Get a site

پایان نامه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان

گرایش :مشاوره خانواده

عنوان :  اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

نگارنده:

جواد کاظمی

اساتید راهنما:

دکتر سید جلال یونسی

دکتر منوچهر ازخوش

استاد مشاور:

محمد حسن فرهادی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه.۱

بیان مساله۳

اهمیت و ضرورت تحقیق.۶

-تعاریف متغیر ها.۸

تعاریف نظری۸

تعاریف عملی۸

-اهداف پژوهش.۹

اهداف کلی۹

اهداف کاربردی.۱۰

-فرضیه های پژوهش۱۰

فصل دوم(پیشینه تحقیق)

-نظریه های موجود در تبیین اعتیاد.۱۲

نظریه روان تحلیلگری۱۲

رفتارگرایان شناختی۱۵

روان شناسی خود.۱۵

نظریه های زیستی روانی۱۶

نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد.۱۶

نظریه های مشوق مثبت اعتیاد.۱۷

نظریه های اجتماعی-فرهنگی۱۹

۱-نظریه بی هنجاری.۱۹

۲-نظریه انزواطلبی مرتون۲۰

۳-نظریه برچسب زنی.۲۱

۴-نظریه انتقال فرهنگی.۲۱

۵-نظریه تفسیر انتخاب عقلایی.۲۳

متغیرهای علت شناختی سوءمصرف مواد.۲۴

متغیرهای روانشناختی۲۴

تغییرات خلقی.۲۴

شخصیت و ارتباط آن با مصرف مواد۲۷

مکانیزم های زیست شناختی.۲۸

مکانیزم های احتمالی.۲۹

تعاملات زیست شناختی در مصرف مواد و الکل.۳۱

متغیرهای اجتماعی و فرهنگی۳۲

انواع مواد مخدر.۳۳

معروفترین داروهای اعتیاد آور۳۶

همراهی سوءمصرف مواد و سایر اختلالات روانپزشکی۳۸

ابراز وجود:تعریف و مولفه های آن۴۰

-سبک های پاسخ۴۲

سبک غیر ابرازمندانه.۴۲

سبک پرخاشگرانه۴۳

سبک ابرازمندانه۴۴

ویژگی های رفتار ابرازوجودمندانه۴۶

مولفه های ابراز وجود۴۷

مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود.۴۷

مولفه های پنهان ابراز  وجود۵۰

حقوق و مسولیت های ابراز وجود.۵۵

حقوق بشر برای ابراز وجود.۵۵

-منابع تکوین خود۵۷

الف:خود مشاهده گری۵۸

ب:مقایسه اجتماعی۵۹

ج:پسخوراندهای اجتماعی۶۰

آسیب شناسی روانی در سطح فردی۶۱

افزایش خود مشاهده گری،کاهش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی۶۲

کاهش خودمشاهده گری،افزایش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی.۶۳

پیشینه پژوهشی(بررسی متون)۶۴

فصل سوم

نوع مطالعه.۶۸

جامعه آماری.۶۸

نمونه و روش نمونه گیری.۶۸

ملاک های ورود به پژوهش. ۶۸

ملاک های خروج از پژوهش.۶۸

ابزار پژوهش۶۹

روایی و پایایی پرسشنامه.۶۹

شیوه نمره گذاری پرسشنامه۷۰

شیوه ی جمع آوری داده ها.۷۰

روش اجرای پژ وهش.۷۰

چارچوب درمان.۷۱

روش تجزیه و تحلیل داده ها.۷۱

ملاحضات اخلاقی۷۱

مقررات حاکم بر جلسات مشاوره گروهی۷۲

پروتکل درمان۷۳

فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل داده ها).

-یافته های توصیفی۷۶

تحلیل داده ها.۷۷

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری):

بحث و بررسی یافته ها۸۰

نتیجه گیری۸۶

محدودیت های پژوهشی.۸۷

پیشنهادات.۸۷

پیشنهادات پژوهشی.۸۷

پیشنهادات اجرایی۸۸

منابع.۹۰

پیوست.۹۸

پروتکل.۱۰۰

 

یکی از مشکلات  اساسی که جامعه امروزی با آن مواجهه است مسئله اعتیاد می باشد. بطوریکه امروزه اعتیاد بعنوان یکی از مشکلات جدی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است . این  روند ضربات قابل توجهی بر بنیادهای اخلاقی، اقتصادی ، و اجتماعی یک جامعه  وارده می نماید  و باعث می شود که از درون به فساد و انحطاط  کشیده شود .  بعبارت دیگر هیچ جامعه ای از این معضل  بطور کامل  مصون  نیست ( کجباف، ۱۳۹۰). مهم ترین عوارض روانی اعتیاد عبارتند از : افسردگی، اضطراب، فراموشی، روان پریشی و اختلالات مغزی، لیکن ازمشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد می توان از جرائمی مثل سرقت، فحشا و خشونت، افزایش مشاغل کاذب و کاهش کارآیی و تعداد بسیار زیادی خانواد ه های آشفته یا از هم گسیخته نام برد.(سازمان بهداشت جهانی[۱]،۲۰۰۴) . این مشکلات با توجه به تعداد معتادان نیازمند توجه جدی می باشد.آمار اعتیاد در طی سال های  اخیر طبق مطالعات انجام شده در نوسان بوده است به گونه ای که در سال۱۳۹۰،این بر آورد در جمعیت ۱۵ تا۶۴ سال(طبق سرشماری سال۱۳۵۸ که معادل۵۰ ملیون نفر بود)تعداد معتادان یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار نفر اعلام شد.(صرامی وقربانی،۱۳۹۲).برخی  از گزارش های ارائه شده در کشور ما شمار مصرف کنندگان مواد را  نزدیک به ۸/۱ تا ۳/۳ میلیون نفر اعلام کرده اند.(پژوهشگاه جهاد دانشگاهی۱۳۸۹). عوامل متعددی با اعتیاد در ارتباط  می باشد  مثل عوامل ژنتیکی، نوروبیولوژیکی، اجتماعی (مانند خانواده و محیط زندگی)،عوامل روانی و شخصیتی که  می توان  از آنها نام برد.(کیانی پور،۱۳۹۰).  در این بین به اعتقاد هانسن عوامل شخصیتی یکی از مهم ترین عوامل می باشد.(هانسن[۲]،۲۰۰۱ ، نقل ازدوستیان و اعظمی۱۳۹۱). یکی از عوامل  مهم شخصیتی ابراز وجود می باشد. ابراز وجود عبارت است از توانایی فرد برای دفاع از خود و توانایی “نه گفتن”به تقاضاهایی که فرد نمی خواهد انجام بدهد.(زرگر و نجاریان۱۳۸۷).

تحقیات انجام شده نشان داده اند که  این متغیر رابطه نزدیکی با گرایش به مواد دارد، بطوریکه این مطالعات نشان داده اند  که بین کمبود این مهارت و بروز اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد. (فرانکن[۳]۱۳۸۴ ؛ حاج حسنی،۱۳۹۰؛ دلاور و رشید،۱۳۸۳؛ ملک پور و قربانی، ۱۳۸۳).

در بحث درمان اعتیاد نیز،روش های متعددی برای درمان اعتیاد به مواد وجود دارد در حال حاضر بیشترین تا کید بر روی درمان های نگهدارنده متمرکز است.که پایه اصلی این درمان ها درمان دارویی می باشد. در سال های اخیر تمرکز صرف بر روی این درمان ها باعث شده است تا موفقیت چندانی به دست نیاید.(ریماز،۱۳۸۸) به نظر می رسد  بسیاری از معتادان دچار عود می شوندبنابراین استفاده از درمان های روانی و اجتماعی در کنار این درمان ها جایگاه و اهمیت خود را نشان داده است.(دباغی،اصغرنژاد۱۳۸۷ نقل از کمرزین۱۳۹۰)یکی از رواندرمانی های نسبتا جدیدرواندرمانی های مبتنی بر منابع شناخت خود می باشد( یونسی ، ۱۳۸۲) که بر گرفته از از کارهای یونگ [۴]و شونمن [۵]( ۱۹۸۴) می باشدکه به نظرمی رسد بتواند در بهبود این افراد موثر باشد.

بیان مسئله:

اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها ، از معضلات اجتماعی، اقتصادی و سلامت عمومی قرن حاضردر تمام دنیا است (زرگر،۱۳۹۰). اعتیاد یکی از بزرگترین معضلات جامعه ی بشری است که نه تنها موجب اختلالات رفتاری و اجتماعی می گردد ،  بلکه با تأثیر بر جنبه های مختلف سلامت جسمی، خسارات مالی هنگفتی را بر فرد، خانواده و جامعه وارد می سازد (سخاوت۱۳۸۳).  اعتیاد به دلیل ماهیت پیشرونده اش در همه ی ابعاد زندگی، سلامتی افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن بر سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی ، هیجانی، معنوی و شناختی فرد به وضوح قابل مشاهده است (زینالی،۱۳۸۶).

از دیدگاه روانشناختی، افراد سوء مصرف کننده ی مواد،  یک ویژگی شخصیتی آسیب پذیر دارند (نعامی و زرگر۱۳۸۷). از جمله عوامل شخصیتی عزت نفس می باشد. عزت نفس پایین، خودکارآمدی پایین ، برای مقابله با حوادث روزانه زندگی می تواند مقدمه ایجاد اعتیاد یا از نتایج اعتیاد باشد (بیابانگرد،۱۳۸۴). عزت نفس همان ارزیابی نفس است که بر طبق معیارهای فردی خاص صورت می پذیرد و هر فرد نقش آن معیارها را در تعیین ارزش انسانی خود بسیار مهم تلقی می کندو در نهایت زیاده روی در مصرف مواد و اعتیاد می تواند دلیل و پیامد از دست دادن عزت نفس باشد(نوحی،۱۳۸۹) . در این شرایط پناه بردن به مواد مخدر تصمیمی غلط است ، زیرا اگرچه در کوتاه مدت احساس بهتری در فرد به وجود می آورد، اما پیامدهای آن در بلند مدت معمولاً مسأله را وخیم تر می کند(ملا زاده،۱۳۸۸). عزت نفس بالا باعث می شود تا فرد در برابر قضاوت های دیگران مقاوم باشد.

تئوری آسیب پذیری در مقابل قضاوت دیگران ،اعتقاد دارد هر فردی در مقابل نظرها و عقاید مردم آسیب پذیر است، مگر این که اعتقاد راسخی به توانایی و ارزش های خود داشته باشد . این گونه افراد محکوم به زندگی کردن به نحوی هستند که رضایت مردم را همواره جلب کنند (نوحی،۱۳۸۹).  عزت نفس بالا موجب می شود تا افراد در زمان مواجه شدن با مشکلات زندگی و در زمان رویارویی با حوادث و بحرا ن ها کمتر احساس  ناتوانی و دلسردی کنند(مسعود نیا،۱۳۸۸) . به بیان ساد ه تر عزت نفس عبارت است از میزان ارزشی که فرد برای خود قایل است (ناتانیل،۱۹۹۸). ایجاد حس بی ارزشی و بی کفایتی در دوران بزرگسالی ، منجر به کاهش اعتماد به نفس می شود، که این عوامل نقش مهمی در شروع اعتیا د دارند.(بیگدلی،۱۳۹۱).  در واقع ،داشتن عزت نفس بالا برای یک خوداثرمندی سالم و قوی ضروری است . عزت نفس و خودکارآمدی بالا باعث افزایش تلاش، پشتکار و انگیزش فرد می شوند و از مؤثرترین عوامل تعیین کننده عملکرد افراد به ویژه در کنترل، پایش و پیگیری برنامه های درمانی مددجویان وابسته به مواد مخدر است (نوحی،۱۳۸۹).

از طرف دیگر عزت نفس رابطه مستقیمی با ابراز وجود دارد(عباسی نیا،۱۳۸۷).یکی از عوامل شخصیت  در گرایش به اعتیادعدم ابراز وجود و مشکل در قدرت نه گفتن می باشد (حاج حسنی،۱۳۹۰). ابراز وجود باعث افزایش عزت نفس،بیان منطقی افکار و احساسات، کاهش اضطراب،بهبود مهارت های اجتماعی-ارتباطی و ملاحضه حقوق دیگران و در عین حال گرفتن حق خود شده و در نهایت منجر به افزایش میزان رضایت از زندگی و شادکامی می شود (آند[۶]،۱۹۹۵). هم چنین بین رفتار غیر جرات ورزانه با تر س های اجتماعی،اضطراب اجتماعی، پرخاشگر ی های درونی (نظیر انتقاد افراطی از خود و احساس کمرویی، فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس پایین،) رابطه وجود دارد(عباسی نیا،۱۳۸۷). از طرف دیگر بین رفتار غیر جرات ورزانه با رفتارهای مستقل، خودبسندگی اجتماعی، اعتماد به نفس و عزت نفس بالا، رابطه منفی وجود دارد(همان منبع).  افراد معتاد به دلیل ضعف ابراز وجود دچار نوعی تنش درونی و اضطراب شدید هستند(خاکباز،۱۳۹۲).  افزایش ابراز وجود باعث می شود تا فرد قاطعانه رفتار کند و مسئولیت پذیر شود (آند،۱۹۹۵). طبق تحقیقات انجام شده ضعف ابراز وجود باعث افزایش گرایش به مواد می شود. بنابراین روش های مختلفی در سال های اخیر برای افزایش ابراز وجود، ابداع شده است. آموزش مهارت های اجتماعی، روش های مصون سازی، درمان های شناختی و . از ان جمله اند. روان در مانی مبتنی بر منابع شناخت خود حوزه نسبتا جدیدی است که در افزایش ابراز وجود موثر می باشد.(یونسی،۱۳۸۲)از آنجا که تعادل انرژی، انتروپی و ترمودینامیک در افراد معتاد سطح انرژی  متعادل نیست، بسیاری از مشکلات می تواند پیش بیاید. اگر سطح انرژی بیشتر در پسخوراند اجتماعی جریان یابد، فرد دهن بین، تلقین پذیر و دارای اعتماد به نفس پایین می شود. اگر مقایسه اجتماعی بیشترین انرژی را به خود اختصاص دهد،فرد افسرده و دارای حس بی ارزشی می شود. حال با توجه با اینکه روان درمانی مبتنی بر منابع شناخت خود در متغیرهایی مثل عزت نفس،رضایت زناشویی،نگرش مثبت به اعتیاد(یونسی،۲۰۰۴)تاثیر بسزایی داشته است،

با توجه به مشکلات عدیده ی معتادان به نظر می رسد که ابراز وجود عنصر مهمی برای درمان و کمک به این افراد باشد.بنابر این روان درمانی مبتنی بر منابع شناخت خود، به نظر می رسد که بتواند با متعادل  کردن سطح انرژی، باعث افزایش سلامت روانی و ابراز وجود شود،می توان گام مهمی برای کمک به این افراد برداشت.مثلا با کاهش پسخوراند اجتماعی اضافی،می توان اعتماد به نفس را در فرد افزایش داد.این افزایش اعتماد به نفس نیز ممکن است در افراد معتاد باعث افزایش ابراز وجود و قدرت “نه گفتن” شود که به نوبه خود در کاهش گرایش به مواد موثر است.از طرفی چون ابراز وجود رابطه مستقیمی با عزت نفس دارد،افزایش ابراز وجود از طریق رواندرمانی مبتنی بر منابع شناخت خود،ممکن است باعث افزایش حس ارزشمندی و عزت نفس در معتادان شود.حال با توجه اینکه از طریق روش های خودمتمایز سازی،گشتالت درمانی،آموزش گروهی، درمان التقاطی (بازساخت دهی شناختی و مهارت های مقابله ای شناختی- رفتاری)، آموزش مهار ت های اجتماعی، مهارت های خودآگاهی، آموزش ایمن سازی در برابر استرس، می توان ابراز وجود را افزایش داد(پیر ساقی،نظری،۱۳۹۳) و با توجه به موارد فوق که بیانگر مشکلات افراد معتاد بوده و اینکه از طریق روان درمانی مبتنی بر منابع شناخت خود می توان متغیرهایی مانند عزت نفس را افزایش داد، آیا  این روان درمانی می تواند برای درمان افراد معتاد در کنار درمان های دارویی کمک کننده باشد و باعث افزایش ابراز وجود شود.

تعداد صفحه : ۱۱۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.