مالي

بدون ترديد تقويت بازرسي و نظارت در هر یگانی تضمين كننده اجراي قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمينان مديران و تثبيت نظارت و بازرسي ضامن سلامتي یگانها و گامي در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراين هدفهاي اساسي نظارت مالي را مي توان به شرح ذيل بيان كرد:
‌الف- تامين مقاصد ذیحساب يعني انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدوديتهاي مالي، يعني ميزان پرداختهاي قطعي و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجراي عمليات با برنامه ها و هدفهاي پيش بيني شده مطابقت داشته باشد.
ج- ايجاد مكانيزم و روشهاي مناسب براي كنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسي و كنترل و نظارت بر عملكرد مالی به منظور اعمال صحيح قوانين و مقررات كه در نهايت باعث استفاده بهينه از منابع مالي و باعث كاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (بودجه باید با انظباط مالی هزینه شود). (نامه شماره2733/86ظ مورخ 30/11/1387ستاد کل نیروهای مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالی یگانهای تابعه ناجا یکی از ضرورتهای رسیدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعیف تر باشد و تغيير و تحولات در یگان سرعت بيشتري بگيرد، تضمين دستيابي به اهداف مشكل تر خواهد شد و در نتيجه به نظارت و بازرسي جدي و دقيق تري نيازمند خواهيم بود. سياستهاي نظارتي در محيطهاي پويا و متلاطم همانند ترمز عمل مي كنند و به ما گوشزد مي كنند كه اگر مراقب نباشيم و از اين امر مهم غفلت بورزيم ممكن است چنان از هدفهاي تعيين شده دور شويم كه برگشت غير ممكن يا در صورت برگشت دير شده باشد و نيازها و اهداف تغيير كرده باشند، بنابراين نتيجه اين خواهد شد كه همواره در تلاشيم ولي هيچوقت به مقصد نمي‌رسيم، از اين رو بخصوص در شرايط فعلي به نظر مي رسد كه توجه بيش از پيش به امر نظار ت بر عملکرد مالی راهگشاي بسياري از مشكلات امروز سازمان ما خواهد بود. سیاست های نظارتی در محیطهای سازمانی خصوصا”سازمانهایی همچون ناجا به دلیل تعدد و تنوع ماموریت هایش همواره نیاز به تغییر و تحولات منطبق با شرایط محیطی دارد، علاوه بر اینکه عملکرد را کنترل و هدایت می نماید همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار می دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاری شده در چهارچوب موافقتنامه های مبادله شده پرهیز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماییم.
1-5- روش تحقیق
براي پردازش يافته‌ها و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري هر نوع كار تحقيقي بستگي زيادي به انواع روش تحقيق بكار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق براي آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا تحقيقات وي دقيق‌تر، آسان‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر و دستيابي به پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيق مورد نظر عملي شود.
در اين پژوهش بنا بر ما هيت، از آمار توصيفي و همچنين از آزمونهاي استنبا طي جهت تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش بهره‌گيري خواهد شد. تحقيق حاضر از نوع كاربردي است.
1-6- جامعه آماری و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماري دراين تحقيق عبارت است از: كارشناسان اداره كل مالي و ذيحسابي ناجا و عاملين ذيحساب و مديران مالي ف. انتظامي استانها، شهرستانها و معاونت هاي مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد 120 نفر مي باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع گردید.
1-7- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گيري استفاده از روش پرسش نامه اي است، كه در انجام اين تحقيق مباني مرتبط به موضوع جمع آوري گرديده و نيزاستفاده از پرسشنامه پيرامون موضوع تحقيق و فرضيات آن اقدام خواهد شد.
1-8- سؤالهای تحقیق (اصلی فرعی )
1-8-1- سؤال اصلي

Previous Entries ذیحساب Next Entries استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه