Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

عنوان : ارائه مدل سرعت لرزه ای ناحیه ای در سازندهای منتخب دوران کرتاسه -گورپی، ایلام – سروک و کژدمی- در منطقه خلیج فارس جهت توصیف دقیق تر مخازن هیدروکربوری

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

گروه اکتشاف معدن، نفت و ژئوفیزیک

 

عنوان پایان نامه:

ارائه مدل سرعت لرزه ای ناحیه ای در سازندهای منتخب دوران کرتاسه -گورپی، ایلام – سروک و کژدمی- در منطقه خلیج فارس جهت توصیف دقیق تر مخازن هیدروکربوری

 

اساتید راهنما:

دکتر علی مرادزاده

دکتر مهرداد سلیمانی منفرد

استاد مشاور:

مهندس احمدرضا جوان بختی

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
یک روندپردازش دقیق، بی نقص، مناسب و قابل قبول، به اطلاعاتی مناسب از جمله اطلاعات بدست آمده از چاه (مانند چکشات[۱] و پروفایل لرزه ای قائم۲) ونقشه های شناسایی نیاز دارد. برای تهیه آنها تقریباً به تمامی منابع موجود رجوع شد و یکپارچه سازیهای لازم با راهنمایی اساتید صورت گرفت.از طرف دیگر، اطلاعات ضروری برای تفسیر قابل قبول، شامل مقاطع لرزه ای قابل قبول و مدل سرعت مناسب و نیز دقیق می شود.مطالعه حاضردر جهت تهیه ی مدل سرعت دقیق تر با بهره گیری از در کنار هم قرار دادن همه ی اطلاعات موجود، می باشد.اهمیت مدل سرعت در اکتشاف نفت و تفسیرداده های لرزه ای به کاربردهای مدل سرعت در صنعت باز میگردد. به عنوان مثال یک مفسر بعد از تفسیر یک منطقه کوچک که ممکن است روزها به طول بینجامد، برای اینکه بتواند از صحت و سقم تفسیر انجام شده را در یک زمان بسیار کوتاه اطمینان حاصل نماید، از مدل سرعت استفاده می کند. همچنین در تمامی طول مدت تفسیر با ملاحظه مدل سرعت قابل اعتماد، می تواند از سرعتهایی در هر نقطه برای تفسیر استفاده کند که بیشترین همخوانی را با محیطهای مرتبط اطراف منطقه ی تفسیر دارد.لذا در صورت فقدان مدل سرعت،مراحل تفسیر کندتر و با دقت کمتری صورت می گیرد و تفسیر به طور اجتناب ناپذیری با ابهام و مفروضات اثبات نشده ای پیش می رود. از طرفی اگر مدل سرعت اشتباه باشد، تفسیر و تشخیص ساختمانها به طور کاملاً واضحی اشتباه از کار در آمده و نمی تواند مبنای کارهای تکمیلی بعدی قرار بگیرد.
در ادامه طی مراحلی که در زیر به آن اشاره می شود، به پردازش داده های ناحیه ی خلیج فارس پرداخته می شود. ابتدا دورنمایی از کلیّات مراحل تهیه اطلاعات اولیه برای ساخت مدل سرعت منطقه ای،ارائه می شود.سپس چاه های موجود و پراکندگی میدانها و کیفیت داده ها، شناسایی و بررسی خواهد شد. برای این کار، داده های لرزه ای جمع آوری شدند و تصحیحات لازم بر آنها اعمال گردید. مقدار سرعت لرزه ای در نقاط مختلف عمق و سطح به اطلاعات افزوده شدند تا مدل سرعت بتواند حاوی اطلاعات تکمیلی نیز باشد ودر صورت نیاز مفسر بتواند به سهولت به آن مراجعه و استناد نماید. این اطلاعات پراکنده و با حجم زیاد در کل ناحیه ی خلیج فارس شامل چاه، داده های لرزه ای، تفسیرها وچکشاتها می باشند. با این حال، مشاهده گردید که اطلاعات مذکور، جامع و کامل نبوده و همچنین اطلاعات با هم تلفیق نشده اند.در نهایت با بالا بردن دقت محلی در عین حفظ جامعیت، به منظور ارائه ی مدل محلی در جاهای مورد نیاز و با پرکردن فضاهای نبود اطلاعاتی با بهره گرفتن از بالابردن دقت، به تهیه مدل سرعت در هر افق در کل ناحیه پرداخته شده و مناطق امیدبخش احتمالی مشخص شدند.

 
فهرست مطالب
فصل ۱: مقدمه                                                                                                             ۱
۱-۱ مقدمه                                                                                                                  ۲
۱-۲ جایگاه مدل سرعت در علم ژئوفیزیک                                                                ۲
۱-۳ تاریخچه بحث                                                                                                      ۳
۱-۴ ساختار پایان نامه                                                                                                 ۴
فصل ۲: ضرورت تهیه مدل سرعت ناحیه ای                                                               ۵
۲-۱ مقدمه                                                                                                                  ۶
۲-۲ اهمیت مدل سرعت ناحیه ای                                                                              ۶
فصل ۳: چینه شناسی خلیج فارس                                                                              ۱۱
۳-۱ مقدمه                                                                                                                  ۱۲
۳-۲ سازند کژدمی                                                                                                       ۱۲
۳-۳ سازند پاپده                                                                                                         ۱۴
۳-۴ سازند ایلام                                                                                                          ۱۵
۳-۵ سازند گورپی                                                                                                       ۱۶
۳-۶ سازند سروک                                                                                                       ۱۸
فصل ۴: تهیه مدل سرعت                                                                                           ۲۱
۴-۱ مراحل تهیه مدل سرعت                                                                                     ۲۲
۴-۲ مختصات چاه                                                                                                       ۲۷
۴-۳ اطلاعات ژئوفیزیکی                                                                                             ۲۸
۴-۳-۱ تفسیر لرزه ای زمانی                                                                                      ۲۸
۴-۳-۲ سرعت های برانبارش                                                                                      ۲۹
۴-۴ چالشهای اساسی در تهیه مدل سرعت                                                                ۳۰
۴-۴-۱ کنترل صحت اطلاعات                                                                                                ۳۰
۴-۴-۲ اصلاح و ویرایش در حجم بالا                                                                          ۳۰
۴-۵ تحلیل اطلاعات                                                                                                    ۳۱
۴-۵-۱ نحوه منطقه بندی                                                                                           ۳۱
۴-۵-۲ کنترل صحت اطلاعات                                                                                                ۳۳
۴-۵-۳ تحلیل نمودار سرعت ـ زمان                                                                          ۴۰
۴-۶ تحلیل نهایی چکشات ها و پروفایل های لرزه ای قائم                                          ۴۲
فصل ۵: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                              ۵۳
۵-۱ نتیجه گیری                                                                                                         ۵۴
۵-۲ پیشنهادات                                                                                                          ۵۵
مراجع                                                                                                                          ۵۶

  • مقدمه

در برداشت‌های ژئوفیزیکی از جمله روش لرزه نگاری، می‌بایست بعضی از جنبه‌های ساختار درونی زمین را بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده در سطح (یا نزدیک به سطح)، استنتاج کرد. این موضوع، روش معکوس نام دارد. روش‌های معکوس ابهام یا عدم وجود پاسخ منحصر به فرد در نتیجه‌گیری را به همراه خواهند داشت، در حالی که روش‌های مستقیم به صورت تئوری پاسخ مبهمی به دنبال ندارند.

  • جایگاه مدل سرعت در علم ژئو فیزیک

با وجود اینکه عدم قطعیت موجود در تفسیر ژئوفیزیکی را اغلب با انجام اندازه‌گیری‌های متعدد (و در بعضی موارد اندازه‌گیری‌های متفاوت) تا حد قابل قبولی می‌توان کاهش داد، اما مشکل ابهام را نمی‌توان به طور کامل برطرف نمود. مشکل کلی آن است که تفاوت‌های عمده‌ ناشی از وضعیت حقیقی ساختارهای زمین‌شناسی زیرسطحی منجر به تفاوت‌های بدون اهمیت و کوچک و غیرقابل اندازه‌گیری در کمیت‌های اندازه‌گیری شده‌ حین یک برداشت ژئوفیزیکی می‌شود. این محدودیت اساسی از این حقیقت اجتناب‌ناپذیر نشأت می‌گیرد که برداشت‌های ژئوفیزیکی تلاش به حل روش معکوس می‌کنند. علاه بر این، کمیت‌هایی که به صورت تجربی به دست می‌آیند، به طور دقیق تعیین نمی‌شوند و خطاهای آزمایش به میزان تردید و عدم دقت موجود (ناشی از کامل نبودن داده‌های میدان و ابهام مرتبط با روش معکوس) می‌افزاید. به طور کلی، از آنجا که نمی‌توان یک راه‌حل منحصر به فرد را از مجموعه‌ اندازه‌گیری‌های انجام شده به دست آورد، تفسیر ژئوفیزیکی با به کارگیری کلیه‌ راه‌حل‌های ممکن جهت تعیین خصوصیات زیرسطحی بکار گرفته می‌شود. با وجود این مشکلات اساسی، تکمیل برداشت ژئوفیزیکی به وسیله ی تلفیق آن با اطلاعات بدست آمده از چاه، یک ابزار بسیار ارزشمند برای تکمیل کاوش زمین‌شناسی زیرسطحی بوده و نقش کلیدی‌ را در برنامه‌های اکتشافی برای منابع زمین‌شناسی، ایفا می‌کند و جایگاه و ضرورت تهیه مدل سرعت ناحیه ای مشخص می گردد.
تعداد صفحه : ۶۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=149761]

—-

پشتیبانی سایت :       

*