سمینار : مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
خصوصی سازی و مسائل اقتصادی امروزه در تمامی سیست م ها رکن اصلی و تعیین کنند هائی را بازی می کند، همانطور که در زندگی شخصی ما نیز مسائل اقتصادی جزء مسائل مهم و اصلی زندگیمان می باشد. طراحی و بهر ه برداری شرک ت های برق امروزه م ی بایست بر همین اصول اقتصاد ی و خصوصی سازی بنا گرد د. در یک بازار رقابتی، تعیین یک قیم ت گذاری دقیق و عملی برای توان
راکتیو یک امر ضروری و غیر قابل اجتناب اس ت. ایجاد یک قیم تگذاری دقیق علاوه بر اینکه می تواند هزینه تأمین کنندگان توان راکتیو را برگرداند، اطلاعات اقتصادی لازم برای بهره برداری بهنگام سیستم را تأمین می کنند.
تقریبًا تمامی مراجع، قیم ت گذاری توان راکتیو بر اساس حدود ضریب قدرت بار را موثر و عادلانه نمی دانند. همگی از یک پخش بار بهینه اصلاح شده جهت محاسبه قیمت توان اکتیو و راکتیو در شینه های مختلف سیستم استفاده م ی کنند. در تابع هدف مساله پخش بار بهینه اصلاح شده، علاوه بر هزینه تولید توان حقیقی، هزینه تولید توان راکتیو و هزینه انتقال توان نیز وارد مساله بهینه سازی
می شود. با حل این مساله بهین ه سازی، هزینه توان اکتیو و راکتیو و در نتیجه قیمت آنها در شینه های مختلف بدست می آید. جهت بدست آوردن نتایج بهتر و دقیق تر، به جای حدود ثابت توان راکتیو، به صورت قیود متغیر با مصرف توان اکتیو لحاظ م یشود. در نظر نگرفتن این نکته باعث میگردد توان تولیدی ژنراتورها از مقدار واقعی خود منحرف گردد.
در این جستار هدف ما بدست آوردن قیمت (هزینه) تولید توان راکتیو م ی باشد که جهت بدست آوردن این هدف با توجه به این نکته که م یخواهیم حداقل هزینه ها اجراء گردد، مساله را به صورت بهینه سازی حل م ی نمائیم. هدف مینیمم کردن هزینه تولید توان اکتیو و راکتیو میباشد که از الگوریتم ژنتیک استفاده نموده ایم. در این کار مدل هزینه توان اکتیو و راکتیو و انتقال بصورت دقیق در نظر گرفته شده است و این به حل دقیق تر و اقتصادی تر مساله کمک وافر می نماید.
مقدمه
با پیشرفت علم و بدست آمدن یافته های جدید ، تحقیقات و کارهای قبلی احتیاج به به روز شدن و بهینه سا زی پیدا می کنند ، چون این کار ( بهینه سا زی ) باعث بدست آوردن نتایج بهتر ومفیدتری بر ای ما و سیستمی که مورد استفاده ما قرار گرفته می شود. در واقع ما با بهینه سا زی ، ضعف ها وکاستی های سیستم موجود را کاهش می دهیم و نقاط قوت آن را تقوی ت می نماییم . امروزه در هر پروژه و برنامه ای مسائل اقتصادی در کنارمسائل فنی بعنوان مهمترین و بنیادی ترین اصول فنی نقش ایفا می کند. در گذشته بیشتر تأ کید بر روی مسائل فنی گذاشته می شد و مسائل اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می گرفت. و این به دولتی بودن و غیر رقابتی بودن پروژه ها و سیستم ها مربوط می شد امروزه با خصوصی سازی و بوجود آمدن رقابت، مسائل اقتصادی در کنار مسائل فنی اهمیت پیدا کرده اند. در صنعت برق ، بدلیل پیچیدگی و اهمیت خاص این صنعت همواره مورد توجه و ت غییر واقع می شود ، هر چند بدلیل سختی ها و مشکلات و پیچیدگی های این رشته این تغییرات همواره با وسواس و کنترل خاصی همواره می باشد و نیاز است این تغییرات ابتدا بر روی سیستم های شبیه سازی شده اجراء گردد و پس از اطمینان از نتایج کار آن را بر روی سیستم های واقعی پیاده نمود.
در یک سیستم قدرت هماهن گی تو لید و مصرف (برابری تو لید و مصر ف) و تقسیم اقتصادی تولید و مصرف ب سیار اه میت دارد ، زیرا با صحیح انجام دادن این کار ، ما هم از نظر فنی دچار مشکل نمی شویم و هم اینکه در لحاظ اقتصا دی ، بهره من د و منفعت می نمائیم. این کار تنها در سایه شناخت کامل سیستم و اجر ای برنامه های کامپیوتری مرتبط با پخش بار اقتصادی حاصل می گردد که در این پروژه روی این موضوع تحقیق و بررسی می نمائیم.
خلاصه ای از نمای کلی پروژه به صورت زیر می باشد. پایان نامه در ۶ فصل ارائه میگردد که سرفصل ها بصورت زیر می باشند:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تجدید ساختار صنعت برق
فصل سوم: تجربیات دیگر کشورها در زمینه تجدید ساختار برق وکنترل توان راکتیو
فصل چهارم: بدست آوردن تابع هدف و قیمت گذاری توان راکتیو
فصل پنجم: نتایج شبیه سازی
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
و در انتها مراجع و پیوست ها بیان شده اند.
تعداد صفحه : ۱۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]