین مقام سازمان.
وزارت نظارت چین: وزارت نظارت چین وزارتی مستقل است که زیر نظر نخست وزیر فعالیت میکند. وزیر نظارت چین با معرفی کاندیدا توسط نخست وزیر به کنگره ملی خلق با رأی اعضاء کنگره انتخاب میشود. وزیر نظارت از تشکیلات خزب کمونیست چین انتخاب میگردد و معاون وزیر از حزب دموکرات چین انتخاب می شود.
هند: کمیسیون نظارت و بازرسی در هند به تبع ساختار فدرالی این کشور در هریک از ایالت ها و حکومت مرکزی ایجاد شده و دستگاه مستقلی است و به دلیل پارلمانی بودن سیستم صرفا” در برابر پارلمان پاسخگو میباشد. کادر مدیریتی این کمیسیون شامل یک رئیس و دو عضو است که هر سه توسط رئیس جمهوری و پس از اطلاع از نظر کمیته متشکل از نخست وزیر، وزیر کشور و رهبر اپوزیسیون در مجلس انتخاب میشوند.

Previous Entries مالي Next Entries تایلند: