Get a site

پایان نامه :اثر تردد اسکیدر و شیب طولی مسیر چوبکشی بر هدررفت خاک

پایان نامه رشته :خاک شناسی

عنوان : اثر تردد اسکیدر و شیب طولی مسیر چوبکشی بر هدررفت خاک

فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
کشور ایران علی­رغم وسعت زیاد در زمره کشورهای کم جنگل دنیا محسوب می شود و امروزه بخشی از نیاز چوبی خود را از طریق واردات تأمین می نماید. تنها بخش کوچکی از این سرزمین (جنگل های شمال) پوشیده از جنگل های تجاری بوده که قسمتی از نیازهای چوبی کشور توسط این جنگل­ها برآورده می­شود. تقریبا” تمامی گرده­بینه­های بهره ­برداری شده توسط چوبکش­های زمینی[۱] از عرصه­های جنگلی شمال کشور خارج می­شوند. در واقع می­توان گفت چوبکشی زمینی معمول­ترین روش مورد استفاده برای خروج چوب است (Wasterlund and Hassan, 1995).
چوبکش­ها ماشین­آلات سنگینی هستند که تردد آنها در مسیرهای چوبکشی جنگل الزاما” پیامدها و عوارض نامطلوبی به همراه دارد. کوبیدگی[۲] خاک نخستین پیامد تردد اسکیدرها می­باشد (Johns et al., 1999; Pinard et al., 2000; Lacey and Ryan, 2000; Defossez and Richard, 2002; Buckley et al., 2003; Gondard et al., 2003; Godefroid and Koedam, 2004; Hamza and Andersson, 2005;) که به واسطه وزن ماشین با بار، لرزش موتور و بکسباد چرخ­ها، خاک مسیرهای چوبکشی را به عنوان جسم ضعیف متراکم می­نمایند و موجب کاهش نفوذپذیری[۳] آب و هوا در خاک (Malmer and Grip, 1990; Gysi et al., 1999; Grigal, 2000) و افزایش روانآب[۴] (Braunack, 1986; Croke et al., 1999; Buckley et al., 2003) می­گردند. همچنین در اثر تردد اسکیدرها در مسیرهای چوبکشی که عملا” هیچ گونه عملیات تثبیت یا روسازی در آنها صورت نگرفته است موجب ایجاد شیار[۵] (Quesnel and Curran., 2000; MacDonald et al., 2001; Eliasson, 2005) و جابجایی[۶] خاک (Woodward, 1996; Trautner and Arvidsson, 2003) می­گردند. رواناب حاصل از بارش در شیارهای مسیرهای چوبکشی جاری می­شود و فرسایش[۷] خاک را تشدید می­نماید (Xu et al., 2000; Rapp et al., 2001; Hartanto et al., 2003; Nugent et al; 2003) از آنجایی که خاک مسیرها در اثر تردد دست خورده و جابجا می­شوند و پوشش­ محافظ سطحی خاک از بین می­رود فرسایش خاک در مسیرهای چوبکشی به مراتب بیش از عرصه­های دست نخورده می­باشد (Woodward, 1996; Croke et al., 1999). میزان کوبیدگی، جابجایی و فرسایش خاک به نوع ماشین چوبکشی بستگی دارند (Ayers, 1994) و در شرایط یکسان محیطی و کاری، میزان خسارت ماشین­آلات مختلف یکسان نیست. از این رو لازم است ماشین­آلات مختلف از نظر میزان خساراتی که به جنگل وارد می­نمایند، مورد ارزیابی قرار گیرند و شرایط مناسب و بحرانی هر ماشین تعیین گردد. از نتایج حاصله می­توان در تخصیص بهینه ماشین­آلات با هدف کاهش میزان خسارت وارده استفاده نموده و معیار فعلی انتخاب و خرید ماشین­آلات جدید چوبکشی یعنی کاهش هزینه­ های تولید ماشین به کاهش هزینه­ های تولید ماشین و کاستن خسارت به عرصه را ارتقا داد. وسعت و شدت اثرات چوبکشی تحت تاثیر عواملی چون نوع ماشین، نوع عملیات (برش یکسره یا برش گزینشی)، تعداد تردد، توپوگرافی منطقه، رطوبت خاک[۸] حین عملیات و طراحی مسیر چوبکشی قرار دارد (Laffan et al., 2001; Kolka and Smidt, 2004; Demir et al., 2007). این تحقیق به ارزیابی یک نوع اسکیدر رایج کشور (HSM904از نظر خسارات وارده به مسیر چوبکشی در شرایط مختلف تردد (تعداد) و شیب طولی مسیر چوبکشی می پردازد و تلاش می­نماید که تاثیر این عوامل و کاربری اسکیدر را از نظر خسارات وارده تعیین نماید.
تحقیق حاضر سعی دارد با در نظر گرفتن روند تدریجی تغییرات در کوبیدگی، شیاری شدن، جابجایی عمودی، تولید رواناب و هدررفت خاک[۹] و تعیین سطح آستانه کوبیدگی مسیرهای اسکیدررو در ترددها و شیب­های طولی مختلف مسیر چوبکشی به سؤالات اساسی زیر پاسخ دهد:
۱- تراکم خاک با  شیب طولی مسیر و تعداد تردد چه ارتباطی دارد؟
۲- وضعیت و میزان فرسایش ناشی از ماشین در شیب­ها و ترددهای مختلف چگونه است؟
۳- چه ارتباطی بین عمق شیار با شیب طولی و تعداد تردد وجود دارد؟
۴- روند کاهش رطوبت خاک در ترددها و شیب­های مختلف چگونه است؟
۵- وضعیت کلی تخریب خاک[۱۰] در مسیرهای چوبکشی چگونه است؟
بر همین اساس، فرضیه­هایی که این تحقیق در پی رد یا اثبات آنهاست، به شرح زیر می­باشند:
۱- میزان کوبیدگی خاک در شیب های طولی مختلف تفاوت معنی­داری ندارد.
۲- اختلاف فرسایش خاک ایجاد شده در شیب­های طولی و ترددهای متفاوت معنی­دار است.
۳- عمق شیار ایجاد شده در شیب­ها و ترددهای مختلف یکسان نیست.
۴- اختلاف میزان رطوبت خاک در شیب­ها و ترددهای مختلف معنی دار است.
۵- وضعیت کلی تخریب خاک در کلیه مسیرهای چوبکشی بسیار شدید می­باشد.

۱-۲ کلیات
تخریب خاک به هر گونه تغییر در خصوصیات خاک گفته می­شود که سبب کاهش تولید  شده و می ­تواند به عنوان شاخصی از اثرات زیست محیطی مطرح گردد (Quesnel and Curran, 2000). به عبارت دیگر تخریب خاک شامل کوبیدگی خاک (Buckley et al., 2003)، جابجایی لایه لاشبرگ (Demir et al., 2007)، ترکیب لایه لاشبرگ با خاک سطحی (Makineci et al., 2007)، جابجایی خاک سطحی (Arvidsson et al., 2001)، شیاری شدن (Eliasson., 2005)، فرسایش و تغییرات هیدرولوژی دامنه می­باشد (Rab, 1994). تحقیقات در زمینه تخریب خاک جنگل از سالها پیش آغاز و با توجه به اهمیت موضوع تا کنون نیز ادامه دارد.

۱-۲-۱ کوبیدگی
کوبیدگی به عنوان نخستین پیامد تردد اسکیدرها فرایندی است که در آن ذرات خاک در پاسخ به نیروی اعمال شده وضعیت ترتیبی جدیدی[۱۱] به خود می­گیرند (Rab et al., 2005) و یا کاهش حجم خلل و فرج[۱۲] جرم معینی از خاک موجب افزایش وزن مخصوص ظاهری[۱۳] خاک می­گردد (Webb, 2002). فشار مورد نیاز برای کوبیدگی ممکن است از بارندگی، رشد ریشه گیاهان، تردد انسان و دام و نیز وزن پوشش گیاهی و خود خاک نشأت گیرد (Greacen and Sands, 1980). به هر حال نیروی اصلی ایجاد کننده کوبیدگی در خاک­های جنگلی ماشین­آلات مورد استفاده در مدیریت و بهره ­برداری همانند اسکیدرهای چرخ زنجیری[۱۴] وچرخ لاستیکی[۱۵] هستند (Greacen and Sands, 1980). ماشین­آلات سه نیروی اصلی کوبیدگی شامل نیروی عمودی وارد از طرف بار دینامیک چرخ­ها، تنش برشی[۱۶] از طرف بکسباد[۱۷] چرخ­ها و لرزش[۱۸] چرخ­ها از طریق موتور به خاک وارد می­ کنند (Kozlowski, 1999).
خاک تشکیل شده از ذرات جامد و حفراتی که با آب یا هوا پر شده ­اند، افزایش وزن مخصوص مجموع تخلخل خاک را کاهش می­دهد. حفرات موجود در خاک دارای اندازه و ابعاد متنوع هستند که اصولاً به وسیله بافت و ساختار خاک تعیین می­شوند (Webb, 2002). در طول فرایند کوبیدگی حفرات بزرگ خاک در مقایسه با حفرات ریزتر بیش­تر مستعد تخریب هستند، از این­رو کوبیدگی بیش­تر بر تخلخل­های بزرگ خاک تاثیر می­گذارد (Yavuzcan et al., 2005). تخلخل­های بزرگ نقش مهم­تری در نگهداشت آب و هوا ایفا می­ کنند. علاوه بر این شرایط مطللوبی برای گسترش ریشه و رشد گیاهان و جانوران خاک ایجاد می­ کند (Greacen and Sands, 1980). در پی کاهش تخلخل­های بزرگ در اثر کوبیدگی حرکت آب و هوا در خاک کاهش یافته و محدودیت­های فیزیکی در مقابل نفوذ ریشه­ها ایجاد می­شود (Trautner and Arvidsson, 2003).

۱-۲-۲ جابجایی
طبق تعریف جابجایی عبارت از هر حرکت فیزیکی مواد خاکی ناشی از تردد تجهیزات چوبکشی و حرکت تنه­ها است. جابجایی شامل برداشت خاک به وسیله تجهیزات، تایرها، تنه­ها و بی حفاظ ماندن مواد زیر سطحی است (Quesnel and Curran, 2000) منظور از جابجایی در اینجا حرکت مواد خاکی در اثر فرسایش نیست. جابجایی به همراه کوبیدگی دو تخریب عمده خاک­های جنگلی هستند (Tan et al., 2005). عوامل اصلی تعیین کننده جابجایی خاک شامل شیب، وضعیت دامنه، نوع و کیفیت روش چوبکشی مورد استفاده در چوبکشی زمینی می­باشد (Williamson and Neilsen, 2003).

۱-۲-۳ شیاری شدن[۱۹]
بنا به تعریف کانال ایجاد شده به طول حداقل ۲ متر و عمق حداقل ۵ سانتی­متر در زیر چرخ ماشین­آلات چوبکشی است (MacDonald et al., 2001). شیاری شدن عموماً در ظرفیت­های رطوبتی بالا و در ترکیب با کوبیدگی اتفاق می­افتد (Pöyry, 1992). شیار ایجاد شده سبب قطع زهکش زیر سطحی (Aust et al., 1993) شده و به واسطه ایجاد کانال و کاهش نفوذپذیری در بستر به علت کوبیدگی، رواناب افزایش یافته و در نهایت سبب فرسایش خاک می­شود (Pöyry, 1992). از دیگر اثرات شیاری شدن وارد شدن صدمات فیزیکی به سیستم ریشه ای موجود است که می ­تواند برای درختان باقی مانده در عرصه مضر باشد. این وضعیت بیش­تر گونه­هایی که از طریق ریشه جوش تکثیر می­ کنند زیان آور می­باشد (Pöyry, 1992).

۱-۲-۴ فرسایش
جدا شدن لایه سطحی زمین بوسیله نیروهای اعمال شده توسط آب، باد و یخ می­باشد، که میزان آن در اثر فعالیت­های انسانی به سرعت افزایش می­یابد (Rab et al., 2005). یکی از مهم­ترین عوامل تسریع کننده میزان فرسایش در جنگل، بهره ­برداری و عملیات چوبکشی است (Croke et al., 2001). درجه فرسایش در عرصه­های جنگلی به فاکتورهایی چون نوع و کیفیت روش اعمال شده (Rab et al., 2005)، طول دامنه، شیب، میزان بارندگی، شدت و استمرار بارندگی، نفوذپذیری (Grigal, 2000)، تاج پوشش، تراکم نهال و عمق لاشبرگ بستگی دارد (Hartanto et al., 2003).
جابجایی تنها در زمان چوبکشی اتفاق ­افتاده حال آن که فرسایش می ­تواند در طول چوبکشی و یا زمانی غیر از آن نیز به وقوع بپیوندد. فرسایش سبب تأثیرات زیان­آور در درون و بیرون از عرصه می­شود. تأثیرات درون عرصه­ای شامل کاهش حاصل­خیزی[۲۰] در نتیجه هدررفت عناصر غذایی، مواد آلی، خاک معدنی و بیرون افتادگی خاک زیر سطحی نامطلوب است (Grigal, 2000; Hartanto et al., 2003). تأثیرات بیرون عرصه­ایی آن نیز شامل کاهش کیفیت آب، افزایش تولید رسوب و اثرات منفی روی رودخانه است (Greacen and Sands, 1980). به طور کلی در حین عملیات چوبکشی و بهره ­برداری به­دلیل کاهش میزان نفوذپذیری (Pöyry, 1992; Carter and McDonald, 1996) میزان رواناب و به دنبال آن میزان فرسایش و هدررفت خاک نیز افزایش می­یابد (Greacen and Sands, 1980).
 
تعداد صفحه : ۸۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.