Get a site

پایان نامه :آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی

پایان نامه رشته :تصوف و عرفان اسلامی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی

آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی

بر پایه کلیات رسائل النور

استاد راهنما:

حجهالاسلام و المسلمین مرتضی کربلایی

استاد مشاور:

حجهالاسلام و المسلمین علی فضلی

تابستان ۱۳۹۳

فهرست مطالب
۱- بیان مسئله. ۲
۲- اهمیت و ضرورت مسئله. ۳
۳- اهداف تحقیق ۳
۴- پرسش‌های تحقیق ۴
۴-۱ پرسش‌های اصلی ۴
۴-۲ پرسش‌های فرعی ۴
۵- پیشینه تحقیق ۴
۶- فایده تحقیق ۶
۷- موانع تحقیق ۶
۸- روش تحقیق ۶
فصل اول: ۸
کلیات و مفاهیم. ۸
۱-تصوف و عرفان. ۹
۱-۱معنای لغوی و اصطلاحی تصوف. ۱۰
۱-۲ معنای لغوی و اصطلاحی عرفان. ۱۲
۲- سیر و تطور تصوف در ترکیه. ۱۳
۲- ۱ طریقت‌ها در ترکیه: ۱۴
۲- ۲طریقت نقشبندیه: ۱۴
۲-۳طریقت بکتاشیه: ۱۵
۲- ۴ طریقت مولویه: ۱۶
۲-۵ طریقت قادریه: ۱۶
۲-۶ طریقت سلیمانیه: ۱۶
۲-۷ طریقت نورسیه (نورجی): ۱۷
فصل دوم. ۲۰
شرح‌حال بدیع‌الزمان سعید نورسی ۲۰
۱- مقدمه: ۲۱
۱-۱بخش اول: مرحله اول زندگی نورسی (سعید قدیم) ۲۱
۱- ۲بخش دوم: مرحله دوم زندگی نورسی (سعید جدید) ۲۷
۱-۳ بخش سوم: مرحله سوم زندگی نورسی (سعید سوم) ۳۱
۱-۴بخش چهارم: اساتید عرفانی ۳۴
۵- ۱ اعتقادات. ۴۸
۵-۲ نورسی و سیاست. ۴۹
فصل سوم: ۵۳
معرفی کلیات رسائل النور. ۵۳
۲-مقدمه. ۵۴
۲-۱ بخش‌های اصلی رسائل النور. ۵۴
۲-۱-۱کلمات (جلد اول) ۵۵
۲-۱-۲مکتوبات (جلد دوم) ۵۵
۲-۱-۳ لمعات (جلد سوم) ۵۶
۲-۱-۴شعاعات (جلد چهارم) ۵۷
۲-۲ علل نام‌گذاری آثار به «رسائل النور». ۵۹
۲-۳ خبر از رساله نور و طلبه‌های آن در قصیده بدیعیه امام علی (ع) ۶۱
فصل چهارم. ۶۴
آرای عرفانی و سلوکی نورسی ۶۴
۳ جایگاه تصوف و طریقت در نظر نورسی ۶۵
۳-۱دلایل و شواهد بر صاحب طریقت بودن نورسی ۶۷
۳-۱-۱ گرفتن مرجع علمی و سلوکی از بزرگان طریقت‌های مشهور. ۶۷
۳-۱-۲ استفاده از اذکار و اوراد طریقت‌ها به‌ویژه طریقت نقشبندیه. ۶۸
۳-۱-۳شرح روش‌های طرق صوفیه به شاگردان. ۷۰
۳-۱-۴ ذکر نیکی‌ها، فضایل اولیا، اقطاب صوفیه و فواید طریقت ۷۱
۳-۱-۵ ترغیب و تشویق شاگردان به دعا و مناجات ۷۲
۳-۱-۵ موافقت با تصوف اهل سنت ۷۳
۳-۱-۶ تأکید بر محبت و دوستی به‌عنوان ویژگی مشترک اهل تصوف ۷۵
۳-۱-۷ زهد ورزی در دنیا و اطاعت از روح و قلب ۷۶
۳-۱-۸ تفکر و دیدن جمال و کمال (تجلی) ۷۶
۳-۲ عرفان نظری ۷۷
۳-۲-۱ وحدت وجود. ۷۸
۳-۲-۲ وحدت شهود. ۸۰
۳-۲-۳ نقد ابن عربی و نظریه وحدت وجود وی ۸۲
۳-۲-۴ ضررهای وحدت وجود. ۸۳
۳-۳ معرفی اصطلاحات عرفانی موجود در رسائل النور. ۸۴
۳-۳-۱ معاد. ۸۵
۳-۳-۳ لوح محفوظ ۸۷
۳-۳-۴ لوح محو و اثبات ۸۸
۳-۳-۵ فنا ۸۹
۳-۳-۵ لیله القدر. ۹۱
۳-۳-۶  سیر و سلوک ۹۲
۳-۳-۷ عشق الهی ۹۴
۳-۳-۹ اقطاب ۹۷
۳-۳-۱۰ کشف. ۹۸
۳-۴ عرفان عملی ۱۰۱
۳-۴-۱ تعریف عرفان عملی: ۱۰۱
۳-۴-۲سلوک عملی نورسی ۱۰۱
۳-۵  ادبیات عرفانی ۱۰۴
۳-۵-۱ادبیات عرفانی و صوفیانه در رسائل النور. ۱۰۵
۳-۵-۲  بهره‌گیری از ادبیات فارسی ۱۰۵
۳-۶ طریقت عرفانی نورسی ۱۰۷
۳-۶-۱ حقیقت طریقت و شریعت ازنظر نورسی: ۱۰۷
۳-۶-۲ نظر نورسی درباره غالیان و جهله صوفیه. ۱۰۹
۳-۶-۳ نگاه آسیب شناسانه به تصوف و طریقت‌ها ۱۰۹
فصل پنجم: طریقت قرآنی نوری ۱۱۳
۴-۱عوامل تأثیرگذار بر شخصیت عرفانی و سلوکی نورسی ۱۱۴
۴-۱-۱ طریقت نقشبندیه و نقش آن در شخصیت و آرای عرفانی نورسی ۱۱۴
۴-۱-۲چگونگی سلوک عرفانی بدیع‌الزمان نورسی ۱۱۷
۴-۲ مبانی و اصول. ۱۱۹
۴-۲-۱ قرآن کریم: ۱۱۹
۴-۲-۲ سنت رسول (ص): ۱۲۰
۴-۲-۳ ایمان و اسلام: ۱۲۱
۴-۲-۴ معرفت عمیق نسبت به نفس انسانی: ۱۲۲
۴-۲-۵  شناخت دقیق شرایط جامعه: ۱۲۳
۴-۳ ویژگی‌های طریقت نوری ۱۲۳
۴-۴ عناصر تشکیل‌دهنده طریقت نوری ۱۲۵
۴-۴-۱ مرحله اول طریقت نوری؛ عجز (ناتوانی) ۱۲۶
۴-۴-۲ مرحله دوم طریقت نوری؛ فقر (نیازمندی) ۱۲۹
۴-۴-۳ مرحله سوم طریقت نوری؛ شفقت؛ (مهربانی و رقت قلب) ۱۳۰
۴-۴-۳-۱ اساس شفقت در طریقت نوری ۱۳۱
۴-۴-۳-۲ ویژگی‌های شفقت در طریقت نوری ۱۳۳
۴-۴-۴  مرحله چهارم طریقت نوری (تفکر) ۱۳۵
۴-۴-۴-۱ویژگی‌های تفکر در طریقت نوری ۱۳۸
۴-۵ ویژگی‌ها و مشخصه‌ های آرای عرفانی نورسی ۱۴۲
۴-۵-۱ نورسی و دعا. ۱۴۳
۴-۵-۲ نورسی و جوشن کبیر. ۱۴۵
۴-۵-۳ نورسی و اخلاص ۱۴۶
۴-۵-۴ نورسی و تأکید بر ذکر (یا بَاقی أنتَ البَاقی) ۱۴۸
۴-۵-۵  نورسی و اهل‌بیت (ع) ۱۴۹
۴-۵-۶ نورسی و تجلی اسمای حسنی ۱۵۲
۴-۵-۷  نورسی و فنای فی الاخوان، مسلک اخوت و خلت. ۱۵۳
۴-۵-۸نورسی و مکاشفات اولیای الله ۱۵۴
۴-۶ نورسی و تفسیر و تأویل قرآنی و عرفانی ۱۵۴
۴-۶-۱ دلیل برتری قرآن. ۱۵۴
۴-۶-۲ تفسیر شهودی ۱۵۵
نتیجه‌گیری ۱۵۸
پیشنهاد‌ها. ۱۶۲
تصاویر. ۱۶۳
چکیده
عرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید مهم‌ترین دوره‌ای که بتوان بدان اشاره کرد، دوره بعد از حمله مغول و فروپاشی خلافت عباسی است. این عرفا و متصوفه بودند ـ علی‌رغم همه انتقادات ـ که توانستند از نو نظم و نسقی به حیات اجتماعی و فکری بدهند. بدیع‌الزمان سعید نورسی (۱۸۷۶ م./۱۲۹۴- ۱۹۶۰ م/۱۳۷۹ ق) عارف، قرآن‌پژوه، دعوتگر و مصلح تقریبی، از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین رجُل دینی، سیاسی و فرهنگی کرد تبار معاصر ترکیه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، یک‌بار دیگر درصدد ایفای این نقش مهم بوده است.
پایان‌نامه حاضر، درصدد است با بازخوانی و تحلیل آرای عرفانی بدیع‌الزمان نورسی که در کلیات رسائل‌النور ارائه‌شده است، گامی ولو کوچک در جهت شناساندن بهتر و بیشتر این عارف برجسته معاصر، به جامعه علمی ایران بردارد.
بر اساس شواهد و قراین، نورسی ابتدا بر طریقت نقشبندیه سیر و سلوک می‌کرده است؛ اما سرانجام با الهام از قرآن، طریقت نوری را بر پایه چهار اصطلاح قرآنی: عجز، فقر، شفقت و تفکر ابداع کرد که در کلیات رسائل‌النور تبیین نموده است، بررسی تطبیقی به ما نشان می‌دهد که بدیع‌الزمان نورسی ضمن پذیرش محاسن بی‌شمار تصوف و طریقت‌ها، نیز به ذکر آسیب‌ها و زیان‌های طریقت‌ها پرداخته، از مزایای آن‌ها در طریقت خود بهره برده است؛ به‌ویژه تأثیرپذیری وی از طریقت نقشبندیه مشهودتر است. پژوهشگر شیوه کتابخانه‌ای را برای پژوهش خود انتخاب کرده است.
واژگان کلیدی: بدیع‌الزمان سعید نورسی، رسائل‌النور، طریقت نوری، حقایق ایمانی، نجات ایمان، تصوف ترکیه

۱- بیان مسئله

اگرچه تاکنون به‌صورت پراکنده در باب معرفی شخصیت، آثار و افکار بدیع‌الزمان نورسی آثاری تألیف شده و در برخی موارد به آرای عرفانی و سلوکی ایشان نیز توجه شده است، اما آنچه باعث ایجاد انگیزه و شوق علمی برای پرداختن به این موضوع شده است: آرای عرفانی جایگاه مهم این آراء، ظهور چند طریقت بر پایه آراء عرفانی ایشان به‌ویژه طریقت نورسیه (نورجیه) در ترکیه و پیروان فراوان وی در ترکیه، کشورهای همسایه ترکیه و سایر نقاط جهان است. به‌رغم تحقیقات علمی و کنگره‌های متعدد بین‌المللی درباره بدیع‌الزمان نورسی و آرای وی، یک تحقیق نظام‌مند، منسجم و مبسوط که مشتمل بر غالب آرای عرفانی ایشان باشد، کمتر صورت گرفته است.
حسن این تحقیق، در ابتدا، شناسایی آرای عرفانی نورسی به زبان فارسی است که تاکنون در این خصوص، کاری صورت نگرفته است؛ دیگری گردآوری اطلاعات عرفانی ایشان به‌صورت موضوعی و دسته‌بندی‌شده است. از آن میان، اطلاعاتی مانند انتقادات نورسی به برخی مباحث عرفانی، اشخاص و طریقت‌ها؛ ارادت به برخی عارفان؛ تأسیس طریقت نوری بر پایه قرآن؛ انتقاد به وحدت وجود، گرایش به وحدت شهود؛ و تعاریف، اصطلاحات تصوف و عرفان و. ارائه می‌شود تا برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به‌ویژه محققان رشته تصوف و عرفان اسلامی سودمند باشد.
در این تحقیق غالباً از منابع مکتوب عربی و بعضاً انگلیسی استفاده‌شده است و از نوآوری آن، تجزیه‌وتحلیل ابعاد و زوایای آرای عرفانی نورسی به‌صورت روشمند و با تکیه‌بر منابع دست‌اول، است.
تعداد صفحه : ۱۸۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.