Get a site

پایان نامه ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

 

 

برای رعایت
دانشگاه الزهرا (س)
دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
عنوان
ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد
 
اسفند ۹۳
حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
سرمایه گذاران عمده در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از، تخصص و تجربه بالا و داشتن مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند و با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. در این تحقیق بر آنیم که نشان دهیم حضور سهامداران عمده با نقش نظارتی و کارامدشان موجب سرمایه گذاری های ثابت مطلوب تر شده و احساس امنیت و ثبات بیشتری برای سهامداران خرد فراهم می آورد.
هدف  از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور سه فرضیه طراحی شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۱۱۳ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جریانهای نقدی و سرمایه گذاری ثابت  درشرکتها رابطه معنادار منفی وجود دارد.در عین حال سرمایه گذاری ثابت شرکتها و درصد سهامدار عمده رابطه معنادار را نشان داد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن بود که جریانهای نقدی ناشی از وجود سهامداران عمده با سرمایه گذاری ثابت آن رابطه معناداری دارد.به طور کلی می توان گفت نقش تمرکز مالکیت در  مصرف وجوه نقد و سرمایه گذاری  ثابت شرکت بااهمیت است.

کلیدواژه : ساختار مالکیت ، سهامدار عمده ، سرمایه گذاری ثابت ، جریان وجه نقد.

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       شماره صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه. ۲
تشریح و بیان موضوع. ۲
پرسش های تحقیق.. ۵
اهداف پژوهش و ضرورت آن: ۵
فرضیات پژوهش… ۶
تعریف متغیر های پژوهش… ۶
مخارج سرمایه ای.. ۶
سهامداران عمده ۷
متغیر های کنترلی.. ۷
روش شناسی پژوهش… ۷
قلمرو تحقیق.. ۸
قلمرو موضوعی تحقیق.. ۸
قلمرو زمانی تحقیق.. ۸
قلمرو مکانی تحقیق.. ۸
جامعه آماری.. ۸
نحوه جمع آوری داده ها ۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹
نهادها یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند. ۹
خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش… ۱۰
خلاصه فصل. ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه. ۱۳
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. ۱۳
اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. ۱۳
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد. ۱۴
مبانی نظری رابطه بین سرمایه گذاری  و جریان وجوه نقد و ساختار مالکیت.. ۱۶
تئوری ساختار مالکیت.. ۲۰
فرضیه نظارت کارآ ۲۱
پیشینه پژوهش… ۲۷
تحقیقات خارجی: ۲۷
تحقیقات داخلی : ۳۸
خلاصه تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق.. ۴۷
خلاصه فصل. ۵۷
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه. ۵۹
روش شناسی پژوهش… ۵۹
پرسش های پژوهش… ۶۱
فرضیه های پژوهش… ۶۱
تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش… ۶۲
متغیر مستقل. ۶۳
متغیر وابسته. ۶۳
متغیر کنترلی.. ۶۴
قلمرو تحقیق.. ۶۶
قلمرو موضوعی تحقیق.. ۶۶
قلمرو زمانی تحقیق.. ۶۶
قلمرو مکانی تحقیق.. ۶۶
جامعه آماری و حجم نمونه. ۶۶
فرآیند پژوهش… ۶۷
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۶۸
ماهیت و منابع داده ها ۶۹
بررسی ایستایی و هم‏گرایی.. ۷۰
بررسی هم‎خطی.. ۷۰
آزمون خودهمبستگی و آماره دوربین واتسون. ۷۱
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۱
خلاصه فصل. ۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. ۷۵
آمار توصیفی.. ۷۵
آمار استنباطی.. ۷۶
ضریب همبستگی.. ۷۷
آزمون ایستایی.. ۷۸
آزمون فرضیه اول. ۷۸
آزمون چاو ۷۹
آزمون ‌هاسمن.. ۸۰
برازش مدل. ۸۰
آزمون عدم خودهمبستگی.. ۸۲
آزمون فرضیه دوم. ۸۲
آزمون چاو ۸۳
آزمون ‌هاسمن.. ۸۳
برازش مدل. ۸۴
آزمون عدم خودهمبستگی.. ۸۵
آزمون فرضیه سوم. ۸۵
آزمون چاو ۸۶
آزمون ‌هاسمن.. ۸۶
برازش مدل. ۸۷
آزمون عدم خودهمبستگی.. ۸۸
بررسی پیش فرض‎های مدل. ۸۹
خلاصه فصل. ۹۰
فصل پنجم: خلاصه، تیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه. ۹۲
خلاصه پژوهش… ۹۲
خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۹۵
فرضیه اول. ۹۵
فرضیه دوم. ۹۵
فرضیه سوم. ۹۵
نتیجه گیری و تطبیق.. ۹۵
محدودیت در تعمیم نتایج پژوهش… ۹۹
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش… ۱۰۰
پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. ۱۰۰
خلاصه فصل. ۱۰۲
فهرست منابع. ۱۰۳
الف) فارسی.. ۱۰۳<
br />ب ) انگلیسی.. ۱۰۷
پیوست.. ۱۱۰

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

برای سالیان متمادی اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود.
ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری بر عهده مدیران است. در بازارهای ناکارا هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیزم های هم سو  نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملا کارا نیست. ممکن است در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، ۲۰۰۶). و یامدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده نموده و طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این امر منجر به بیش سرمایه گذاری می شود.(جنسن ،۱۹۸۶).جریانهای نقدی آزاد عامل کلیدی در ایجاد مساله سرمایه گذاری بیش از حد است. نظریه جریان نقدی آزاد پیش بینی می کند که به موازات افزایش در جریان نقدی آزاد، امکان دارد طرح هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می تواند منجر به بیش سرمایه گذاری شود(جنسن ۱۹۸۶ ، پالینا و رنبوگ ۲۰۰۵).
در این پژوهش رابطه بین  نقش ساختار مالکیت، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده و انتظار می رود که گامی هر چند کوچک برای توسعه ادبیات تجربی برداشته شود.

تشریح و بیان موضوع

در نگاه کلی ، حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند (لیمان، ۲۰۰۳). عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضا هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع‌ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند .در این بین، آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران عمده و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد و اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود . از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود (فان و وانگ، ۲۰۰۲). جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری‌های حسابداری بر اساس آن‌ها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند .اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند (فارازی و همکاران، ۱۹۹۸). بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (کاپلان و زینگلس، ۲۰۰۰).
طبق تعریف جنسن و مک لینگ[۱] (۱۹۷۶)، رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک‌، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند (جنسن، ۲۰۰۰). وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم‌گیری مهم می‌باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود (فان و وانگ، ۲۰۰۲). درک و فهم عوامل موثر بر سیاست سرمایه گذاری و سود تقسیمی علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران و حفظ سطح بهینه نقدینگی باعث رشد و شکوفایی شرکت و نهایتاً افزایش امکان سود آوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شرکت می شود (میتون، ۲۰۰۲). مالکان شرکت معمولا به سه دسته مالکان نهادی، مالکان مدیریتی و مالکان غیر مدیریتی تقسیم می شوند (پینکوتز و همکاران، ۲۰۰۶). سرمایه گذاران عمده با توجه به مالکیت بخش در خور توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ چشمگیری در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردارند و می‌توانند رویه ها و سیاست های آن ها را تحت تاثیر قراردهند (لیمان، ۲۰۰۳).
از نظر مدیران دو دیدگاه متضاد در رابطه با حفظ سطح جریان‌های نقدی را می توان در نظر گرفت: ۱- نگهداری و انباشته نمودن سود در شرکت به منظور پرداخت بدهی ها و تامین پروژه های سرمایه گذاری به جهت افزایش سطح جریان های نقدی و ۲- توزیع سود به عنوان سود نقدی بین سهامداران به جهت کاهش جریان‌های نقدی شرکت (فارازی و همکاران، ۱۹۹۸). نحوه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت و افزایش سطح جریان‌های نقدی، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد . گروه اول از مدیران علاقه‌مند به گسترش حوزه عمل شرکت می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکت، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد (بکر و همکاران، ۲۰۰۳). گروه دوم از مدیران، علاقمند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند و جریان‌های نقدی شرکت را افزایش می‌دهند، زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب کرده و سطح جریان‌های نقدی را بالا نشان می دهند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری موثر و مهم می باشد (جان، ۲۰۰۳).
واحد های تجاری همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی رو به رو هستند و نیازمند یک تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد ؛ اما مساله اصلی انتخاب طرحها و تصمیم گیری راجع به فرصتهای سرمایه گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. بعبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع از انجام یک سرمایه گذاری بهینه است .از این رو واحدهای تجاری باید میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند (مدرس و حصارزاده ،۱۳۸۷). این امر از  طریق روش های ارزشیابی طرح ها از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این طرح سرمایه گذاری در یک طرح در صورتی توجیه پذیر است که ارزش فعلی خالص آن مثبت باشد. پس پذیرش طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی منجر به<
br />بیش سرمایه گذاری یا عدم کفایت سرمایه گذاری می شود. برای بررسی دقیق تر این مشکلات که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است می توان نگاهی نیز به نقش سهامدار عمده داشت. ما میخواهیم در این تحقیق به این مساله بپردازیم که آیا شرکت با تمرکز مالکیت بیشتر و داشتن درصد بالاتری از سهامداران عمده، مشکلات نمایندگی کمتری خواهد داشت یا خیر؟ و آیا نفوذ و قدرت سهامداران عمده می تواند نقشی در حذف مساله عدم کفایت سرمایه گذاری ایفا کند یا ممکن است در جهت عکس این مساله نقش داشته باشد؟
برای بررسی این مشکل ، رابطه بین ساختار مالکیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار می دهیم.
 
 

پرسش های تحقیق

با توجه به توضیحات مطرح شده در مساله پژوهش ،پرسش ها پژوهش این گونه بیان می شوند:
۱ _ آیا جریان های نقدی  و سرمایه گذاری ثابت در شرکت ها با هم رابطه ای دارند ؟
۲ _ سهامداران عمده در سرمایه گذاری ثابت شرکت ها چه نقشی ایفا می کنند ؟

اهداف پژوهش و ضرورت آن:

سرمایه گذاری یکی از مباحث اقتصادی مالی ویکی از عوامل مهم در حل مشکلات اقتصادی کشورها ، بسط و توسعه سرمایه گذاری است (جنسن ، ۱۹۸۶) . اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی ،علاوه بر مساله توسعه سرمایه گذاری ، افزایش کفایت سرمایه گذاری نیز از مسائل با اهمیت است(مدرس و حصارزاده،۱۳۸۷).
در بازار کارا ، میزان و نوع سرمایه گذاری واحدهای تجاری ، مستقل از ساختار مالی و نقدینگی آنهاست.اما در بازارهای ناکارا بدلیل برخی نواقص مانند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران و نیز هزینه های نمایندگی ، تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری مستقل از هم نمی باشند. ممکن است بدلیل عدم تقارن اطلاعاتی ، مکانیزم های هم راستا نمودن منافع مدیران و سهامداران کاملا کارا نباشد و مدیران از جریان وجه نقد آزاد استفاده نموده و پروژه های باارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام منجر به بیش سرمایه گذاری می گردد(جنسن ، ۱۹۸۶) ، ویا در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، ۲۰۰۶).
در سال های اخیر ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله سرمایه گذاری ها، به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است .تمرکز مالکیت ممکن است که با افزایش نظارت و حذف مشکل نمایندگی باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود ولی سایر مکانیزم ها مانند جریان های نقدی ممکن است که در جهت عکس عمل نمایند .یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده است این است که سهام داران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است که از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند که در نهایت ممکن است سیاست های سرمایه گذاری شرکت ها را در جهت مثبت یا منفی به نفع خود تغییر دهند .لذا انجام پژوهشی در ایران در زمینه تاثیر نفوذ سهامداران عمده که منجر یه سرمایه گذاری بهینه یا کفایت سرمایه گذاری و نیز حل بخشی از مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، ضروری به نظر می رسد.

فرضیات پژوهش

با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه های پژوهش بدین صورت بیان می شوند:
فرضیه اول:
بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین درصدمالکیت سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

تعریف متغیر های پژوهش

نسبت جریان های نقدی
نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های  نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت ها در ابتدای سال بدست می آید.
سرمایه گذاری ثابت
از تقسیم مخارج سرمایه ای بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها در ابتدای دوره به دست می آید.

مخارج سرمایه ای

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. مخارج سرمایه ای صرف خرید داراییهای ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.
و به طور خلاصه به آن دسته از مخارجی که از تحمل آنها انتظار کسب منافع بلند مدت یا بیش از یک دوره مالی داریم مخارج سرمایه ای گفته می شود .

سهامداران عمده

به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از ۵ % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، ۱۳۸۶).
متغیر های کنترلی
نسبت فروش ( : که از تقسیم مبلغ فروش در  پایان هر سال بر ارزش دفتری جمع کل داراییها در ابتدای سال بدست می آید.
نسبت بدهی ( ): که از تقسیم جمع بدهی های شرکت بر جمع داراییهای آن بدست می آید.
فرصت‌های رشد ( ):برابر است با نسبت ارزش بازارسهام  به ارزش دفتری آن.
نسبت جاری ( )نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید
بازده دارایی ها ( ): میزان سود عملیاتی به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه کرده و نسبت میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد
فرصت های سرمایه گذاری ( ):نسبت کیو توبین ( )، نشان‌گری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی است؛ چرا که این فرصت‌ها می‌توانند گرایش شرکت ها را برای ذخیره بیشتر دارایی‌های نقدی تحریک کنند (بائو و همکاران، ۲۰۱۲). و از حاصل تقسیم جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری کل دارایی‌ها منهای ارزش دفتری سهام شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت نسبت کیو توبین به دست می آید .

روش شناسی پژوهش

به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت،جریان نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم، لذا این تحقیق از نوع همبستگی با مدل های رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرها می باشد. از لحاظ هدف تحقیق ، تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است
[۱] Jensen. and Meckling
تعداد صفحه :۱۵۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]