Get a site

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی روانشناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

 

عنوان:

 

تاثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی و باورهای غیرمنطقی والدین کودکان اختلالات رشد فراگیر  شهرهمدان

 

۳۰ شهریور ۱۳۹۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت… ۷

۱-۴- اهداف… ۹

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۹

۱-۴-۲- اهداف جزئی.. ۹

۱-۵- فرضیه ها ۹

۱-۶- متغیرها ۹

۱-۷-  تعاریف… ۱۰

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی.. ۱۰

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی: ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- اوتیسم.. ۱۴

۲-۲-۱- کودک اوتیسم و خانواده ۱۶

۲-۳- هیجان.. ۱۸

۲-۳-۱- هیجان منفی، هیجان مثبت و انواع هیجان.. ۲۰

۲-۳-۲- چه چیزی موجب هیجان می‌شود؟. ۲۲

۲-۳-۳- هیجان‌های اصلی: ۲۲

۲-۳-۳-۱- ترس…. ۲۲

۲-۳-۳-۲- خشم.. ۲۳

۲-۳-۳-۳- نفرت… ۲۳

۲-۳-۳-۴- غم.. ۲۳

۲-۳-۳-۵- شادی.. ۲۴

۲-۳-۳-۶- علاقه. ۲۴

۲-۴- الگوی شناختی باور غیر منطقی.. ۲۷

۲-۵- باورهای غیر منطقی.. ۲۷

۲-۶-طبقه بندی باورهای غیرمنطقی: ۲۹

۲-۷- انواع باورهای غیرمنطقی: ۳۰

۲-۷-۱- باور غیرمنطقی انتظار تایید دیگران: ۳۰

۲-۷-۲- باور غیرمنطقی انتظار بیش از حد از خود: ۳۱

۲-۷-۳-  باورهای غیرمنطقی سرزنش کردن خود: ۳۲

۲-۷-۴- باور غیرمنطقی واکنش به ناکامی: ۳۳

۲-۷-۵- باور غیرمنطقی بی مسئولیتی عاطفی: ۳۴

۲-۷-۶- باور غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب: ۳۵

۲-۷-۷- باور غیرمنطقی اجتناب از مشکل: ۳۵

۲-۷-۸- باور غیر منطقی وابستگی: ۳۷

۲-۷-۹- باور غیرمنطقی درماندگی برای تغییر: ۳۷

۲-۷-۱۰- باور غیر منطقی کمال گریی: ۳۸

۲-۸- افکار اضطرابی.. ۳۹

۲-۹- والدین کودکان دارای اختلالات طیف فراگیر رشد. ۴۴

۲-۱۰- مروری بر ادبیات تحقیق.. ۴۸

۲-۱۰-۱- تحقیقات مرتبط داخلی: ۴۹

۲-۱۰-۲- تحقیقات مرتبط خارجی: ۵۰

۲-۱۱- جمع بندی.. ۵۶

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- روش تحقیق.. ۶۱

۳-۲- جامعه پژوهشی.. ۶۱

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۲

۳-۴- ابزارهای اندازه گیری.. ۶۲

۳-۴-۱- پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(IBI): 62

۳-۴-۲- پرسشنامه افکار اضطرابی ولز. ۶۳

۳-۵- مراحل اجرای پژوهش…. ۶۳

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- توصیف داده ها ۶۹

۴-۱-۱- آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در مرحله پیش آزمون به تفکیک والدین در جدول زیر آورده شده است. ۶۹

۴-۱-۲- آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در مرحله پس آزمون به تفکیک والدین در جدول زیر آورده شده است. ۷۱

۴-۲- تحلیل داده ها ۷۳

۴-۲-۱- بررسی فرضیه‌های اصلی پژوهش: ۷۳

۴-۲-۲- بررسی فرضیه‌های جانبی پژوهش: ۷۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵- ۱-   بحث و نتیجه گیری در یافته‌های پژوهش…. ۸۱

۵-۲- محدودیت‌های پژوهش…. ۸۶

۵- ۳- پیشنهادهای پژوهشی.. ۸۶

۵- ۴-  پیشنهادهای کاربردی.. ۸۷

منابع فارسی.. ۹۱

منابع انگلیسی.. ۹۵

 

جدول ۴-۱: آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون به تفکیک والدین  ۶۹

جدول ۴-۲: آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پس آزمون به تفکیک والدین  ۷۱

جدول ۴-۳: آزمون تی وابسته برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون باورهای غیرمنطقی والدین  ۷۳

جدول۴-۴: آزمون تی وابسته برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون افکار اضطرابی والدین  ۷۴

جدول ۴-۵: آزمون تی وابسته برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون باورهای غیرمنطقی مادران  ۷۵

جدول ۴-۶: آزمون تی وابسته برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون باورهای غیرمنطقی پدران  ۷۶

جدول ۴-۷: آزمون تی وابسته برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون افکار اضطرابی مادران  ۷۷

جدول ۴-۸: آزمون تی وابسته برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون افکار اضطرابی پدران  ۷۸

 

نمودار ۴-۱: آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون به تفکیک والدین.. ۷۰

نمودار ۴-۲: آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پس آزمون به تفکیک والدین  ۷۲

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

۱-۱- مقدمه

اوتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشد می‌باشد (اوتیسم، رت، آسپرگر و اختلال فروپاشنده دوران کودکی) که با تخریب پایدار در تعاملات اجتماعی متقابل، تاخیر یا انحراف ارتباطی والگوی ارتباطی کلیشه‌ای محدود مشخص است. طبق متن بازنگری شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[۱] کارکرد نابهنجار در زمینه‌های فوق باید در سه سالگی وجود داشته باشد(سادوک و سادوک[۲]،۲۰۰۹).

بسیاری از افراد مبتلا به اوتیسم نقایص چشمگیری در رشد مهارت‌های خودیاری خود همانند نقص در کنش اجتماعی، رفتاری و ارتباطی خود تجربه می‌کنند. وجود این کودکان باعث محدود شدن تعاملات و فعالیت‌های اجتماعی خانواده می‌شود و بر روابط بین فردی آنها تاثیر می‌گذارد، همچنین بر شغل مادر تاثیر منفی دارد، زیرا باعث عدم پیشرفت در کار به دلیل وقت و انرژی کم می‌شود و در مواردی باعث رها کردن کار توسط مادر به دلیل مسئولیت‌های زیاد در خانه که بخاطر مراقبت از فرزند اوتیسم افزایش می‌یابد، می‌گردد. در این خانواده زندگی حول محور کودک اوتیسم می‌چرخد. داشتن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم باعث افسردگی، نگرانی، استرس، شرمندگی و خجالت در والدین آنها می‌شود و مطالعات نشان داده که در مواردی باعث تاثیر منفی بر روابط زناشویی نیز شده است، چرا که باعث بحث بیشتر بین زن و شوهر درباره کودک اوتیسم، درمان، مراقبت از او و در نتیجه فاصله بیشتر بین آنها می‌شود (هوبارت و اسمیت[۳]، ۲۰۰۸).

۱-۲- بیان مساله

اوتسیم اختلال عصب شناختی پیچیده‌ای است که منجر به تخریب عمده در سه ناحیه گسترده از عملکرد می‌شود: تعاملات اجتماعی، ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری(انجمن روانشناسی امریکا[۴]،۲۰۰۰).

ویژگی‌های این اختلال و همچنین گاهی تشخیص دیرهنگام و دشوار، بروز علائم بعد از یک دوره طبیعی و نرمال رشد کودک، فقدان درمان‌های قطعی و موثر و پیش آگهی نه چندان مطلوب می‌تواند فشار روانی شدیدی را بر خانواده و والدین کودک تحمیل کند.

در هر اختلال مزمنی پس از مراجعه به پزشک و انجام معاینه‌ها و آزمایش‌های متعدد، اختلال تشخیش داده می‌شود، شرایط پر از درد و رنج برای خانواده به وجود می‌آید و خانواده را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. واکنش‌های اولیه والدین به این مساله می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

اما اغلب این واکنش‌ها تحت تاثیر باورهای مختلف پدرو مادر و محیط اطرافشان دارای طیف وسیعی از انکار کلی مساله و کنار نیامدن با آن و یا پیگیری شدید برای درمان متفاوتند. به خاطر مشکلات فراوان این کودکان، خانواده‌ها و به خصوص مادران دارای کودک اوتیسم از تنش‌ها و فشار‌های روانی زیادی رنج می‌برند. (مالونه[۵]،۱۹۷۴).

اما این فشارهای ناخواسته در اکثر موارد افکار اضطرابی و باورهای غیر منطقی را در اینگونه والدین سبب شده است که زندگی این خانواده‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. باورهای غیرمنطقی معمولا به صورت ترجیح‌های ضروری زندگی در می‌آیند، به صورتی که روند طبیعی زندگی را دچار آشفتگی می‌کنند و شدیدا بر اجبار و الزام تاکید دارند که خود را مقید و پایبند امر خاصی می‌بیند، به صورتی که بر میزان کارکردهای اجتماعی از جمله تحصیلات و زندگی زناشویی تاثیر می‌گذارد. (الیس[۶]، ۲۰۰۴،ووگیس و ادینگتون[۷]،۲۰۰۵ ).

در اختلال اضطراب نیز، باورها ودانش‌هایی که دارای ماهیت فراشناختی هستند به عنوان یک عامل مهم در پدیدی آیی و حفظ این اختلالات نقشی اساسی ایفا می‌کنند. افراد باورهای فراشناختی مثبت یا منفی (برای مثال نگرانی کمکم می‌کند تا در آینده از مشکلات بر حذر باشم، نگرانیهایم می‌توانند مرا دیوانه کنند) دارند واین باورها بر ارزیابی‌های فرد در مورد افکار خود و همچنین راهبردهای فراشناختی تاثیر می‌گذارند (ولز[۸]، ۲۰۰۵).

اما به طور کلی هیجان‌ها به زندگی ما رنگ می دهند. هیجان های مثبت مثل عشق و آرزو، روزهای ما را با خوشی همراه می کنند،اما هیجانهای منفی مثل ترس، افسردگی و خشم ما را در ناامیدی غوطه ور می کنند. در حالتهای خلق افسرده، افراد تجارب مثبت کمتر و تجارب منفی بیشتری را به یاد می‌آورند.

به طور کلی، برای تجزیه و تحلیل اختلالات هیجانی در چارچوب ارتباط دو سویه بین شناخت و هیجان، باید ماهیت دقیق حالت خلقی و شیوه تاثیر گذاری آن بر فرایند‌های شناختی در نظر گرفته شود (بولت،گوسچک و کال[۹] ،۲۰۰۳).

گری  (۲۰۰۳) اظهار می‌داردکه مادران دارای فرزندان اوتیسم احساس گناه و افسردگی شدیدی را تجربه می‌کنند. شارپلی، بیسیکا و افرمیدیس   (۱۹۹۷)، بیان می‌کنند که این مادران معمولا فشار روانی بیشتری را نسبت به پدران خواهند داشت و برخی از پدران فشارهای روانی ناشی از همسر را تهدیدکننده‌تر از مشکلات کودک تلقی می‌کنند و آن را تهدیدی برای خانواده می‌دانند. پدرها معمولا به اندازه مادران احساسات خود را آشکار نمی سازند.این فشارها می تواند برخاسته از مشکلات ناسازگاری و رفتارهای ضد اجتماعی، خود آسیب رسانی، حرکات کلیشه ای و یا فشارهای روانی ناشی از دشواری در برقراری ارتباط اجتماعی و نیز مشکلات مربوط به حضور در اماکن عمومی با شرایط خاص جسمانی کودک و یا هزینه های زیاد خدمات آموزشی و درمانی باشد. (انجمن درخود ماندگی آمریکا ۲۰۰۳؛ به نقل از دوگان ،۲۰۰۳).

کنترل و مدیریت هیجان‌های منفی والدین جهت تحول این کودکان لازم و ضروری است. رویکردهای مقابله محور در برخورد با هیجان‌ها نشان داده اند که می‌توان با افزایش مهارت‌های زندگی به سازگاری والدین کودکان اوتیسم کمک کرد. این بخش از والدین غالب موارد دچار بی توجهی هستند و کمتر به آنها و آموزش روش‌های مقابله‌ای به آنها پرداخته می‌شود.حال با این فرایند ، پژوهش حاضر به منظور بررسی نیازهای والدین در برخورد با کودک دارای اختلال اوتیسم و همچنین بالا بردن توان والدین در رویارویی با افکار اضطرابی و باورهای غیرمنطقی است و به دنبال بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های مدیریت هیجانهای منفی بر افکار اضطرابی و باورهای غیرمنطقی می‌باشد.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت

اختلالات رشد فراگیر یا اختلالات طیف اوتستیک، گروهی ازبیماری‌های روانپزشکی با فشارهای نورولوژیک      می‌باشد که بصورت اختلالات تکلمی و نقص در تعاملات اجتماعی، ارتباطات کلامی و غیرکلامی، فعالیت‌ها و علاقه مندی‌های محدود فرد تعریف می‌شوند (داکلین و فریت[۱۰]،۲۰۰۵).

اکثر مادران به هنگام تشخیص اختلالات اوتیسم، دچار واکنش انکار، سردرگمی، خشم و افسردگی می‌شوند.در پژوهشی که به بررسی مشکلات مادران پرداخته است، اکثر مادران به مشکلات دیگری مانند برچسب خوردن کودک و خانواده، مقصر دانستن مادر در شکل گیری اختلال، مقایسه کودک مبتلا با کودک عادی و تردید در تاثیر برنامه‌های آموزشی نیز اشاره کردند که منجر به کاهش روابط اجتماعی و مشکلات خانوادگی شده بود و در تمامی موارد علائم افسردگی را تجربه می‌کردند. بررسی نیاز‌های مادران به هنگام تشخیص اختلال، پس از تشخیص و پذیرش و سازگاری خانواده با اختلال نشان داد که آموزش و سرویس‌های حمایتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات آنها داشنه باشد (خرم آبادی، پوراعتماد، طهماسیان و چیمه، ۱۳۸۶).

همچنین مادران طیف گسترده‌ای از هیجانات مانند خشم، غمگینی، گریه و سوگ را نیز نشان می‌دهند. آنها نگران واکنش‌های جامعه، بستگان و نزدیکان به این مشکل هستند و گاهی فکر می‌کنند احتمالا راه حلی وجود دارد که به تمام مشکلات آنها در این زمینه پایان دهد.

آنها انرژی روانی و مادی زیادی را صرف اجرای فرض و گمان‌های خود می‌کنند و در نتیجه وقت زیادی را که باید صرف پذیرش حقیقی کودک، درمان و توانبخشی او می‌شد را از دست می‌دهند(رافعی،۱۳۸۷).

ترنبال و ترنبال[۱۱]،(۱۹۹۷) اشاره کرده است که استرس این خانواده‌ها به دلیل مسایلی که در طول زمان تغییر می‌کند، رو به افزایش است و ادامه داد که متخصصان باید خانواده‌ها را به وسیله تنوعی از راهبردهای مقابله‌ای برای قادر ساختن آنها برای برخورد با این مسائل آماده کنند. در بررسی‌های انجام گرفته در فرهنگ ما، والدین کودکان دارای اختلال و به ویژه والدین کودکان اوتیسم، از یک رها شدگی در رنج هستند و این باعث تشدید تنش و اضطراب و افزایش مشکلات آنها می‌شود. این پژوهش در این مسیر قدم بر می‌دارد تا بتواند مقداری از رنج و تنش‌های والدین را کاهش داده مشکلات آنها را کاهش دهد.

[۱]-D.S.M

۲- Sadock& sadock

[۳] – Hobart & Smith

[۴] – American Psychiatric Association

[۵] – Malone

[۶] – Ellis

[۷] – Voges &  Addington

[۸] – Wells

[۹] – Bolte, Goschke & Kuhl

[۱۰]-Dakin & Frith

[۱۱]– Turnball & Turnball

تعداد صفحه:۱۴۳

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158662]

—-

پشتیبانی سایت :       

*