Get a site

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

پایان نامه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 (گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی )

عنوان:

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

استاد راهنما:

دکتر فیروزه ساجدی

استاد مشاور:

دکتر ساحل همتی

استاد مشاورآمار:

پوریا رضا سلطانی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

۱ فصل اول ۱

۱-۱. مقدمه: ۱

۱-۲. بیان مسئله:. ۳

۱-۳. اهمیت و ضرورت ۷

۱-۴. تعریف نظری: ۹

۱-۴-۱. کیفیت زندگی. ۹

۱-۴-۲. مهارت های زندگی ۹

۱-۴-۳. سندرم داون. ۹

۱-۵. تعریف عملیاتی:. ۱۰

۱-۵-۱. کیفیت زندگی. ۱۰

۱-۵-۲. مهارت های زندگی ۱۰

۱-۵-۳. سندرم داون. ۱۰

۱-۶. اهداف پژوهش:. ۱۱

۱-۶-۱. هدف کلی ۱۱

۱-۶-۲. اهداف اختصاصی ۱۱

۱-۶-۳. اهداف کاربردی ۱۱

۱-۷. فرضیه‌ها. ۱۲

۱-۷-۱. فرضیه اصلی ۱۲

۱-۷-۲. فرضیه های اختصاصی ۱۲

۲ فصل دوم : پیشینه پژوهش ۱۴

۲-۱. مقدمه: ۱۴

۲-۲. سندرم داون. ۱۴

 

۲-۲-۱. طبقه بندی سندرم داون:. ۱۵

۲-۲-۲. خصوصیات کلی. ۱۶

۲-۲-۳. چه عواملی در بروز سندرم داون موثر هستند؟ ۱۷

۲-۲-۴. ویژگی ها و نشانه های سندرم داون ۱۸

۲-۳. کیفیت زندگی. ۲۱

۲-۳-۱. تاریخچه کیفیت زندگی ۲۱

۲-۳-۲. تعاریف کیفیت زندگی: ۲۲

۲-۳-۳. ویژگی های کیفیت زندگی. ۲۵

۲-۳-۴. چند بعدی بودن ۲۵

۲-۳-۵. بعد عینی کیفیت زندگی ۲۹

۲-۳-۶. بعد ذهنی ۳۰

۲-۳-۷. ویژگی ذهنی بودن. ۳۰

۲-۳-۸. نظریه های کیفیت زندگی ۳۲

۲-۳-۸-۱. نظریه های مبتنی بر فرد ۳۲

۲-۳-۸-۲. نظریه های مبتنی بر خانواده ۳۲

۲-۳-۸-۳. نظریه های روانشناختی ۳۳

۲-۳-۸-۴. نظریه های انسان شناسی ۳۳

۲-۳-۹. ارزیابی کیفیت زندگی ۳۵

۲-۳-۱۰. مدل های کیفیت زندگی:. ۳۶

۲-۳-۱۰-۱. مدل روحی- روانی. ۳۶

۲-۳-۱۰-۲. مدل ادراکی کیفیت زندگی ژان ۳۶

۲-۳-۱۰-۳. مدل فرل و هاسی ۳۶

۲-۳-۱۱. عوامل موثر بر کیفیت زندگی. ۳۷

۲-۳-۱۲. ابزار سنجش کیفیت زندگی. ۳۸

۲-۳-۱۳. کاربرد های سنجش کیفیت زندگی ۳۹

۲-۴. کیفیت زندگی در خانواده های بیماران مزمن روانی: ۳۹

۲-۵. کیفیت زندگی والدین دارای کودک مبتلا به سندرم داون. ۴۱

۲-۶. مهارت زندگی. ۴۴

۲-۶-۱. تعاریف ۴۴

۲-۶-۲. مبانی نظری مهارت های زندگی. ۴۹

۲-۶-۳. مبانی نظری گروه درمانی ۵۳

۲-۶-۳-۱. دیدگاه مک دوکال ۵۳

۲-۶-۳-۲. دیدگاه فروید ۵۴

۲-۶-۳-۳. دیدگاه مورنو. ۵۴

۲-۶-۳-۴. دیدگاه اسلاوسون ۵۴

۲-۶-۳-۵. دیدگاه لوین ۵۴

۲-۶-۴. روش آموزش مهارت های زندگی:. ۵۶

۲-۶-۵. پیشینه اجرایی برنامه های آموزش مهارت‌های زندگی ۵۷

۲-۶-۶. اهداف آموزش مهارت‌های زندگی. ۵۸

۲-۶-۷. اهداف عمده برنامه آموزش مهارت‌های زندگی نیز عبارت است از: ۵۹

۲-۶-۸. اهداف آموزش مهارتهای زندگی به طور اخص عبارت است از:. ۶۰

۲-۶-۹. اهمیت مهارت‌های زندگی. ۶۱

۲-۶-۱۰. ابعاد مهارت‌های زندگی ۶۳

۲-۶-۱۱. انواع مهارت ۶۵

۲-۶-۱۲. پنج حوزه اصلی مهارت‌های زندگی ۶۸

۲-۶-۱۳. تعریف ده مهارت اصلی زندگی ۶۹

۲-۶-۱۴. روش‌های مورد استفاده در کارگاه‌های مهارت‌های زندگی. ۷۲

۲-۶-۱۴-۱. رویکرد فعال در مقابل رویکرد منفعل در آموزش. ۷۲

۲-۷. بررسی متون ۷۳

۲-۷-۱. پژوهشهای خارجی: ۷۳

۲-۷-۲. پژوهشهای داخلی. ۷۷

۳ فصل سوم روش تحقیق ۸۲

۳-۱. مقدمه. ۸۲

۳-۲. نوع مطالعه. ۸۲

۳-۳. جامعه مورد مطالعه ۸۲

۳-۳-۱. حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۲

۳-۴. معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه. ۸۳

۳-۴-۱. معیارهای ورود به پژوهش ۸۳

۳-۴-۲. معیار های خروج ۸۳

۳-۵. روش گردآوری داده ها ۸۴

۳-۵-۱. پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته شامل:. ۸۴

۳-۵-۲. مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) 84

۳-۵-۳. اعتبار و پایایی ۸۵

۳-۶. متغیرها و نحوه سنجش آن‌ها ۸۶

۳-۶-۱. متغیر ها. ۸۶

۳-۷. روش اجرا. ۸۶

۳-۸. روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

۳-۹. برنامه مداخله. ۸۸

۳-۹-۱. آموزش مهارت های زندگی ۸۸

۳-۹-۲. محتوای جلسات آموزشی مهارت های زندگی:. ۸۸

۳-۱۰. ملاحظات اخلاقی ۹۱

۴ فصل چهارم توصیف و تحلیل داده ها. ۹۴

۴-۱. مقدمه. ۹۴

۴-۲. بررسی جمعیت شناختی ۹۴

۴-۳. بررسی توصیفی اطلاعات ۱۱۰

۴-۴. تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق ۱۱۱

۵ فصل پنجم بحث و نتیجه گیری. ۱۱۹

۵-۱. مقدمه. ۱۱۹

۵-۲. بحث و بررسی یافته‌ها. ۱۱۹

۵-۲-۱. فرضیه اختصاصی ۱: مداخله آموزش «مهارت های زندگی» بر سلامت جسمانی مادران دارای فرزند داون موثر است.۱۲۱

۵-۲-۲. فرضیه اختصاصی ۲ : مداخله «آموزش مهارت های زندگی» بر سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است:. ۱۲۲

۵-۲-۳. فرضیه اختصاصی۳ : آموزش مهارت های زندگی بر سلامت محیط مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است: ۱۲۴

۵-۲-۴. فرضیه اختصاصی ۴: آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی از ابعاد کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است: ۱۲۶

۵-۳. نتیجه گیری: ۱۲۷

۵-۴. محدودیت‌ها ۱۲۸

۵-۵. پیشنهادات کاربردی: ۱۲۸

۵-۶. پیشنهادات پژوهشی:. ۱۲۹

فهرست منابع فارسی و انگلیسی:. ۱۳۰

پیوست شماره ۱. ۱۵۰

پیوست شماره۲. ۱۵۳

چکیده انگلیسی. ۱۷۲

چکیده:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون بود.

روش: پژوهش از نوع شبه تجربی و از نوع (پیش آزمون و پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان سندرم داون ۶ ماهه تا ۸ ساله مراجعه کننده به کانون سندرم داون ایران بود. ۳۶ نمونه به روش تصادفی و به طور مساوی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده های پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه دموگرافیک و فرم کوتاه­کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL) جمع آوری شد. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های زندگی در قالب ۱۲ جلسه ۷۰ دقیقه ای قرار گرفت. داده ها با نرم افزار ۱۶-  SPSSو با بهره گرفتن از آزمون تحلیل­کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.

یافته ها: میانگین  نمره کیفیت زندگی در مادران کودکان سندرم داون، پس از اجرای مداخله در گروه آزمایش در تمام حیطه ها بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده است و تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود(۰۵/۰> P).

نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی می‌تواند توسط متخصصان  به عنوان رویکردی آموزشی در بهبود شاخص های کیفیت زندگی مادران، ایجاد فضایی مناسب برای مادران برای کمک به رشد خدمات بهداشت روانی مادران کودک سندرم داون صورت گیرد آموزش مهارت های زندگی در جهت افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون موثر بوده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

در جهان امروز بزرگ‌ترین گروه کودکان استثنایی[۱] با علائم مشخص بالینی کودکان با نشانگان داون هستند (افروز، ۱۳۸۷) سندرم داون [۲]یکی از رایج‌ترین علت کروموزومی[۳] کم توانی هوشی[۴] است ( اسپلمن[۵] و همکاران، ۲۰۱۳؛ والکر [۶]و همکاران، ۲۰۱۱) و که با درجات مختلفی از کم توانی هوشی متوسط تا  شدید می‌باشد (کاپلان[۷]و سادوک[۸]، ۲۰۰۷/ ۱۳۹۰؛ پریرا[۹] و همکاران ۲۰۱۳). این سندرم در اثر سه نوع نابهنجاری کروموزومی شامل: تریزومی ۲۱، موزائیسم[۱۰] و جابجایی [۱۱]کروموزومی ایجاد می‌شود (فرشباف خلیلی و همکاران، ۲۰۱۲). از جمله مهم‌ترین نشانه های بارز کودکان سندرم داون عبارت‌اند از : هیپوتونی[۱۲] عمومی، شکاف های پلکی مورب، پوست گردن چین دار، جمجمه کوچک مسطح، استخوان‌های برآمده گونه و زبان، دست های پهن و کلفت که یک چین

عرضی بیشتر ندارند و انگشت کوچک کوتاه و به‌طرف درون خمیده است (هالاهان[۱۳] و کافمن[۱۴]، ۲۰۰۳/ ۱۳۸۸). اگرچه وجود مشکلات در کودکان سندرم داون در مقایسه با معلولیت های دیگر کمتر است ولی کودکان با سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی مشکلات بیشتری دارند (ون ریپر[۱۵]،۲۰۰۷؛  فیدلر[۱۶] و  همکاران،۲۰۰۶).

این کودکان همانند دیگرکودکان دارای رفتارهای متنوعی هستند و مانند مشخصه های جسمانی، ویژگی های رفتاری مشخصی را نمی توان برای آنها بیان داشت، به خصوص این که تفاوت های فردی، شرایط محیط زندگی حاکم بر کودک، رفتار والدین و اطرافیان و تغییرات جسمی- روانی کودک در مراحل مختلف رشد از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر تنوع رفتاری آنان اثر دارد (افروز، ۱۳۸۸).

خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک از اعضای آن کل نظام را مختل می کند و مشکلات جدیدی را ایجاد می کند (نجاتی و همکاران، ۱۳۹۱). یکی از مواردی که بر نظام خانواده تاثیر می گذارد، ناتوانی فرزندان است (محتشمی و همکاران، ۱۳۹۰). تولد نوزادی با کم توانی می تواند خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی، به شیوه های مختلف تغییردهد (هاردمن[۱۷] و همکاران، ۱۳۸۷). مادر به عنوان اولین شخصی که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می کند، وقتی با فرزند ناتوان خود روبه رو می شود، به علت مشکلات و شرایط ویژه رشد این‌کودکان از جمله رفتارهای قالبی، مشکلات زبانی، قشقرق و نداشتن مهارت مراقبت از خود و مشکلات حرکتی، باعث تضعیف کارکرد طبیعیش می شود (پروینیان نسب و همکاران، ۱۳۹۱). علاوه بر فشار روانی وجود کودک ناتوان و نگرانی های مرتبط با مشکلات آینده کودک مادران کودکان سندرم داون نسبت به مادران کودکان سالم، مدت زمان بیشتری را صرف کودک خود می کنند (بلو[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۶؛ والونگو زانی[۱۹] و همکاران، ۲۰۱۳؛ شلی[۲۰] و همکاران، ۲۰۰۹). این چالش های روزانه و فشارهای ناشی از بزرگ کردن یک کودک ناتوان ممکن است تاثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران بگذارد (گودمن[۲۱]وگت لیب[۲۲]،۲۰۰۲؛ دنل[۲۳]، ۲۰۱۰؛ مالرز[۲۴] و همکاران، ۲۰۱۰). همچنین (لازاروس[۲۵]، ۲۰۰۴/ ۱۳۸۶) اثر و ضربه هر واقعه استرس زایی، بر اساس چگونگی مقابله فرد با آن، تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین مهارتهای مقابله مناسب برای حفظ خانواده و کیفیت زندگی هر عضو خانواده ضروری است. والدین کودکان ناتوان برای حفظ پایداری هیجانی در زندگی خود می توانند کنترل و مدیریت شرایط خود را با بهره گرفتن از آموزش ها و برنامه های مناسب یاد بگیرند. آموزش مهارت های زندگی باعث تغییر متناسب نگرش ها، ارزش ها، تقویت رفتارهای متناسب با مشکلات و موانع سلامتی و ارتقاء بهداشت روانی (نجفی و همکاران،۱۳۹۰) و همچنین باعث توانمندی افراد در رویارویی با شرایط مشکل زندگی می شود (صبحی قراملکی، رجبی، ۲۰۱۰).

۲-۱- بیان مسئله

یکی از متداولترین اختلالات کروموزومی مادرزادی ناشی ازکم توانی هوشی مادرزادی سندرم داون است (ترویت[۱] و همکاران، ۲۰۱۲). میزان شیوع سندرم داون ۱ در ۷۰۰ تولد زنده است (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷/ ۱۳۹۰) خصوصیت عمده کودکان سندرم داون کم توانی هوشی است(هالاهان و کافمن، ۲۰۰۳/ ۱۳۸۹). این کودکان از نظر رفتارهای انطباقی، رشد اجتماعی، حافظه، زبان و هیجانات با مشکلاتی مواجه هستند (مش[۲]، وولف[۳]، ۲۰۰۸/ ۱۳۸۹). عکس العمل اولیه والدین نسبت به کودک کم توان به صورت ترس و وحشت، احساسات متضاد، خشم و اضطراب، غم و اندوه، احساس گناه و درماندگی، نپذیرفتن، خجالت و شرمساری، دلسوزی یا حمایت افراطی می‌باشد (ادیب سرشکی، ۱۳۹۰؛ مبارکی، ۱۳۸۲). مادران با توجه به ساختار شخصیتی خود بیشتر احساس وظیفه و یا گاهی احساس گناه می کنند که این مکانیزم باعث کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کم توانی کودک و حمایت افراطی از کودک آنها می شود. از طرفی چون مادران بیشتر وقت و انرژی خود را صرف کودک می کنند بیشتر در معرض فشارهای بیرونی و درونی کودک قرار می گیرند و بر حسب مسایل هیجانی، روابط خانوادگی و خارج از خانواده واکنش نشان می دهند (کوهسالی و همکاران، ۱۳۸۷).

مادران کودکان مبتلا به نشانگان داون تحت فشار روانی، اضطراب، استرس و احساس گناه بیشتر هستند و احساس ناتوانی بیشتری در قبال کودکان خود می کنند. به دنبال آن مشکلات و مسائلی مانند مشکل پذیرش فرزند، خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، مشکلات مالی خانواده و مسائل پزشکی، آموزشی و توانبخشی برای والدین به خصوص مادر به وجود می آیند (وایتر[۴]، ۲۰۰۳/ ۱۳۸۹).

کیفیت زندگی[۵] با بیماری و شرایطی که سلامت را به خطر می اندازد در ارتباط است و از طرفی وجود کودک ناتوان باعث ایجاد استرس جسمانی و روحی و روانی بر خانواده و به ویژه مادر می شود (اسکیو[۶] و همکاران، ۲۰۰۷). امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که در علوم بهداشتی، به ویژه بهداشت روان وارد شده مفهوم کیفیت زندگی است (بیاتیانی و همکاران، ۱۳۹۰). مبحث کیفیت زندگی در بیست سال گذشته موضوعی چالش انگیز و نیز مفید بوده است؛ و این عقیده را بین اکثر افراد رواج داده که کیفیت زندگی یک هدف واقعی و قابل دستیابی برای تمام افراد می باشد (کالی[۷] و همکاران، ۲۰۱۰). کیفیت زندگی با توجه به ابعادگسترده سلامتی تعریف می شود (مک کال، ۱۹۷۵/ ۱۳۸۹). براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی [۸]کیفیت زندگی دربرگیرنده‌ی ادراک فرد ازموقعیت خود در زندگی ودر ساختار نظام فرهنگی– ارزشی که درآن زندگی می کند، می‌باشد. کیفیت زندگی مفهومی گسترده‌ای است که دربرگیرنده مفاهیمی چون سلامت جسمانی فرد، حالات روانشناختی، میزان استقلال،کیفیت ارتباطات اجتماعی وارتباط با ابعاد برجسته محیطی است. عوامل محیطی نه تنها برمشارکت اجتماعی فرد، بلکه برکیفیت زندگی اونیزاثرگذار است واین نکته درمورد افرادکم توان به مراتب مهمتر از جمعیت عادی است (گلانز[۹]و همکاران، ۲۰۱۰). با(این حال در دهه های اخیر حمایت از خانواده هایی که کودک ناتوان با کودکان استثنایی دارند اهمیت حیاتی پیدا کرده، چرا که تحقیقات نشان داده که حمایت و آموزش به این خانواده ها روی خانواده و کودک نتایج مثبتی داشته است (دمسی[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۸). یکی از روش های موثروکارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله با فشار های روانی روش آموزش مهارت های زندگی[۱۱] است (هانتر[۱۲]، ۱۹۹۳/ ۱۳۸۵). از نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اساسی برای زندگی کردن است. این مهارت ها عبارتند از مهارت ۱- تصمیم گیری ۲- حل مسئله ۳-تفکر خلاق ۴- تفکر نقاد ۵- توانایی ارتباط موثر۶- ایجاد و حفظ روابط میان فردی ۷- خودآگاهی ۸- همدلی کردن ۹- مهارت مقابله با هیجان ها و۱۰- فشار روانی (رئیسی و همکاران،۱۳۹۱). نتایج  پژوهش ها حاکی از آن است که آگاهی از مهارت های زندگی، درکاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و شکایات جسمانی نقش موثری دارد (مردانی و همکاران، ۲۰۱۱(. واکا[۱۳] (۲۰۰۶) معتقد است که والدین کودکان کم توان اندوخته عاطفی و احساس پایینی دارند ودر برقراری ارتباط با فرزندان و تطابق با عواطف و احساسات خود دچار مشکل می شوند. پژوهش (راچ[۱۴]و همکاران، ۱۹۹۹/ ۱۳۸۷) نشان داد که والدین کودکان سندرم داون فشار و افسردگی شدیدتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند و با افزایش سن کودک، میزان احساس رضایت مادران از زندگی کاهش می یابد. مطالعات متعددی نشان داده است که کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان نسبت به مادران کودک سالم، پایین تر می باشد (خیاط زاده ماهانی، ۱۳۸۸). بنابراین تغییرات تنش زای زندگی به تغییراتی در نحوه پاسخدهی والدین به کودک می انجامدکه به نوبه خود بر احساس ایمنی کودک تاثیر می گذارد (اتکینسون[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۰/ ۱۳۸۶).

بالا بردن آگاهی والدین در مورد استرس، اضطراب، تسهیل دسترسی به اطلاعات مناسب و توصیه به درمان نه تنها برای خود والدین مفید می باشد بلکه حمایت والدین در ارتباط با اضطراب شدید می تواند منجر به ارتباط مطمئن بین والدین وکودک و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی آنها گردد (دهی و همکاران، ۱۳۸۶). به دلیل اثرات طولانی مدت سندرم داون و تاثیرات منفی برکیفیت زندگی مادران و با توجه به اینکه یکی از روش های موثر و کارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله باچالش های زندگی آموزش مهارت های زندگی می باشد (صبحی قراملکی، رجبی، ۲۰۱۰).

بالا بودن آموزش مهارت های زندگی تامین کننده سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی افراد می باشد و پایین بودن مهارت های زندگی موجب بروز آسیب های روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد می شود (رامشت[۱۶] و فرشاد، ۲۰۰۹[۱۷]، مونکونگ[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۹ / ۱۳۹۱). بنابراین با توجه به شیوع بالای سندرم داون و ناتوانی های ناشی از این معلولیت و اثرات طولانی مدت ناتوانی کودک بر اعضای خانواده به خصوص مادران به عنوان مراقبان اصلی کودک و کیفیت زندگی این گروه و با عنایت به عدم دستیابی محقق به چنین پژوهشی و این نکته که با بهره گرفتن از آموزش، مادران بتوانند اطلاعات لازم، تواناییها، گرایش ها و مهارت های لازم برای زندگی موفق، سالم و بدون فشار روانی زیاد را در خود ارتقا دهند و در نتیجه سبب بهبود کیفیت زندگی کودکانشان خواهد شد؛ این مطالعه به این منظور انجام خواهد شد که مشخص گرددآیا آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون تاثیر گذار است؟

[۱] .Truitt, M.

[۲].  Mash, E. J.

[۳].  Wolf, D. A.

[۴]. Witter, D. D.

[۵] . Quality of life

[۶] . Schieve, L. A.

[۷]. Kalay, A.

[۸]. The World Health Organization

[۹].  Glanz, B.

[۱۰]. Dempsey, I.

[۱۱]. Life skill

[۱۲]. Hanter.

[۱۳].Vacca, J.

[۱۴]. Roach, M.

[۱۵]. Atkinson,  R.

[۱۶] . Ramesht,  M.

[۱۷] . Farshad,  C.

[۱۸] . Monkong,   L.

[۱] .exceptional child

[۲]. Down syndrome

[۳] . cromosoma

[۴] .Intellectual disabilities

[۵].  Spellman, C.

[۶]. Walker, J. C.

[۷] . Kaplan, H. I.

[۸] . Sadock, V. A.

[۹]. Pereira, k.

[۱۰]. Mosaicism

[۱۱]. Translocation

[۱۲]. Hypotonia

[۱۳]. Hallahan,, D. D.

[۱۴]. Kauffman, J. M.

[۱۵]. van riper, M.

[۱۶]. Fidle, D.

[۱۷].  Hardman, M. L.

[۱۸] .Buelow, J. M.

[۱۹]. Valongo, Zani, A.

[۲۰] .Shelley, M. C.

[۲۱] .Goodman , S. H.

[۲۲]. Gottlieb, I. H.

[۲۳] . Dannel, Z. T.

[۲۴] . Mallers, M.

[۲۵]. Lazarus, A.

تعداد صفحه : ۱۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.