Get a site

پایان نامه ارائه یک مدل شکل­ گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه­ای نیروی انسانی

گرایش : صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان ­نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع- صنایع

 

عنوان:

ارائه یک مدل شکل­ گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه­ای نیروی انسانی

 

 

استاد راهنما:

پروفسور ایرج مهدوی

 

استاد مشاور:

دکتر محمدمهدی پایدار

 

زمستان ۱۳۹۳

چکیده:
رشد سریع تکنولوژی، تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، باعث شده است تیم­های توسعه محصول جدید با فشار زیادی جهت ارائه هرچه سریع­تر محصولات جدید با هزینه و کیفیت مناسب مواجه شوند. شکل­ گیری تیم­های توسعه محصول جدید ( NPD ) نقشی بسیار حیاتی در پروژه­ های NPD ایفا می­ کند.
ما در این پژوهش یک مدل بهینه­سازی چندهدفه تشکیل تیم ارائه دادیم که در آن توانایی­های جامع و روابط میان­فردی اعضا درنظر گرفته شده است. برای عنوان­کردن توانایی­های هر فرد یک فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی بر مبنای روابط ارجحیت فازی به­کار گرفته شده است؛ این روش سازگاری و دقت ارزیابی را تضمین کرده و بر کاستی­های استفاده از متغیرهای قطعی غلبه می­ کند. علاوه بر آن، شاخص نوع مایرز- بریگز برای مدل­سازی روابط میان­فردی به کار رفت که ساختار آن براساس گروه­بندی شخصیت­ها در MBTI شکل گرفته و با تبدیل این روابط به اعداد توصیف مدل را تسهیل می­ کند. همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده است. روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می­باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی است که در حل مسأله موردنظربه کار رفته است. نتایج حاصل از مقایسه این دو روش نشان داد که الگوریتم ژنتیک برنامه­نویسی شده در متلب هم از لحاظ زمان، هم کیفیت جواب بهتر از لینگو عمل می­ کند.
کلمات کلیدی: توسعه­ محصول جدید(NPD)، تشکیل تیم، AHP فازی، تست MBTI ، برنامه ­ریزی آرمانی فازی
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- ضرورت و اهداف تحقیق ۲
۱-۳- بیان مسأله. ۳
۱-۴- فرض­های مسأله. ۳
۱-۵- ساختار تحقیق ۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۵
۲-۱- مقدمه. ۶
۲-۲- پیشینه تحقیق ۶
۲-۳- توسعه محصول جدید ( NPD ) 9
۲-۳-۱- اهداف فرایند توسعه محصول جدید. ۱۰
۲-۳-۲- مراحل اصلی فرایند توسعه محصول جدید. ۱۱
۲-۳-۲-۱- اید‌ه‌یابی و ایده­زایی ۱۱
۲-۳-۲-۲- پالایش ایده‌ها و انتخاب یک ایده ۱۱
۲-۳-۲-۳- توسعه مفهوم. ۱۲
۲-۳-۲-۴- توسعه استراتژی بازاریابی ۱۲
۲-۳-۲-۵- بررسی تجاری ۱۲
۲-۳-۲-۶- توسعه محصول. ۱۴
۲-۳-۲-۷- آزمایش بازار. ۱۵
۲-۳-۲-۸- تجاری­کردن. ۱۵
۲-۴- منطق فازی ۱۵
۲-۵- آزمون شخصیتی MBTI 17
۲-۶- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم. ۲۴
۲-۶-۱- تفاوت گروه با تیم ( گروه کاری) ۲۵
۲-۶-۲- انواع تیم. ۲۶
۲-۶-۳- خلق تیم­هایی با عملکرد عالی ۲۷
۲-۷- بهینه­سازی چندهدفه. ۲۸
۲-۷-۱- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه. ۲۹
۲-۷-۲- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب. ۳۱
۲-۷-۳- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. ۳۲
۲-۷-۳-۱- روش مجموع وزنی ۳۲
۲-۷-۳-۲- روش برنامه ­ریزی آرمانی ۳۳
۲-۷-۳-۳- روش برنامه ­ریزی آرمانی فازی ۳۳
۲-۷-۳-۴- روش اپسیلون- محدودیت. ۳۵
۲-۸- الگوریتم ژنتیک GA 35
۲-۸-۱- اجزای الگوریتم ژنتیک. ۳۶
۲-۸-۲- عملگرهای الگوریتم  ژنتیک. ۳۷
۲-۸-۲-۱- عملگر انتخاب. ۳۷
۲-۸-۲-۲- عملگر تقاطع. ۳۹
۲-۸-۲-۳- عملگر جهش. ۴۱
فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق ۴۲
۳-۱- مقدمه. ۴۳
۳-۲- تعریف مسأله. ۴۳
۳-۳- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی ۴۴
۳-۳-۱- اندیس­ها ۴۴
۳-۳-۲- پارامترهای ورودی ۴۴
۳-۳-۳- متغیرهای تصمیم ­گیری ۴۴
۳-۳-۴- مدل ریاضی ۴۵
۳-۳-۵- تحلیل مدل. ۴۶
۳-۴- روش حل ۴۶
۳-۴-۱- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa. 47
۳-۴-۲- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49
۳-۴-۳- روش برنامه ­ریزی آرمانی فازی ۵۱
۳-۴-۳- ساختار کلی الگوریتم‏های ژنتیکی ۵۱
۳-۴-۳-۱- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک. ۵۲
فصل چهارم: محاسبات و یافته­ های تحقیق ۵۵
۴-۱- مقدمه. ۵۶
۴-۲- حل یک مسأله به­وسیله لینگو. ۵۶
۴-۳- نحوه نمایش جواب. ۵۹
۴-۴- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب. ۶۲
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات. ۶۳
۵-۱- نتیجه ­گیری ۶۴
۵-۲- پیشنهادات آتی ۶۵
منابع و مآخذ. ۶۶
 
فهرست جدول­ها
جدول ( ۲-۱ ). متغیرهای زبانی ۱۷
جدول ( ۲-۲ ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا ۱۸
جدول ( ۲-۳ ). مقایسه دو بعد شمی و حسی ۱۸
جدول ( ۲-۴ ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری ۱۸
جدول ( ۲-۵ ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده ۱۹
جدول ( ۲-۶ ). مقایسه تیم و گروه ۲۵
جدول ( ۳-۱ ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی ۵۰
جدول ( ۳-۲ ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده ۵۰
جدول ( ۴-۱ ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده ۵ نفر نیروی انسانی ۵۶
جدول ( ۴-۲ ). وزن نهایی هر فرد. ۵۶
جدول ( ۴-۳ ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت. ۵۶
جدول ( ۴-۴ ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت. ۵۷
جدول ( ۴-۵ ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه ۵۷
جدول ( ۴-۶ ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب. ۶۲
 

فهرست شکل­ها
شکل (۲-۱). مراحل اصلی فرایند توسعه محصول جدید. ۱۱
شکل (۲-۲). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف. ۱۴
شکل (۲-۳ ). تابع عضویت مثلثی ۱۶
شکل ( ۲-۴ ) نمونه ­ای از توابع عضویت فازی ۱۶
شکل ( ۲-۵ ). مقایسه تیم و گروه ۲۵
شکل ( ۲-۶ ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص ۲۷
شکل ( ۲-۷ ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف. ۳۰
شکل( ۲-۸ ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف. ۳۱
شکل ( ۲-۹ ). تقسیم ­بندی استراتژی­های جستجو. ۳۶
شکل ( ۲-۱۰ ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت. ۳۹
شکل ( ۲-۱۱ ). یک نمونه تقاطع. ۴۰
شکل ( ۲-۱۲ ). نمونه ­ای از تقاطع دونقطه­ای ۴۰
شکل ( ۲-۱۳ ). نمونه ­ای از تقاطع یکنواخت. ۴۱
شکل ( ۲-۱۴ )  یک کروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش. ۴۱
شکل ( ۳-۱ ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک. ۵۳
شکل ( ۳-۲ ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک. ۵۴
شکل ( ۴-۱ ). تخصیص ۵ کارمند به ۲ پروژه و ۲ مهارت. ۵۹
شکل ( ۴-۲ ). یک کروموزوم تصادفی برای مثال. ۶۰
شکل ( ۴-۳ ). نحوه عملکرد عملگر تقاطع. ۶۱

– مقدمه

سازمان­های امروزی در بازار جهانی، با سطح بالایی از رقابت مواجهند. توسعه­ی محصول جدید فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می­شود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است؛ در نتیجه محصولات جدیدی که نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به شمار می­رود.
هدف از NPD [1]جمع­آوری دانش و توانایی موردنیاز برای تعیین محصول جدید مناسب است. چالش اصلی توسعه­ی محصول جدید پیش ­بینی مسائلی است که هنوز اتفاق نیفتاده­اند و این پیش ­بینی می­بایست در یک بازار پویا با متغیرهای بسیار زیادی که تحت کنترل ما نیستند صورت گیرد.
دیدگاه­های مبتنی بر درک و حس افراد، دانشی را تولید می­ کند که نمی ­تواند منحصراً از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به­دست­آید. اینجاست که اهمیت تیم توسعه در موفقیت توسعه محصول جدید پدیدار می­شود؛ اعضای تیم اهداف پروژه را به اشتراک گذاشته، پیچیدگی فنی را کنترل و با بهره گرفتن از دانش میان­کارکردی جمع­آوری­شده، تغییرات را اعمال می­ کنند.
با این وجود هنوز یک چالش قابل­توجه برای مدیران پروژه و سایر تصمیم­گیرندگان وجود دارد و آن گردآوری اعضای گروه است به طوری که بتوانند به صورت موثر برنامه­ ها را اجرا و پروژه­ های NPD موفق را تولید کنند.

۱-۲- ضرورت و اهداف تحقیق

سازمان­ها از جنبه­ های مختلفی باهم در رقابت هستند که یکی از مهم­ترین آن­ها بعد اقتصادی است؛ شرکت یا سازمانی که دارای اقتصاد قوی، سالم و پویا باشد توانایی ماندن در بازار جهانی را خواهد داشت. تحقق این امر مستلزم تغییر و نوآوری مستمر با هدف اثبات مشتریان قدیم و جذب مشتریان جدید می­باشد.
توسعه محصول جدید راه حلی روشن و تضمین­شده برای ایجاد نوآوری است. اما در قدم اول نیاز به یک تیم توسعه قوی و کارآمد داریم زیرا نیروی انسانی همواره عامل اصلی تغییر در امکانات و شرایط مطالعات فنی بوده است، پس برای هموارکردن فرایند تغییر و توسعه، ناگزیر به کنترل نیروی انسانی و شرایط کاری آن­ها هستیم. در نتیجه با داشتن یک تیم کارا و همدل، بهره­وری سازمان­ها افزایش یافته و در فضای متلاطم رقابت پیروز می­شوند.
ما نیز در این پژوهش سازماندهی افراد در تیم توسعه را هدف قرار داده­ایم که در واقع پایه و اساس تشکیل­دهنده هر سازمان هستند.
[۱] New Product developement
تعداد صفحه : ۸۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.