Get a site

پایان نامه اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی عمومی

 عنوان:

اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

استاد راهنما:

دکتر بهمن اکبری

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ۱ـ مقدمه. ۲

۱ـ۲ـ بیان مساله ۵

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق . ۷

۱ـ۴ـ اهداف تحقیق . ۸

۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی ۸

۱ـ۴ـ۲ـ اهداف جزئی . ۸

۱ـ۵ـ سوالات تحقیق ۸

۱ـ۶ـ فرضیه ­های تحقیق ۹

۱ـ۷ـ متغیرهای پژوهش ۹

۱ـ۷ـ۱ـ متغیرهای مستقل ۹

۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته ۹

۱ـ۸ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. ۱۰

۱ـ۸ـ۱ـ تعریف نظری ۱۰

۱ـ۸ـ۲ـ تعاریف عملیاتی . ۱۴

۱ـ۹ـ قلمرو تحقیق ۱۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲ـ۱ـ پیش­درآمد. ۱۷

۲ـ۲ـ تعریف تاب­آوری ۱۸

۲ـ۳ـ تاریخچه بررسی تاب­آوری. ۲۶

۲ـ۴ـ ویژگی­های فرد تاب­آور . ۲۷

۲ـ۵ـ عوامل موثر بر  ظرفیت تاب­آوری ۲۹

۲ـ۶ـ عوامل حمایتی  تاب­آوری . ۳۱

۲ـ۷ـ راهکارهای عملی برای افزایش تاب­آوری. ۳۳

۲ـ۸ـ کودکان ناشنوا. ۳۴

۲ـ۹ـ تاریخچه کیفیت زندگی. ۳۹

۲ـ۱۰ـ تعریف کیفیت زندگی ۳۹

۲ـ۱۱ـ ابعاد کیفیت زندگی ۴۵

۲ـ۱۲ـ ابزارهای اندازه ­گیری عمومی (Generic) در مقابل ابزار خاص (Specific) 47

۲ـ۱۳ـ ابزارهای اندازه ­گیری یگانه در مقابل ابزارهای اندازه ­گیری چندگانه . ۴۸

۲ـ۱۴ـ ابزارهای با امتیاز خلاصه شده در مقابل ابزارهای اندازه ­گیری با امتیاز جدا برای هر بعد. ۴۹

۲ـ۱۵ـ ابزارهای مدولار در مقابل ساده ۴۹

۲ـ۱۶ـ استفاده از جانشین در مقابل پرسش از خود فرد ۴۹

۲ـ۱۷ـ بررسی کمی در مقابل بررسی کیفی ۵۰

۲ـ۱۸ـ ابزارهای وابسته به سلامتی (Health related) در مقایسه با ابزارهای کلی (Overall). 51

۲ـ۱۹ـ کیفیت زندگی و ارتباط آن با تندرستی. ۵۲

۲ـ۲۰ـ شاخص ترکیبی عینی و ذهنی مفهوم کیفیت زندگی. ۵۳

۲ـ۲۱ـ مدل­های تاب­آوری ۵۶

۲ـ۲۱ـ۱ـ مدل جبرانی . ۵۷

۲ـ۲۱ـ۲ـ مدل عامل محافظتی . ۵۷

۲ـ۲۱ـ۳ـ مدل چالش ۵۸

۲ـ۲۲ـ نظریه­ های کیفیت زندگی ۵۹

۲ـ۲۲ـ۱ـ نظریه­پردازان بی­هنجاری (آنومی) و کیفیت زندگی ۵۹

۲ـ۲۲ـ۲ـ نظریه­ های بی­سازمانی اجتماعی. ۵۹

۲ـ۲۲ـ۳ـ نظریه­ های مکتب تضاد ۶۱

۲ـ۲۲ـ۴ـ نظریه یادگیری اجتماعی ۶۲

۲ـ۲۳ـ امید به زندگی ۶۳

۲ـ۲۴ـ پیشینه تحقیق ۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳ـ۱ـ مقدمه. ۹۲

۳ـ۲ـ روش تحقیق. ۹۲

۳ـ۳ـ جامعه آماری،نمونه و روش نمونه ­گیری. ۹۳

۳ـ۴ـ معرفی ابزار ۹۴

۳ـ۵ـ معرفی برنامه مداخله ۹۶

۳ـ۶ـ پایایی و روایی پرسشنامه امید به زندگی و کیفیت زندگی ۱۰۳

۳ـ۷ـ شیوه اجرای پژوهش ۱۰۴

۳ـ۸ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ ها. ۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۴ـ۱ـ مقدمه. ۱۰۷

۴ـ۲ـ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق ۱۰۷

۴ـ۲ـ۱ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه کنترل). ۱۰۸

۴ـ۲ـ۲ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه آزمایش). ۱۰۹

۴ـ۲ـ۳ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه کنترل) ۱۱۰

۴ـ۲ـ۴ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه آزمایش) ۱۱۱

۴ـ۳ـ تحلیل یافته­ ها ۱۱۲

۴ـ۳ـ۱ـ ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته. ۱۱۲

۴ـ۳ـ۲ـ بررسی رابطه­ خطی بین متغیرهای وابسته ۱۱۳

۴ـ۳ـ۳ـ بررسی همگنی شیب­های رگرسیون ۱۱۴

۴ـ۳ـ۴ـ بررسی یکسانی ماتریس واریانس ـ کواریانس. ۱۱۵

۴ـ۳ـ۵ـ بررسی یکسانی واریانس­ها . ۱۱۶

۴ـ۳ـ۶ـ نتایج تحلیل کوواریانس ۱۱۷

۴ـ۳ـ۷ـ فرضیه ­های فرعی پژوهش. ۱۲۱

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه ­گیری

۵ـ۱ـ مقدمه. ۱۲۴

۵ـ۲ـ نتایج آمار توصیفی ۱۲۴

۵ـ۳ـ بحث و نتیجه ­گیری. ۱۲۴

۵ـ۴ـ محدودیت­های پژوهش ۱۲۹

۵ـ ۵ـ پیشنهادات ۱۲۹

۵ـ۶ـ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی ۱۳۰

۵ـ۷ـ نوآوری های پژوهش . ۱۳۰

منابع. ۱۳۱

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش۳۰ نفر از مادران که  فرزندان آن­ها در سال ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲ در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل می­باشند به روش تصادفی ساده به عنوان  نمونه آماری انتخاب شد ند سپس افراد نمونه به دو گروه ۱۵ نفری بعنوان گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . ابزار اندازه  گیری این پژوهش آزمون امید به زندگی اشنایدر و کیفیت زندگی[۱] می-باشد.طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل وآزمایش می­باشد به گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه ۵/۱ ساعته تاب­آوری  آموزش داده شد سپس، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل  کواریانس استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تاب­آوری  می تواند باعث افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک ناشنوا شود. باتوجه به نتایج بدست آمده از خروجی داده ها در تحلیل کو واریانس با بهره گرفتن از نرم افزار spss و عنایت به معناداری تفاوت میانگین ها و نیز معناداریF   (۶۳۵/۴F=) و (۰۵/۰Sig<) ، با ۹۵ درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که روش های آموزش بازتاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی و همچنین بهبود امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت موثر می باشد و فرضیه ی اصلی این پژوهش مبنی بر (تاثیر آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا) تایید می شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

فرایند تولد کودک برای والدین لذت­آور است. اگرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی­های فراوانی همراه است، امید به سالم بودن و طبیعی بود ن کودک معمولاً احساس اعتماد در آنان ایجاد می­ کند و کودک خود را می­پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می­گردد و مشکلات شروع می­شود.

والدین کودکان دچار ناتوانی­ های جسمی، به دلیل مشکل فرزند خود، معمولاً با عوامل استرس­زا و فشارهای روانی و اجتماعی متفاوتی مواجه می­شوند. به عنوان مثال والدین کودکان دچار ناتوانی، استرس و افسردگی بیشتری را نسبت به دیگر والدین، تجربه می­ کنند .(بحری و دیگران،۱۳۹۳ : ۵)

کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی(عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا، دارای اختلالات یادگیری) گاهی برهم زننده سلامت روانی خانواده است و می تواند اعضای خانواده و به خصوص والدین را دچار آسیب جدی نماید.(خاکپور،۱۳۹۱: ۵۷۲)

از آنجا که بررسی­های مختلف نشان نمی­ دهند که کودکان یا نوجوانان ناشنوا و نابینا ناسازگار هستند، می­توان نتیجه گرفت که نابینایی و ناشنوایی الزاما همراه با ناسازگاری نیستند کانز فورس (۱۹۹۱) علت ناسازگاری افراد ناشنوا و نابینا را بیشتر به علت طرز برخورد جامعه با آنان می­داند. انسان موجودی اجتماعی است. او در اجتماع، به واسطه حضور ارتباط­های گوناگون، داشتن حامی و کاهش احساسات تنهایی، می ­تواند بسیاری از فشارهای زندگیاش را تخفیف ببخشد و بنابراین به حمایتی که از سمت اجتماع باشد، نیاز دارد. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد  تعریف شده است پژوهش­ها نشان می­ دهند والدین کودکان ناتوان نسبت به استرس، آسیب­پذیرتر هستند، در پژوهشی سطوح بالای استرس در ۷۰ درصد مادران و ۴۰ درصد پدران دارای کودکان ناتوان شدید یافت شد یکی از این معلولیت­های جسمی، ناشنوایی است. این دیدگاه که والدین شنوا نسبت به والدین ناشنوا استرس بیشتری دارند. داشتن کودکی ناشنوا، می ­تواند باعث تنیدگی و فشار روانی برای والدین و افزایش سطح مشکلات رفتاری و خانوادگی باشد والدین ناشنوایی که کودک ناشنوا دارند، از وضع مناسب­تری نسبت به والدین شنوای کودکان ناشنوا برخوردارند. بدین ترتیب، والدین شنوای دارای کودکان ناشنوا در ارتباط با فرزندانشان دچار ناکامی می­شوند و این ناکامی در ارتباط، احتمالاً دلیلی برای این است که میزان بالاتری از تنیدگی را از خود، نشان می­ دهند (بحری و دیگران،۱۳۹۳ : ۵).

هر خانواد های ممکن است در طول دوره حیات خود با مشکلات و دشوار یهای مختلفی مواجه شود؛ از جمله بیماری، طلاق، مرگ یکی از اعضاء خانواده، مشکلات کاری، بلایای طبیعی و اعتیاد اعضاءو یا معلولیت  . اخیراً نقش سازه تا ب­آوری در حوزه  روا نشناسی خانواده نیز مطرح شده است.

تاب آوری مفهوم جدیدی است که در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین عواملی که با توجه به ویژگی­های فردی، خانوادگی، اجتماعی به عنوان عوامل تاب­آور عمل کرده، از جمله علایق پژوهشگران حوزه تاب­آوری به شمار می­رود. تاب­آوری مفهوم روان­شناختی است که توضیح می­دهد چگونه افراد با موقعیت­هایی غیرمنتظره کنار می­آیند. تاب­آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت حالت عادی و زنده ماندن و تلاش کردن در طی شرایط ناگوار است.

در این تحقیق تاثیر آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان کم­شنوا و ناشنوا سنجیده می­شود. تحقیق حاضر در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین اهداف و فرضیات تحقیق آورده شده است. در فصل دوم در خصوص تاب­آوری،کیفیت زندگی و ناشنوایی و نظریات مربوطه پرداخته شده است. در فصل سوم به روش تحقیق اشاره شده است که در این جا از نوع پس­آزمون و پیش­آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش  استفاده شده  است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل حاصل از داده ­های تحقیق که در قالب آمار توصیفی و استنباطی می­باشد، پرداخته شده است و در نهایت در فصل پنجم نتیجه ­ای که از جداول و یافته ­ها بدست آمد، آورده شده است و در انتهای همین فصل محقق پیشنهاداتی نیز مطرح کرده است.

۲-۱- بیان مسأله

یکی از طبیعی­ترین گروه هایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است.  وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی نابینا، یا ناشنوا باشد. کمیتۀ اجرایی کنفرانس مدیران آموزش تخصصی ناشنوایان، در تعریف ناشنوایی بیان می دارد؛ نقص شنوایی یک اصطلاح ژنریک است که نمایانگر آن عده از ناتوانی های شنوایی است که ممکن است درجات شدت و ضعف آن بین خفیف تا عمیق متغیر باشد و شامل دو گروه فرعی ناشنوا و کم شنوا می باشد. (نریمانی،۱۳۸۶: ۱۶-۱۵)

حضور کودک ناشنوادر هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کودک بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می‌کند. ممکن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی باعث شود کودک ناشنوا ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌ جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم۱ و بسیاری از مسایل دیگر (بردن۲، ۱۹۸۰). مراقبت
مـداوم از کودک ناشنـوا اغلب برای والـدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشـواری­های کودکان به طور

اجتناب­ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد (کرنیک۳ و همکاران، ۱۹۸۳). تحقیقات نشان داده است که والدین کودکان ناشنوا عموما در خطر مشکلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند (بکمن۴، ۱۹۹۱ (

کویتنر  و همکاران (۲۰۰۰) دریافتندکه مادران با کودکان ناشنوا شبکه ­های اجتماعی رابطه کمتر با فامیل و دوستان نسبت به مادران کودکان شنوا دارند. از طرف دیگر، تاب­آوری به وسیله­ی پاسخ فرد به حوادث استرسزای زندگی و یا مواجهه ی مستمر با استرس مشخص می­شود تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجهه و سازگاری با شرایط سخت و استرسزای زندگی کمک می­ کند و آنها را در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند. افراد تاب­آور، سازگاری فردی بالایی با عوامل استرس زای محیطی در زندگی شان دارند (بحری و دیگران،۱۳۹۳: ۷-۶)

و اماخانواده یک نظام اجتماعی است و فرزند معلول یکی از اعضای این نظام. این دو نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای این نظام یعنی والدین و دیگر فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد که این تأثیرات غالباً منفی است. وجود کودک معلول ضایعات و اثرات جبران­ناپذیری بر بهداشت روانی خانواده وارد می­ کند، مادر و پدر از داشتن چنین فرزندی به شدت رنج می­برند، اکثریت این گروه به نحوی دچار حالاتی چون افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس، خجالت، آرزوی مرگ و نظایر آن می­باشند.

تاب آوری فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت­آمیز با شرایط تهدیدکننده تعریف شده است، صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب­ها یا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه فرد تاب­آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تحقیقات روانشناسی بسیاری در سال­های اخیر، به شناسایی عوامل مؤثر بر تاب­آوری پرداخته­اند، برخی یافته­ ها حکایت از آن دارد که هوش یک عامل تعیین­کننده در تاب­آوری است (عسکریان،۱۳۹۲: ۶۱) انسان برای رسیدن به زندگی سالم­تر نیاز به تعادل بین تفکر، عواطف و توانایی استفاده متناسب از آنها در موقعیت­های زندگی را دارد.

اگرچه تحقیقات زیادی در رابطه با تاب­آوری انجام شده است ولی تاکنون در خصوص آموزش تاب آوری به والدین کودکان ناشنوا تحقیق انجام نشده است. لذا مسأله این پژوهش حرکت در این جهت است که آیا بین تاب­آوری روانی و کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا رابطه ای وجود دارد؟

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حضور یک کودک با هرگونه ناتوانی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. واکنش همه والدین در مقابل معلولیت فرزندشان یکسان نیست، ولی به طور کلی می توان پذیرفت که قریب به اتفاق والدین این گونه کودکان در مقابل معلولیت های فرزندشان به نحوی واکنش نامطلوب ازخود بروز می دهند که نوع و میزان این عکس­العمل­ها با توجه به جنبه­ های شخصیتی آنها، زمان بروز واکنش و . با یکدیگر متفاوت می­باشد، لذا تمام والدین احتیاج به نوعی کمک دارند تا بتوانند ابتدا به طور کامل طرح مشکلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و این مهم جز با آگاهی و اطلاع دقیق و مستدل از مسائل و مشکلات والدین دارای فرزند ناشنوا و بررسی وضعیت روانشناختی والدین مسیر نمی­گردد با توجه به اینکه وضعیت روانشناختی والدین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شکل­ گیری رفتار کودکان و مناسبات اجتماعی خویش تاثیر اساسی دارد بسیار حایز اهمیت خواهد بود که بدانیم که والدین این کودکان دارای چه ویژگی­های شخصیتی بوده و چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارند تا از این رهگذر داده ­های دقیق­تری جهت استفاده از روش­های مشاوره و توانبخشی و درمان فراهم آورده و زمینه ­های لازم جهت اقدامات خاص و اساسی  در ابعاد مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان، کودکان استثنایی،آموزش خانواده فراهم گردد. نتایج این پژوهش می ­تواند برای والدین، مربیان که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام­بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه­ کمک به کیفیت زندگی و امید به زندگی والدین گام بردارد. با توجه به مطالعات در ایران و این که در استان گیلان مشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در استان ضروری به نظر می­رسد و خصوصاً در آینده نیز می­توان از نتایج  این تحقیق نیز در مراکز مشاوره، آموزشگاه­های استثنایی و مدارس عادی، سازمان بهزیستی، کلینیک­های سلامت جهت خدمت­رسانی استفاده کرد. علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می ­تواند راهگشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت.

۱- Anger

۲- Burden

۳- cornic

۴. Beckman

۵. Self- esteem

[۱] QOL

تعداد صفحه : ۲۰۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.