Get a site

پایان نامه :اثرکود نیتروژن و فاضلاب خام وتصفیه شده روی بیوماس و مقدارکربوهیدرات سورگوم شیرین Sorghum bicolor L. Moench

پایان نامه رشته زیست شناسی

گرایش :فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه زیست شناسی

 پایان نامه زیست شناسیعلوم گیاهی- گرایش فیزیولوژی گیاهی

 اثرکود نیتروژن و فاضلاب خام وتصفیه شده روی بیوماس و مقدارکربوهیدرات سورگوم شیرین Sorghum bicolor L. Moench

استاد راهنما:

دکتر عباس المدرس

 استاد مشاور:

دکتر زهرا اعتمادی فر

 بهمن ماه۱۳۹۲

چکیده:
بحران کمبود آب یکی از چالشهایی است که امروزه جهان با آن مواجه است لذا با توجه به کمبود آب در مناطق مختلف کشور، جهت توسعه و بهره برداری از منابع آبی جدید در بخش کشاورزی، استفاده از پساب شهری میتواند بعنوان یک منبع مطمئن و حاوی عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف لازم برای رشد گیاه مورد استفاده قرار گیرد. ممکن است استفاده از فاضلاب شهری آلودگی میکروبی و تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه را به دنبال داشته باشد. همچنین یکی از جنبه های کشاورزی پایدار مصرف تلفیقی کودهای آلی و نیتروژن است به طوریکه بخشی از نیاز گیاه به نیتروژن به جای کودهای شیمیایی ازکودهای آلی( لجن فاضلاب) تأمین میشود. در این تحقیق کشت سورگوم شیرین تحت تاثیر دو کیفیت آبیاری: فاضلاب خام و فاضلاب تصفیه شده با چهار مقدارکود: ۰، ۱۰۰،۱۵۰و ۲۰۰ کیلو گرم اوره در هکتار در سه تکرار در تصفیه خانه شرق اصفهان در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. برداشت در زمان رسیدن فیزیولوژیکی انجام شد. قطر، ارتفاع و بیوماس گیاه اندازه گیری شد. با عبور دادن ساقه ها از غلتک حجم شربت و مقدار بریکس اندازه گیری شد. میزان اتانول بر اساس بیومس و مقدار بریکس به صورت نظری محاسبه شد.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل اول : مقدمه و بررسی منابع

  • مقدمه.۱
  • سورگوم۳

۱-۲-۱ طبقه بندی علمی سورگوم .۶
۱-۲-۲ طبقه بندی ژنتیکی سورگوم.۶
۱-۲-۳ توصیف گیاه شناسی سورگوم.۶
۱-۲-۴ انواع سورگوم.۷
۱-۲-۵ سورگوم شیرین۷
۱-۲-۶ موارد مصرف سورگوم۸
۱-۲-۷ اهمیت اقتصادی سورگوم.۹
۱-۲-۸ فیزیولوژی سورگوم.۱۰
۱-۲-۹ زمان کشت.۱۱
۱-۲-۱۰ زمان نگهداری ساقه پس از برداشت۱۱
۱-۲-۱۱ میزان قند ساقه در اندام های مختلف سورگوم شیرین در مراحل مختلف رشد۱۲
۱-۳ کربوهیدرات ها۱۳
۱-۳-۱ بیوسنتز ساکارز.۱۴
۱-۳-۲ ساکارز در گیاهان سه کربنه و چهار کربنه.۱۴
۱-۴- اهمیت نیتروژن برای گیاهان۱۵
۱-۴-۱ نقش نیتروژن در رشد گیاه۱۶
۱-۴-۲ اثر عناصر غذایی بر راندمان مصرف کود۱۸
عنوان                                                                                                                      صفحه
۱-۵ پساب یا فاضلاب.۱۹
۱-۵-۱ پیشینه مصرف پساب ها و فاضلاب ها.۲۰
۱-۵-۲ ویژگی پساب ها و فاضلاب ها۲۰
۱-۵-۲-۱ خصوصیات فیزیکی.۲۰
۱-۵-۲-۲ خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی.۲۰
۱-۵-۳ ترکیب فاضلاب۲۱
۱-۵-۴ انواع فاضلاب۲۱
۱-۵-۵ کاربرد پساب در آبیاری و رعایت استاندارد های بین المللی.۲۲
۱-۵-۶ آبیاری گیاهان با پساب فاضلاب خانگی.۲۲
۱-۵-۷ آبیاری سورگوم با پساب فاضلاب۲۴
۱-۵-۸ آبیاری با پساب و تأثیر آن بر خاک۲۴
۱-۵-۹ اثرات آبیاری با پساب بر عملکرد گیاه۲۵
۱-۶ فلزات سنگین۲۵
۱-۶-۱ تعریف و رده بندی۲۵
۱-۶-۲ آرسنیک۲۶
۱-۶-۳ جیوه۲۶
۱-۶-۴ سرب۲۷
۱-۶-۵ کادمیوم.۲۷
۱-۶-۶ نیکل.۲۸
۱-۶-۷ منابع فلزات سنگین در خاک.۲۹
۱-۷ گیاه پالایی.۳۰
۱-۷-۱ تاریخچه۳۱
عنوان                                                                                                                      صفحه
۱-۷-۲ مزایا و معایب گیاه پالایی فلزات سنگین.۳۲
۱-۷-۳ گیاهان پالایش کننده۳۲
۱-۷-۴ تیره های گیاهی و انباشت فلزات۳۳
۱-۷-۵ کاربرد گیاهان بیش انباشتگر در گیاه پالایی۳۳
۱-۷-۶ مصرف تولیدات گیاه پالایی۳۴
۱-۷-۷ آینده گیاه پالایی .۳۴
۱-۸ اهداف تحقیق۳۵
فصل دوم : مواد و روش­ها
۲-۱ عملیات مزرعه ای۳۶
۲-۲ مراحل تصفیه فاضلاب.۳۶
۲-۳ مراحل برداشت و اندازه گیری پارامتر های رشد.۳۸
۲-۴ انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین.۳۹
۲-۴-۱ انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین نمونه گیاهی۳۹
۲-۴-۲ انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین نمونه خاک.۳۹
۲-۵ انجام آزمایشات جهت بررسی کلی فرم کل و مدفوعی۴۰
۲-۵-۱ انجام آزمایشات جهت بررسی کلی فرم های موجود در نمونه خاک و گیاه.۴۰
۲-۵-۲ ساخت بافر فسفات۴۱
۲-۵-۳ انجام آزمایش MPN یا روش تخمیر لوله ای.۴۱
۲-۵-۳-۱ آزمایش احتمالی۴۱
۲-۵-۳-۲ آزمایش تأییدی۴۲
۲-۵-۳-۳ آزمایش تکمیلی.۴۳
عنوان                                                                                                                                      صفحه
۲-۵-۴ رنگ آمیزی گرم.۴۳
۲-۵-۴-۱ روش رنگ آمیزی گرم۴۳
فصل سوم : نتایج
۳-۱ پارامتر های رشد گیاه.۴۵
۳-۱-۱ بیوماس.۴۵
۳-۱-۲ قطر ساقه.۴۷
۳-۱-۳ ارتفاع ساقه۵۰
۳-۱-۴ درصد قند۵۲
۳-۱-۵ حجم شربت ساقه۵۵
۳-۱-۶ اتانول.۵۷
۳-۲ نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین در خاک و گیاه.۶۰
۳-۲-۱ نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود درخاک قبل از کشت و حاک بعد از برداشت۶۰
۳-۲-۱-۱ کادمیوم، سرب و نیکل.۶۰
۳-۲-۲ نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود در گیاه.۶۳
۳-۲-۲-۱ دانه۶۳
۳-۲-۲-۲ ساقه۶۵
۳-۲-۲-۳ برگ.۶۷
۳-۳ نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل موجود در گیاه سورگوم.۶۹
۳-۳-۱ نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در گیاه سورگوم.۶۹
۳-۳-۱-۱ گیاهان ضدعفونی سطحی شده .۶۹
۳-۳-۱-۲ گیاهان ضدعفونی سطحی نشده .۷۱
عنوان                                                                                                                      صفحه
۳-۳-۲ نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در گیاه سورگوم۷۶
۳-۳-۲-۱ گیاهان ضدعفونی سطحی شده .۷۶
۳-۳-۲-۲ گیاهان ضدعفونی سطحی شده .۷۹
۳-۳-۳ نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN کلی فرم در گیاه سورگوم.۸۳
۳-۴ نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل در خاک های کشت سورگوم.۸۴
۳-۴-۱ نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در خاک آزمایش.۸۴
۳-۴-۲ نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در خاک آزمایش۸۶
۳-۴-۳ نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN در خاک آزمایش۸۷
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
۴-۱ بررسی پارامتر های رشد در اثر تیمار های مختلف کود ازت.۸۹
۴-۲ بررسی پارامتر های رشد در اثر آبیاری با فاضلاب۹۱
۴-۳ بررسی پارامتر های رشد در اثر همزمان کود اوره و فاضلاب.۹۱
۴-۴ میزان فلزات سنگین در خاک و قسمت های مختلف گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب۹۲
۴-۴-۱ غلظت کادمیوم در خاک و گیاه۹۳
۴-۴-۲ غلظت سرب در خاک و گیاه.۹۳
۴-۴-۳ غلظت نیکل در خاک و گیاه.۹۴
۴-۵ بررسی میزان کلی فرم کل و مدفوعی در گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب۹۶
۴-۶ پیشنهادات.۹۹
منابع و مآخذ.۱۰۰
فهرست شکل­ها
 عنوان                                                                                                                      صفحه
شکل ۳-۱ اثر کود اوره بر بیوماس سورگوم شیرین.۴۶
شکل ۳ -۲ اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر بیوماس سورگوم شیرین.۴۷
شکل ۳-۳ اثر کود اوره بر قطر ساقه سورگوم شیرین.۴۹
شکل ۳ -۴ اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر قطر سورگوم شیرین. ۵۰
شکل ۳-۵ اثر کود اوره بر ارتفاع ساقه سورگوم شیرین۵۱
شکل ۳ -۶ اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر ارتفاع سورگوم شیرین.۵۲
شکل ۳-۷ اثر کود اوره بر قند ساقه سورگوم شیرین۵۴
شکل ۳ -۸ اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر قند ساقه سورگوم شیرین.۵۵
شکل ۳-۹ اثر کود اوره بر حجم شربت ساقه سورگوم
شیرین.۵۶
شکل ۳ -۱۰ اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر حجم شربت سورگوم شیرین۵۷
شکل ۳-۱۱ اثر کود اوره براتانول ساقه سورگوم شیرین.۵۹
شکل ۳ -۱۲ اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر اتانول ساقه سورگوم شیرین۶۰
شکل ۳ -۱۳ مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین  در خاک کشت گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری.۶۲
شکل ۳ -۱۴ مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در قسمت دانه گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری.۶۴
شکل ۳ -۱۵ مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین  در قسمت ساقه گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری.۶۶
شکل ۳ -۱۶ مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در قسمت برگ گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری.۶۸
شکل ۳ -۱۷ مقایسه تعداد باکتری های کلی فرم کل در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های برگ، ساقه و دانه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری( وقتی که نمونه ها ضدعفونی سطحی شدند)۷۱
عنوان                                                                                                                                      صفحه
شکل ۳ -۱۸ مقایسه تعداد باکتری های  کلی فرم کل در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های برگ، ساقه و دانه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری( وقتی که نمونه ها ضدعفونی سطحی نشدند).۷۴
شکل ۳ -۱۹ مقایسه تعدادباکتری های کلی فرم کل در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های ساقه خشک شده و مغز ساقه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری.۷۶
شکل ۳ -۲۰ مقایسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های برگ، ساقه و دانه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری( وقتی که نمونه ها ضدعفونی سطحی شدند).۷۸
شکل ۳ -۲۱ مقایسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های برگ، ساقه و دانه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری( وقتی که نمونه ها ضدعفونی سطحی نشدند).۸۱
شکل ۳ -۲۲ مقایسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های ساقه خشک شده و مغز ساقه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری.۸۳
شکل۳-۲۳ تصاویر مربوط به کلی فرم های موجود در ساقه خشک شده و برگ ضدعفونی نشده.۸۴
شکل۳-۲۴ تصویر مربوط به کلی فرم ها درنمونه های ساقه خشک شده و برگ ضدعفونی نشده.۸۴
شکل ۳ -۲۵ مقایسه مجموع تعداد باکتری های کلی فرم کل در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های خاک تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری.۸۵
شکل ۳ -۲۶ مقایسه مجموع تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه های خاک تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری۸۷
شکل۳-۲۷ تصاویر مربوط به کلی فرم های موجود در خاک آبیاری شده با فاضلاب خام و فاضلاب تصفیه شده.۸۸
شکل۳-۲۸ تصویر مربوط به کلی فرم ها در نمونه های خاک آبیاری شده با فاضلاب۸۸
فهرست جدول
 عنوان                                                                                                                                      صفحه
جدول ۱-۱ مقایسه نیشکر، چغندرقند و سورگوم شیرین در ایران.۲
جدول ۱-۲ میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی کشورهای جهان در سال ۱۹۹۸.۴
جدول ۱-۳ میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی استان های کشور در سال ۱۳۸۷.۵
جدول ۱-۴ رده بندی گیاه سورگوم.۶
جدول ۱-۵ فراوانی جنس های باکتریایی شناسایی شده میان کلی فرم کل و مدفوعی از کاهو و اسفناج.۲۳
جدول ۱-۶ طیف غلظت های خاک و راهنمای قانونی برای برخی فلزات سمی.۳۰
جدول ۱-۷ عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی زیستی فلزات۳۳
جدول ۲-۱ خصوصیات کمی و کیفی خاک مورد استفاده در این آزمایش۳۷
جدول ۲-۲ میانگین تعداد باکتری E.coli و pH در آب و پساب های استفاده شده در تیمارها.۳۸
جدول ۲-۳ خصوصیات کیفی و کمی در سه نوع آب مورد استفاده در آبیاری.۳۸
جدول ۳-۱ تجزیه واریانس بیوماس گیاه.۴۵
جدول ۳-۲ مقایسه بیوماس سورگوم شیرین تحت اثردو کیفیت آب آبیاری.۴۶
جدول ۳-۳ تجزیه واریانس قطر ساقه گیاه۴۸
جدول ۳-۴ مقایسه قطر ساقه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری۴۸
جدول ۳-۵ تجزیه واریانس ارتفاع ساقه گیاه۵۰
جدول ۳-۶ مقایسه ارتفاع ساقه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری.۵۱
جدول ۳-۷ تجزیه واریانس درصد قند ساقه گیاه۵۳
جدول ۳-۸ مقایسه درصد قند ساقه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری۵۳
جدول ۳-۹ تجزیه واریانس حجم شربت ساقه۵۵
جدول ۳-۱۰ مقایسه حجم شربت ساقه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری۵۶
عنوان                                                                                                                                      صفحه
جدول ۳-۱۱ تجزیه واریانس اتانول گیاه۵۸
جدول ۳-۱۲ مقایسه اتانول ساقه سورگوم شیرین تحت اثر دو کیفیت آب آبیاری۵۸
جدول ۳-۱۳ تحلیل واریانس کادمیوم در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۱
جدول ۳-۱۴ تحلیل واریانس سرب موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۱
جدول ۳-۱۵ تحلیل واریانس  نیکل موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۲
جدول ۳-۱۶ تحلیل واریانس میزان عنصر کادمیوم در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری۶۳
جدول ۳-۱۷ تحلیل واریانس میزان عنصر سرب در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۳
جدول ۳-۱۸ تحلیل واریانس میزان عنصر نیکل در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۴
جدول ۳-۱۹ تحلیل واریانس میزان عنصر کادمیوم در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری۶۵
جدول ۳-۲۰ تحلیل واریانس میزان عنصر سرب در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۵
جدول ۳-۲۱ تحلیل واریانس میزان عنصر نیکل در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۶
جدول ۳-۲۲ تحلیل واریانس میزان عنصر کادمیوم در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری۶۷
جدول ۳-۲۳ تحلیل واریانس میزان عنصر سرب در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.۶۷
جدول ۳-۲۴ تحلیل واریانس میزان عنصر نیکل در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری۶۸
جدول ۳-۲۵ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گیاه (همراه با ضدعفونی سطحی).۶۹
جدول ۳-۲۶ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گیاه (همراه با ضدعفونی سطحی).۷۰
جدول ۳-۲۷ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گیاه (همراه با ضدعفونی سطحی).۷۰
عنوان                                                                                                                                      صفحه
جدول ۳-۲۸ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گیاه (بدون ضدعفونی سطحی).۷۲
جدول ۳-۲۹ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گیاه (بدون ضدعفونی سطحی).۷۲
جدول ۳-۳۰ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گیاه (بدون ضدعفونی سطحی).۷۳
جدول ۳-۳۱ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گیاه (خشک شده در آون)۷۴
جدول ۳-۳۲ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل موجود در مغز ساقه گیاهان۷۵
جدول ۳-۳۳ تحلیل واریانس  میزان کلی فرم مدفوعی موجود در دانه گیاه (همراه با ضدعفونی سطحی).۷۷
جدول ۳-۳۴ تحلیل واریانس میزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گیاه (همراه با ضدعفونی سطحی).۷۷
جدول ۳-۳۵ تحلیل واریانس میزان کلی فرم مدفوعی موجود در برگ گیاه (همراه با ضدعفونی سطحی).۷۸
جدول ۳-۳۶ تحلیل واریانس میزان کلی فرم مدفوعی موجود در دانه گیاه (بدون ضدعفونی سطحی).۷۹
جدول ۳-۳۷ تحلیل واریانس میزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گیاه (بدون ضدعفونی سطحی).۸۰
جدول ۳-۳۸ تحلیل واریانس میزان کلی فرم مدفوعی موجود در برگ گیاه (بدون ضدعفونی سطحی).۸۰
جدول ۳-۳۹ تحلیل واریانس میزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گیاه (خشک شده در آون)۸۲
جدول ۳-۴۰ تحلیل واریانس میزان کلی فرم مدفوعی موجود در مغز ساقه گیاهان.۸۲
جدول ۳-۴۱ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم کل در خاک بعد از برداشت و خاک قبل از کشت۸۵
جدول ۳-۴۲ تحلیل واریانس میزان باکتری های کلی فرم مدفوعی در خاک بعد از برداشت و خاک قبل از کشت۸۶

۱-۱- مقدمه

در حال حاضر با جمعیت رو به رشد، روند کاهشی زمین های زراعی و افزایش تقاضا برای غذا و  سوخت های زیستی، جهان نمی ­تواند با گسترش شمار سطوح برداشت نیازهای جمعیت رو به رشد را تأمین کند(Wurth, 2003). استفاده از ژنتیک برای بهبود بهره وری محصول، ترویج حفاظت و مدیریت خاک و استفاده ازمحصولات کشاورزی پر بازده ضروری است. بر اساس پیش بینی­ها تا سال ۲۰۳۰ میلادی، با رشد جمعیت جهان، نه تنها تقاضا برای مواد غذایی ۵۰ درصد بیشتر می‌شود، بلکه بحران انرژی نیز مزید بر علت خواهد شد. از این رو برای برون‌رفت از این دو مشکل مشترک راه حل‌های واحد و متفکرانه‌ای را باید در نظر گرفت. بهترین راه برای توسعه سوخت‌های زیستی به کارگیری اراضی بایر است هر چند که برای تأمین نیازهای اساسی سوخت‌های زیستی منابع متعدد گیاهی وجود دارد، اما با این وجود برای هر کشوری که زمینه و پتانسیل خاص خود را داشته باشد می‌توان به گونه‌ای این موضوع حیاتی را در نظر گرفت(Wurth, 2003). لذا گیاهان به عنوان مهم‏ترین منابع تجدید پذیرو اولین منبع تأمین کننده مواد غذایی برای بشر و دیگر جانوران بوده و به عنوان حلقه اول زنجیره غذایی مورد توجه می­باشند. با توجه به کمبود منابع، انتخاب گونه‏هایی با نیازهای حداقلی برای رشد و بازده بالا در تولید یکی از ضروریات ادامه زندگی می‏باشد (خدابنده ، ۱۳۶۶). ایران از نظر وضعیت اقلیمی جزء کشورهای خشک جهان است که البته روی کمربند خشکی جهان قرار دارد، در ۸۰ سال گذشته جمعیت ایران هفت برابر شده است توسعه جمعیت، توسعه صنعت و کشاورزی و شهرنشینی را در پی دارد بنابراین ما به مرز بحران آبی نزدیک می‌شویم. یا تدبیر و ارتقاء دانش کشاورزی و آشنایی با گونه های گیاهی کم نیاز و مقاوم به خشکی می توان از این اراضی به نحو احسنت بهره مند شد وگوشه ­ای از نیازهای غذایی و سوختی جامعه را تأمین کرد؛ از آنجایی که وسعت زیادی از مساحت کشور ایران را بیابان و اراضی کم آب در برگرفته است لذا استفاده از منابعی چون نیشکر و چغندر‏قند که منابع اصلی تولید شکر در اغلب نقاط جهان هستند، برای چنین اقلیمی مناسب نیست ( جدول۱- ۱). پس برای استفاده از ظرفیت‏های اراضی قابل کشت کشورمان بایستی به دنبال یافتن گیاهی باشیم که قابلیت رشد در شرایط گرم و خشک را داشته باشد و بدین طریق از هدر­ رفت منابع ملی نظیر آب و غیره جلوگیری کنیم. سورگوم شیرین[۱] گیاهی مقاوم به شرایط آب و هوایی گرم و خشک است، لذا می‏تواند جایگزین مناسبی برای چغندر‏قند و نیشکر در کشور باشد (احمد پور، ۱۳۸۴). تحقیقات نشان می‏دهد که گیاه مذکور با مصرف آب کم‏تر نسبت به ذرت و نیشکر و پتانسیل بالاتر تولید نسبت به سایر گیاهان ۴ کربنه، گزینه مناسبی برای حل چالش‏های موجود می‏باشد (Gnansounou et al., 2005).

جدول ‏۱‑۱مقایسه نیشکر، چغندرقند و سورگوم شیرین در ایران به عنوان منابع اصلی تولید شکر(Almodares et al., 2008)

نیشکر چغندر قند سورگوم شیرین
دوره کشت حدود ۷ ماه حدود ۵-۶ ماه حدود ۴ ماه
فصل رشد تنها یک فصل تنها یک فصل یک فصل در مناطق معتدل و      ۲- ۳ فصل در مناطق گرمسیر
نیاز خاکی رشد خوب در خاک زهکشی رشد خوب در لومی- شنی؛ و متحمل قلیایی همه نوع خاک زهکشی
نیاز آبی m3/h314700 m3/h18000 m3/h14700
نیاز محصول نیاز بالا با داده ها کشاورزی نیاز بسیار بالا به کودهای کشاورزی نیاز کم کودی؛ بیماری و آفات کم و مدیریت آسان
عملکرد در هکتار ۷۰-۸۰ تن ۳۰-۴۰ تن ۵۴-۶۹ تن
میزان شکر در وزن پایه ۱۰-۱۲% ۱۵-۱۸% ۷-۱۲%
عملکرد شکر ۷-۸ تن در هکتار ۵-۶ تن در هکتار ۶-۸ تن در هکتار
اتانول تولیدی از عصاره ۳۰۰۰-۵۰۰۰ لیتر در هکتار ۵۰۰۰-۱۴۷۰۰۰لیتر در هکتار ۳۰۰۰ لیتر در هکتار
برداشت برداشت مکانیکی بسیارآسان؛معمولا دستی بسیار آسان؛ هم برداشت دستی هم مکانیکی

 ۱-۲- سورگوم

سورگوم زراعی با نام علمی  Sorghum biocolor (L.) Moenchگیاهی از خانواده غلات است که در ایران ذرت خوشه‌ای نامیده می‌شد. با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن که باعث شده‌است، آمار سطح زیر کشت این گیاهان با هم مخلوط شود، برای تمایز آن از اسم سورگوم که یک اسم جهانی برای این گیاه است استفاده می‌شود.
سورگوم در بین غلات بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در بین تولیدات جهان و مناطق کشت رتبه پنجم را داراست (Martin, 1986)و مهمترین کشور های تولید کننده هند، چین و روسیه هستند. خاستگاه سورگوم قاره آفریقا است و از دانه های آن جهت تغذیه استفاده می شود و ۳ هزار سال قبل از میلاد کشت می شده است. سطح زیر کشت سورگوم در جهان قریب به ۵۰ میلیون هکتار است و  بیشترین سطح زیر کشت آن را ارقام دانه­ای با ۴۷ میلیون هکتار، که حدوداً ۹۰% کشت را به خود اختصاص داده­اند، می باشد (FAO, 1998).
آمار سطح زیر کشت سورگوم در ایران در سال ۱۳۶۵ فقط شش هکتار گزارش شده که در حال حاضر به بیش از ۴۰ هزار هکتار رسیده است. کشت سورگوم در ایران دارای قدمت طولانی بوده و وجود توده های بومی مؤید این گفته است. توده‌های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق جنوب خراسان، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران و بنادر جنوبی بطور پراکنده وجود دارد. قدرت تحمل سورگوم به گرما بیشتر از سایر غلات است و به همین دلیل به آن شتر  گیاهان زراعی می­گویند و معمولا در مناطق گرم و خشک قابل کشت است. از طرفی با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند مناطق خشک و نیمه­خشک لزوم بهره برداری از گیاهان با درجه سازگاری بالا به اقلیم و شرایط خاکی کشور برای تأمین علوفه مورد نیاز دام بیش از پیش احساس می شود (FAO, 1998)( جدول ۱-۲).
تعداد صفحه:۱۳۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.