Get a site

[add_to_cart id=614789]

متن کامل پایان نامه دانشگاه تهران مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی  با عنوان :

بررسی و مقایسه نوآوری‏های شغلی درمیان

عشایر اسکان یافته شهرستان مُهر

(مورد مطالعه: روستای کریم ‏آباد)

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی

دانشکده علوم‏ اجتماعی

 

پایان‏ نامه جهت دریافت

کارشناسی ‏ارشد رشته علوم ‏اجتماعی

 (مردم‏ شناسی)

 

 

بررسی و مقایسه نوآوری‏های شغلی درمیان

عشایر اسکان یافته شهرستان مُهر

(مورد مطالعه: روستای کریم ‏آباد)

 

 

استاد راهنما:

دکتر عسکری خانقاه

 

 

استاد مشاور:

دکتر رفیع‏فر

 

 

نگارش:

داتشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

در چارچوب ارزیابی مرحله تحقیقاتی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجویان دانشگاه تهران‏، آقای *به شماره دانشجویی * در رشته علوماجتماعی گرایش مردمشناسی، پایان‌نامه خود  را  به  ارزش ۴ واحد  در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲  تحت عنوان بررسی و مقایسه‌ نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسکان‌یافته شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستایکریم‌آباد) اخذ و ثبت نام نموده و  در حضور هیأت  داوران  به  شرح ذیل، مورد  دفاع قرار گرفته و موفق به اخذ  درجه عالی  با  نمره  ۱۸ گردید.

 

محل امضاء رتبه علمی

نام  و  نام خانوادگی

 

استاد
دکتر اصغر عسکری خانقاه

استاد راهنما

دانشیار دکتر جلال‌الدین رفیع‌فر

استاد مشاور

دانشیار دکتر منصور وثوقی

استاد داور

دانشیار دکتر ناصر فکوهی

مدیر گروه آموزشی

دانشیار دکتر اعظم راورد‏راد

معاون تحصیلات‌ تکمیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

موضوع این رساله، بررسی و مقایسه نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسکان‌یافته‌ شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستای کریم‌آباد) است که با توجه به ماهیت پژوهشی این موضوع، اطلاعاتی را درمورد ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر جمع‌ آوری کرده‌ایم، در این تحقیق که تحقیقی کیفی و میدانی است برای نیل به اهداف اصلی آن از روش‌های مردم‌شناختی از جمله مشاهده، گفتگوهای غیر رسمی و مصاحبه، مطالعه اسناد مدارک و ابزارهایی مانند عکس‌برداری و اینترنت سود برده‌ایم.

در این پژوهش سعی ما بر آن است که رابطه عشایر مورد مطالعه را با یکجانشینان اطراف مورد مطالعه قرار دهیم و نیز فعالیت‌ها و مشاغل این عشایر را دو دوره قبل و پس از اسکان با یکدیگر مقایسه نمائیم.

این تحقیق شامل ۷ فصل به این شرح می‌باشد: در فصل اول به ارائه طرح تحقیق پرداخته‌ایم. در فصل دوم ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر و عشایر مورد مطالعه بیان شده است. فصل سوم تحقیق به فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان و نیز ویژگی‌های این فعالیت‌ها و مشاغل عنوان شده است. فصل چهارم، دلایل اسکان این عشایر از دهه۶۰  به بعد و زمینه‌ها و ریشه‌های اسکان از دهه‌های اول قرن حاضر (از زمان رضاخان) شرح داده شده است. در فصل پنجم، تحولات کلی این عشایر آمده است. در فصل ششم، فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل پس از اسکان همراه با ویژگی‌های آن ذکر شده است و در فصل هفتم، تفاوت یکجانشینی این عشایر با روستائیان منطقه به لحاظ مشاغل اصلی (دامداری و کشاورزی) بیان شده است.

اساسی‌ترین نتایج این تحقیق (بر اساس تئوری کارکردگرایی) این بوده است که ساخت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه با تحولات اقتصادی ناشی از اسکان تغییر یافته است.  از مهمترین تغیرات سیاسی می‌توان به این موراد اشاره نمود: از میان رفتن اقتدار سنتی افرادی که از سن بیشتری برخوردارند و افزایش کنترل و نظارت دولت مرکزی بر عشایر. تغییرات فرهنگی که همراه با اسکان آنان رخ داده است، یکی پایین بودن سطح اطلاعات روز در میان بزرگسالان است که به ناتوانی تولید و تبادل اطلاعات در میان آنها منجر شده است و دیگری بروز افکار جدید و متضاد با بزرگسالان در میان نوجوانان و جوانان است. عمده‌ترین تغییرات اجتماعی می‌توان از کاهش اهمیت و نقش همسایگی وحسن همجواری، کم‌رنگ شدن یگانگی و وحدت و از میان رفتن سادگی زندگی به مانند گذشته در میان آنها نام برد.

واژگان کلیدی: عـشـایـر، عـشـایـر کـوچـنــده، عـشـایـر اسکان‌یافته، ایـل، طـایـفـه، یـیـــلاق، قـشـــلاق، بـنـکـوه

ـ فـهـرسـت مـطـالـب

صفحه

فـصـل اول : کـلـیـات  ۱۱
۱ـ ۱ـ  مـقـدمـه ۱۲
۲ـ ۱ـ طـرح مسئـلـه ۱۴
۳ـ ۱ـ سئوالات تحقیق ۱۹
۴ـ ۱ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق ۲۰
۵ـ ۱ـ اهداف تحقیق ۲۲
۶ـ۱ـ زمان پژوهش ۲۳
۷ـ۱ـ ابهامات و مشکلات تحقیق ۲۳
۸ـ۱ـ انگیزه تحقیق ۲۴
۹ـ۱ـ ابزار تحقیق ۲۴
۱۰ـ ۱ـ  روش تـحـقـیـق ۲۴
۱ـ ۱۰ـ ۱ـ تکنیک های تحقیق ۳۱
۱ـ ۱ـ ۱۰ـ ۱ـ مـشـاهـده  ۳۱
۲ـ ۱ـ ۱۰ ـ ۱ـ  مـصـاحـبـه ۳۲
۳ـ ۱ـ۱۰ ـ ۱ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارک ۳۳
۴ـ ۱ـ۱۰ـ ۱ـ  عـکـس ۳۳
۱۱ـ ۱ـ چـارچـوب نـظـری ۳۴
۱ـ ۱۱ ـ۱ ـ نـظـریـه کارکردگـرایـی ۳۴
۱ـ ۱۱ـ۱ ـ نـظـریـه نوآوری ۳۸
۱۲ـ ۱ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق ۴۳
۱۳ـ۱ـ مفاهیم و اصطلاحات ۴۷
فـصـل دوم : میدان تحقیق ۵۱
۱ـ ۲ـ  اسـتـان فـارس ۵۲
۲ـ ۲ـ شـهـرسـتـان مُهر ۵۵
۱ـ۲ـ ۲ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی ۵۵
۲ـ ۲ـ ۲ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی ۵۸
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری ۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ تـوزیـع جـمـعـیـت ۶۰
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ تـراکـم جـمـعـیـت ۶۳
۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ وضـعـیـت سـواد ۶۳
‌۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ تـرکـیـب سـنـی و جـنـسـی ۶۵
۳ـ۲ـ۲ـ اقـتـصـادی و انـرژی ۶۵
۳ـ۲ـ عـشـایـر ۶۷
۱ـ۳ـ۲ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعه‌عشایری‌براساس‌سرشماری۱۳۷۷ ۷۰
۲ـ۳ـ۲ـ سـرشـمـاری عـشـایـر کـوچـنـده سال ۱۳۷۷ ۷۲
۳ـ۳ـ۲ـ توزیع‌جمعیت۶ساله‌وبیشترعشایری‌کشوربرحسب‌وضع‌سواد ۷۲
۴ـ۳ـ۱ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
۵ـ۳ـ۲ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
۶ـ۳ـ۲ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسکان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسکان ۷۳
۷ـ۳ـ۲ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسکان یا کوچ ۷۳
۸ـ۳ـ۲ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای کریم آباد) ۷۵
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان ۸۴
۱ـ ۳ـ فعالیت‏های اقتصادی ۸۴
۱ـ ۱ـ ۳ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی ۸۶
۲ـ ۱ـ ۳ـ بـافـت سـیـاه چـادر ۹۱
۳ـ ۱ـ ۳ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی ۹۲
۴ـ۱ـ۳ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا ۹۴
۲ـ۳ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی ۹۶
۱ـ۲ـ ۳ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود کـفـا و تـقـریـبـاً خـود کـفـا ۹۷
۲ـ۲ـ ۳ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی ۹۷
۳ـ۲ـ۳ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف ۹۸
۴ـ۲ـ ۳ـ تکنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات ۹۹
۵ـ۲ـ ۳ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری ۹۹
۶ـ۲ـ ۳ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت ۹۹
۷ـ۲ـ ۳ـ رابـطـه کـاری خـانـوادگـی ۹۹
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـکـان ۱۰۱
۱ـ۴ـ خـلـع سـلاح و اسـکان عـشـایـر ایـران ۱۰۵
۲ـ۴ـ اصـلاحـات ارضـی ۱۰۸
۳ـ۴ـ  مـلـی کـردن جـنـگل هـا و مـراتـع ۱۱۰
۴ـ۴ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری ۱۱۱
۵ـ ۴ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید ۱۱۲
۶ـ۴ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی ۱۱۳
۷ـ۴ـ دلایـل شـخـصـی ۱۱۴
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـکـان ۱۱۶
۱ـ۵ـ تغییر رفتارهای گروهی ۱۱۷
۲ـ۵ـ گسترش ارتباطات ۱۱۹
۳ـ۵ـ تغییر اشکال معیشتی ۱۲۰
۴ـ۵ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی ۱۲۳
۵ـ۵ـ نیازهای جدید ۱۲۴
۶ـ۵ـ افزایش نرخ با سوادی ۱۲۵
۱ـ ۶ـ ۵ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد ۱۲۷
۲ـ ۶ـ ۵ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد ۱۲۸
۳ـ ۶ـ ۵ ـ مهاجرت ۱۲۸
۴ـ ۶ـ ۵ ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید ۱۲۹
۵ـ ۶ـ ۵ ـ تحول در ملاک های ازدواج ۱۲۹
۶ـ ۶ـ ۵ ـ شکاف میان دو نسل ۱۳۰
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسکان عشایر روستای کریم‏آباد ۱۳۱
۱ـ ۶ـ فعالیت‏های اقتصادی ۱۳۲
۱ـ۱ـ ۶ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه ۱۳۲
۲ـ۱ـ۶ـ صنایع دستی ۱۳۴
۳ـ۱ـ ۶ـ بـاغـبـانـی ۱۳۶
۴ـ۱ـ ۶ـ فـعـالـیـت در شـرکـت هـای صـنـعـتـی ۱۳۹
۵ـ۱ـ ۶ـ پـرورش زنـبـور عـسـل ۱۴۰
۶ـ۱ـ ۶ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی ۱۴۲
۷ـ۱ـ ۶ـ کـشـاورزی ۱۴۳
۲ـ۶ـ ویژگی‏های اقتصادی ۱۴۴
۱ـ۲ـ۶ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید ۱۴۴
۲ـ۲ـ۶ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل ۱۴۵
۳ـ۲ـ۶ـ نوع معیشت غالب بر دامداری ۱۴۶
فـصـل هفتم : تفاوت یکجانشینی عشایر با یکجانشینی روستایی در شهرستان مُهر ۱۴۷
۱ـ۷ـ کشاورزی ۱۴۸
۱ـ نوع محصول تولید شده ۱۴۸
۲ـ کشاورزی به عنوان یک شغل و فعالیت اقتصادی ۱۴۹
۳ـ سابقه کشاورزی متفاوت ۱۴۹
۲ـ۷ـ دامـداری ۱۵۰
۱ـ سـابـقـه دامـداری ۱۵۰
۲ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی ۱۵۱
۳ـ نوع دام‏ها ۱۵۲
۴ـ نوع تغذیه دام‏ها ۱۵۳
ـ نتیجه‏ گیری ۱۵۵
ـ فـهـرسـت مـنـابـع ۱۶۱

 

ـ فهرست عکس‏ها

شماره عکس موضوع عکس
عکس شماره (۱) کوچ عشایر قشقایی ۲۷
عکس شماره (۲) چهره یک مرد قشقایی ۲۷
عکس شماره (۳) زوج کهنسال عشایری در شهرستان مُهر ۲۸
عکس شماره (۴) خانواده عشایری در زیر سیاه چادر ۲۹
عکس شماره (۵) استفاده از چادرهای جدید در میان عشایر ۳۵
عکس شماره (۶) سیاه‌چادر درمیان‌عشایرمنطقه به‌مانندگذشته کارایی‌چندانی ندارد ۳۶
عکس شماره (۷) قبرستان تاریخی فال ۵۶
عکس شماره (۸) آسیاب آبی خوزی ۵۶
عکس شماره (۹) حمام وراوی ۵۷
عکس شماره (۱۰) استودان‏های خوزی ۵۷
عکس شماره (۱۱) بخش انرژی شهرستان مُهر ۶۶
عکس شماره (۱۲) پالایشگاه در حال ساخت ۶۷
عکس شماره (۱۳) تابلو روستای کریم‏آباد ۷۵
عکس شماره (۱۴) نمای کلی روستای کریم‏آباد ۷۸
عکس شماره (۱۵) نمایی از یک خانه در روستای کریم‏آباد ۸۰
عکس شماره (۱۶) نمایی از درون یک خانه در روستای کریم‏آباد ۸۲
عکس شماره (۱۷) راه‏سازی به روستا ۸۲
عکس شماره (۱۸) لوله‏کشی آب به روستا با سرمایه و هزینه روستائیان ۸۳
عکس‏های شماره

(۱۹ و ۲۰)

درچند سال اخیر امکاناتی به روستائیان اختصاص یافته است که از آن جمله می‏توان به برق و تلفن اشاره نمود ۸۳
عکس شماره (۲۱) دام‏های عشایری ۸۵
عکس شماره (۲۲) طرح فرش عشایری و وسائل بافت آن ۸۷
عکس شماره(۲۳) فرش عشایری ۸۸
عکس شماره(۲۴) بافت جاجیم ۹۱
عکس شماره (۲۶) سیاه‏چادرهای مورد استفاده در میان عشایر ۹۲
عکس شماره(۲۷) تهیه کشک در میان عشایر روستای کریم‏آباد ۹۳
عکس شماره(۲۸) زن عشایری در حال تهیه ماست ۹۴
عکس شماره (۲۹) کودک عشایری در حال چرای دام‏ها ۹۵
عکس شماره(۳۰) چوپانان عشایری ۹۶
عکس شماره (۳۱) دبستان ابتدایی در روستای کریم آباد ۱۲۷
عکس شماره(۳۲) دامداری در روستای کریم‏آباد ۱۳۲
عکس شماره(۳۳) دامداری امروزه به مانند گذشته در میان عشایر صورت نمی‏گیرید ۱۳۳
عکس شماره(۳۴) به دست آوردن کره از شیر گوسفندان برای تغذیه ۱۳۴
عکس شماره(۳۵) تمامی اعضاء خانواده در بافت فرش کمک می‏کنند ۱۳۵
عکس شماره(۳۶) فرش یکی ازصنایع معمول در میان عشایر روستای کریم‏آباد ۱۳۶
عکس شماره(۳۷) باغ مرکبات متعلق به روستائیان ۱۳۷
عکس‌های شماره

(۳۸ و۳۹)

اشتغال عده‏ای از عشایر روستای کریم‏آباد به عنوان باغبان در باغات ۱۳۸
عکس‌شماره (۴۰) شروع به ساخت پالایشگاه گاز در شهرستان مُهر (پارسیان) ۱۴۰
عکس‌شماره (۴۱) شروع به کار پالایشگاه گاز عسلویه (پارس جنوبی) ۱۴۰
عکس‏های‌شماره

(۴۲ و ۴۳)

مشاغل جدید در میان عشایر اسکان یافته شهرستان مُهر (پرورش زنبور عسل) ۱۴۱
عکس شماره(۴۴) رانندگی یکی از مشاغل جدید در میان عشایر روستا ۱۴۲
عکس شماره(۴۵) زمین‏های زیر کشت عشایر ۱۴۳
عکس شماره(۴۶) دامداری در روستای کریم‏آباد ۱۵۱
عکس شماره(۴۷) دامداری در خانه روستاهای شهرستان مُهر ۱۵۲
عکس شماره(۴۸) محل نگه‏داری دام‏ها در روستای کریم‏آباد ۱۵۴

 

 

ـ فهرست نقشه‏ها

شماره نقشه موضوع نقشه
نقشه شماره (۱) نقشه ایران ۵۳
نقشه شماره (۲) نقشه استان فارس ۵۹
نقشه شماره (۳) نقشه شهرستان مُهر ۶۲

 

 

ـ فهرست جداول

شماره جدول موضوع جدول
جدول شماره (۱) تعداد بخش ها ، شهرها و دهستان های کشور برحسب استان و شهرستان در پایان اسفند ۱۳۸۱ ۵۴
جدول شماره (۲) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۴۵ ۵۸
جدول شماره (۳) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۵۵ ۵۸
جدول شماره (۴) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۶۵ ۵۸
جدول شماره (۵) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۷۵ ۶۰
جدول شماره (۶) ویژگی های جمعیتی شهرستان مُهر در سال ۱۳۸۰ ۶۰
جدول شماره (۷) توزیع جمعیت بر حسب بخش به تفکیک جنس در سال۱۳۸۰ ۶۱
جدول شماره (۸) توزیع جمعیت نقاط روستائی  بر حسب بخش به تفکیک ۶۱
جدول شماره (۹) توزیع جمعیت نقاط روستایی بر حسب بخش به تفکیک جنس در سال ۱۳۸۰ ۶۱
جدول شماره (۱۰) تعداد آبادی های دارای سکنه شهرستان‏بر حسب بخش و به تفکیک تعداد خانوار ۶۱
جدول شماره (۱۱) جمعیت و مساحت به تفکیک بخش در سال ۱۳۸۰ ۶۳
جدول شماره (۱۲) درصد جمعیت ۶ ـ ۲۴ ساله در حال تحصیل بر حسب‏گروه‏های عمده سنی به تفکیک نقاط شهری و روستایی به صورت درصد ۶۴
جدول شماره (۱۳) درصد باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب گروه های سنی به تفکیک سن و جنس به درصد
جدول شماره (۱۴) تخمین جمعیت عشایری در کتاب گنج شایگان ۶۹
جدول شماره (۱۵) تخمین جمعیت عشایری در کتاب آشنایی با جامعه عشایری ایران ۷۰
جدول شماره (۱۶) خانوار و جمعیت ایل ها و طایفه‎های مستقل بیش از  ۲۰ خانوار و استان های محل استقرار آنها ۷۱
جدول شماره (۱۷) تـوزیـع جـمـعـیـت ۶ سـالـه و بـیـشـتـر عـشـایـری کـشـور بـر حـسـب وضـع سـواد ۷۱
جدول شماره (۱۸) آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
جدول شماره (۱۹) اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
جدول شماره (۲۰) آمـار جـمـعـیـتـی عـشـایـر داوطـلـب اسـکـان بـرحـسـب مـحـل مـورد نـظـر بـرای اسـکـان ۷۳
جدول شماره (۲۱) آمـارجـمـعـیـتـی عـشـایـر بـرحـسـب عـلاقـه‌بـه اسـکان یـا کـوچ ۷۳
جدول شماره (۲۲) جمعیت عشایری در استان های کشور به ترتیب تعداد خانوار ییلاقی و قشلاقی ۷۴
جدول شماره (۲۳) ترکـیـب سـنـی و جـنسـی روسـتـای کـریـم‌آبـاد ۷۷
جدول شماره (۲۴) فعالیت اقتصادی در میان عشایر کریم‌آباد ۸۱
جدول شماره (۲۵) مقایسه ‌خانوارهای‌ کوچ‌رو ایل‌قشقایی در سال‌های ۱۳۵۳و۱۳۶۱ ۱۰۳

 

مـقـدمـه

ـ طـرح مسئله

ـ سئولات تحقیق

ـ اهـمـیـت تـحـقـیـق

ـ اهداف تحقیق

ـ انگیزه تحقیق

ـ ابزار تحقیق

ـ جامعه مورد مطالعه

ـ مبهمات و مشکلات تحقیق

ـ زمان پژوهش

ـ روش تـحـقـیـق

ـ چـارچـوب نـظـری

ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق

ـ مفاهیم و اصطلاحات

۱ـ۱ـ مـقـدمـه

تاریخ ایران در طول قریب ۲۵۰۰ سال و حتی بیشتر (قریب ۲۸۰۰ سال) و تا زمان سلسله پهلوی، همواره حکومت ایلات و قبایل بوده است. یک ایل، مثلاً قاجار‏ها، روی کار می‏آمدند و پس از مدتی به دلایل مختلف از عرصه حکومت حذف می‌شد و جای خود را به ایل دیگر  می‌دادند. این آمدن و رفتن‌ها پس از استقرار اسلام در میان مردم ایران نیز تداوم یافت تا به عصر پهلوی رسید.

در دوره پهلوی و در زمان حکومت رضاشاه بود که اولین سلسله حکومتی که پایه ایلی و قبیله‏ای نداشت در ایران روی کار آمد. با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی و قدرت رؤسای ایلات و قبایل ایران و نیز اینکه اغلب ایلات و عشایر ایران به خصوص در اواخر عصر قاجار مسلح بودند، رضا شاه همواره از قدرت ایلات و حرکت آنان نگران بود، تصمیم گرفت که به اسکان آنان اقدام نماید.

اسکان یک ایل، عشیره و یا یک قبیله به نوعی شکستن ساختار اجتماعی و خرد کردن بافت قدرت در آنان تلقی می‌شد و به این ترتیب دولت می‌توانست آسان‌تر بر ایلات و قبایل غلبه یافته و با سهولت بیشتری آنان را خلع سلاح نموده و آنان را در کل آسان‌تر در کنترل خود درآورد.

طرح اسکان عشایر که با شیوه زندگی آنها علی‏الاصول، مغایرت فراوانی داشت با مقاومت اغلب آنان مواجه گردید ولی دولت مرکزی به تدریج این مقاومت‏ها را در هم شکست و کم و بیش بر قدرت عشایر فایق آمد.

پس از انقلاب اسلامی به رغم آنکه حدود ۵۰ سال از اولین طرح‌های اسکان عشایر و مقامت ایلات و قبایل مختلف می‌گذشت و شرایط در این زمان بسیار تغییر کرده بود، دولت باز هم به دلایل مختلفی که بیشتر می‌توان به دلایل امنیتی و اقتصادی در آنها در اولویت باشد موضوع اسکان عشایر را در برنامه خود قرار داده که آخرین آنها نیز لایحه برنامه چهارم توسعه است که به آن اشاره و پرداخته شده است.

کوچندگی ظاهراً قدیمی‌ترین شیوه‌های زیست در ایران بوده است و به نظر می‌رسد در دورانی بسیار قدیم، قبایل کوچنده عشایری بیشتر جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند. اما با توجه به کوچندگی و در حال کوچ بودن این جمعیت به صورت گسترده و دائم، تقریباً تخمین زدن آمار و ارقام مربوط به این جمعیت بسیار مشکل به نظر می‌رسد. با توجه به تغییر و تحولات اخیر در جامعه ایران و حتی با تاثیرپذیری از از تحولات جهانی، تعداد این عشایر کوچنده بسیار کاهش یافته است و امروزه به حدود ۲% رسیده است.

با توجه به پتانسیل‌های موجود عشایر کشور در جهت تولید مواد مصرفی و صنایع مورد نیاز مردم و همچنین جاذبه‌های فرهنگی و مردم‌شناسی آنان، تاکنون این ظرفیت‌ها از سوی مسؤولان نادیده گرفته شده به گونه‌ای که عشایر در حال حاضر دارای مشکلات بی‌شماری هستند.

مطالعه و پژوهش‏های اقتصادی در جوامع سنتی و عشایری که اساس اقتصادی آن بر پایه دامداری بوده است و امروزه با تغییراتی کشاورزی و سایر مشاغل در کنار آن قرار گرفته‏ است، از جمله موضـوعات مهم در مردم‏شناسی است که این امر، باب جـدیدی را در مطالعه این جوامع، علاوه بر مردم‌شناسی ایلات و عشایر، گشوده است که آن مردم‏شناسی اقتصادی عشایر است که به تجدید نظر در برخی از مفاهیم اقتصادی در میان عشایر می‏پردازد. از جمله این مفاهیم می‏توان به «اقتصاد تأمین بقاء» (طبیبی، ۱۳۷۱ :۱۶۵) اشاره نمود. چنین اقتصاددانانی که از نظر وی این اصطلاح را به کار برده‏اند در برخورد با پژوهش‏ها و تحقیق‏های انسان‏شناسانه به این امر واقف گشته‏اند که نیازهای معنوی نیز در اقتصاد این جوامع بسیار تأثیرگذار هستند.

در مطالعه جوامع عشایری می‏توان پیوستگی میان ارزش‌‏های اقتصادی را با سایر ارزش‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مشاهده نمود و از سویی دیگر نتایج اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در سیستم تولید و فعالیت‏های اقتصادی مختلف مؤثر دانست.

یکی از مهمترین بحث‏هایی که در رابطه با عشایر می‌توان عنوان نمود بحث اسکان عشایر است. در گذشته در شهرستان مُهر تعداد عشایری که قشلاق خود را در این شهرستان می‏گذراندند بسیار فراوان بوده‏اند، اما امروزه فقط تعداد اندکی از این عشایر زمستان‏ها را در این منطقه به سر می‏برند و تعداد آنها سال به سال در حال کاهش است. در شکل وسیع‏تر آن، این مسأله در سایر نقاط نیز قابل مشاهده است.

در قرن نوزدهم جمعیت عشایری بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‏داده است. این تعداد در اوائل قرن نوزدهم به ۲/۳۰ درصد از کل جمعیت ایران را شامل می‏شده است (صفی‏نژاد، ۱۳۷۵ :۴۱) تعداد کل عشایر ایران در سرشماری سال ۱۳۵۵ به ۱۴ درصد می‏رسد. در آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور این آمار کمتر از ۲ درصد بیان شده است (بلوکباشی، ۱۳۸۲ : ۳۹) . این کاهش جمعیت عشایری ایران در این سال‏ها را می‏توان نتیجه مستقیم اسکان عشایر دانست. در تحقیق حاضر سعی بر آن است به جنبه‏ه ای ویژه‏ای از این اسکان در شهرستان مُهر در میان دسته‏ای از عشایر قشقایی بپردازیم.

۲ـ۱ـ طـرح مـسـالـه

دربند «ی» ماده ۳۰ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسکان عشایر به عنوان یکی از راه‏حل‏هایی که می‏تواند برای جمعیت عشایری سودمند و مفید واقع شود، مطرح گردیده است. در این بند اسکان عشایر به این صورت پیشنهاد شده است: «سامان‏دهی اسکان عشایر از نظر اقتصادی، معـیشتی و اشـتغال با حـفظ توانمندی های تولید مسکن، ایـجاد امـکانات زیر بنایی و خدمات رسانی به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از جمعیت عشایر». (مهاجر،۱۳۸۲)

در این بند چنین به نظر می‏آید که سیاست گام به گام و تدریجی اسکان عشایر به صورتی در نظر گرفته شده است که برای نیمی از آنها کارایی دارد و از این رو مسائلی مانند مسکن، خدمات عمومی و زیربنایی مد نظر واقع شده است. همچنین باید در نظر داشت که اینکه به جمعیت اسکان داده شده خدماتی داده شود یک امر است و اینکه اصولاً جمعیت عشایری را به اجبار اسکان دهند یک امر دیگر.

امـا اصـولی‏تریـن سـئوالاتـی که در رابـطه با ایـن مطلـب قابل بیان می‏باشـد به شـرح ذیل است:

· عشایر که علی‏الاصول کوچنده و دامپرور هستند، با اسکان و تغییر شیوه زندگی‏شان امکان تداوم زندگی دارند؟

· اصولاً اسکان و یکجانشینی بر تولید و زندگی این گروه تاثیر منفی نمی‏گذارد؟

· اینکه اساساً اسکان و یکجانشینی در کل به سود آنها بوده است و آنها از این امر راضی هستند یا نه؟

نکته دیگر اینکه طبق قانون نمی‌توان افراد به سکونت در جایی و یا عدم امکان اقامت مجبور ساخت (مگر در موارد استثنایی). در مورد این مطلب باید عنوان شود که در بین مسیر‌هایی که عشایر از آنها کوچ می‏کردند، معمولاً برخی از عشایر از مسیر‏هایی عبور می‏کردند که خسارات و آسیب‏های فراوانی از سوی دام‏های عشایری به مزارع و زمین‏های کشاورزی اطرافشان وارد می‏آوردند که در بسیاری از موارد باعث نزاع و درگیری این کوچندگان و یکجانشینان آسیب دیده می‏شد.

حال باید پرسید که آیا عشایر اصولاً علاقه به اسکان دارند؟ به ویژه آنکه بسیاری از آنان سرزمین‏های بسـیار وسیعی را از دسـت می‏دهنـد و به زندگی در زمـین کوچک محدود می‏شوند . لذا باید از آنها در مورد این مسأله تحقیق و بررسی شود و میزان رضایت آنان در مورد اسکان از خلال این گونه تحقیقات حاصل آید.

در این تحقیق سعی خواهد شد با شناخت زمینه‏های سنتی و تاثیرات تحولات جدید بر ساخت‏های سنتی، ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . عشایر مورد بررسی واقع شود. همچنین آنچه در این جا حائز اهمیت جلوه می‏کند، میزان و نوع پذیرش این تحولات از سـوی این عشایر، طی این تحولات و نوآوری‏ها و در طول زمان و روند اسکان آنان است.

همچنین برای بررسی بهتر سعی خواهد شد مقایسه‌ای میان اوضاع و احوال عشایر و ایلات در زمینه‌های مختلف صورت پذیرد و قواعـد[۱] کلـی زندگی آنها قبل و بعد از اسکان مورد بررسی واقع شود. به دلیل آنکه کلیه جنبه‌های زندگی عشایـر، همراه با یکجانشـین شدن آنان دستخوش تغییر شده به گونـه‌ای، صورت‌های مختـلف زندگی آنها نیز متحول شد، شناخت این تغییر و تحولات می‌تواند ما را با زندگی و روند نوآوری، پیشـرفت و توسعه عشایر آشنا سازد. مهمترین مسأله‌ای که در اینجا می‌تواند مورد شناسایی واقع شود، میزان و نوع رابطه‌ای است که ایلات و عشایر با روستانشینان و شهرنشینان اطراف خود دارند. به دلیل متفاوت بودن فرهنگ زندگی و معیشت عشایر و ایلات با شهر نشینان و روستائیان، تلاقی و برخورد این دو فرهنگ و این دو دسته در نوع خود بسیار حایز اهمیت است، هرچند که ممکن است دیگر امروزه نتوانیم عشایر و ایلات یکجانشین را در فرهنگی خارج از فرهنگ روستایی جای دهیم، اما به دلیل متفاوت بودن پایه‌های اولیه و اساسی فرهنگی این اقوام و این دسته‌ ها و آداب و رسوم و نوع معیشت و دیگر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این دو دسته، باز هم، تفاوت‌های عمیقی در سراسر زندگی آنان قابل مشاهده است، یکی از اساسی‌ترین مباحث تحقیق، پرداختن به این جنبه‌های مختلف زندگی عشایر و ایلات یکجانشین با روستاهای اطراف و نوع برخورد و تماس این دو دسته با یکدیگر خواهد بود که با این وجود بسیاری از ابهامات مختلف برای ما روشن خواهد شد.

در زندگی روزمره ما، آنچه که بیش از هر عامل دیگری در شکل دادن به جنبه‏ه ای مختلف آن تاثیر دارد فرهنگ است. فرهنگ درون یک جامعه یک جریان تاریخی است که از نسل‏های پیشین به ما رسیده است و جنبه تاریخی بودن آن کاملاً محرز است، زیرا دائماً در حال حرکت است و پیوسته در حال دگرگون ساختن خود‌، اعضایش، محیطش و سایر فرهنگ‏هایی که با آنها در ارتباط است از آنجا که چنین دگرگونی هایی باعث تغییرات در روابط اجتماعی بین انسان‌ها می‌گردند بررسی آنها امری ضروری است.

«همه جوامع در هر زمان و در هر حال در کشاکش نسبی تنش‌های مخصوص خود هستند هر جامعه را می‌توان به صورت صحنه رویارویی و تأثیرات متقابل دو نیرو فرض کرد. یکی نیرویی که مردم را به طرف تغییر می‌کشاند دیگری نیرویی که آنان را به حفظ وضع موجود وامی‌دارد نیروی اول تلاش می‌کند که برای استقرار خود توازن نیروی دوم را به هم بزند و دومی سعی دارد، تا اولی را از رسیدن به مقصود باز دارد. از آن جا که گرایش به تغییر، اصل بنیادین فرهنگ است همیشه نیروی نوآور با کنار زدن تدریجی یا سریع نیروهایی که حافظ وضع موجود هستند جایی برای خود باز می‌کنند و موجب تغییر می‌گردد» (فاستر، ۱۳۷۸: ۴۵).

هم چنین «بررسی های انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی حاکی از آن است که عوامل مختلفی چون اختراعات، اکتشافات، نوآوری‌های (مادی یا ایدئولوژیکی)، افزایش جمعیت، تحولات اکولوژیکی، جنگ، تماس فرهنگ‌ها و غیره همگی در تغییرات فرهنگی دخالت دارند، روی هم رفته عوامل تغییر و تحول یا داخلی‌اند یا از خارج سرچشمه گرفته و در نتیجه تماس بین جوامع به فرهنگ های دیگر راه می‌یابند اصولاً تجربه نشان داده است که جوامع دارای تکنولوژی پیشرفته، دیگر جوامع را تحت تأثیر قرار می‌دهند» (امان‌الهی، ۱۳۶۲: ۱۰۳).

بنابراین می‌توان گفت انقلاب تکنولوژیکی جریانی است که از دو قرن پیش تاکنون، تغییرات عمیقی در جامعه غربی و در دنیا بوجود آورده است، جریان صنعتی شدن، رشد شهرنشینی، افزایش تولید و سرعت در وسایل ارتباطی و حمل و نقل و غیره، تنها تظاهرات خارجی یا پدیده‌های ظاهری انقلاب صنعتی محسوب می‌گردند و در حقیقت مجموعه حیات اجتـماعی و انسـانی از این انقـلاب مـتأثر گردیـده اسـت. زنـدگی خـانـوادگـی، زندگـی مذهـبی، ادبیات، هنر، پوشاک و غیره همه و همه عمیقاً و سریعاً در مدت زمان بسیار کوتاهی دستخوش دگرگونی قرار گرفته‌اند و امروزه نیز انقلاب تکنولوژیک ادامه دارد.

عشایر ایران از جمله اقشار مختلف ایران هستند که در چند دهه اخیر به دلایل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون در میان آنها تغییرات و نوآوری‌های شدیدی در زمینه‏های مختلف به وقوع پیوسته است که زندگی آنان را دگرگون کرده است. با اشاعه نوآوری‌ها و ورود تکنولوژی‌‌های مدرن که پس از اجرای اصلاحات ارضی و وقوع انقلاب اسلامی رخ داد، از جمله گسترش وسایل ارتباط جمعی، ابزار و وسایل تکنولوژیکی، تأسیس مدارس نوین، احداث جاده‌ها، تأسیس ادارات دولتی و انتقال قدرت به دولت، تغییراتی عمده در حوزه‌های مختلف پدیدار گشته است .

تغییر و تحولاتی که در زندگی عشایر ایران به صورت کلی شکل گرفته است، همزمان با چندین عامل اساسی بوده است که برگرفته از دلایل سیاسی است که توسط حکومت‌ها رخ داده است. از مهمترین این دلایل به قدرت رسیدن رضاخان است که با طرح اسکان عشایر، تحولاتی را در رابطه با عشایر ایران به وجود آورد که این مسئله تنازعاتی را میان عشایر با دولت مرکزی شکل داده بود.

در زمان پهلوی دوم، هر چند که دوباره تا حدودی رؤسا و خوانین عشایر توانستند نظام‏های ایلی را دوباره به وجود آورند، اما اصلاحات ارضی در این زمان در جنبه‏ه ای متفاوتی تحولات عشایر را دامن می زد. اصلاحات ارضی به دلیل تغییر در تقسیم‌بندی زمین‏های مالکان بزرگ که از خوانین شهرستان بودند، با زیر و رو کردن ساخت‌های سنتی همراه شد که همین امر تنازعاتی را برای خوانین، اربابان و مالکان عمده با دولت مرکزی به همراه داشت. روی هم رفته این تنازعات در زندگی عشایر تغییرات عمیقی را شکل داده بود. در آخرین مرحله نیز همزمان با انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی تغییرات بی‌سابقه‏ای در ایلات و عشایر ایران به وجود آمد که بیشتر این تحولات برخواسته از نیازهای عشایر نیز ادعاهای مسؤولین انقلاب در توجه به مناطق محروم بود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۵۷ صفحه به همراه عکس ها

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*