Get a site

پایان نامه :اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

پایان نامه رشته :روانشناسی

گرایش :روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  تحقیقات گیلان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی بالینی

عنوان:

اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی

ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن اکبری

استاد مشاور:

دکتر مقصود فقیر پور

 

تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرصت مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده فارسی۱

 

(فصل اول(کلیات طرح پژوهش

مقدمه۳

بیان مساله.۴

اهمیت و ضرورت پژوهش .۷

اهداف پژوهش.۹

سؤالات پژوهش. ۹

فرضیه های پژوهش ۹

تعریف نظری و عملیاتی کیفیت زندگی۹

تعریف  نظری وعملیاتی  دلبستگی ۱۰

تعریف نظری و عملیاتی معنا درمانی۱۰

تعریف نظری و عملیاتی سالمندی.۱۱

فصل دومادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه بر نظریه معنا درمانی۱۳

 

 

عنوان

اصول معنا درمانی ۱۴

نظریه معنا درمانی فرانکل۱۴

پیشنهاد های برای جستجوی معنا .۱۵

روان نژندی اندیشه زاد  ۱۹

گروه درمانی وجود گرا .۲۰

ارزش زندگی  ۲۱

معنا خواهی در دیدگاه فرانکل ۲۱

نا امیدی وجودی ۲۳

حفظ خلا ء وجودی  .۲۳

انسان در جستجوی معنای غایی ۲۴

مفهوم مرگ در نظریه فرانکل.۲۵

علت شناسی در نظریه فرانکل.۲۶

مثلث روان نژندی .۲۶

خود شکوفایی در معنا درمانی  ۲۷

اثر بخشی۲۸

روان درمانی در نظریه فرانکل۲۸

مداخلات درمانی و تکنیک  در نظریه فرانکل.۳۰

روش های افزایش آگاهی وجودی۳۱

آموزش اهمیت قبول مسئولیت برای معنا.۳۲

پرسش از مراجعان در باره معنا۳۲

گسترش افق های فکری در حوزه ی منابع معنا.۳۲

توضیح دادن  .۳۳

ضرب المثل های پیشنهادی  ۳۳

استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی۳۳

به کار گیری تشبیهات  ۳۴

استخراج معنا از طریق نم۳۴

پیشنهاد معنا  ۳۵

تجزیه و تحلیل رویا۳۵

قصد متضاد ۳۶

مرحله بعد ترس بیمار۳۶

اندیشه زدایی .۳۷

روحانیت پزشکی .۳۷

اصلاح نگرش ها .۳۸

درمان گروهی سالمندان.۳۹

نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان.۴۱

روش های پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان.۴۲

مرور زندگی۴۳

نظریهای روانی –اجتماعی دوران پیری۴۳

نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری.۴۴

نظریه پک:سه تکلیف انسجام من یا خویشتن۴۵

نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی۴۶

نظریه رابرت باتلر:.۴۷

نظریه بازسازی اجتماعی۴۸

نظریه جدا سازی  سالمندی۴۹

نظریه زیستی شناختی  پیری.۵۰

اختلالات روانی سالمندی.۵۱

(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده۵۱

پختگی پایان دوره بزرگسالی.۵۲

ظرفیتهای جدید تحول.۵۳

تغییرات در سطح بدنی .۵۴

روی آورد فعالیت۵۵

روی اورد عدم تعهد.۵۵

مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند.۵۶

سقوط غیر قابل توجیه حیاتی.۵۷

روان درمانی در سالمندان.۵۷

شادی در سالمندان۵۹

ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان.۶۰

نگرش ما بر سالمندان۶۰

برخورد صحیح با سالمندان.۶۱

کیفیت زندگی۶۲

تاریخچه کیفیت زندگی.۶۳

ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد۶۵

تعاریف کیفیت زندگی.۶۶

تعاریف موجود از کیفیت زندگی۶۷

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.۶۸

سنجش کیفیت زندگی.۷۰

احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی.۷۲

ویژگیهای کیفیت زندگی۷۲

مولف کیفیت زندگی۷۳

کیفیت زندگی.Qualitref lif.74

ارتباط کیفیت زندگی با سلامت۷۵

عوامل موثر بر کیفیت زندگی.۷۶

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت.۷۷

سنجش کیفیت زندگی۷۹

تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان.۸۴

درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد.۸۷

خوشبینی و کیفیت زندگی۸۹

کیفیت زندگی درسالمندان.۸۹

غفلت از کیفیت زندگی سالمندان۹۲

نگرش ما به سالمندان۹۳

عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس.۹۳

دلبستگی.۹۴

نظریه دلبستگی۹۵

نظریه های مختلف درمورد دلبستگی.۹۶

نظریه روان تحلیل گری۹۶

نظریه فروید۹۷

نظریه وینی کات۹۸

نظریه اشپیتز۹۹

نظریه اریکسون .۱۰۰

نظریه تحولی-شناختی۱۰۱

نظریه یادگیری۱۰۲

نظریه رفتار شناسی طبیعی۱۰۲

نظریه بالبی۱۰۳

دلبستگی در گذر عمر ۱۰۶

دلبستگی .نظریه ونظام دلبستگی۱۱۰

اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان۱۱۱

روابط دلبستگی بزرگسالان۱۱۳

گسترش نظریه دلبستگی بزرگسالان.۱۱۴

ویژگیهای طبقاتی دلبستگی در بزرگسالان.۱۱۴

پیشینه پژوهش داخلی و خارجی.۱۱۹

 

فصل سوم – روش پژوهش

جامعه آماری ۱۲۶

نمونه آماری .۱۲۶

روش نمونه گیری و چگونگی جمع آوری اطلاعات۱۲۶

روش پژوهش .۱۲۷

ابزار های پژوهش .۱۲۷

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی پژوهش.۱۳۰

نحوه آموزش معنا درمانی گروهی .۱۳۰

خلاصه آموزش معنا درمانی ۱۳۰

فصل چهارم

توصیف داداها.۱۳۳

تحلیل توصیفی و استنباط داده ها (فرضیه اول).۱۳۹

تحلیل توصیفی و استنباط داده ها(فرضیه دوم).۱۴۲

فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

نتیجه گیری از وضعیت های جامعه شناسی۱۴۷

تحلیل و اثبات فرضیه اول۱۴۸

تحلیل و اثبات فرضیه دوم.۱۴۹

پیشنهادهای کاربردی۱۵۱

پیشنهاد های پژوهش .۱۵۲

محدودیتها.۱۵۳

منابع فارسی۱۵۴

منابع انگلیسی.۱۵۹

پیوست شماره ۱: برنامه آموزشی (پکیج معنا درمانی) ۱۶۲

پیوست شماره ۲:پرسشنامه کیفیت زندگی.۱۸۴

پیوست شماره ۳:پرسشنامه سبک دلبستگی۱۸۵

پیوست شماره ۴:خروجی spss186

چکیده انگلیسی.۱۸۷

 

 

فصل دوم

کلیات طرح پژوهش

 

مقدمه:

بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت  سالمندان به  علت  ارتقای  سطح  بهداشت  در حال  افزایش  است (تاجور.،۱۳۸۳) در حال حاضر۲۵ در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور۱۳۸۳) در کشور ما نیزبیش از۴میلیون سالمند بالای ۶۰ سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی ۲۰سال آینده به بیش از ۱۰میلیون برسد (محتشم امیری.،۱۳۸۱) لذا  پیر شد ن    جمعیت می تواند چا لشهای عمیقی  به وجود آورد که مقابله آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است تغییر عوامل   بیولوژیک روانی. اجتماعی می تواند فرد سالمند رامستعد بروز اختلالات روانی کند . ( نسبیت[۱].۲۰۰۰)   افسردگی  و اضطراب شا یع ترین اختلالات روانی سالمندی هستند (استاکس .،[۲]۲۰۰۳).برسیهای انجام شده نشان داده ۲۴ درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و ۳۰درصد از افسردگی اساسی رنج می برند و نیز میزان شیوع اضطراب در زنان ۳۰.۵ درصد در طول عمر در مردها ۱۹.۲   درصد در طول عمر  می باشد   ( وانگ[۳] .، ۲۰۰۳).امروزه مد د جویان در هر سنی با تشخیص های مختلف طبی وروانی از فواید گروه درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهداشت روا ن بهرمند می گردند.یکی از انواع گروهای کوتاه مدت.معنا درمانی است که در همه گروه های سنی بخصوص در گروه سالمندان به  منظور ارتقاء سطح سلامت روان به کار می رود . معنا درمانی در یک نگاه کلی سپری شده  زندگی است  که همراه  اتفا قا ت خاص بوده است فوا ید معنا درمانی، . با سازی خاطرات و علا یق شیر ین که می توان معنای زندگی شود.  روشن سازی احساس نسبت به خود .ایجاد آمادگی برای اتفاقات دیگر در زندگی که مرگ را نیز شامل می شود (صادق مقدم،و همکاران.،۱۳۸۴).

معنا درمانی ممکن است در گروه از طریق تعاملات  فرد به فرد صورت بپزیرد در معنا درمانی شرکت کنندگان تشویق به درمیان  گذاشتن خاطرها و علایق زندگی می گردند. رهبر گروه می تواند  حافظه افراد را به وسیله از استفاده تصاویر و یا محبت کردن قابل یاد اوری شود و تحریک کند.(انست بهل، نیجل.،۲۰۰۷) ،هاتوکا واوی مار(۲۰۰۴)در بررسی تاثیر مرور زندگی اظهار می دارند که مرور زندگی نقش کمک کننده ای در حمایت از سلامت  روان وپیشرفت مراحل سالمندان و همچنین اثرات طولانی مدت در بهبود کیفیت زندگی سالنمدان  دارد.هانوکا (۲۰۰۴)  ال فورد و همکاران(۲۰۰۵ )در برسی فواید معنا درمانی  با کمک به  تخلیه هیجانی منجر به ایجاد  رضایت و خوشحالی و ارتقاءسلامت روان و کیفیت زندگی  می گردد(ال فورد[۴].،۲۰۰۵) لذا با توجه به اینکه جمعیت در حال پیر شدن است و سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر  است و توجه  به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.(کارسون[۵].،۲۰۰۰)

بیان  مسئله:

فرایند پیر شدن [۶]senescence نامیده میشود از ریشه لاتین   senescenceبه معنی  پیر شدن و مشخص است با نزول عملکرد تمام سیستم های بدن.عروقی تنفسی.تناسلی. ادرای.غددی.ایمنی وسایر دستگاه ها.معهذا این باور که پیری بدون  استثناء  با نقص جسمی و هوش عمیق  همراه است  افسانه ای بیش  نیست اکثر افراد سالمند توانایی شناختی و جسمی خود را تاحد قابل توجهی حفظ می کنند(کاپلان-سادوک[۷].، ۲۰۰۳ ).

باوجود این به نظربرخی از سالمندان.زندگی ناگواروجهان تیرو تار است واین دیدو بینش آنها  حساس زود رنج ونگران می سازد .گاهی آن چنان درمانده و گرفتا ر می شوند که به زودی از پای  درمی آیند  این حساسیت هانسبت به  امور و  جزئیات  داخلی زندگی  بیشتر می شود ونشاط از بین می رود  وضعیف تر وناتوان تر می شوند.وعلاقه شان به زندگی مستمرا کاهش می یابد(  محتشمی.نوغانی.، ۱۳۸۰)

به علت ارتقاء سطح بهداشت در اکثر کشورها از جمله ایران جمعیت سالمندا ن روبه افزایش است.بر آورد می شود در سال ۲۰۵۰جمعیت سالمندان جهان از جمعیت کودکان زیر ۱۴سال  بیشترگردد. (ترکاشون.،۱۳۸۸ )مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می کند ۱۴۷۰۰ جمعیت سالمندان  ۶۰ ساله و بالاتر به ده میلیون نفر برسد  (مرکز امار ایران.  ۱۳۸۲) در حالی که به تنا سب این تغییرات .تمهید ات درمان ی کافی و مناسب جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی سالمند در نظر گرفته نشده است آنچه بیش ازاختلالا ت جسمانی خاص این دوران.زندگی سالمندان را تحت الشعاء قرار میدهد . اختلالات  شناختی و روانی این دوره  از زندگی می باشد  (ترکاشوند.، ۱۳۸۸ ).

اختلالات روانی درسالمندان غالبا از نظر تظاهرات بیمار زائی و فیزیولوژی از اختلالات بالغین  جوانتر متفاوت هستند و همیشه با طبقات DSM-IV-TRمطابقات ندارند .تشخیص  ودرمان افراد بالغ سالمند بامشکلا ت بیشتری در مقایسه با درمان افراد  جوانتر همراه است .چون سالمندان  ممکن است بیماریهای جسمی و  ناتوانایی  مزمن داشته باشند داروها متعددی مصرف نمایند و تخریب شناختی بیشتری نشان دهند. (کاپلان-سادوک.، ۲۰۰۳ ).

یکی از شایعترین اختلالات دوران سالمندان تنهای افسردگی .بی معنای است  در سطح معمول بالینی  افسردگی  نشانگانی است که تحت سلطه خلق است  و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین اضطرابی ویا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود( دادستان.،۱۳۸۲ ).

بررسیهای انجام شده نشان داد که ۲۴ درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و۳۰ درصد از افسردگی رنج می برند .

باتوجه به متفاوت  بودن  این قشر از افراد  دیگر جامعه  و نیز  متفاوت بودن  نوع   تشخیص  ودرمان این افراد .درمانهای روانشناختی که تا کنون برای اختلالات روانی خاص افراد سالمند به کار گرفته شده اند نا کافی است و نتوانسته است پاسخگوی این قشر جدا مانده از جمعیت باشند.  در پژوهش حاضر جهت ارتقای سطح سلامت روان و کاهش و بهبود علایم افسردگی و اضطراب  سالمندان  از یک تکنیک ساده .ارزان قا بل اجرا تحت عنوان   معنا درمانی گروهی که یک درمان گروهی  بلند مدت است .  و مورد بی توجهی قرارگرفته است .استفاد می شود که می توان آن را به راحتی در کلیه مراکز نگهداری سالمندان و حتی در منزل به کار برد.   معنا درمانی، سالمندانی که حس تنهای و بی معنایی دارند تمایل بیشتری برای گوشه گیری از خود نشان می دهند.(فرانک[۸] ۱۹۷۷؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ،۱۳۷۱

معنا درمانی از نظر فرانکل  دارای دو معنای بهم  پیوسته است معنا و روح. بنابر این  معنا درمانی با ماهیت وجودی و معنوی انسان  سروکار دارد.  آنچه  در  انسان مهم و با ارزش  بوده و وی را از حیوان متمایز می کند بعد روحی و معنوی اوست. دومین  ویژگی مهم که انسا ن   را از حیوان متمایز می کند بعد آزادی طلبی اوست. زمانی آزادی تحقق می یابد که انسان از قید سه چیز رها باشد که عبارتند از :۱ـ غرایز  ۲-توارث ۳- محیط. سومین ویژگی یا عامل مهم دروجود انسان مسئولیت پذیری اوست . دردیدگاه فرانکل انگیزه اصلی رفتار انسان اراده معطوف   به خوشی نیست معطوف به قدرت هم نیست ، بلکه اراده وسائق نسبت به معناست. در معنا درمانی   کوشش   می شود که مراجع در زندگی خود هدف و منظوری راجستجو کند به مراجع کمک می شود تا به   عالی ترین فعالیت حیاتی ممکن  دستررسی پیدا کند. لازم است به مراجع کمک شود تا نه تنها  به تجربه هستی  بپردازد و   کوشش پیگیرانه ای در به فعل رساندن ارزش ها ازخود نشان دهد بلکه لازم است او متعهد انجام کاری شود که مسئولیتی  را بپذیرد و تکلیف معینی را عهده دارشود در این راه درمانگر از فنونی نظیر قصد متناقض ، بازتاب زدایی ، اصلاح نگرش ها و فنون فراخوانی و ر وش گفتگوی سقراطی بهره می گیرد. (فرانکل[۹] ،۱۹۷۵؛ ترجمه: صالحیان و میلانی.۱۳۷۱ ).

سل تالکسی (۲۰۱۱)کیفیت زندگی را ارزیابی  ورضایت فرد از سطح عملکرد موجودش درمقایسه با آن چه ایده ال یا ممکن می پندارد تلقی کردند   کیفیت   زندگی درک افراد از موقیعت خود در زندگی از نظرفرهنگ سیستم  ارزشی که در آن زندگی می کند  اهداف .انتظارات .استانداردها و الویت هایشان می باشد پس کاملا فردی بوده  وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است تعارف جدید تر کیفیت زندگی  را به صورت بین سطح انتظار ات  انسان ها و سطح   واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختلاف کمتر باشد کیفت زندگی بالاتر است. مرور پیشینه  پژوهش ها نشان می دهد که آموزش معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن  تأثیراتی   گوناگونی دارد.هنگامی که مراجعان اظهار می کنند که در زندگی هیچ معنی و مفهومی ندارند.که آنها پذیرفته اند که زندگی دارای معنی و  مفهوم است که نمی توانند   آن را پیدا کنند ، معلوم می شودواقعیت وجودی این است که افراد بیشتر معنا ده هستند تا معنا گیر. درمانگر وجودی آگاهی مراجعان را نسبت به این امر که هیچ مفهوم تفکیک ناپذیری در زندگی وجود ندارد ، افزایش می دهند. غالباً آنچه تحت بی معنایی گنجانده  می شود بیشتر در پی دیگر موضوعات نهایی از قبیل مرگ ، انزوا و آزادی می باشد.درمانگران وجودی می توانند به مراجعان کمک کنند تا از دفاع های اضطراب وبی معنایی آگاهی بیشتری پیدا کنند ،

۱ :nasbit

۲:astaks

[۳] :wang

[۴] :ford.L

[۵] :karson

[۶] : senescence

[۷] :sadok.kaplan

 

[۹] :frankl

تعداد صفحه : ۱۷۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.