Get a site

پایان نامه ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

پایان نامه ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسـی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

عنوان:

ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تاجری پور

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
۱-۱- کلیات. ۲
۱-۲- مقدمه‌ای بر رادیولوژی دندان ۳
۱-۲-۱- رادیوگرافی سفالومتری   4
۱-۲-۲- سیستم‌های دیجیتال رادیوگرافی دندان  5
‌۱-۲-۳- رادیوگرافی پری اپیکال  7
۱-۲-۴- رادیوگرافی پانورامیک (پانورکس) ۸
‌۱-۲-۵- دوربین های داخل دهانی‌  9
۱-۳- تعریف مسئله. ۹
۱-۴- نگاهی به فصول پایان نامه . ۱۱
۱-۵- جمع بندی ۱۲
فصل دوم: پیشینه تحقیقات
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- روش‌های موجود برای جداسازی و قسمت‌بندی تصاویر دندانپزشکی ۱۶
۲-۲-۱ روش سعید و همکاران  17
۲-۲-۲- روش انیل جین و هنگ چن  26
۲-۲-۳- روش فانگ دین و باک هوای  28
۲-۲-۴- روش ویجایاکوماری و همکاران ۳۶
۲-۳- روش‌های موجود برای بررسی و تشخیص ضایعات دندانی ۴۰
۲-۳-۱- روش‌های بررسی ودرمان تحلیل ریشه دندان  40
۲-۳-۲ روش‌های بررسی و تشخیص ضایعات دندانی اطراف انتهای ریشه.۴۱
۲-۳-۲-۱ روش مول و ون ۴۱
۲-۳-۲-۲ روش جانگ و لی ۴۴
۲-۴- جمع بندی ۴۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۴۸
۳-۲- پیش پردازش و بهبود کیفیت تصاویر. ۴۹
۳-۲-۱-فیلتر همریختی.  52
۳-۳- بخش بندی و جداسازی دندان‌ها ۵۲
۳-۳-۱- هیستوگرام نگاشت انباره‌ای  53
۳-۳-۲- تخمین زاویه چرخش: ۵۵
۳-۴- تشخیص انتهای ریشه دندان: ۶۱
۳-۵- تشخیص ضایعات استخوانی اطراف ریشه دندان:. ۶۴
۳-۶- جمع بندی ۶۵
فصل چهارم: آزمایش‌ها و نتایج
۴-۱- مقدمه. ۶۷
۴-۲- بررسی نتایج مرحله پیش پردازش ۶۸
۴-۳- بررسی نتایج حاصل در مرحله بخش بندی دندان‌ها ۷۳
۴-۳-۱- نتایج و آزمایشات مرحله بخش بندی دندان‌ها ۷۳
۴-۳-۲- ارزیابی مراحل بخش بندی دندان‌ها ۷۶
۴-۴- نتایج الگوریتم تشخیص انتهای ریشه دندان: ۸۲
۴-۵- ارزیابی تشخیص ضایعات استخوانی انتهای ریشه دندان ۸۴
۴-۶- جمع بندی ۸۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری و پیشنهادات برای کارهای آینده ۸۸
فهرست منابع ۹۰
چکیده:
تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با بهره گرفتن از تکنیک های پردازش تصویر می‌توان به دندانپزشک در تشخیص ضایعات دندانی کمک کرد که روند درمان با کیفیت و دقت بیشتری انجام شود. عدم درمان این ضایعات، ممکن است منجر به آسیب های جدی به بافت لثه و دندان و کاهش توده استخوانی دندان شود. در این رساله، یک روش جدید بر مبنای ویژگی های تصویری دندان های تحت درمان ریشه، برای قسمت بندی و جداسازی دندانها از یکدیگر، همچنین تعیین موقعیت انتهای ریشه و در نهایت مشخص کردن ضایعات دندانی ارائه شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمایش الگوریتم پیشنهادی روی تصاویر موجود نشان می‌دهد که علی رغم کیفیت پایین تصاویر، الگوریتم ارائه شده کارایی موثر در جداسازی دندانها از یکدیگر و تعیین محل انتهای ریشه و تشخیص ناحیه دچار ضایعات استخوانی دارد.
فصل اول
۱- مقدمه
۱-۱- کلیات
دندان مرکب از یک ساختمان سختی است که بافت نرم زنده‌ای را احاطه کرده است. شکل۱-۱ ساختمان دندان را نشان می‌دهد. قسمت نرم مرکزی دندان ، پالپ و دراصطلاح عامیانه، عصب نام دارد که شامل سلولها، عروق خونی و اعصاب می‌باشد. قسمت اعظم ساختمان دندان را عاج تشکیل می‌دهد، درون عاج فضایی وجود دارد که شامل عصب و شبکه مویرگی است که اصطلاحاً به آن پالپ گفته می‌شود. پالپ از شاخه‌های اصلی اعصاب و عروق در انتهای ریشه منشعب می‌شود و از درون کانالهایی که در ریشه وجود دارد به این فضا می‌رسد. حس، تغذیه، عاج سازی و دفاع میکروبی از اعمال پالپ بشمار می‌آیند. این بافت نرم ممکن است تحت تأثیر میکرب‌ها عفونی شده و عفونت را در مسیر ذکر شده به استخوان اطراف ریشه منتقل کند. در چنین مواردی تمام این بافت توسط دندانپزشک برداشته شده، محفظه پالپ و کانالها تمیز و به نحو مطلوبی پر می‌شود. در صورت عدم معالجه ریشه دندان سیر بیماری نهایتاً منجر به کشیدن و یا از دست دادن دندان خواهد شد. عوارض عدم درمان شامل آبسه، درد، عفونت شدید و نهایتاً از دست دادن دندان خواهد بود. اگر پالپی که آلوده شده و ملتهب و دردناک است خارج نشود و به عبارتی معالجه انجام نگردد، معمولاً درد آن بیشتر شده و بیمار را اذیت می‌کند.سرایت عفونت به استخوان انتهای ریشه باعث ایجاد کیست و یا آبسه در انتهای ریشه می‌گردد.[۱]
۲-۱- مقدمه ای بر رادیولوژی دندان
از دستگاه رادیوگرافی دندان برای رادیوگرافی داخلی دهان و دندان ها استفاده می شود. اساس آن را تیوب خود یکسو کننده تشکیل می‌دهد. تیوب به نحوی نصب می شود که بیشترین قابلیت مانور را داشته باشد. اندازه نقطه کانونی تیوب کوچک است. تایمر دستگاه به طریق ساعتی یا الکترونیکی کار می کند.
‌یونیت‌های رادیوگرافی دندان  یونیت‌های رادیوگرافی دندان برای تصویربرداری از دندان‌ها، آناتومی یک دندان منفرد (یعنی تاج، گردن و ریشه) و مشکلات دندانی مثل پوسیدگی در بیماران بالغ و اطفال و نیز جهت برنامه ریزی و ارزیابی مربوط به ارتودنسی به کار میروند. سه نوع تـصویربرداری قابل انجام است: رادیوگرافی داخل دهانی، پانورامیک و سفالومتریک.
در رادیوگرافی داخل دهانی جهت تصویربرداری بایت وینگ، پری اپیکال و اکلوزال، فیلم داخل دهان بیمار قرار می گیرد. تصاویر رادیوگرافی بایت وینگ، تاج و یک سوم فـوقـانی ریشه دندان های فوقانی و تحتانی را نشان می دهد. در رادیوگرافی پری اپیکال، کل ساختار دندان شامل ریشه برروی یک فیلم و آرواره هـای فک بالا و پایین برروی فیلم‌های جداگانه‌ای تصویر می‌شود. تصاویر رادیوگرافی الکوزال، سطح دندان های میانی کوچک و بزرگ را نشان می دهد. در رادیوگرافی پانورامیک، تصاویر ناحیه فک و صورت با بهره گرفتن از یک پرتوگردان و یک کاست فیلم خارجی به دست می‌آید. سپس قوس دندانی در یک تصویر منفرد، به صورت یک شکل بیضوی نمایش داده می شود. یونیت های پانورامیک، برای تهیه تصاویر رادیوگرافی محلی از ساختار دندانی به کار می رود.
۱-۲-۱- رادیوگرافی سفالومتری
رادیولوژی سفالومتری ‌نوعی از دستگاه‌های رادیوگرافی است که برای تهیه تصویر جمجمه به صورت استاندارد استفاده می‌شود. این تکنولوژی از سال ۱۹۱۳ همزمان توسط دو محقق آلمانی و آمریکایی معرفی شد. مهم‌ترین امتیاز آن این است که تصاویر تهیه شده توسط این دستگاه در زمان‌ها و مکان های مختلف با هم قابل مقایسه هستند. همچنین موقعیت سر و فاصله آن تا منبع اشعه و فیلم همواره ثابت است. تصاویر سفالومتری می توانند به صورت جانبی ‌ یا خلفی- قدامی  تهیه شوند که  عمده کاربرد آنها در ارتودنسی و جراحی فک و صورت است. رادیوگرافی سفالومتریک یا نمای جمجمه، جهت به دست آوردن تصاویری از کل جمجه یا یک ناحیه مورد نظر به کار می رود. شکل ۱-۱ نمونه‌ای از تصاویر سفالومتری را نشان می‌دهد. مطالعات سفالومتریک جهت ارزیابی رشد و تعیین پلان‌های درمانی ارتودنتیک یا پروتزها به کار می رود. بعضی از یونیت‌های پانورامیک و سفالومتریک می‌توانند توموگرافی متقاطع، جهت تهیه تصاویر عرضی چند لایه از آرواره‌های فک بالا و پایین را انجام دهند.
۲-۲-۱- سیستم های دیجیتال رادیوگرافی دندان
سیستم های دیجیتال رادیوگرافی که سیستم های دیجیتال تصویربرداری دندان هم خوانده می‌شوند، برای تهیه تصاویر کامپیوتری جهت رادیوگرافی داخل دهانی به عنوان جایگزینی بـرای فیلم‌های اشعه  ایکس در دندان پزشکی معمولی به کار می‌روند. تصویربرداری دیجیتالی مستقیم و پردازش تصویر امکان نمایش تصاویر متعدد، کاهش دفعات اکسپـوز و حـذف زمـان لازم جهـت ظهور و ثبوت فیلم را فراهم می‌کند، تصویربرداری دیجیتال می تواند برای اعمال اندودنتیک برنامه ریزی و ارزیابی انجام ایمپلنت و دیگر اعمال روی دندان که نیاز به تصاویر متعدد دارند، به کار رود .
سیستم های دیجیتال که امکان مشاهده فوری تصاویر را بدون به کاربردن فیلم فراهم می‌کنند از یک سنسور داخل دهانی یا صفحه تصویربرداری، یک سیستم اشعهx، سخت افزار و نرم‌افزار کامپیوتری جهت پردازش تصویر و یک چاپگر تهیه کننده نسخه چاپی‌، تشکیل شده است. در سیستم‌هایی که از یک سنسور داخل دهانی (CCD[1])  استفاده می کنند. در هنگام تصویربرداری سنسور در داخل دهان بیمار قرار می گیرد و به صورت الکترونیک به سیستم کامپیوتر متصل می‌شود. ‌این سنسور اشعه‌های‌   xرا شناسایی کرده و آن ها را مستقیماً به سیگنال های الکتریکی تبدیل می‌کند. سپس داده‌های تصویری دیجیتال جهت پردازش به سیستم کامپیوتری فـرستاده می‌شوند. در دیگر نمونه‌ها، سنسور در برگیرنده یک صفحه تشدیدگرrate-earth ‌ است که توسط فیبر نوری به یک آرایه CCD کوپل شده است. این آرایه سیگنال آنالوگی را به واحد پردازش نمایشگر می فرستد. جایی که این سیگنال پیکسل به پیکسل به یک تصویر تبدیل می شود، سنسور داخل دهانی درون مواد مقاومی قرار داده شده است تا لوازم الکتریکی CCD در مقابل رطوبت محافظت شوند. جهت کنترل بهداشت و جلوگیری از عفونت در هنگام انجام بررسی ها،‌ پوشش های پلی‌اتیلن یک بار مصرف تعبیه شده‌اند. ‌نوع دیگری از سیستم دیجیتال تصویربرداری دندان، به جای سنسور داخل دهانی، از صفحات تصویربرداری استفاده مـی کنـد. صفحـات تصویربرداری نازک و بدون سیم‌، همانند فیلم های داخل دهانی معمولی، در دهان بیمار ثابت می شوند و همان منطقه تشخیصی فیلم‌ها را تحت پوشش قرار می دهند. پس از اینکه انتشار اشعه انجام گرفت، صفحه تصویربرداری در یک اسکنر لیزری قرار می‌گیرد که تصویر را جهت اعمال تغییرات بر صفحه کامپیوتری، دیجیتال می کنند. صفحات تصویربرداری به طور مکرر قابل استفاده هستند و گیره‌های پلاستیکی یک بار مصرفی که در هنگام رادیوگرافی صفحات را می‌پوشانند، جهت جلوگیری از انتقال آلودگی میان بیماران به کاربرده می شوند. سیستم تصویربرداری دیجیتال می تواند همراه با یونیت رادیوگرافی داخل دهانی معمولی به کار رود. یک کامپیوتر شخصی سازگار با نرم افزار مناسب، جهت اعمال تغییرات بر روی تصاویر و انجام جلوه های پردازش تصویر که شامل بزرگنمایی، چرخش تصویر، واضح ‌سازی لبه‌ها، رنگ با کیفیت بالا، نماسازی چند تصویری، تطابقات روشنایی و تباین و اندازه گیری فواصل و زوایا می‌باشد، به کار می‌رود. همچنین بعضی سیستم‌ها امکان مدیریت مجموعه داده‌ها را فراهم می کنند و تصاویر رادیوگرافی حاصل از آنها، قابل ذخیره‌سازی و بازیافت در قالب فایل استاندارد بوده و نسخه چاپی از آن می تواند به وسیله یک چاپگر ویدیویی تهیه شود.
[۱] Charged Coupled Device
تعداد صفحه : ۱۱۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]