Get a site

پایان نامه ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

پایان نامه ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

استاد راهنما:دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:دکتر بابک شیرازی

 

بهار ۱۳۹۲

چکیده:

در سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس و پیچیده، جهت تعیین نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی در گستره‌ای که ممکن است هزاران ذینفع را در بر گیرد، دانشی جهت استخراج نیازمندی‌ها احساس می‌گردد. با توجه به اینکه سازمان‌ها، داده‌ها و اطلاعات بسیاری در تصرف خود دارند و با فلج ساختن اطلاعات یک چالش کلیدی در تصمیم گیری تشکیلات سازمانی ایجاد می‌نمایند، فرایند کشف دانش از پایگاه داده سازمان مطرح گردیده که یک فرایند علمی برای شناسایی الگوهای معتبر، بالقوه مفید و قابل فهم از داده‌ها می‌باشد.در این تحقیق قصد داریم با بکار گیری داده کاوی به عنوان مرحله‌ای از فرایند کشف دانش به ارائه‌ی چارچوبی جهت استخراج و اولویت بندی نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس پرداخته که در نتیجه کار خود، افزایش رضایتمندی را به همراه می‌آورد. بدین صورت که ابتدا با توجه به فرکانس تکرار و درجه اهمیت، نیازمندی‌ها را با بهره گرفتن از الگوریتم K-Means خوشه بندی کرده سپس با روشی به نام رتبه بندی و بهره گیری از ماتریس ارزش محور به اولویت بندی نیازمندی‌ها می‌پردازیم. مطالعه موردی چارچوب پیشنهادی، پایگاه داده سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران می‌باشد.بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان خوشه‌های متفاوت از نیازها با اولویت اقدام متفاوت را معرفی نمود.

 

کلمات کلیدی: مهندسی نیازمندی‌ها، استخراج نیازمندی‌ها،سازمان‌ها و یا سامانه‌های بزرگ مقیاس،داده کاوی، اولویت بندی نیازها، رضایتمندی

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق). ۲

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ مهندسی نیازمندی‌ها. ۲

۱-۳ استخراج نیازمندی‌ها. ۳

۱-۴  سازمان‌های بزرگ مقیاس. ۴

۱-۵ ویژگی‌های سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس. ۵

۱-۶ چالش‌های سازمان‌های بزرگ مقیاس. ۸

۱-۷ انگیزه. ۸

۱-۸ تعریف مسئله. ۹

۱-۹ فرضیه. ۹

۱-۱۰ اهداف تحقیق. ۱۰

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق). ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ انگیزه‌های کاوش داده. ۱۳

۲-۲-۱ انگیزه‌های تجاری. ۱۳

۲-۲-۲ انگیزه‌های علمی. ۱۵

۲-۳ چالش‌های داده کاوی. ۱۶

۲-۳-۱ چالش‌های اولیه. ۱۷

۲-۳-۲ چالش‌های ثانویه. ۱۸

۲-۴ مروری بر کشف دانش و داده کاوی. ۱۹

۲-۵ مراحل داده کاوی. ۲۱

۲-۶ دلایل وجود و ضرورت داده کاوی. ۲۹

۲-۷ داده کاوی سازمانی. ۳۰

۲-۸ نقش داده کاوی سازمانی در معرفت سازمانی. ۳۱

۲-۹ معیارهای تعریف نیازمندی‌های سیستم. ۳۱

۲-۱۰ نتایج نیازمندی‌های نادرست. ۳۲

۲-۱۱ پیشینه تحقیق. ۳۲

۲-۱۱-۱ روش‌های سنتی. ۳۳

۲-۱۱-۱-۱ مقایسه روش‌های سنتی. ۳۵

۲-۱۱-۲ استفاده از ابزارها. ۳۷

۲-۱۱-۳ روش‌های نوین. ۳۸

۲-۱۱-۳-۱ مقایسه روش‌های نوین. ۴۶

۲-۱۲ تکنیک‌هایی در افزایش سطح بهبود رضایت ذینفعان در فاز استخراج نیازمندی‌ها  ۴۷

۲-۱۳ نتیجه گیری. ۴۹

فصل سوم (روش تحقیق). ۵۳

۳-۱ مقدمه. ۵۳

۳-۲ راهکار پیشنهادی. ۵۳

۳-۲-۱ آماده سازی و پیش پردازش داده. ۵۴

۳-۲-۱-۱ جمع آوری و بارگذاری داده‌های استخراج شده. ۵۴

۳-۲-۱-۲ پاک سازی داده. ۵۴

۳-۲-۱-۳ انتخاب زیر مجموعه‌ای از ویژگی‌ها. ۵۵

۳-۲-۱-۴ فیلترینگ نمونه‌ها. ۵۵

۳-۲-۱-۵ تبدیل داده. ۵۵

۳-۲-۱-۶ خلق ویژگی. ۵۵

۳-۲-۱-۷ نمونه برداری. ۵۶

۳-۲-۲ یادگیری مدل. ۵۶

۳-۲-۲-۱ خوشه بندی. ۵۶

۳-۲-۲-۲ خوشه بندی K-Means. 56

۳-۲-۲-۳ خوشه بندی با بهره گرفتن از الگوریتم K-Means با توجه به فرکانس تکرار و درجه اهمیت درخواست‌ها و نیازمندی‌ها. ۵۷

۳-۲-۳ ارزیابی و تفسیر مدل. ۵۸

۳-۲-۴ دسته بندی جدید و اولویت بندی نیازمندی‌های استخراج شده با بهره گرفتن از تکنیک رتبه بندی. ۵۸

۳-۲-۴-۱ روش رتبه بندی. ۶۰

۳-۲-۴-۲ شاخص‌های رتبه بندی. ۶۰

۳-۲-۴-۳ ضرایب یا وزن شاخص‌ها. ۶۱

فصل چهارم (محاسبات و یافته‌های تحقیق). ۶۵

۴-۱ مطالعه موردی: سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران. ۶۵

۴-۲ معرفی ابزار برتر داده کاوی RapidMiner 66

۴-۳ پیاده سازی روش پیشنهادی. ۶۸

۴-۴ ارزیابی و تفسیر خوشه‌ها. ۶۹

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات). ۷۲

۵-۱ نتیجه گیری. ۷۲

۵-۲ مشکلات و نقاط ضعف کارهای مرتبط. ۷۲

۵-۳ مزایا و ویژگی‌های روش پیشنهادی. ۷۳

۵-۴ کارهای آینده. ۷۴

پیوست – منابع و مآخذ. ۷۵

Abstract 76

فهرست جداول

جدول۲-۱: مقایسه روش‌های سنتی استخراج نیازمندی‌ها. ۳۶

جدول۲-۲: مسائلی در ارتباط با نیازمندی‌های تطبیق شده. ۴۷

جدول۳-۱: معیارهای SSEو ASC 57

جدول۳-۲: بررسی برخی روش‌های اولویت بندی. ۵۹

جدول۳-۳: تعیین ضریب شاخص (درجه اهمیت) ۶۲

جدول۳-۴: تعیین درجه اهمیت نیازمندی. ۶۲

جدول۳-۵: تعیین ضریب شاخص. ۶۳

جدول۴-۱: جدول پیام. ۶۵

جدول۴-۲: نتیجه خوشه بندی و اولویت بندی نیازمندی‌ها ۶۹

فهرست شکل‌ها

شکل۲-۱: فرایند داده کاوی و کشف دانش ۲۰

شکل۲-۲: استفاده از داده کاوی در استخراج نیازمندی‌ها. ۴۰

شکل۲-۳: شبکه اجتماعی. ۴۳

شکل۲-۴: روش مبتنی بر سناریو ۴۴

شکل۲-۵: مدل تکرار پذیر استخراج نیازمندی‌های جامع ۴۶

شکل۳-۱: مراحل اصلی راهکار پیشنهادی. ۵۳

شکل۳-۲: گام‌های مرحله آماده سازی و پیش پردازش داده ۵۴

شکل۳-۳: تعیین اولویت. ۶۱

شکل۳-۴: ترتیب اولویت. ۶۲

شکل۴-۱: نمایی از یک پردازش در نرم‌افزار RapidMiner. 67

شکل۴-۲: نمایی از مصور سازی داده‌ها در نرم‌افزار RapidMiner 67

شکل۴-۳: استفاده از عملگرها در مراحل پیاده سازی. ۶۸

مقدمه

مهندسی سیستم سعی می‌کند تا نیازمندی‌های سیستم را تشخیص دهد که این عمل با همکاری مشتریان، کاربران و تمامی ذینفعان انجام می‌شود [۱]. مدیریت ارتباط با شهروند یکی از مباحث اصلی در مدیریت دولتی نوین محسوب شده و از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مدیریت ارتباط با شهروند تمرکز اصلی بر شهروند محوری است و بهبود خدمت رسانی و پاسخ گویی به شهروندان بر اساس نیازهای ایشان، هدف اصلی محسوب می‌شود. در واقع درک درست از نیازها و خواسته‌های گروه‌های مختلف شهروندان و ارائه خدمات مناسب با این نیازها، موضوعی است که باید در مدیریت ارتباط با شهروند مورد توجه قرار گیرد[۲].

تعداد صفحه : ۹۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***