سمینار : بررسی تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن تحت باریکه الکترونهای ۱۰MeV

پایان نامه رشته مهندسی پلیمر

با عنوان : بررسی تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن تحت باریکه الکترونهای ۱۰MEV

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر – پلیمر

عنوان :

بررسی تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن تحت باریکه الکترونهای ۱۰MeV

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
در این تحقیق از اشعه  الکترون جهت ایجاد شبکه در پلی اتیلن با دانسیته پایین
استفاده شده است . میزان ژل ماده بعد از پرتودهی توسط روش استخراج حلال
اندازه گیری می شود . هم چنین درجه شبکه ای شدن از طریق اندازه گیری HOT-SET
تعیین می شود . نتایج بدست آمده از دو تست HOT-SET و تعیین  میزان  ژل ، هر دو
نشان می دهد که درجه شبکه ای شدن نمونه ها بعد از پرتو دهی به میزان انرژی جذب
شده بستگی دارد . با افزایش در جذب شده شبکه ای شدن افزایش می باید . LDPE با
وزن مولکولی بالاتر د رمقایسه با نمونه با وزن مولکولی پایین تر در دز پرتو دهی یکسان
درجه شبکه ای شدن بالاتری دارد . تاثیر میزان دز پرتو دهی بر روی وزن مولکولی این
شبکه ها Tg,Mgو حجم آزاد بررسی نیز می شود .
نتایج  تست مکانیکی نشان داده است که استحکام  کششی نمونه با افزایش دز
پرتو دهی تا ۱۵۰KGYافزایش می یابد و سپس با افزایش میزان دز این استحکام به
آرامی کاهش می یاد .
در مورد خواص الکتریکی نمونه مشخص می شود  که ثابت دی الکتریک نمونه های پرتو
دهی شده تقریبا بدون تغییر باقی مانده و فاکتور پراکندگی با افزایش دز جذبی به آرامی
افزایش می یابد .
تعداد صفحه :۷۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]